Міністерство освіти І науки, молоді та спортуСторінка2/19
Дата конвертації23.03.2019
Розмір3.32 Mb.
#85141
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 9 від 29.03.2012 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 квітня 2012 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.

© Бердянський державний педагогічний університет


ЗМІСТ


ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ. ПРАВО.
Бабак Ганна. Мова як феномен культури у контексті розвитку трансцендентальної феноменології

11


Безштанько Тетяна. Філософія в системі культури

12

Буриліна Наталя. Україна ХХІ століття: реалії та перспективи

14

Бурляева Евгения. О понятии “образовательной услуги” по законодательству РФ


16

Gaan Alexandra. Familien – und Frauenpolitik in der Sowjetunion 1945-1990

19

Гильфанова Вивьен. Правовая пассивность субъектов института социального партнерства и проблемы становления данного института в условиях переходного государства21

Демко Наталя. Соціальна нерівність – основа стратифікації

22

Доліч Тетяна. Втілення стилю бароко в українській архітектурі

24

Жусупов Руслан. Политика “социалистической модернизации” сельского хозяйства Казахстана в 20-30 гг. ХХ века


26

Карбула Олександра. Поняття “сімї” та “шлюбу” в соціології та сімейному законодавстві України


28

Молдабаева Сауле. Казахстанско-украинские взаимоотношения на современном этапе


29

Мамонтова Юлия. Особенности регулирования рабочего времени профессорско-преподавательского состава


31

Михайличенко Володимир. Наркоманія як специфічна форма молодіжного протесту


33

Мясников Егор. Гражданско-правовой договор – правовая форма волеизъявления сторон


35

Назарук Юлія. Мистецтво як феномен людинотворення

37

Оспанова Ляззат. Формирование новой политической элиты Казахстана

39

Панасенко Олена. Платонівська “ідеальна держава” та сучасність

41

Сімакова Ілона. Проблема пошуку сенсу життя в роботах Віктора Франкла

43

Цибулько Андрей. Административно-правовой режим пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь


44

Шальных Александра. Проблемы социального страхования в России

47ІСТОРІЯ
Балабова Катерина. Власна літературна спадщина гетьмана Івана Мазепи

50

Білай Юрій. Історія створення та бойовий шлях кримсько-татарського “козацького” дивізіону


51

Васильєв Максим. Троцина Трохим Васильович

53

Гнибіда Євген. Традиції весільного обряду українського сільського населення Бердянщини кін. ХІХ-поч ХХ ст. (на матеріалах усної історії)


54

Деккер Дмитрий. Исторические основы и практическое применение метрологии


56

Калина Анастасія. Релігійна політика гетьмана І. Мазепи

60

Книш Ганна. Метод проектів: історія та сучасність

61

Ушаков Олексій. Діяльність 13-го Лейб-Гренадерського Ериванського Його величності полку на території сучасної України з 1708 р. до початку Полтавської битви64

Харченко Денис. Заходи П. О. Румянцева по реформуванню поштового звязку в Україні


65

Шептій Ярослав. Дальтон-план: історія та сучасність

67

Ширяева Ольга. Сравнительный анализ повседневной жизни городов Древней Греции: Спарта и Тарент


69МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
Абрамян Елена. Способы перевода языка политкорректности

71

Алексаньян Яна. Використання рекламних матеріалів з туризму в процесі навчання французької мови


72

Андрющенко Інна. Проблеми перекладу газетної лексики

74

Бабенко Людмила. Символіка і значення числових компонентів в англійських фразеологічних одиницях


76

Бабкова Даріна. Авторські крилаті вислови в англомовній картині світу

77

Баликін Владислав. Навчання іноземної мови як елементу культури з використанням автентичних прагматичних матеріалів


79

Бараннік Яна. Лінгвокраїнознавча компетентність при вивченні англійської мови


81

Билык Полина. Семный анализ концепта “боль” в современном русском языке (на материале лексикографических источников)


83

Бєлан Аліна. Розвиток креативного мислення учнів на уроках української мови


84

Бєловол Олена. Мовні параметри прози Романа Іваничука

86

Богданець Олена. Фреймовий аспект концепту “пейзаж” у романі “Gullivers travels” Дж. Свіфта


88

Бондаренко Юлія. Засоби створення комічного ефекту в англійській мові (на матеріалі роману “Doctor at Large” Р. Гордона)


89

Боровкова Поліна. Особливості судової та юридичної лексики

91

Бурмістрова Марія. Авторські фразеологізми у творах В. Шекспіра та Ч. Діккенса


93

Вітвіцька Юлія. Стилістичне використання полонізмів у прозі Володимира Малика


95

Вовкогон Яна. Джоан Роулінг – Джейн Остін: змішані характери

96

Волченко Ганна. Особливості говору болгар с. Вячеславка (Приморський район, Запорізька область) в україномовному контексті


98

Врубель Олександр. Способи актуалізації концепту “щастя/gluck

99

Ганілова Анастасія. Старословянські лексеми в системі болгарських переселенських говірок України


100

Ганзіна Віталіна. Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови


102

Гедікова Яна. Фунуціонування англомовних фразеологізмів з кольоровою семантикою


103

Герасименко Олена. Фразеологічні системи української та російської мов: порівняльний аспект


104

Горох Аліна. Особливості перекладу фразеологічних одиниць із зоонімальним компонентом


106

Губар Аліна. Особливості дієслів умовного способу в епістолярному жанрі

108

Даніліна Валерія. Забуті імена в лінгвістиці: П. О. Бузук

109

Даніліна Валерія. Психолого-педагогічні засади вивчення школярами творчості В. Даля


111

Денисова Анжеліка. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури у романі “Залишенець. Чорний ворон” Василя Шкляра


112

Дзяба Яна. Проектна технологія на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі


114

Дмитриева Людмила. Концепты “улыбка/смех” в картине мира В. Набокова

116

Дмитрієва Людмила. Внесок В. Даля в лінгвістику і лексикографію: лінгводидактичний аспект


117

Дорма Ганна. Рецепція героїчної історії Шотландії у поемі Лесі Українки “Роберт Брюс, король шотландський


119

Дьоміна Аліна. Педагогічна комунікація при викладанні української мови у вищій школі


121

Дяченко Катерина. Використання методики при вивченні іноземної мови у немовному ВНЗ


122

Жаворонкіна Юлія. Стратегії політичного дискурсу як засіб маніпуляції

124

Завгородня Марина. Поетика часу і простору у контексті дослідження стилістичних особливостей роману Дж. К. Роулінг “Гаррі Поттер і вязень Азкабану”125

Запорожцева Алёна. Немецкие заимствования в русском языке ХХ века

127

Зеніна Ольга. Стилістичний потенціал у поетичному дискурсі В. Симоненка


128

Іщенко Марина. Лінгвостилістичні параметри української ділової епістолярної комунікації


130

Єсипова Альона. Тема праці та мотиви втілення просвітницького ідеалу “природної людини” у романі Д. Дефо “Робінзон Крузо”


132

Ермолова Валентина. Специфика функции цвета в детской “страшилке”

133

Казанцева Крістіна. Риторичні засоби творення художнього простору (за повістю Е. Успенського “Підводні берети”)


135

Кардашова Юлія. Синкретизм у зясувальних складнопідрядних конструкціях

137

Качор Маргарита. В. Даль і Україна: історико-культурний вимір

139

Кожевніков Артур. Питання української мови в публіцистиці Т. Зіньківського


140

Кондратенко Юлія. Особливості наголошення віддієслівних іменників середнього роду на -ання


142

Кондратенко Юлія. Нетрадиційні форми уроків у навчанні української мови

144

Копоть Інна. Складнопідрядні речення зі сполучним словом поки у творчості Ліни Костенко


145

Костолович Єлизавета. Поняття про соціально-політичне красномовство

147

Котляр Олена. Стилістична характеристика власного імені у поетичних творах Ліни Костенко


149

Крамчанинова Елена. Номинация смешного в лексикографических источниках В. И. Даля


150

Кульбашенко Олена. Есхатологічні мотиви в романі Германа Мелвілла “Мобі Дік, або Білий Кит


152

Кураченко Тетяна. Особливості лексичного вираження темпоральності в повісті О. Забужко “Казка про калинову сопілку”


154

Кутузова Альона. Маніпулятивний фактор функцій політичного дискурсу

155

Малюга Наталя. Поетикальна специфіка різдвяного оповідання в українській, російській та англійській літературі ХІХ ст.


157

Сиротюк Маряна. Трансформація традиційного мотиву створення штучної людини у пєсі Б. Шоу “Пігмаліон”


159

Масляк Анжела. Мовна гра з прецедентними феноменами в мовленнєвій діяльності студента-філолога


160

Мельникова Катерина. Особливості функціонування фоностилем в прозовому творі


162

Мусенко Юлія. Тематична класифікація фразеологізмів німецької та української мов


164

Назаренко Вікторія. Складнопідрядні речення в новелі Ернеста Теодора Амадея Гофмана “Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер”


165

Пазіна Анастасія. Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів


167

Петрова Катерина. Стили проявления коммуникативной власти: социолингвистический аспект


169

Прокопенко Інна. Сучасні тенденції розвитку методів викладання іноземних мов


170

Пушкарева Надежда. Средства выражения фаз развития действия во французком языке


172

Пшенична Даря. Особливості художньо-технічного оформлення чоловічих та жіночих журналів


173

Рудченко Оксана. Вербалізація концепту природа в творах Джека Лондона

175

Савранська Ганна. Фонетичні стилістичні засоби в поезії Джорджа Гордона Байрона


176

Семенов Олексій. Запозичення у німецьку мову англіцизмів

178

Сенейко Інна. Функціонування лексем з емоційно-експресивним та оцінним значенням у публіцистичному мовленні


180

Собіна Оксана. Використання дидактичної гри як засобу фонетичного сприйняття іноземної мови


181

Созанська Юлія. Зіставні конструкції в синтаксисі творів І. Франка: особливості функціонування


183

Сорокина Анжелика. Метонимические значения имен числительных в языке и речи

185

Сорочинець Дарина. Аналіз помилок усного ділового мовлення при вимові звука [ґ] у власних та загальних назвах та засоби їх усунення


186

Софіянік Яна. Стилістичні функції повторів у творах англійської та американської художньої літератури


188

Стамповська Оксана. Структурно-семантична характеристика лексики інтимної сфери в українському фольклорі


190

Стельмаченко Олена. Лінгвістичний аспект дослідження стилістичних фігур

191

Судакова Наталія. Лексико-семантичний аналіз лексичних одиниць концепту “Happiness/щастя” (на матеріалі сучасної англійської мови)


193

Сулакова Анжела. Акцентуаційні варіанти орфоепічних норм

194

Суслова Олена. Лексика на позначення емоційно-експресивного стану людини в оповіданнях В. Пєлєвіна


196

Тараненко Наталя. Синкопічне усічення у говірках Північного Приазовя

198

Терлецька Катерина. “Заповіт Оскара Вайльда” Пітера Акройда: постмодерністський роман-біографія


199

Трюхан Ольга. Використання англійських виражальних засобів для якісної характеристики персон (на матеріалі роману Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея”201

Федорова Маргарита. Стилістичне вираження категорії роду іменників-зоонімів у зіставному аспекті


203

Фоменко Елена. Роль суггестивной функции языка в политической коммуникации


204

Фофанова Юлія. Навчання іноземної мови у контексті полікультурної освіти

206

Фоменко Ірина. Творчість Дж. М. Курзеє у дзеркалі критичної рецепції

207

Чикунов Володимир. Функціонування засобів емоційності у мовотворчості Василя Стуса


209

Шашмурина Валентина. Прецедентний феномен як елемент когнітивної бази сучасного студентства


210

Шевченко Анастасія. Зображення драматичних подій переселення болгар з Бессарабії в Таврію в романі Миколи Фуклєва “На позлатената земя”

212

Шевченко Анастасія. Лірико-філософський образ природи у творчості Ф. Гердерліна


213

Шевченко Анастасія. Позакласна робота як резерв підвищення ефективності навчання іноземної мови


215

Шевченко Олександр. Проблеми ефективного навчання іноземної мови у початковій школі


217

Шевченко Яна. Символіка часо-просторових образів і мотивів у романі Дж. М. Курзеє “Осінь у Петербурзі”


218

Шевчик Євгенія. Фонетични характеристики на диалекта на Бердянските българи


220

Яцишин Юлія. Методичні прийоми реалізації комунікативного підходу навчання англійської мови у школі


221

Яцишин Юлія. Комунікативна ситуація як засіб розвитку іншомовної комунікативної компетентності школярів


223ЛІТЕРАТУРА ТА ФОЛЬКЛОР З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. ЖУРНАЛІСТИКА
Абрамцева Анастасия. Пространвтвенно-временная организация рассказа В. Пелевина “Ухряб”


225

Алієва Кристина. Трансформація міфу про Амура та Психею в романі Клайва Стейплза Льюіса “Допоки ми облич не набули”


226

Безрукава Тетяна. “Супермаркет самотності (Перламутрове порно) Ірени Карпи: особливості поетики”


228

Бідна Ольга. Жінка з мечем у германському епосі

229

Густ Вікторія. “Книга буття. Глава четверта” Оксани Забужко як повість-антиутопія

231

Дейдей Наталя. Сучасне українське радіомовлення

232

Дерябіна Алла. Інтерпретація міфу про Медею в романі Л. Уліцької “Медея та її діти”


234

Довгань Олександр. Жанрова палітра інформаційних текстів (на матеріалі бердянської преси)


235

Єременко Ірина. Проблема влади землі у повісті Ольги Кобилянської “Земля” та романі Люко Дашвар “Село – не люди”


236

Задворна Ксенія. Історія інформаційного радіомовлення України

238

Ковальова Анна. Образ Риму у творчості М. Гоголя

239

Ковачова Альона. Еволюція творчих пошуків М. Вінграновського

241

Корінець Крістіна. Інтерактивність як одна з головних характеристик становлення нових медіа


243

Косова Екатерина. Изображение тоталитаризма в повести-антиутопии Юлия Даниэля “Говорит Москва


244

Косова Катерина. Образ князя Мишкіна та ідея Христа (за романом Ф. М. Достоєвського “Ідіот”)


246

Кудіна Світлана. Своєрідність інтерпретації традиційного сюжету про Дон Жуана у толедській легенді Густаво Адольфо Беккера “Поцілунок”


247

Кулик Ольга. Духовно-філософська проблематика фантастичних романів Марини та Сергія Дяченків


249

Лутчак Вікторія. Особливості відображення внутрішнього стану рецепієнта засобами журналістського слова


251

Маврова Дарина. Етнічні стереотипи у романі Марії Матіос “Майже ніколи не навпаки”


253

Марченко Тетяна. Рецепція Галицько-Волинського літопису в історичній повісті “Захар Беркут” Івана Франка


254

Мельникова Катерина. Компаративний аналіз детективної прози А. Конан Дойла та Г. К. Честертона


256

Нестеренко Мария. Импрессионистичность и экспрессивность в книге стихов О. Мандельштама “Камень”


258

Нехайчук Юлія. Використання мультимедійних технологій під час вивчення творчості Івана Котляревського


259

Подолянчук Виктория. Архетип земли в поэзии МВолошина

261

Рашевченко Тетяна. Моделі художнього простору в романі Ю. Андруховича “Рекреації”


262

Синєок Олександр. Символічне підґрунтя повісті-притчі Е. Хемінгуея “Старий і море”


264

Сирський Євген. Жанр “новела”

265

Степаненко Ольга. Особливості вивчення життєпису Т. А. Зіньківського на уроках літератури рідного краю


267

Терехова Юлія. Проблема кохання в житті Христа (за романом Ф. М. Достоєвського)


269

Тищенко Олена. Технічні засоби виробництва як інструмент журналіста

270

Фролова Юлія. Морально-етичні проблеми на сторінках української преси (на матеріалах газет“Україна молода” та “Приазовський рабочий” за 2009-2010 рр.)272

Харлан Богдан. Формування інформаційного простору України

273

Шумська Марта. Проблема взаємин життя і мистецтва за романом О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”


275

Яковенко Юлія. Хронотоп роману Галини Пагутяк “Урізька готика”

276ПСИХОЛОГІЯ
Абрамова Люсине. К вопросу о современном состоянии изученности проблемы духовности в России


280

Антонова Ксенія. Брехня як психічна властивість людини

281

Блохіна Ольга. Адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ за результатами першого семестру


283

Богдан Марина. Вплив акцентуації характеру підлітків на переживання стресових ситуацій


285

Бондаренко Яна, Бондаренко Руслана. Проблеми студентського самоврядування


287

Гнибіда Євген. Особливості міжособистісних взаємовідносин викладачів і студентів ВНЗ


288

Голік Арсеній. Ставлення студентської молоді до пірсингу та татуювання

290

Грінь Ганна. Соціальна фрустрація та емоційний інтелект студентства

292

Грінь Ганна. Емоціональний інтелект та його розвиток у студентів

294

Доля Тетяна. Психологічна характеристика спілкування молодших школярів

295

Ігнатьєва Ольга. Психологічний портрет ідеального викладача та ідеального студента


297

Іорганська Ганна. Психологічні особливості девіантної поведінки у підлітковому віці


299

Казарінова Наталя. Звязок між самоооцінкою і рівнем агресивності підлітків

300

Казарінова Наталя. Використання глобальної мережі Інтернет в практичній діяльності майбутніми психологами


302

Кальченко Богдан. Проблема обдарованої дитини у сучасній українській школі


303

Кизилбекова Юлия. Осознанные сновидения как инструмент психотерапии


305

Клименко Олена. Вплив інтерактивного навчання на формування соціальної компетентності студентів ВНЗ


307

Короткова Даря. Самоорганізація учбової діяльності студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ


308

Косова Анна. Розвязування підлітками задач на проеціювання з використанням компютера


309

Красильникова Екатерина. Теоретические аспекты моделирования уровня счастья людей


311

Крат Юлія. Психологічні особливості формування копінг-стратегій у підлітковому віці


312

Крилова Альона. Активна життєва позиція сучасних студентів

314

Кузнєцова Марія. Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя

316

Лисенко Володимир. Стереотип як соціально-психологічне явище

318

Литвиненко Яна. Проблема мислення молодших школярів

319

Лубянова Аліна, Тарасюк Ганна. Причини виникнення міжособистісних конфліктів у соціальній групі “студент-студент”


322

Мартиненко Юлія. Забезпечення формування мотивації навчально-професійної діяльності студентів


323

Мирошниченко Марина, Вюн Світлана. Ставлення студентів до проблемних питань організації навчального процесу у БДПУ


325

Мусабаева Аида. В. Дальтей и его учение о историческом познании

327

Немченко Анастасія. Індивідуальні особливості пам’яті, як фактор успішності навчання молодших школярів


330

Нішаналієв Роберт. Психологічний зміст добору кадрів як основи управління людськими ресурсами


331

Петрова Екатерина. Проблемы психолога в современной школе

333

Подгурский Николай. Зоопсихологические аспекты пивного алкоголизма


335

Риндіна Юлія. Проблема кохання у юнацькому віці

336

Романченко Віталій. Особливості ієрархії цінностей майбутніх учителів математики та історії


338

Рябошапка Зінаїда. Генезис позитивних комунікативних навичок підлітків

339

Рябчук Ірина, Гарустович Вадим. Проблема доброзичливості сучасних студентів


341

Старцева Аліна. Психологія комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини

343

Стрілецька Світлана. Ґендерні особливості синдрому професійного вигорання


345

Хоменко Ганна. Колектив як фактор формування особистості

346

Цуркан Людмила. Вплив соціальних стереотипів на сприймання людини людиною


348

Чайка Анжела. Вплив стилю сімейного виховання на самооцінку дитини

350

Чонгова Каріна. Вплив класичної музики на психоемоційний стан людини

351

Шлег Вікторія. Вплив телевізійних програм агресивного спрямування на рівень агресивності особистості


353

Яковлєва Олена. Причини виникнення суїциду в шкільному віці

355

Каталог: wp-content -> uploads -> 2019
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2019 -> Програма навчальної дисципліни методика викладання світової літератури окр
2019 -> Хорошковська О. Н., доктор педагогічних наук, професор Кохно Т. Н., науковий співробітник
2019 -> Зарубіжна література
2019 -> Монгольська навала на українські землі. Політика данила романовича. Вчитель історії: Двірничук Анастасія Юріївна
2019 -> Презентація досвіду роботи Вчителя історії Житомирської зош І-ІІІ ступенів №33 Заник Олени Миколаївни Про себе
2019 -> Про організацію роботи з військово-патріотичного виховання у 2019 році


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка