Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИСторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Факультет управління та економіки

Кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з нормативного та

науково-методичного забезпечення

___________ Савицький В.Т.

«____» ______________ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної практики

ВСТУП ДО ФАХУ

Для підготовки фахівців


освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент

Хмельницький

2011


Вступ до фаху: Робоча програма навчальної практики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / [уклад. А. В. Григорович, Н. П. Захаркевич, А.В. Крушинська]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 33 с.

Укладач:

Григорович А.В., заступник декана факультету управління та економіки, кандидат економічних наук, доцент

Захаркевич Н.П., в.о. декана факультету управління та економіки, кандидат економічних наук, доцент

Крушинська А.В., асистент кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів

Ухвалено кафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів 13 вересня 2011 р., протокол № 1.


Завідувач кафедри __________________ В. П. Синчак
В.о. декана факультету

управління та економіки _____________ Н. П. Захаркевич

Рекомендовано методичною радою університету від 14 вересня 2011 р., протокол № 1.

 Григорович А.В., Захаркевич Н.П., Крушинська А.В., 2011

 Хмельницький університет управління та права, 2011

ЗМІСТ
Вступ………………….........................................................................

5

 1. Мета і завдання навчальної практики...........................................

5

 1. Структура навчальної практики....................................................

7

2.1.Тематичний план навчальної практики………………………...

7

2.2.Зміст лекційних занять..................................................................

8

2.3.Зміст самостійної роботи студентів.............................................

11

 1. Тематика рефератів навчальної практики «Вступ до фаху»…..

13

 1. Зміст та оформлення реферату з практики……………………...

14

4.1.Вимоги до змісту реферату………………………………….......

14

4.2.Вимоги до оформлення реферату…………………….................

16

 1. Підведення підсумків практики....................................................

20

6. Список рекомендованих джерел....................................................

23

7. Додатки……….....…………………………………………………

26ВСТУП
Програма навчальної практики «Вступ до фаху» складена відповідно до місця та значення практики за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки Бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент.

В умовах ринкової економіки значна увага приділяється управлінню бізнесом, який є рушійною силою сучасного суспільства. Для успішного функціонування економіки нашої країни необхідна підготовка фахівців з менеджменту, формування у студентів системи знань про обрану галузь знань і первинні навички у сфері управління організацією, а також ознайомлення їх з вітчизняним і світовим досвідом формування фахівців даної спеціальності.

Практична підготовка студентів є усвідомленням характерної особливості, змісту, основних складових, принципів і методів підготовки фахівців, характеристика комплексу дисциплін, які в сучасних умовах входять до системи підготовки менеджерів, системного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

Практика створює умови для отримання студентом навиків роботи за фахом, формування досвіду ухвалення самостійних управлінських рішень на конкретних ділянках роботи в реальних виробничих умовах.


1. Мета і завдання навчальної практики
Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Завданням навчальної практики є:

 • ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти із Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

 • ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

 • ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на випусковій кафедрі;

 • охарактеризувати новітні інноваційні та комп'ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

 • визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій і адміністрування;

 • ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв'язком між дисциплінами;

 • визначній види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської. комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

 • ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних тинів підприємств;

 • довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

 • надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера.

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої сфера діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
2.1. Тематичний план навчальної практикиз/п

Назва теми

Кількість годин

Усього

у тому числі

Лекційні заняття

Семінарські,

практичні

заняття

Самостійна робота студентів

1

2

3

4

5

6

1.

Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

6

24

2.

Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування

6

24

3.

Історія і традиції ВНЗ

6

24

4.

Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ

6

24

5.

Роль випускової кафедри в підготовці фахівців

6

24

6.

Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ

6

24

7.

Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

6

24

8.

Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

6

24

9.

Професійне самовизначення студента

6

24

Підсумковий контроль (залік)

Всього: 54

54

18

0

36


2.2. Зміст лекційних занять

Лекційне заняття 1

Тема. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні


 1. Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору.

 2. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.

 3. Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

 4. Система державних стандартів вищої освіти.

 5. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент».


Лекційне заняття 2

Тема. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування


 1. Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

 2. Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового розпорядку ВНЗ.

 3. Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби.

 4. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів.

 5. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

 6. Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів у ВНЗ.


Лекційне заняття 3

Тема. Історія і традиції ВНЗ


 1. Етапи розвитку вищого навчального закладу. Прапор і герб ВНЗ.

 2. Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

 3. Роль ректорів, викладачів - відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ВНЗ.

 4. Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

 5. Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. Міжнародні зв'язки. Почесні гості та делегації. Наукові видання.


Лекційне заняття 4

Тема. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ


 1. Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією.

 2. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

 3. Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю.

 4. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень.

 5. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання та координування діяльності організації.

 6. Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».


Лекційне заняття 5

Тема. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців


 1. Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

 2. Кадровий склад випускової кафедри. Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту.

 3. Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

 4. Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою.

 5. Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв'язки з практикою.

 6. Види і зміст навчальних занять.

 7. Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу у ВНЗ.

 8. Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

 9. Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.


Лекційне заняття 6

Тема. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ


 1. Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ.

 2. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань.

 3. Інформаційні можливості сайту ВНЗ.

 4. Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення студентів.


Лекційне заняття 7

Тема. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах


 1. Характеристика статусу підприємства.

 2. Характер організації управління діяльністю підприємства.

 3. Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби.

 4. Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.

 5. Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства.

 6. Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв'язки з громадськістю.

 7. Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.


Лекційне заняття 8

Тема. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств


 1. Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з .метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

 2. Планування і прогнозування діяльності підприємства.

 3. Управління персоналом. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

 4. Прийняття управлінських рішень. Контроль виконання управлінських рішень.

 5. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Формування іміджу підприємства.

Лекційне заняття 9

Тема. Професійне самовизначення студента


 1. Вимоги до особистості менеджера. Лідерство.

 2. Методи оцінки особистісних властивостей менеджера - кількісні та якісні, прогностичні та практичні.

 3. Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

 4. Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з'ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості - майбутнього управлінця.


2.3. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити та поглиблювати засвоєні теоретичні знання. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела. Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту.


Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні


 1. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS).

 2. Напрями підготовки та спеціальності.


Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування


 1. Роль навчальної та науково-дослідної діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.

 2. Самостійна та громадська діяльність студентів як один з факторів формування майбутнього фахівця з менеджменту організацій і адміністрування.


Тема 3. Історія і традиції ВНЗ


 1. Друкований орган ВНЗ.

 2. Основні фактори іміджу ВНЗ.


Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ


 1. Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні.

 2. Основні завдання, що вирішують менеджери.


Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців


 1. Роль і місце кожного виду занять у формуванні фахівця.

 2. Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця.


Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ


 1. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури.

 2. Правила користування бібліотекою. Обов'язки читачів бібліотеки.


Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах


 1. Характеристика господарської діяльності підприємств.

 2. Організація планово-економічної діяльності на підприємстві.

 3. Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві.


Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств


 1. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

 2. Організація та раціоналізація робочих місць.


Тема 9. Професійне самовизначення студента


 1. Самовдосконалення. Самоменеджмент.

 2. Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого потенціалу.3. Тематика рефератів
навчальної практики «Вступ до фаху»


 1. Роль менеджера в сучасному управлінні.

 2. Роль менеджера в управлінні конфліктами.

 3. Ролі менеджерів за Г.Мінцбергом.

 4. Менеджери і підприємці в сучасній організації: спільне і відмінне.

 5. Роль і місце менеджера в системі управління організацією.

 6. Оцінка ефективноств менеджменту.

 7. Кризовий менеджмент.

 8. Моделі теорії прийняття рішень менеджером: класична, поведінкова, ірраціональна.

 9. Службова кар'єра менеджера.

 10. Роль менеджера в підвищенні ефективності виробництва.

 11. Роль менеджера у формуванні ефективних управлінських команд.

 12. Менеджери в інноваційній сфері підприємств.

 13. Основні функції менеджерів в сучасній організації.

 14. Повноваження і відповідальність менеджерів у сфері прийняття управлінських рішень.

 15. Оцінка ефективності роботи топ-менеджерів.

 16. Оцінка ефективності роботи менеджерів середньої ланки.

 17. Оцінка ефективності роботи менеджерів низової ланки.

 18. Оцінка ділових якостей менеджерів організації.

 19. Функції і завдання проектних менеджерів.

 20. Повноваження і відповідальність фінансового менеджера.

 21. Якості сучасного менеджера.

 22. Управлінські комунікації.

 23. Менеджер по кадрам: основні завдання та функції.

 24. Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору.

 25. Оцінка управлінського потенціалу менеджерів.

 26. Організація праці менеджера.

 27. Менеджер – як організатор діяльності фірми, відділу, групи.

 28. Менеджер і лідер: спільне та відмінне.

 29. Менеджер і система інформаційного забезпечення.

 30. Менеджер у сфері управління персоналом.

 31. Планування управлінської діяльності менеджера.

 32. Особливості організації робочого місця менеджера.

 33. Порівняльний аналіз теорій лідерської поведінки.

 34. Управління конфліктами.

 35. Мистецтво спілкування в роботі менеджера.

 36. Модель сучасного менеджера.

 37. Сучасна система підготовки менеджерів.

 38. Формування стратегічного бачення менеджерів.

 39. Функції кризового менеджера.

 40. Управлінська праця як складова управлінської діяльності.

 41. Функціональний аналіз діяльності менеджера.

 42. Вимоги, які висуваються до сучасного менеджера.

 43. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера.

 44. Розпорядча діяльність менеджера.

 45. Роль та значення планування особистої роботи менеджера.

 46. Особливості планування особистої праці менеджера.

 47. Вибір пріоритетних справ менеджера.

 48. Делегування повноважень в діяльності менеджера.

 49. Нормування управлінської праці.

 50. Облік та аналіз робочого часу менеджера.

 51. Сутність і зміст організації робочого місця менеджера.

 52. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера.

 53. Японська модель менеджменту.

 54. Американська модель менеджменту.

 55. Європейська модель менеджменту.

 56. Ділові контакти в діяльності менеджера.

 57. Проблеми сучасного менеджменту.

 58. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера.

 59. Планування управлінської діяльності менеджера.

 60. Наукові основи визначення якостей менеджера.

 61. Функції менеджера та функції керівництва.

 62. Методи керівництва персоналом.

 63. Стиль керівництва персоналом і авторитет менеджера.

 64. Інформаційне та документаційне забезпечення менеджера.

 65. Робота менеджера з організації прийняття і реалізації управлінських рішень.

 66. Стратегічний менеджмент.

 67. Оперативний менеджмент.

 68. Участь менеджера у рішенні виробничих завдань.

 69. Організація особистої роботи менеджера.

 70. Організація роботи менеджера з підлеглими.

 71. Принципи управління і планування ділової кар’єри.

 72. Закони, принципи, методи організації праці менеджера

 73. Професійно-кваліфікаційні вимоги до менеджерів кадрових служб.

 74. Конкурентоспроможність менеджерів вітчизняних підприємств.

 75. Ризик у роботі менеджера.


4. Зміст та оформлення реферату з практики
4.1 Вимоги до змісту реферату

Реферат (від лат. referre – доповідати, повідомляти) - це короткий письмовий (або усний) виклад основного змісту наукової праці чи низки праць, які вивчалися студентом, з аналізом запропонованих шляхів вирішення певної проблеми, висловленням власних міркувань автора щодо цієї проблеми.

Реферат виконується в обсязі 15-20 сторінок машинописного (або рукописного) тексту і незалежно від теми містить конкретні ідентичні реквізити: вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури і додатки.

У вступі (1-2 стор.) повинні бути коротко та чітко викладені цінність, актуальність теми реферату та її практичне значення.

У розділах основної частини реферату детально розглядається методика й техніка досліджень, узагальнюються результати і робляться певні висновки. Зміст розділів основної частини повинен точно відповідати темі реферату та повністю її розкривати. У цих розділах студент стисло, логічно й аргументовано викладає матеріал згідно з назвою параграфів.

У першому параграфі (3-4 стор.) реферату слід висвітлювати основні теоретичні положення теми дослідження на основі сучасної наукової літератури. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням проблеми, які студент повинен критично проаналізувати з точки зору поглядів на цю проблему різних авторів та сформулювати й аргументувати свою думку. Окремо можна описати методи дослідження, законодавчу та нормативну базу, навести наявні методики або методичні рекомендації аналізу, провести аналіз світового та вітчизняного досвіду стосовно проблематики дослідження.

Теоретичні та методичні положення повинні стати основою аналізу економічних та управлінських процесів у другому розділі.Другий параграф реферату (3-4 стор.) повинен містити в собі аналіз основних положень щодо об’єкта дослідження. На основі аналізу дослідженого матеріалу, і критичної його оцінки, студент повинен розкрити дійсне становище досліджуваного об’єкта дослідження, його негативні сторони, проблеми, причини недоліків, можливості покращення системи підготовки менеджерів та організації їх роботи.

У третьому параграфі реферату (3-4 стор.) на основі теоретичних положень і проведеного аналізу досліджуваної проблеми студент повинен показати шляхи і напрями щодо вдосконалення системи підготовки сучасних фахівців у сфері менеджменту в контексті аналізованої проблеми.

Стисло, критично, висвітливши результати роботи за темою, студент повинен закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення подальших досліджень у даній галузі.

У висновках (1-2 стор.) студент підбиває підсумки дослідження, формулює пропозиції, які повинні логічно випливати із змісту викладеного матеріалу, визначає найважливіші наукові та практичні результати, отримані в роботі. Висновки, пропозиції та рекомендації повинні бути самостійними та конструктивними, логічно послідовними і обґрунтованими.Список літератури. Реферат завершується списком літератури, яка була використана при її написанні. Підбір навчальної та спеціальної літератури здійснюється студентом самостійно в систематизованих каталогах бібліотеки. Необхідну консультацію з приводу літератури студент може одержати у керівника або ж у бібліотеці.

В тексті роботи студент зобов’язаний посилатися на джерела, з котрих у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для вирішення окремих проблем, задач, питань. Посилатися слід на останні видання наукових досліджень. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, не включений до останнього видання.Додатки. Допоміжні або додаткові матеріали, які переобтяжують текст основної частини роботи, але необхідні для повноти її сприйняття, доцільно вносити до додатків.
4.2. Вимоги до оформлення реферату

Реферат бажано подавати у вигляді надрукованого тексту.Титульний аркуш (додаток А) містить:

 • найменування вищого навчального закладу, де виконано реферат;

 • назву кафедри, де здійснювалось наукове керівництво;

 • назву реферату;

 • прізвище, ім'я, по батькові автора;

 • найменування факультету та спеціальності;

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові керівника практики;

 • місто і рік.

Реферат друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали. Зазначений вище обсяг реферату розрахований на використання при їх оформленні на комп’ютері з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word кегель 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст реферату друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве не менше 20 мм, праве не менше 10 мм, верхнє не менше 20 мм, нижнє не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка чорного кольору середньої жирності.

Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Заголовки структурних частин роботи "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки параграфів маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. В кінці надрукованого тексту ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 1 інтервалу. Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. До загального обсягу реферату, визначеного порядком, не входять додатки, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів реферату підлягають нумерації на загальних засадах.

Схема – це зображення, котре передає, зазвичай за допомогою умовних позначень і без збереження масштабу, основну ідею явища або процесу, показує взаємозв'язок їх головних елементів.

Діаграма – це один із способів графічного зображення залежності між величинами. Відповідно до форми побудови розрізняють діаграми площинні, лінійні й об'ємні.

Результати обробки числових даних можна подати у вигляді графіків, тобто умовних зображень величин та їх співвідношень через геометричні фігури, точки, лінії. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (запис під ілюстрацією).

Ілюстрації (діаграми, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю або рисунок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.

Ілюстрації нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні записи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається матеріал, пов'язаний із ілюстрацією, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках (рис. 5.1) або "..як це показано на рис. 5.1".

Формула

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули потрібно виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків «плюс», «мінус», множення.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою переносять у наступний нижче формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.Таблиця

Цифровий матеріал, коли його багато або є необхідність у зіставленні певних показників, як правило, оформлюють у таблиці. Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені одна від іншої вертикальними та горизонтальними лініями.

За змістом таблиці поділяються на аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом обробки і аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами, наприклад: “таблиця 2.3. дає змогу зробити висновок, що …”, “із таблиці 3.1. видно, що …” і т. ін. Часто такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей. До неаналітичних таблиць вміщують здебільшого необроблені статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Назву таблиці розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.


Приклад побудови таблиці


Таблиця (номер)

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка