Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.58 Mb.
#475
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Назва таблиці


Заголовки графПідзаголовки граф

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».Цитуваннята посилання на літературні джерела

У тексті роботи студент зобов’язаний посилатися на джерела, з котрих у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для розробки власних проблем, задач, питань. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування певних наукових робіт, повідомляють необхідну інформацію про них, допомагають з’ясувати їх зміст та використаний обсяг. Посилатися слід на останні видання творів. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не включений до останнього видання.

Науковий етикет визначає загальні вимоги до цитування:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручування думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на відповідне літературне джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і робити відповідні посилання на літературне джерело;

д) цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те, й інше знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження компілятивності праці, а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного матеріалу.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел, які мають велику кількість сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке зроблено посилання в роботі. Посилання в тексті на джерела роблять згідно з їхнім переліком у квадратних дужках, наприклад, “… у працях [1-7]…”.

Приклад оформлення посилань:«Термін «персонал» уперше став вживатися в англомовній літературі як загальна назва всіх працівників організації, що мають розходження в кваліфікації і посадовій приналежності. У нашій країні і ряді інших держав, у тому числі європейських, більш широке поширення мав термін «кадри», узятий з армійського лексикона й означаючий у німецькій і французькій мовах професійних військових (рядових, командного складу і резерву). У вітчизняній і закордонній літературі останнього років досить популярні обидва ці терміна, хоча останній, «кадри», носить більш обмежений характер (наприклад, «кадри управління»)» [25, с. 18], де 25 – означає порядковий номер джерела у загальному списку літератури, а с. 18. – номер сторінки, на яку Ви посилаєтесь.

Правила оформлення додатків

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен з них починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, надруковані вгорі малими літерами, з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Тобто, посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток ____” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожною додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А, В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) – перша формула додатка А.
5. Підведення підсумків практики

Після закінчення строків проходження навчальної практики студенти звітують про виконання програми. Форма звітності студента за практику – це подання письмового реферату, виконаного на одну із запропонованих керівником практики тем та його публічний захист. Реферат подається на рецензування керівнику практики від університету, який обов’язково визначає диференційовану оцінку та кількість балів за критеріями, наведеними нижче: • «відмінно» (54-60 балів), якщо студент повністю виконав програму практики, вчасно та правильно оформив реферат, розкрив, запропоновану йому тему у логічній послідовності, зробив узагальнення і висновки, відобразив у рефераті власні думки із досліджуваної проблематики, оформив роботу із дотриманням необхідних вимог;

 • «добре» (53-45 балів), якщо викладений студентом матеріал має деякі вади, пов'язані з повнотою та глибиною висвітлення проблемних питань, є незначні недоліки в оформленні реферату;

 • «задовільно» (44-36 балів) в разі, коли студент виклав матеріали параграфів реферату поверхово, висновки та пропозиції не глибокі або не відображають основних результатів дослідження, при оформленні реферату спостерігаються грубі помилки або відсутні окремі структурні елементи;

 • «незадовільно» (35 і менше балів) студент не виконав програму практики, зміст реферату не відповідає темі.

Також керівник практики враховує активність і старанність у проходженні практики, регулярне консультування з керівником, відповідальність та сумлінність, вчасне подання до захисту реферату, якісний аналіз та правильність інтерпретацій, висновків та пропозицій.

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання робочої програми навчальної практики «Вступ до фаху» та вчасно оформили реферат. Реферат захищається студентом публічно. Захист реферату з практики оцінюється за такими критеріями: • оцінку «відмінно» (40-36 балів) студент одержує, коли його доповідь продумана, структурована, містить основні результати дослідження, відповіді на питання керівника практики повні, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, виклад логічний, доказовий (обґрунтований), висновки і узагальнення точні; практикант орієнтується в досліджуваній проблематиці; використання управлінської та економічної термінології правильне;

 • оцінку «дуже добре» (32-35 бали) студент одержує, коли при захисті роботи продемонстровано високий рівень знань, вільне володіння матеріалом дослідження, дано в основному обґрунтовані відповіді на поставлені запитання, проте у відповідях є незначні неточності.

 • оцінку «добре» (26-32 бали) студент отримує, коли доповідь та відповіді студента задовольняють зазначеним вище вимогам, але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі неточності, які виправляються за допомогою додаткових питань викладача;5-64

 • оцінку «задовільно» (22-25 балів) студент отримує, коли під час захисту роботи продемонстрував середній рівень володіння матеріалом дослідження; допускав неточності та принципові помилки у відповідях на окремі питання, наводив непереконливі аргументувати на захист висловлених ним думок і положень.

 • оцінку «достатньо» (20-21 бал) студент отримує, коли доповідь та відповіді студента свідчать про розуміння основних питань досліджуваної теми, проте спостерігаються значні прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, недостатні, висновки і узагальнення слабо аргументовані, в них допускаються помилки, знання практиканта фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з літературними джерелами;

 • оцінку «незадовільно» (14-19 балів) студент отримує, коли він не підготував доповіді, на запитання не дає правильні відповіді або відповіді відсутні. неприйнятно

 • оцінку «неприйнятно» (менше 14 балів) студент отримує, коли продемонстровано поганий рівень володіння матеріалом дослідження, виявивлено незнання основного навчально-програмного матеріалу, не був спроможним відповісти на запитання.

При виставленні кінцевої (загальної) оцінки результатів навчальної практики (максимально 100 балів) додається попередня оцінка керівника практики (максимально 60 балів) та кількість балів за результатами захисту (максимально 40 балів).

Таблиця 2

Співвідношення оцінок за проходження комплексної практики з фаху

національної шкали та шкали ECTSСеместрова оцінка

За національною

За шкалою ECTS

5-бальною

розширеною шкалою

Кількість набраних балів

Оцінка

5

відмінно

90-100 балів

А

4,5

дуже добре

80-89 балів

В

4

добре

65-79 балів

С

3,5

достатньо

55-64 бали

D

3

задовільно

50-54 бали

Е

2

незадовільно

35-49 балів

FX (з можливістю повторного складання)

1

неприйнятно

1-34 бали

F (з обов'язковим повторним курсом)5

Кінцева (загальна) оцінка за навчальну практику «Вступ до фаху» вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом керівника практики. Оцінка за навчальну практику «Вступ до фаху» враховується при визначенні рівня академічної успішності при отриманні диплому бакалавра разом з іншими оцінками студента.

Інформація про хід навчальної практики та її підсумки обговорюються на засіданні кафедри менеджменту, фінансів та кредиту.6. Список рекомендованих джерел


 1. Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. МАндрушків, О. Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 2. Бовыкин В. И. Новый менеджмент: (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления). – М.: ОАО “Издательство “Экономика”, 1997. – 368 с.

 3. Болонський процес і навчання впрдовж життя / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський.  Харків,2004.  110 с.

 4. Болонський процес у фактах і документах (Сорбона -Болонья-Саламанка-Прага-Берлін)/ [М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин].  Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.Гнатюка,2003.  52 с.

 5. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згуровський.- К.:ІВЦ Видавництво «Політехніка»,2003.-200 с.

 6. Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу //Матеріали Першої Всеукраїнської науково практичної конференції. (К., 20-21 лютого 2004).  К.: Видавництво Європейського університету, 2004.  196 с.

 7. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол.  Харків, 2004.  142 с.

 8. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол.  Харків, 2004.  143 с.

 9. Брасс А. А. Основы менеджмента: учеб. пособие / А. А. Брасс – Мн.: ИП. “Экоперспектива”, 1999. – 239 с.

 10. Вачугов Д. Д. Практикум по менеджменту: деловые игры: Учеб. пособие./ Д. Д. Вачугов, Н. А. Кислякова. – М.: Высш. шк., 1998. – 176 с.

 11. Вершигора Е. Е. Менеджмент: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 256 с.

 12. Веснин В. Р. Менеджмент: учеб. пособие в схемах / В. Р. Веснин. – М.: Белые альвы, 1999. – 160 с.

 13. Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство “Триада, Лтд.”, 1997. – 384 с.

 14. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів./ М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова – К.: “КОНДОР”, 2004. – 598 с.

 15. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов, [3-е изд.]. – М.: Гардарики, 1998. – 528 с.

 16. Вища освіта України і Болонський процес //навчальна програма курсу./ [Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.].  Київ-Тернопіль,2004.  18 с.

 17. Вища освіта України і Болонський процес //навчальний посібник / За ред. Кременя В.Г. / [Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.].  Київ-Тернопіль,2004.  286 с.

 18. Герчикова И. Н. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для вузов / И. Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 335 с.

 19. Герчикова И. Н. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для вузов / И. Н. Герчикова [3-е изд.] – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. –501 с.

 20. Глухов В. В. Менеджмент: учебник / В. В. Глухов. – СПб.: Специальная Литература, 1999. – 700 с.

 21. Ґріфін Р. Основи менеджменту: підручник / [Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич]/ Р. Ґріфін, В. Яцура. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 22. Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту та управлінської діяльності: підручник / В. Т. Жигалов, Л. М. Шимановська– К.: Вища шк., 1994. – 223 с.

 23. Завадський Й. С. Менеджмент: Management. / Й. С. Завадський. [3-е вид., доп.] – Т. 1. – К.: Видавництво Європейського університету, 2001. – 542 с.

 24. История менеджмента: учеб. пособие / Под ред. Д. В. Валового. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

 25. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: учебник / Н. И. Кабушкин. – Мн.: ЗАО “Экономпресс”, НПЖ “ФУА”, 1998. – 284 с.

 26. Кравченко А. И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов / А. И. Кравченко. – М.: Академический Проект, 2003. – 560 с.

 27. Кредитно-модульна система організації навчального процесу  головна вимога Болонської декларації Тематична збірка матеріалів для професорсько-викладацького складу.  Хм.:ХУУП,2006.  224 с.

 28. Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А. Кредісов. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 556 с.

 29. Кузнецов Ю. В., Подлесных В. И. Основы менеджмента / Ю. В. Кузнецов, В. И. Подлесных. [2-е изд.] – СПб.: Издательство ОЛБИС, 1998. – 192 с.

 30. Лебедев О. Т. Основы менеджмента: учеб. пособ./ Под ред. д-ра эконом. наук, проф. О. Т. Лебедева / О. Т. Лебедев, А. Р. Каньковская. [изд. 2-е, доп.] – СПб.: ИД “МиМ”, 1998. – 192 с.

 31. Мартыненко Н. М. Менеджмент фирмы: Книга для предпринимателя: Для студентов экон. спец. вузов / Н. М. Мартыненко. – К.: МП “Леся”, 1995. – 368 с.

 32. Матеріали науково-практичного семінару [«Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації»]. (Львів,21-23 листопада 2003 р.).  Львів: «Львівська політехніка».  111 с.

 33. Менеджмент (Современный российский менеджмент): учебник / Под ред. Ф. М. Русинова, М. Л. Разу. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 504 с.

 34. Менеджмент: учебник для вузов / [М. М. Максимцов, А. В. Игнатьева, М. А. Комаров и др.] / Под ред. М. М. Максимцова, А. В. Игнатьевой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 343 с.

 35. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 800 с.

 36. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // [Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Лемківський К.М., Сухарніков Ю.В.].  К.:Изд., 2004.  60 с.

 37. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій: навч. посібник / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – К.: ТОВ “ЕксОб”, 2001. – 392 с.

 38. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. Кременя В.Г. / [Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.].  Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. Гнатюка, 2004.  146 с.

 39. Основы менеджмента: учеб. пособие / Э. М. Гайнутдинов, Р. Б. Ивуть, Л. И. Поддерегина и др.; под ред. Э. М. Гайнутдинова. [2-е изд.] – Мн.: Университетское, 2002. – 152 с.

 40. Основы менеджмента: учеб. пособие для вузов / Науч. редактор А. А. Радугин./ [Зайцева О. А., Радугин А. А., Радугин К. А., Рогачева Н. И.] – М.: Центр, 1998. – 432 с.

 41. Осовська Г. В. Основи менеджменту: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. В. Осовська. – К.: “Кондор”, 2003. – 556 с.

 42. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика / О. А. Подсолонко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 370 с.

 43. Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: Матеріали міжнародної наукової конференції (23-26 березня 2004 року).  Ужгород, 2004.  228 с.

 44. Стадник В. В. Менеджмент: посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

 45. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів / Н. П. Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш,1997. – 456 с.

 46. Управление организацией: учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: ИНФРА-М, 2000. – 669 с.

 47. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 48. Шегда А. В. Основы менеджмента: учеб. пособие / А. В. Шегда. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 512 с.

Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
Кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів

РЕФЕРАТ
Тема:

«________________________________________________________________»


Виконав (ла):

студент (ка) 1 курсу факультету управління та економіки

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Науковий керівник:

_________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Хмельницький

20_


Додаток Б

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису у списку джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор
 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст.; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

 4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

3.Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.


Три автори


1.Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. ]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка