Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДата конвертації16.03.2017
Розмір71.5 Kb.
#12263
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ рокуІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

(назва навчальної дисципліни)

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки _____бакалавр_______

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)напряму 6.020101 культурологія

(шифр і назва напряму)спеціальності 6.020101 культурологія

(шифр і назва спеціальності)


(Шифр за ОПП 3.03)

Львів

201 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра теорії та історії культуриЛьвівського національного університету імені Івана Франка
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доц. кафедри теорії та історії культури Ліщинська Ольга Ігорівна
Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № від 201 р.


Зав. кафедрою ________________ (доц. Сінькевич О.Б.)

Схвалено Вченою радою філософського факультету

Протокол № _______ від “____”____________ 201__ р.
Голова ____________________ (доц. Рижак Л.В.)

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) “Культурологія”.
Предметом дисципліни «Історія світової культури» є основні культурно-історичні епохи: первісна, антична, середньовічна, ренесансна, новочасна, новітньочасова, а також історично-культурні закономірності розвитку культури.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Історія світової культури» викладається на першому курсі культурологічного відділення, отож закладає підвалини ґрунтовних знань у галузі культурології. Дисципліна пов’язана з такими предметами, які вивчають студенти культурологічного відділення: «Всесвітня історія», «Історія української культури», «Історія світової літератури», «Історія мистецтва», «Історія філософії», «Історія релігії», «Етика», «Естетика», «Регіональна типологія культури», «Міфологія», «Філософія культури», «Морфологія культури» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Первісна та старосхідна культурно-історична епохи.

2. Антична та середньовічна культурно-історичні епохи.

3. Ренесанс як культурно-історична епоха.

4. Новочасна та Новітня культурно-історична епоха.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою навчальної дисципліни «Історія світової культури» є вивчити та проаналізувати історичні закономірності культурно-історичних епох.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія світової культури” є розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи, з’ясувати їх особливості та спільні закономірності розвитку, спрогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

основні культурологічні поняття історії світової культури, особливості кожної культурно-історичної епохи, їх спільні та відмінні риси, основні здобутки історії культури кожної культурно-історичної епохи;вміти :

аналізувати особливості культурно-історичних епох, проводити компаративний аналіз різних епох, проводити паралелі культурного розвитку окремих історичних епох зі сьогоденням, окреслювати тенденції подальшого культурного розвитку з урахування історично-культурних закономірностей.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Поняття «культурно-історична епоха». Загальна характеристика первісної культурно-історичної епохи. Стародавній Схід як епоха: періодизація та головні здобутки культур Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Стародавньої Індії, Китаю, Персії, Східного Середземномор’я, Доколумбової Америки.


Змістовий модуль 2.

Феномен античної культури як фундамент для сучасної Західної цивілізації. Періодизація культур Стародавньої Греції та Риму. Особливості античної культурно-історичної епохи. Головні здобутки античної культури. Середньовіччя як культурно-історична епоха. Особливості та досягнення західноєвропейської, візантійської, азійської та арабо-мусульманської середньовічної культур.


Змістовий модуль 3.

Ренесанс як культурно-історична епоха. Феномен італійського та Північного Відродження: особливості та періодизація. Італія як епіцентр Ренесансу: Проторенесанс, Раннє, Високе та пізнє Відродження. Титани Відродження та їх внесок у світову культуру. Північне Відродження: регіональний аспект (Нідерланди, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія). Ренесансні впливи в українській культурі.


Змістовий модуль 4.

Новий час як культурно-історична епоха: особливості та періодизація. Реформація та її вплив на культуру. Головні здобутки новочасної західноєвропейської культури: наука, освіта, мистецтво. Доба бароко, класицизму, романтизму. Мистецький плюралізм: імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм. Новітня культурно-історична епоха: загальна характеристика та особливості. Модернізм та постмодернізм. Сучасні тенденції культурного буття.3. Рекомендована літератураОсновна

Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990 [Електронний ресурс] / Н. Бердяев. – Режим доступу : http://odinblago.ru/smisl_istorii.

Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій / А. Бичко. – К., 1992.

Васильев Л. История Религий Востока [Електронний ресурс] / Л. Васильев. – Режим доступу : http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev. pdf.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму [Електронний ресурс] / М. Вебер. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/weber/wbr.htm.

Гвардини Р. Конец нового времени [Електронний ресурс] / Р. Гвардини. – Режим доступу : http://krotov.info/libr_min/04_g/gva/rdini.htm.

Гуревич А. Категории средневековой культуры / А. Гуревич. – М., 1984.

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997.

Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 2000.

Конрад Н. Запад и Восток. О смысле истории / Н. Конрад / Из сборника "Запад и Восток" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.situation.ru/app/j_ art_ 450. htm.

Культурология. Учебное пособие для студ. высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону, 1999.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

Лосев А. Двенедцать тезисов об античной культуре [Електронний ресурс] / А. Лосев. – Режим доступу : http://lib.rin.ru/doc/i/48605p.html.

Лосев А. Эстетика Возрождения / А. Лосев. – М., 1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.rin.ru/doc/i/9906p.html.

Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас [Електронний ресурс] / Х. Ортега-і-Гассет. – Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm.

Оссовская М. Рыцар и буржуа: исследование по истории морали [Електронний ресурс] / М. Оссовская. – Режим доступу : http://krotov.info/libr_min/15_o/so/vskaya_00.htm.

Тайлор Э. Первобытная культура / Э. Тайлор. – М., 1989.
Допоміжна

Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Дейвіс Норман. Європа: Історія / Н. Дейвіс. – К., 2000.

Дмитриева Н. Краткая история искусств / Н. Дмитриева. – Вып.1-2. – М., 1991.

Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу / О. Крижанівський. – К., 2002.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. – М., 1990.

Основи художньої культури. Ч.1.: Теорія та історія світової художньої культури: Навч. посібник для вищ. навч. закладів / За ред. В. Лозового, Л. Анучиної. – Х., 1997.Полевой В. Малая история искусств. Искусство ХХ века / В. Полевой. – М., 1991.

Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит

  1. Засоби діагностики успішності навчання

Засоби діагностики успішності навчання студентів передбачають контроль знань (проміжний і підсумковий). Засоби поточного контролю:

- Виступ з основного питання.

- Усна наукова доповідь.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях.

- Участь у інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).Контрольні заходи модульного контролю з «Історія світової культури» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін.

Обов’язковим видом роботи студента є самостійна робота, перевірка якої проводиться під час проведення проміжного і підсумкового контролю. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за ЗМ розробляється викладачем і затверджується кафедрою.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка