Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україниСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

АНГЛІЙСЬКА МОВА
ІСТОРІЯ МОВИ
Англійська мова, її походження. Місце англійської мови серед інших мов світу. Проблема періодизації історії англійської мови.

І. Давньоанглійський період. Умови розвитку англійської мови у давньому періоді її історії. Британія до германського завоювання. Первісне населення Британії: іберійці, кельти. Римське завоювання Британії. Завоювання Британії германськими племенами. Перехід племінних германських діалектів у територіальні. Історія германських королівств. Давньоанглійські діалекти. Роль Уессекса та уессекського діалекту. Рунічний алфавіт та рунічні написи в Британії. Християнізація Британії та введення латинського письма. Давньоанглійські пам’ятки писемності.

Читання, аналіз та переклад давньоанглійських текстів.

Фонетичний склад мови давньоанглійського періоду. Фіксований наголос. Загальна характеристика давньоанглійського вокалізму. Основні зміни у вокалізмі. Зміни голосних у ненаголошених складах. Зміни голосних у наголошених складах: якісні (переломлення, велярний умлаут, палатальна дифтонгізація); палатальне чергування голосних (і-умлаут), його наслідки у формотворенні та словотворенні. Давньоанглійські приголосні. Загальна характеристика. Основні зміни приголосних: ротацизм, отвердіння, палаталізація велярних приголосних, асиміляція, перехід глухих велярних у дзвінкі та оглушення дзвінких велярних.

Граматична будова мови давньоанглійського періоду. Загальна характеристика будови. Морфологія. Структура слова у давньоанглійській мові. Засоби формоутворення (флексії, варіативність голосного основи, суплетивні утворення). Частини мови та їх граматичні категорії: рід, число, відмінок, категорія означеності/неозначеності, ступені порівняння. Іменник. Система відмінювання іменників. Поділ іменників за типами відмінювання та характеристика парадигм. Відміни основних типів: а-основи, ō-основи, n-основи, безсуфіксальної основи. Прикметник. Сильна та слабка відміни прикметника. Утворення форм та їх вживання. Ступені порівняння прикметників. Займенник. Типи займенників та їхні граматичні категорії. Дієслово. Дієслівні граматичні категорії: особа, число, час, спосіб. Проблема існування категорії виду і стану. Морфологічна класифікація дієслів. Сильні дієслова. Слабкі дієслова. Претеріто-презентні дієслова. Аномальні дієслова. Особливості дієвідмінювання. Неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник (структура, граматичні категорії).

Синтаксис. Загальна характеристика будови мови. Участь особових та неособових форм дієслова при утворенні аналітичних форм. Структура простого речення. Заперечні конструкції. Порядок слів у реченні. Складне речення.

Словниковий склад мови давньоанглійського періоду. Етимологічна характеристика словникового складу давньоанглійської мови: слова індоєвропейського походження, спільногерманські слова, власне давньоанглійські слова, латинські та кельтські запозичення. Загальна характеристика словотворення в давньоанглійській мови. Засоби деривації.
ІІ. Середньоанглійський період. Історичні умови розвитку мови в середньоанглійській період. Посилення діалектного розшарування в період розвинутого феодалізму (XII-XVI ст.). Скандинавське та норманське завоювання. Лінгвістичні наслідки цих подій. Порівняльна характеристика впливу скандинавського та норманського завоювань на розвиток англійської мови. Боротьба англійської мови з французькою в різних сферах суспільного життя та в літературі, евентуальна перемога першої. Середньоанглійські діалекти. Розвиток лондонського діалекту, переорієнтація його діалектної бази. Період нівельованих закінчень.

Пам’ятки літератури. Зміни в системі графіки, вплив французьких скрибів. Розквіт літератури на північному, центральному та південному діалектах. Лондонський діалект як основа формування національної літературної мови, Чосер, Гауер.Фонетичний склад мови середньоанглійського періоду. Зміни в системі словесного наголосу в зв’язку з французькими запозиченнями. Загальна характеристика системи голосних у порівнянні із системою голосних мови давньоанглійського періоду. Діалектна дивергентність у системі голосних у середньоанглійській мові. Основні зміни в системі голосних: зміни голосних у ненаголошених складах; зміни наголошених голосних: а) якісні: зміни окремих голосних в різних діалектах, монофтонгізація давньоанглійських дифтонгів, утворення нових дифтонгів; б) кількісні: подовження голосних, скорочення голосних. Загальна характеристика системи приголосних. Основні зміни у приголосних. Виникнення нових приголосних фонем (шиплячих та африкат), вокалізація деяких давньоанглійських приголосних, втрата довгими приголосними довготи, втрата початкового /X/ перед сонорними. Середньоанглійська орфографія.

Граматична будова мови середньоанглійського періоду. Загальна характеристика граматичної системи у зіставленні із давньоанглійською. Зміни у системі засобів формоутворення. Розвиток аналітичних форм. Поява нових частин мови. Морфологія. Зміни в іменних граматичних категоріях. Іменник. Уніфікація типів відмінювання іменника. Прикметник. Втрата граматичних категорій та системи відмінювання. Розвиток ступенів порівняння. Займенник. Розвиток особових та вказівних займенників; виникнення артикля.

Дієслово. Зміни у граматичних категоріях особових та безособових форм дієслова. Розвиток нових граматичних категорій і категоріальних форм. Зміни у морфологічній класифікації дієслів. Зміни в інфінітиві та дієприкметнику. Формування герундія.

Синтаксис. Зміни у структурі іменникових і дієслівних сполучень у зв’язку зі змінами в морфології, розвиток прийменникових конструкцій. Розвиток складного речення, засоби зв’язку головного й підрядного речень (сполучники, відносні займенники та прислівники).

Словниковий склад мови середньоанглійського періоду. Характеристика основних шляхів росту словникового складу. Зміни у системі словотворення. Процеси спрощення. Скандинавські запозичення у словниковому складі мови середньоанглійського періоду, їхні риси. Англо-скандинавські етимологічні дублети. Запозичення з французької мови, Семантичні сфери французьких запозичень. Граматична, фонетична та лексична асиміляція запозичень. Розвиток синонімії.
ІІІ. Новоанглійський період. Історичні умови розвитку англійської мови в новоанглійський період. Утворення національної літературної англійської мови (XV-XVIII ст.). Роль економічного та політичного об’єднання країни у формуванні англійської нації та створенні національної англійської мови. Зростання ролі лондонського діалекту. Започаткування друкарства. Діяльність В.Кекстона. Розквіт англійської літератури у XVI-XVII ст. Формування писемного та усного стандартів англійської мови у XVI-XVIII ст. Роль перших фонетистів, граматистів та лексикографів. Кодифікація літературної норми у XVIII ст. Розповсюдження англійської мови за межами Англії у XVII-XIX ст. Сучасні регіональні варіанти англійської мови. Сучасні діалекти англійської мови.

Фонетичний склад мови новоанглійського періоду. Формування нових закономірностей системи словесного наголосу. Загальна характеристика вокалізму. Великий пересув голосних. Хронологія та проблема з’ясування причин пересуву голосних. Зміни коротких голосних та середньоанглійських дифтонгів у новоанглійський період. Формування нових коротких та довгих монофтонгів й дифтонгів. Відпадання редукованих кінцевих голосних та виникнення нових ненаголошених голосних у зв’язку зі змінами наголосу. Загальна характеристика системи консонантизму. Озвінчення фрикативних після ненаголошених голосних. Утворення шиплячих та африкат у запозичених словах. Вокалізація приголосних. Скорочення у сполученнях приголосних. Історичні основи сучасної англійської орфографії.

Граматична будова мови новоанглійського періоду. Морфологія. Гіпотези щодо причин перебудови морфологічної системи англійської мови. Формування сучасних форм відмінка та числа іменників. Формування сучасної системи займенників. Парадигматизація аналітичних форм та формування сучасних граматичних категорій дієслова (час, спосіб, стан, вид, категорія передування). Розвиток аналітичних форм умовного способу та перфектно-подовжених форм. Утворення аналітичних запитальних та заперечних форм. Формування сучасних стандартних та нестандартних дієслів на основі сильних та слабких дієслів. Уніфікація основних форм у системі дієслова. Подальший розвиток дієслівних властивостей у безособових формах дієслова (аналітичні форми способу, виду, передування).

Синтаксис. Стабілізація складу членів речення. Становлення фіксованого порядку слів у стверджувальному, заперечному та запитальному реченнях. Розвиток словозамінників у структурі словосполучення і речення. Подальший розвиток складного речення.

Словниковий склад мови новоанглійського періоду. Збагачення словникового складу в новоанглійський період. Продуктивність різних засобів словотворення. Вплив французьких та латинських запозичень на процеси словотворення (використання іноземних афіксів, слів-гібридів). Розвиток конверсії. Запозичення з класичних мов. Латино-французькі етимологічні дублети. Інтернаціональна лексика. Запозичення з іспанської, італійської, французької, німецької, голландської, російської, української, польської та угорської мов. Етимологічна характеристика словникового складу сучасної англійської мови.
Загальна література

Берков В.П. Современные германские языки: Учебник. – М.: Астрель, 2001.

Бруннер К. История английского языка: Пер. с нем. С.Х. Васильевой. – М.: Изд-во иностр. яз., 1955-1956. – Т. 1-2.

Иванова И.П., Беляева Т.М., Чахоян Л.П. История английского языка. – М.: Высшая школа, 1976.

Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз, 1955.

Языки мира. Германские языки. Кельтские языки. – М.: Akademia, 2000.

Расторгуева Т.А. История английского языка. – М.: Высшая школа, 1983.

Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960.

Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961.

Ярцева В.Н. Развитие английского национального литературного языка. – М.: Наука, 1969.

The Cambridge History of the English Language / Ed. by R.M. Hogg. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – Vol. 1-2.

Jespersen O. Growth and Structure of the English Language. – Oxford: Basil Blackwell, 1946.

Rastorguyeva T.A. A History of English. – М.: Высшая школа, 1983.
Література до окремих тем

Буніятова І.Р. Еволюція гіпотаксису в германських мова (IV-XIII ст.): Монографія – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.

Васько Р.В. Давньогерманський консонантизм: парадигматика і синтагматика: Монографія – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006.

Задорожний Б.М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту ім. Івана Франка, 1960.

Мороховский А.Н. Слово и предложение в истории английского языка. – К.: Вища школа, 1979.

Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка. – М.: Высшая школа, 1976.

Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. – М.: Высшая школа, 1989.

Степонавичюс А.Ю. Историческая фонология английского языка. – М.: Высшая школа, 1987.

Baugh A.C. A History of the English Language. Vol. 1-2. – New York. – London.: Routledge, Regan Paul, 1975.

Sweet H. A New English Grammar, Logical and Historical. – V. 1-2. – Oxford: Clarendon Press, 1930-31.

Wyld H.C. A Short History of English. – London: J. Murray, 1992.
Література для виконання практичних завдань

Алексеева Л.С. Древнеанглийский язык. – М.: Высшая школа, 1971.

Иванова И.П., Беляева Т.М. Хрестоматия по истории английского языка. – Л.: Просвещение, 1980.

Иванова И.П., Беляева Т.М., Чахоян Л.П. Практикум по истории английского языка. – М.: Высшая школа, 1985.

Линский С.С. Сборник упражнений по истории английского языка. – Л.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения РСФСР Ленинградское отделение, 1985.

Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1953.
ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА
Фонетика як наука. Предмет фонетики. Розділи фонетики (фізіологічна, акустична, загальна, описова, історична). Класична і генеративна фонологія. Предмет дидактичної фонетики – сегментні та надсегментні одиниці (їх функціональні й акустичні характеристики, перцептивні та артикуляційні кореляти), дистрибуція сегментних одиниць, просодика та інтонація. Зв’язки фонетики з суміжними дисциплінами – граматикою, лексикологією, стилістикою, акустикою, медициною, кібернетикою. Теоретичне і практичне значення фонетики.

Фонетика і фонологія. Фонема як найменша функціональна одиниця, що утворює та розрізнює звуковий образ морфеми і слова. Теорія фонеми. Алофони фонеми (варіанти, відтінки) – обов’язкові та факультативні. Диференційні ознаки. Фонологічні опозиції та кореляції. Поняття нейтралізації фонем. Методи фонологічного аналізу. Дискусійні проблеми фонемного статусу.

Московська фонологічна школа (Р.Аванесов, О.Реформатський, П.Кузнецов), Санкт-Петербурзька (Ленінградська) фонологічна школа (Л.Щерба, Л.Зіндер, М.Матусевич, Л.Бондарко, Н.Свєтозарова). Роль Л.Щерби, Л.Зіндера у розвитку досліджень у галузі фонології. Американський структуралізм, генеративна фонологія. Фонологічні правила фонетичної репрезентації фонем (Л.Блумфільд, М.Халле, Р.Якобсон). Празький структуралізм. Співвідношення фонетики й фонології, фонема та диференційні ознаки (М.Трубецькой, И. Вахек, В.Трнка).

Англійська фонетична школа. Основні напрями та критерії досліджень (А.Гімсон, Д.Джоунз, П.Роуч, Д.Уелз, А.Крутенден, Дж.Бразил).

Діахронічна фонологія англійської мови (В.Плоткін, В.Журавльов, Р.Васько). Основні напрями досліджень у галузі англійської фонології на сучасному етапі розвитку науки про мову.

Методи дослідження звукового складу англійської мови. Експериментально-фізіологічні та експериментально-акустичні методи. Метод прямого спостереження (слухового і візуального). Осцилографічний та спектрографічний аналіз мовлення. Метод рентгенографування і палатографування. Статистичний аналіз. Семантичний і дистрибутивний методи фонологічного дослідження. Застосування методів субституції та трансформації у фонологічному дослідженні. Метод конфронтативних досліджень.

Експериментально-фонетичні дослідження мов в Україні (Т.Бровченко, І.Сунцова, Л.Прокопова, А.Багмут, В.Левицький, Л.Скалозуб, Н.Тоцька, М.Дворжецька, А.Калита, О.Стеріополо, В.Кушнерик, О.Петренко, О.Валігура та інші).

Соціолінгвістичні, комунікативно-прагматичні, фоностилістичні, фоносемантичні й когнітивно-функціональні дослідження фонетики мовленнєвої комунікації.

Склад фонем англійської мови. Дистинктивні ознаки голосних і приголосних на артикуляційному й акустичному рівнях. Система фонологічних опозицій англійських голосних і приголосних фонем. Класифікація англійських голосних і приголосних. Позиційно-комбінаторна варіативність фонем англійської мови. Фонотактика. Типові сполучення приголосних. Фонематична й фонетична транскрипції.

Артикуляційна база. Артикуляційна база англійської мови у порівнянні з артикуляційною базою рідної мови. Типові характеристики артикуляційної бази англійської мови: порівняно напружена артикуляція англійських голосних, слабка робота губ, апікальна артикуляція передньоязикових приголосних, сильна артикуляція глухих та слабка артикуляція дзвінких приголосних, сильне приєднання приголосних після коротких голосних у наголошених складах, відсутність палаталізації приголосних.

Сполучення звуків у мовленні. Фонетико-фонематичні правила артикуляції фонем у типових сполученнях. Асиміляція, типи асиміляції. Явища оглушення, втрати вибуху, носового, латерального вибуху, адаптації, аспірації, назалізації, лабіалізації. Позиційні зміни фонем. Редукція. Елізія.

Усна і писемна форма мовлення. Поняття графеми. Співвідношення між фонемним і графічним складом слів в англійській мові. Особливості англійської графіки. Пунктуація як засіб семантико-синтаксичного членування озвученого тексту. Принципи англійської орфографії.

Літературна англійська мова. Поняття орфоепічної норми. Проблема національних і регіональних варіантів англійської літературної вимовної норми. Фонетичні особливості літературної вимови в Англії, США, Австралії, Канаді. Міжнародний статус англійської мови і фонетико-комунікативні пріоритети вимови.

Складоутворення і складоподіл в англійській мові. Склад як фонологічна й фонетична одиниця. Структура складу в англійській мові. Типи складів. Функція складу у фонетичній структурі слова. Склад і морфема, їх співвідношення у слові. Різні теорії складоподілу. Просодичні ознаки складу. Поняття межового сигналу, види межових сигналів в англійській мові.

Словесний наголос в англійській мові. Фонетична природа наголосу. Функції наголосу в структурі слова. Різні ступені наголосу. Визначальні фактори місця і ступеня наголосу. Основні акцентні типи слів. Наголос у простих похідних та складних словах. Наголос в іншомовних словах.

Інтонаційна система англійської мови. Визначення інтонації, її мелодійний, силовий, темпоральний і тембральний компоненти. Інтонація як акустико-фізіологічне і лінгвістичне явище. Інтонаційні структури як надсегментні фонологічні одиниці мови (інтонеми). Функції інтонації. Функції інтонації в організації інформаційної структури тексту. Інтонація і прагматика мовленнєвої комунікації. Засоби графічного зображення інтонації.

Фразова мелодія як основний інтонаційний компонент.

Фонетична природа фразового наголосу. Співвідношення між словесним і фразовим наголосом. Види фразового наголосу, засоби його вираження та функції. Роль фразового наголосу у формуванні ритму мовлення.

Акцентно-мелодійна структура інтонаційно-смислової групи, висловлення.

Темпоральний компонент інтонації. Функції темпу мовлення. Фонетичний аспект пауз. Функціональні різновиди пауз.

Тембральний компонент інтонації. Проблема фізичної природи і функцій фразового тембру.

Фоностилістика англійського мовлення. Поняття стилю мовлення. Стиль мовлення як можливий варіант літературної норми мови (орфоепічної норми мовлення). Проблеми типології фоностилів у сучасній англійській мові. Соціолінгвістичні фактори стильової варіативності інтонації мовлення. Фонетична риторика мовленнєвої комунікації. Вплив позалінгвальних факторів на вибір фонетичних засобів у мовленні.


Загальна література

Антипова А.М. Система английской речевой интонации. – М.: Высшая школа, 1979.

Багмут А.Й. Семантика і інтонація в українській мові. – К.: Наукова думка, 1991.

Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1981.

Бровченко Т.О., Корольова Т.М. Фонетика англійської мови (контрастивний аналіз англійської та української вимови): Підручник. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006.

Васько Р.В. Давньогерманський консонантизм: парадигматика і синтагматика. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006.

Валігура О. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008.

Дворжецька М.П., Макухіна Т.В. та інші. Фонетика англійської мови: фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації. – Вінниця: Нова книга, 2005.

Дворжецька М.П. Тенденції варіативності вимовної норми сучасної англійської мови // Актуальні проблеми германської філології. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – С. 11-14.

Зиндер Л.Р. Общая фонетика. – М.: Высшая школа, 1979.

Калита А.А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлення. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001.

Калита А.А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. – М.: Российский государственный гуманитарный університет, 2001.

Кравченко Н.К. Становление и обоснование новой познавательной парадигмы современной лингвистики // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород: Підприємство «Ліра», 2004. – С. 69 – 75.

Кушнерик В. Фоносемантизм у германських і слов’янських мовах. – Чернівці: Рута, 2004.

Левицкий В.В. Звуковой символизм: Мифы и реальность: Монография. – Черновцы: Черновицкий национальны университет, 2009.

Методы экспериментально-фонетического исследования звучащей речи / Под ред. М.П.Дворжецкой. – К.: Вид. центр КНЛУ, 1991.

Орехова Н.Н. Пунктуация и письмо (на матери але руського и английского языка). – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2000.

Орлов Г.А. Современная английская речь. – М.: Высшая школа, 1991.

Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. – М.: Высшая школа, 2003.

Плоткин В.Я. Строй английского языка. – М.: Высшая школа, 1989.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. – Полтава: Вид-во «Довкілля – К», 2008.

Торсуев Г.П. Константность и вариативность в фонетической системе. – М.: Высшая школа, 1977.

Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.Цеплитис Л.К. Анализ речевой интонации. – Рига: Зинатне, 1974. 

Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Crystal D., Davy D. Investigating English Style. – L.: London Longman Group, 1974.

Jennifer Jenkins. The Phonology of English as an Intonational Language. – Oxford: Oxford University Press, 2000.

Kingdon R. The Groundwork of English lntonation. – London: Longmans, Green and Co, 1958.

Ladeforged P. A Course in Phonetics. – New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.

Laver J. Principles of Phonetics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Roach P. English Rhonetics and Phonology. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Stevens, Kenneth N. Acoustic Phonetics. – Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1998.

Schane, Sanford A. Generative Phonology. – Englewood Cliffs: (New Jersey), Prentice-Hall, 1973.

Trudgill P. The Dialects of England. – Blackwell: Oxford (UK) and Cambridge (USA), 1994.

Wells J. Accents of English. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982.


Література до окремих тем

Алексієвець О.М. Просодичні засоби інтенсифікації висловлювань сучасного англійського мовлення: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.

Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики. – М.: Гнозис, 2005.

Большой энциклопедический словар языкознания / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Научное издательство «Большая научная энциклопедия», 1998.

Валігура О.Р. Типологічне моделювання просодичних систем // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес. – Чернівці: «Рута», 2004. – С. 27-28.

Звучащий текст. Сборник научно-аналитических обзоров. – М.: Высшая школа, 1983.Маковский М.М. Английские социальные диалекты. – М.: Высшая школа, 1989.

Мова, культура й освіта в сучасному світі. Збірник наукових праць / Відп. ред. Стишов О.А. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.

Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. – М.: Высшая школа, 1970.

Потапова Р.К. Слоговая фонетика германских языков. – М.: Высшая школа, 1986.

Тараненко Л.І. Просодична зв’язність англійської прозової байки. – К.: Вид-во ТОВ»Агентство «Україна», 2008.

Черемисина Н.В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. – 2-е изд. – М.: Рус. яз., 1989.
ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА
Граматична будова сучасної англійської мови. Загальна характеристика граматичної будови. Аналітичні тенденції в граматиці сучасної англійської мови. Функціональний аспект мовних одиниць: когнітивна та комунікативна функції. Системно-структурний аспект мовних одиниць: парадигматичні та синтагматичні відношення. Граматична синонімія та омонімія. Основні рівні граматичної структури англійської мови та їх одиниці.

Морфологічний рівень. Загальна характеристика основних морфологічних одиниць – морфеми та слова. Сучасні напрями морфологічних досліджень. Типи граматичних категорій і граматичних опозицій. Граматична форма та граматичне значення. Феномени транспозиції, нейтралізації, десемантизації граматичного значення.

Частини мови. Класичні та сучасні теорії виділення лексико-граматичних розрядів слів. Загальна характеристика повнозначних і службових частин мови в аспекті значення, форми і функції. Проблема аналітичних форм, часток, займенників, артиклю, післялогів, модальних слів.

Іменник. Семантичні та лексико-морфологічні класи іменника. Парадигматичні й синтагматичні властивості іменника. Основні граматичні категорії – числа та відмінку. Різні підходи до трактування синтетичних та аналітичних форм категорії відмінку. Проблема категорій роду та детермінації англійського іменника.

Дієслово. Семантичні й лексико-морфологічні класи дієслова. Синтагматична класифікація англійського дієслова. Парадигматичні та синтагматичні властивості дієслова. Основні граматичні категорії дієслова. Різни підходи до трактування категорій часу, стану, виду, способу. Проблема категоріального статусу перфектних форм дієслова. Система неособових форм дієслова, їх морфологічні та синтаксичні характеристики.

Синтаксичний рівень. Загальна характеристика основних синтаксичних одиниць – словосполучення, речення. Ключові синтаксичні поняття. Сучасні напрями синтаксичних досліджень та основні синтаксичні теорії – генеративний синтаксис, конструктивний синтаксис, семантичний синтаксис, комунікативний синтаксис, прагматичний синтаксис.

Синтаксис словосполучення. Визначення словосполучення у різних синтаксичних студіях, класифікації словосполучень. Загальна характеристика субстантивного та дієслівного словосполучення.

Синтаксис простого речення. Основні аспекти речення, класифікації та методи синтаксичного аналізу. Проблема структурного і семантичного моделювання речення.

Синтаксис складного речення: паратаксис і гіпотаксис. Структурні типи складносурядних і складнопідрядних речень. Проблема квазі-складних речень.

Прагматичний аспект речення. Речення – висловлення – мовленнєвий акт. Актуальне членування речення. Основні положення теорії мовленнєвих актів. Класифікації мовленнєвих актів. Прямі та непрямі мовленнєві акти. Феномен прагматичної транспозиції. Прості та складні мовленнєві акти.

Супрасинтаксичний рівень. Загальна характеристика синтаксичних одиниць, більших за речення. Текст і його категорії. Когезія та когерентність, анафоричні й катафоричні зв’язки, дейксис і дейктичні маркери тексту. Сучасні напрями дослідження тексту.

Дискурс. Визначення дискурсу в різних лінгвістичних студіях. Основні поняття теорії дискурс-аналізу: мовленнєва подія, імплікатури дискурсу, стратегії і тактики, мовна особистість. Синтаксис, семантика i прагматика різних типів дискурсу. Конверсаційний аналіз: комунікативні принципи i постулати. Невербальні компоненти комунікації. Сучасні напрями дослідження дискурсу.


Загальна література

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999.

Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1981.

Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М.: Прогресс, 1978.

Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – М.: Высшая школа, 2003.

Morokhovskaya E.Y. Fundamentals of Theoretical English Grammar. – К.: Вища школа, 1984.

Volkova L.M. Theoretical Grammar of English: Modern Approach. – К.: Освіта України, 2008.

Iofik L.L., Chakhoyan L.P., Pospelova A.G. Readings in the Theory of English Grammar. – Л.: Просвещение, 1981.

A University Grammar of English. / Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J.– Moscow: Vyssaja skola, 1982.

Література до окремих тем

Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge (Mass.): The M.I.T. Press, 1970.

Cook G. Discourse. – Oxford: Oxford University Press, 1989.

Гладуш Н.Ф. Прагматичні аспекти висловлення і дискурсу. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005.

Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: ИЯ РАН, 1997.

Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова. – К.: Вища школа, 1976.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка