Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі монографія за редакцією професора РСторінка106/106
Дата конвертації19.03.2019
Розмір6.95 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106

Кредиторську заборгованість постачальникам можна розгля­дати як безкоштовну позику постачальників. Проте, коли під­приємство відразу оплачує рахунки, йому надаються значні зниж­ки постачальниками.

У цьому випадку важливо вирішити, чи скористатися зниж­кою і сплатити рахунки відразу, чи купувати в кредит і зберігати кредиторську заборгованість на балансі. Якщо скористатися знижкою, то підприємство виграє суму самої знижки, але програє на відсотках, які необхідно платити банку за позику для розра­хунків з постачальниками, а також втрачає можливість одержа­ти безкоштовний кредит.Як відомо, групування витрат здійснюють за економічними елементами та статтями калькуляції.

Групування за елементами дозволяє виділити економічно однорідні види логістичних затрат з метою структурування витрат, складання кошторисів, аналізу та пошуку резервів, для організації обліку та формування затрат, обчислення собівартості. На цій класифікації базується метод «затрати-випуск», який дозволяє визначити кінцевий результат (прибуток чи збиток) в економічних системах.

Групування за статтями калькуляції пов’язане з організаційно-технічними особливостями системи обслуговування та виконує важливу роль у внутрішньогосподарському управлінні, в організації контролю затрат на всіх стадіях процесу виконання замовлень споживачів.

Принципова відмінність групування затрат за статтями калькуляції від групування за економічними елементами полягає в утворенні комплексних статей, які об’єднують елементи за економічним змістом, призначенням, способом розподілу між окремими видами робіт чи послуг та залежності від їх обсягів.

Групування логістичних витрат за економічними елементами та статтями калькуляції розкривають зміст затрат на здійснення логістичного процесу з різних сторін, доповнюючи інформацію, що дозволяє охарактеризувати затрати у взаємозв’язку з конкретними умовами та результатами всього логістичного процесу.

Слід зазначити, що використання калькуляції для контролю логістичних затрат обмежується її основним недоліком: вона не формує оперативної інформації. Тобто середні дані про собівартість не відображають всієї інформації про процес формування собівартості, оскільки прихованими є джерела росту логістичних затрат.

На практиці відомі наступні методи обліку логістичних витрат (таблиця 2).

Таблиця 2

Методи обліку логістичних витрат


№ з/п

Метод обліку

Характеристика методу

1.

standart costing

всі витрати обчислюються з використанням стандартів в натуральному та грошовому вираженні ще до початку обслуговування споживачів

2.

direct costing

логістичні витрати поділяються на постійні та змінні, при цьому постійні витрати відносяться на реалізовану продукцію (послуги)

3.

absorption costing

усі витрати поділяються на прямі та непрямі, які відносяться на реалізовану продукцію та залишки продукції на складі


При застосуванні традиційного бухгалтерського обліку витрати визначаються за такими різними категоріями, як заробітна плата, винагороди, оплата постачальникам, ділові поїздки, амортизація, наукові дослідження, розробки, та ін.

Система обліку прямих витрат (direct costing або variable costing) базується на розподілі собівартості послуг на витрати, що є постійними, і на витрати, які змінюються пропорційно зміні обсягу послуг. Всі постійні витрати відносяться на фінансовий результат і не розподіляються за видами продукції. У цій системі собівартість визначається тільки за змінними витратами, тому застосовується такий показник як маржинальний дохід, тобто виручка від збуту за вирахуванням усіх змінних витрат. Розподіл витрат на постійні і змінні тісно пов'язаний з визначенням точки критичного обсягу послуг.

Вище описані методи є об’єктами дослідження управлінського обліку. Проте, інформація, яку все таки вдається одержати за допомогою системи управлінського обліку, часто дуже об'ємна і досить важко з неї вибрати необхідне. Крім того, не завжди можна бути впевненим в достовірності отриманих даних. Тому, якщо на підприємстві й запроваджена система управлінського обліку, вона часто є складною і використовується неефективно. Як відзначив Р. Аккофф: "У фірмах, що мають діючі інформаційні системи, більшість менеджерів страждають від надлишку неадекватної інформації, а зовсім не від браку потрібної".

Для того, щоб управлінську інформацію можна було ефективно використовувати, вона повинна відповідати певним критеріям (рис. 15).Рис. 15. Критерії управлінської інформації


У сучасних концепціях обліку (управлінського обліку і контролінга) велике значення приділяється підвищенню ролі стратегічних завдань в управлінні підприємством, а отже, не фінансовим факторам в управлінні і контролі діяльності, і особливо показникам діяльності. Виникла також необхідність розширеного тлумачення поняття „підприємство”, що виходить за рамки однієї юридичної особи та розглядає обліковий процес в концепції логістичного ланцюжка, тобто охоплює всіх учасників процесу „постачання – виробництво – збут”.

Таким чином, якщо підходити до питання оптимізації системи управлінського обліку в комплексі це дозволить заощадити немало часу і засобів.

При такому підході до компетенції стратегічного обліку відноситься вся система організації управління бізнесом в цілому, включаючи систему оцінки діяльності підрозділів і функціональних блоків, стратегічне управління і управління трудовими ресурсами, тобто управлінські технології (таблиця 3).

Таблиця 3Характеристика процесів управлінського обліку


Процеси системи упр. обліку

Характеристика процесу

Елементи впровадження

Ідентифікація

Визначення і оцінка господарських операцій і інших економічно значущих подій для здійснення відповідної облікової процедури

Важливість оцінки часу відвантаження товару. Для однієї компанії досить вказувати день, а для іншої - не тільки хвилини і навіть секунди, але і повний час знаходження клієнта на території підприємства.

Вимірювання

Кількісне представлення даних, у тому числі і оцінка господарських операцій, що відбулися економічно, або прогнозування операцій, які можуть відбутися

Підвищення конкурентоспроможності підприємства. Для управління цим показником повинні визначатися не тільки „минулі” досягнення, але і цільовий результат за період.

Накопичення

Методики впорядкованого і послідовного відображення і класифікації в облікових регістрах відповідних господарських операцій і інших економічно значущих подій

Які дані і з яких документів потрібно одержати? Чи достатньою є визначена структура документу? Хто, коли і в які облікові регістри повинен вносити нові дані?

Аналіз

Визначення користувачів і завдань для реалізації звітної діяльності і виявлення її взаємозв'язку з іншими економічно значущими подіями і ситуаціями з метою адекватнішого надання звітної інформації

Звіти по збуту повинні виглядати абсолютно по-різному, для подання їх комерційному, фінансовому, виконавчому директору або начальнику відділу маркетингу.

Підготовка та інтерпретація

Узгодження облікових або планових даних для надання логічно пов'язаної і обгрунтованої інформації, включаючи, аналітичні і прогнозні висновки на основі цих даних

Наприклад, які, коли і кому потрібно надавати звіти

Обмін інформацією

Надання підготовленої та осмисленої інформації управлінській ланці і іншим споживачам для внутрішнього і зовнішнього використання

Ключовою в цьому пункті є „свідомість” інформації, оскільки обмін непотрібною інформацією є абсурдом


Якщо під управлінським обліком розуміти систему організації, збору і агрегації облікових даних, призначену для вирішення конкретної управлінської задачі, тоді ґрунтуючись на цьому визначенні, створення системи управлінського обліку може бути представлено у вигляді трьох етапів: формування управлінського рішення облікової задачі або аналіз і описання існуючого рішення; ув'язка ухвалених рішень з існуючими управлінськими рішеннями, обліковою політикою і обліковою бухгалтерською практикою і вже існуючими обліковими технологіями; впровадження облікових технологій.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що управлінський облік – це внутрішня інформаційна система, що надає інформацію для прийняття рішень. До завдань цієї системи перш за все відносяться калькуляція собівартості робіт і послуг (виробничий облік), планування (бюджетування), аналітичні розрахунки і як результат - надання управлінської звітності. Управлінський облік є окремою підсистемою обліку, яка пов’язана з деталізацією витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції в такому розрізі, який задовольняє тактичний рівень системи управління.

На нашу думку, облік логістичних витрат необхідно інтегрувати з нормуванням, плануванням і аналізом в єдину інформаційну систему, що дозволить оперативно виявляти та усувати відхилення в процесі логістичної діяльності. При цьому вирішуються низка проблем щодо ефективності процесу постачання тієї або іншої продукції, виробництва в тому або іншому місці, використання тих або інших каналів розподілу.

Дослідження практичної діяльності підприємств говорить про те, що існуючі аналітичні методи визначення логістичних витрат не дають можливості оцінити вклад кожної структурної одиниці в загальну суму економії. А це надзвичайно важливо, коли необхідно не лише встановити причину виникнення додаткових витрат, але й виявити їх місце та можливі наслідки.

Отже, інформація, яка формується в системі бухгалтерського обліку та аналізу логістичних витрат, виконує індикативну роль про наявність проблем у підприємства в частині логістики та є основою для вибору ефективних варіантів вирішення цих проблем. Аналіз логістичних витрат повинен виконуватися на основі достовірної облікової інформації, а це можливо лише за умови їх диференційованого планування та обліку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина.- М.:ИНФРА – М. 2000, - 352 с.

  2. Миротин Л. Б. Логистическое администрирование / Л. Б. Миротин, А. Б. Чубуков, И. Э. Ташбаев. – Москва: Экзамен, 2003. – 480 с.

  3. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник / Ю.В. Пономарьова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

  4. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами / Ю. И. Рыжиков. – СПб: Питер, 2001. – С. 56.

  5. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В. Г. Швець. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.

  6. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2003. – 268 с.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка