Міністерство освіти І науки, молоді та спортуСкачати 12.51 Mb.
Сторінка1/50
Дата конвертації25.12.2016
Розмір12.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі наукиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 травня 2011 року

Том 3.

Природничі науки

Бердянськ

2011

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 368 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 29.04.2011 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2011 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.
© Бердянський державний педагогічний університет
ЗМІСТ


МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ
Балан Олександр. Зелена фотолюмінісценція поруватого фосфіду індію

12

Барканов Артем. Методика вивчення законів обертального руху твердого тіла


13

Білик Наталія. Використання компетентнісно-орієнтованих технологій при вивченні оптики у медичному коледжі


14

Бондаренко Катерина. Роль задачного підходу в формуванні у школярів пізнавального інтересу до фізики: історичний аспект


16

Василенко Лілія. Принципи імітаційного моделювання в прикладних задачах


17

Воробьева Алла. Возможности обучения математике в формировании нормативного мышления


18

Гайчук Антон. Електрохімічне полірування напівпровідника

19

Гайчук Антон. Методика визначення граничної напруги пороутворення напівпровідників


20

Галиця Артур. Розрахунок і вимірювання електричного опору провідників складної форми


21

Домалега Микола. Складові технології організації ігрової діяльності учнів в умовах комп’ютеризації навчання математики в школі


23

Дорошенко Олексій, Колдишев Вадим, Колодка Віталій, Майструк Дмитро. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі з фізики24

Дузь Олена. Математичне моделювання екологічних процесів

26

Канак Надежда. Космические лучи сверхвысоких энергий: источники генерации, механизмы ускорения и условия их распространения в межзвездной среде27

Карсуков Максим. Метод регистрации частиц сверхвысоких энергий

28

Козачек Тетяна. Застосування теорії R-функцій до розв’язування плоских задач динаміки


29

Козачек Тетяна. Наукова школа В. Рвачова

30

Кокорєва Анастасія. Компетентнісний підхід у сучасній математичній освіті

32

Колдишев Вадим. Дослідження зовнішнього фотоефекту

33

Коноваленко Анатолій. Отримання плівки InN/por-InP

35

Корнилова Е. Методико-математические задания как средство смислового обогащения субъектного опыта будущого учителя математики


36

Луценко Лілія. Реалізація прикладної спрямованості навчання елементів інтегрального числення


37

Майструк Дмитро. Проектні технології на заняттях гуртка з астрономії

39

Малиш Юлія. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики засобами нових інформаційних технологій


40

Массаути Виктория. Устойчивость траекторий в окрестности особой точки

41

Мурич Микола. Завдання з параметрами у курсі алгебри та початків аналізу як засіб формування математичних компетентностей учнів 10-11 класів фізико-математичного профілю43

Ніколаєва Олена. Посилення прикладної спрямованості навчання старшокласників у процесі вивчення похідної


45

Свіца Денис. Використання сучасних освітньо-інформаційних технологій на заняттях з астрономії


46

Сопотніцька Ольга. Елементи теорії симетричних множин многочленів на факультативних заняттях з математики в старшій школі


47

Станчевська Євгенія. Розвиток змісту шкільного курсу фізики (історико-дидактичний аспект)


48

Стеценко Максим. Концентрація напружень приступкою на поверхні твердого тіла


50

Стеценко Максим. Основи поверхневої плазмоніки

51

Султанбей Ирина. Решение линейных дифференциальных уравнений с помощью операционного исчисления


52

Тєльчарова Ганна. Теорія конгруенції на факультативних заняттях з математики


54

Токарев Сергей. Первичный поток космических лучей сверхвысоких энергий


55

Улюкаєва Ірина. Асимптотичні властивості розв’язків систем диференціальних рівнянь


56

Улюкаєва Ірина. Застосування теорії звичайних диференціальних рівнянь у прикладних задачах


57

Чеботар Тетяна. Порівняльний структурний аналіз підручників математики як основа їх комплексного використання у навчально-виховному процесі


58

Чуб Юлія. Реалізація практичної та прикладної спрямованості при вивченні лінійної функції


60ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Бірюк Олена. Методи високоякісного ретушування цифрового зображення


62

Бруцький Максим. Мобільні віруси: функціональні особливості й тенденції розвитку


63

Вернигора Наталя. Аналіз та перспективи застосування пристрою, розширення та збільшення їх можливостей шляхом застосування USB 3.064

Гаджилов Олександр. Редактор онтології Protégé

66

Ганков Ярослав. Автоматизація систем розрахунків

67

Горбатюк Ілля. Моделювання та стимуляція складних схем з використанням мікропроцесорних технологій у середовищі ISIS


68

Денисов Сергій. Локальні визначення

69

Денисов Сергій. Організація динамічних баз даних засобами Microsoft muLISP


70

Денисов Сергій. Розробка інтерфейсів на природній мові. Синтаксичний аналіз фраз звичайної мови із застосуванням формальних граматик


72

Денисов Сергій. Розробка простого інтерфейсу в середовищі MuLISP

73

Заікіна Наталія. Використання методу проектів при навчанні інформатики у старшій школі


74

Ілішов Артем. Аналіз сучасних технологій ІР камери

75

Кацен Олена. Систематизація освітніх Web-ресурсів з інформатики

76

Кирилуша Олексій. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами інтелектуальних ігор при викладанні основ алгоритмізації і програмування78

Кіосов Олексій. Сучасні способи й методи захисту інформації

80

Кравченко Андрій. Аналіз нових можливостей текстового редактора Microsoft Word 2007


81

Лопарєв Роман. Визначення місцеположення абонента за допомогою технології WiFi


83

Лопарєв Роман. Захист бездротових мереж

84

Лопарєв Роман. Розробка інтерфейсів на природній мові

85

Лопарєв Роман. Wi-Fi технології

87

Панченко Анатолій. Використання онтології як дидактичного засобу

88

Перевалова Ірина. Роль А. Єршова у становленні інформатики як навчальної дисципліни


89

Петкевич Андрій. Використання мови Компонентний Паскаль як один із шляхів удосконалення вивчення програмування в системі середньої та вищої освіти91

Салій Андрій. Аналіз та оптимізація показників комп’ютерних мереж з технологією АТМ


93

Сибірцев Віталій. Проблематика MuLISP

94

Сичак Наталя. Захист даних на USB-флешці

95

Старушко Сергій. Керування ключами шифрування

96

Степаненко Олександр. Деякі напрямки впровадження онтологій в інформаційних технологіях


98

Тюркеджи Анатолій. Аналіз технологій стереозображення

100

Тюркеджи Анатолій. Розв’язок модельних задач шифрування інформації з використанням хаотичних відображень


101

Цуканова Марина. Разработка електронного учебного курса по системе программирования JavaScript


102

Шегда Михайло. Використання баз даних у WEB-дизайні

103

Щербина Євген. Комплексний підхід до проектування баз даних

105ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ
Анікеєв Юрій. Використання середовища Electronic Workbench у схемотехнічному моделюванні


108

Баран Сергій. Автоматизація процесу планування бізнес-проектів

109

Бардус Олександр, Белінський Роман. Моделювання фізичних процесів за допомогою системи комп’ютерної математики Maple


111

Богдан Марина. Використання мультимедійних презентацій вчителями початкових класів для організації контролю


112

Бойченко Мирослав. Використання навчального середовища Moodle для тестового контролю знань


114

Бордюг Наталя, Горбачова Олена. Застосування системи комп’ютерної математики Maple для розв’язування фізичних задач


115

Буркут Ольга. Комп’ютерна підтримка методу Сімпсона знаходження наближеного значення визначеного інтегралу


116

Васильковський Андрій. Інформаційні технології в сучасному українському суспільстві


117

Ведмідь Оксана, Нейчева Тетяна. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі


119

Гаврилюк Вікторія. Електронний проект INTEL на тему “Вплив різних жанрів музики на психіку людини”


120

Гарустович Вадим. Інформаційні технології в профорієнтаційній роботі з учнями загальноосвітньої школи


122

Голубов Микола. Впровадження електронного підручника з адміністрування комп’ютерних мереж у навчальний процес за допомогою засобів дистанційного навчання124

Григор’ян Ірина. Використання сенсорних екранів у навчальному процесі

125

Гусак Артур. Проблема вибору програмного забезпечення для підтримки Інтернет-сайту вищого навчального закладу


127

Даков Сергій. Дослідження побудови навчальних дисциплін із штучного інтелекту в Інституті освітніх інженерно-педагогічних технологій


129

Денисов Сергій. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій під час конструювання заняття з виробничого навчання


130

Д’яченко Катерина. Застосування інформаційних технологій в економіці

131

Жигула Олена. Використання мультимедійних технологій навчання при вивченні англійської мови


133

Кальченко Богдан. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у психології


134

Каніна Єлизавета. Обчислення наближеного розв’язку диференціальних рівнянь та їх систем за допомогою програмного засобу Mathcad


136

Кашина Вікторія. Використання персональних комп’ютерів на уроках з трудового навчання


137

Колєснік Аліна, Яковлєва Олена. Створення комп’ютерних зразків навчальних посібників для учнів початкових класів


138

Косова Анна. Формування інформаційно-технологічної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання засобами мультимедіа


140

Кочина Оксана. Використання Microsoft Excel в економіці

141

Крилов Євген. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках трудового навчання


143

Лєвєнцов Кирил. Дидактичні умови застосування засобів мультимедіа під час проведення гурткової роботи


144

Лисак Людмила. Індивідуалізація технологічної підготовки студентів засобами інформаційних технологій


145

Лиходід Ольга. Інформаційне забезпечення системи адміністративного управління у вищому навчальному закладі


147

Лопарєв Павло. Профорієнтація у соціальних мережах

148

Лукіна Інна. Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземної мови


150

Мараховська Олена, Мараховський Олександр. Використання мультимедійних технологій при вивченні теми “Економічний аналіз проекту” в 10-11 класах151

Мельникова Марина. Методичні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови в початковій школі


153

Мірошниченко Альона. Використання мультимедійних технологій у навчанні майбутніх інженерів-педагогів


154

Нікішев Юрій. Використання інформаційних технологій на лабораторних роботах з дисципліни “Нарисна геометрія та креслення”


156

Нікуліна Вероніка. Використання прикладного пакету Maple для рішення математичних рівнянь


158

Положенцева Аліна. Міжнародний обмін технологіями

160

Рибалко Олександр. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій


161

Садівничий Віталій. Комп’ютерне діагностування “Локусу контролю” як критерій зміни ціннісних орієнтирів майбутніх інженерів-педагогів


163

Селезньова Ірина. Застосування CAD-систем у виробничому процесі

164

Сичак Наталя. Інформаційні технології як складова освіти сучасної людини


166

Сірий Григорій. Розробка автоматизованої системи управління кафедрою

167

Стеценко Максим. Електро-радіотехнічне моделювання у програмному комплексі MathCad 14


168

Судак Ольга. Проблеми навчання молодших школярів інформаційних технологій


169

Тіткова Ольга. Створення електронної бібліотеки методичного кабінету Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій для забезпечення інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу


171

Толстой Іван. Інформаційне забезпечення системи адміністративного управління у вищому навчальному закладі


173

Фоменко Олександр. Особливості віртуального спілкування сучасної молоді


175

Юфименко Яна. Використання комп’ютерних технологій в освіті

176БЖД. ЗДОРОВ’Я. СПОРТ. РЕАБІЛІТАЦІЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Бандурко Максим. Вплив алкоголю на печінку

180

Баранцова Наталя. Оздоровче значення занять з легкої атлетики

181

Басараб Анна. Організація протипожежного захисту, протипожежної профілактики


182

Боярченко Анна. Розвиток координаційних здібностей студентів на заняттях з футболу


184

Волкова Елена. Отношение сельских жителей к здоровью

186

Гронь Валерія. Фізична культура та здоров’я дітей

187

Жакун Яна. Дитячі інфекційні хвороби

188

Жовновата Оксана. Вплив занять фізичного виховання на рівні розвитку рухових якостей студенток І курсу економічних спеціальностей


189

Иващенко Евгений. Физическая культура как фактор социализации личности студента


191

Каліберда Вікторія. Оздоровчі методики східних практик. Тайцзицюань

192

Кальцева Анастасія. Визначення стану постави учнів молодшого шкільного віку 8-9 років міста Бердянська


193

Коротков Алексей, Стрекалова Нина. Значение физических факторов воздушной среды учебного заведения для здоровья школьников


195

Кравченко Юлія. Біохімічні аспекти здоров’я дихальної системи

196

Кумечко Олександр. Фізичне виховання дітей дошкільного віку на території України в найдавніші часи


198

Лесной Василий. Роль спорта в формировании личности студента

199

Макаренко Альона. Лікувальна сила Азовського моря

200

Осіпова Олена. Сучасні засоби відновлення в жіночому баскетболі

201

Сільченко Анна. Емоційне забарвлення занять з легкої атлетики

203

Стрекалова Нина, Фоминых Екатерина. Динамика показателей кардиореспираторной системы детей при занятиях гимнастикой


204

Terunashvili Meri. The Hereditary Mechanism

206

Ушанова Тетяна. Вплив здорового способу життя на здоров’я людини

207

Цибульська Христина. Вплив фталатів на організм людини

208


ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
Белов Сергей. Проблемы экологизации автомобильного транспорта в России


210

Бончева Наталя. Порівняльний аналіз демографічного стану села Трояни 2006-2010 роки


211

Волик Наталія. Проблеми якості питної води в Україні

212

Галаш Анна. Екологічний стан земельного фонду та ґрунтів Запорізької області


214

Гордусенко Оксана. Шляхи вирішення проблеми побутових відходів

216

Гринь Тетяна. Еколого-економічні проблеми відходів в Україні

217

Занобед Александр. Внеклассная работа по географии – сфера укрепления и углубления познавательного интереса


219

Клименко Олена. Стан забезпечення України, її регіонів водними ресурсами


220

Коваленко Маргарита. Медико-екологічні проблеми питної води у місті Бердянську


222

Кожевін Олександр. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу курортної території міста Бердянська


223

Коломоєць Ірина. Динаміка вилову риби в Азовському морі

225

Костюк Валентина. Еколого-економічні проблеми твердих побутових відходів у сільській місцевості


226

Кравченко Іван. Економічний механізм природокористування на регіональному рівні


227

Куркчи Марія, Петрина Вікторія. Радіоекологічні проблеми Північного узбережжя Азовського моря


229

Маляров Олександр. Проблеми необхідності впровадження екологічних інновацій на підприємствах України, Бердянська


230

Маркевич Тетяна. Проблеми утворення токсичних відходів у Запорізькій області


233

Назарова Тетяна. Екологічні проблеми Азовського моря

234

Ошека Ірина. Урбоекологічні проблеми України

236

Пінчук Олександра. Проблеми забезпечення людства питною водою

237

Порубова Наталья. Возможные критерии анализа методического качества программных практических работ по географии


239

Рейфман Ірина. Екологічне виховання в процесі професійної підготовки студентів


240

Савко Олег. Екологічний стан Азовського моря

241

Сіра Марина. Соціально-екологічні проблеми “екологічно чистої води” та артезіанських вод міста Бердянська


243

Співак Ірина. Еколого-економічні аспекти розвитку рекреаційної діяльності в місті Бердянську


244

Татарова Тетяна. Аналіз стану сільського господарства Куйбишевського району


246

Ткачук Валентина. Вплив радіаційного забруднення довкілля на захворюваність населення Чернігівщини


247

Ушанова Тетяна. Біохімічний контроль як засіб тренувального процесу

248ЕКОНОМІКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Алтухова Анна. Мотивація та оплата праці на підприємствах молочної промисловості


250

Андреева Ксения. Функционально-стоимостной анализ в управлении персоналом


251

Бєлікова Валентина. Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємства як шлях виходу з економічної кризи


253

Бєлікова Валентина. Менеджмент підприємства в умовах економічної кризи


254

Бичик Наталія. Вплив розміру підприємства кондитерської промисловості України на рівень його конкурентоспроможності


256

Бончева Наталя. Аспекти підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств


258

Бросова Віра. Дослідження проблеми тіньової економіки в Україні

259

Гаденко Олександр. Формування механізму державного управління земельними ресурсами населених пунктів


261

Ганзуля Тетяна. Інвестиційна діяльність в Україні

262

Гасимова Катерина. Відносини України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями


264

Грінь Ганна. Банківська система України: тенденції розвитку

265

Demetrashvili Demetre, Demetrashvili Tornike. Global Food Crisis and its reflection on the Georgian consumer market


267

Джус Крістіна. Аналіз ділової активності підприємства

268

Дубле Олеся. Перспективність реформування або зміни світової валютної системи


270

Жукова Алина. Пути совершенствования государственной поддержки малого предпринимательства


271

Караджова Олена. Приватизація та роздержавлення в Україні

273

Качор Артем. Формування ефективної кадрової політики на підприємсті

274

Кириченко Євгенія. Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства (за матеріалами ТОВ “ДЕКА”)


276

Клименко Олена. Формування марочного капіталу

277

Когут Світлана. Використання технології формування творчої особистості при викладанні економічних дисциплін


279

Кожевін Олександр. Шляхи інтеграції України в глобальний інноваційний простір


280

Костюк Валентина. Іноземні кредити в економіці України

282

Кравченко Іван. Управління інвестиційною діяльністю підприємств

283

Майструк Дмитро. Фізичні аналогії і моделі в економіці

284

Маляров Олександр. Вплив Євро-2012 на розвиток готельного та туристичного бізнесу


286

Маляров Олександр. Проблема інвестиційного забезпечення сільського господарства


287

Маркевич Тетяна. Шляхи інтеграції України до Європейського союзу

289

Мухригіна Анна. Необхідність написання бізнес-плану для відкриття підприємства


291

Озерова Марина. Використання творчих завдань при викладанні економічних дисциплін


292

Оленич Ян. Особливості економічного розвитку країн СНД у період переходу до інноваційної економіки


294

Оленич Ян. Підвищення ефективності діяльності підприємств туристичної галузі


295

Оленич Ян. Становлення української економіки

296

Пінчук Олександра. Проблеми та шляхи становлення економічної безпеки України


297

Поданьова Світлана. Проблеми іпотечного кредитування в Україні

299

Поданьова Світлана. Проблеми лізингу в Україні

301

Поданьова Світлана. Формування та використання економічних знань на уроках з базових предметів


303

Положенцева Аліна. Грошово-кредитна політика Національного банку України


304

Прохоренко Ю. Процесс налогового планирования и оптимизация налогового бремени предприятия


305

Рейфман Ірина. Інвестиційна діяльність у рекреаційно-туристичній сфері міста Бердянська


307

Рейфман Ірина. Розрахунок ставки дисконтування при оцінці інвестиційних проектів в Україні


309

Руденко Оксана. Влияние кластерных систем на развитие малого бизнеса

310

Сіра Марина. Міжнародний рух капіталу

311

Смагулова Наталія. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка


313

Смагулова Наталія. Інфляція в Україні та методи боротьби з нею

315

Співак Ірина. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних зв’язків


316

Степанян Сона. Роль аутсорсинга в процессе развития кооперации крупного и малого бизнеса


318

Сухіна Наталія. Соціально-економічне підґрунтя трудової еміграції молоді України


319

Татарова Тетяна. Стан розвитку сільського господарства Куйбишевського району


321

Тесленко Юлія. Оподаткування прибутку юридичних осіб

323

Тесленко Юлія. Оцінка ефективності інвестиційних проектів

326

Тонконог Дарья. Место малого предпринимательства в российской экономике и потенциал его развития


327

Цинклер Юлія. Світовий досвід формування доходів населення

329

Чавдар Альона. Демографічна ситуація в Україні в 2010 році

330

Чавдар Альона. Стан та тенденції розвитку підприємств цукрової промисловості України


332

Черкай Дар’я. Формування виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості в умовах сталого розвитку


333

Чумычкина Анжелика. Предпринимательская активность в России

334

Шабанова Вікторія. Перспективи бурякоцукрового виробництва в Україні

336

Шопова Анастасія. Інтеграція України у світове господарство

337

Щербина Євген. Вплив економічної кризи на руйнування особистості

338ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
Андрусенко Олена. Економічна складова проектної діяльності учнів різних вікових груп


340

Бабанский Александр. Особенности ударной конденсаторной сварки с магнитно-импульсным приводом


341

Блохіна Ольга. Використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання у 6 класах


342

Блохіна Ольга. Формування технічних знань на уроках технології

344

Гунченко Катерина. Рефлексивний підхід до навчання на уроках трудового навчання


346

Засипко Олексій. Впровадження інформаційних технологій – шлях до активізації процесу трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл


347

Іваньков Сергій. Використання CAD-систем при виконанні ескізів та креслень на уроках технологій


348

Капуста Альона. Організація презентації результатів проектної діяльності учнів на уроках трудового навчання


349

Крилов Андрій. Аналіз програми трудового навчання загальноосвітньої школи


350

Крилов Євген. Педагогічні умови використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання


352

Левченко Ірина. Організація і методика проведення занять з технології обробки харчових продуктів у 8 класі


353

Мартиненко Валерій. Доцільність використання комп’ютерів на уроках трудового навчання


354

Могильовцев Станіслав. Міжпредметні зв’язки у процесі трудового навчання


356

Пулім Микита. Формування графічних умінь в учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання


357

Рябчук Ірина. Методи вимірювання креативного мислення учнів

359

Синицький Юрій. Технічна підготовка учнів на уроках трудового навчання


360

Третьяк Ольга. Реалізації виховних можливостей декоративно-ужиткового мистецтва засобами вишивки бісером


362

Трушенко Яна. Виховання екологічної свідомості учнів 5 класу на уроках трудового навчання


363

Яшаяєв Микола. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання як умова підвищення успішності учнів


365


МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ
Олександр Балан,

6 курс Інституту фізико-математичної і технологічної освіти.Наук. керівник: аспірант Я. О. Сичікова
ЗЕЛЕНА ФОТОЛЮМІНІСЦЕНЦІЯ ПОРУВАТОГО ФОСФІДУ ІНДІЮ

Поруваті напівпровідники привертають увагу багатьох дослідників завдяки відносно простій технології їх отримання, можливості управління геометричними параметрами пор від нанорозмірних до мікророзмірних об’єктів. Досягнутий в останні роки прогрес у вивченні властивостей поруватого кремнію стимулював аналогічні дослідження для напівпровідникових сполук А3В5. Зокрема, дуже перспективним у цьому аспекті є поруватий InP, оскільки енергетичні параметри його монокристалів дуже близькі до параметрів монокристалічного кремнію і на основі його легко виготовляти прилади інтегральної оптоелектроніки сумісні з кремнієм, зокрема, резистивні оптопари. Квантово-розмірні структури можуть знайти застосування при створенні нових унікальних матеріалів для виготовлення транзисторів та інших СВЧ приладів.

На рис.1 представлено спектр ФЛ нанопоруватого InP, одержаного шляхом електрохімічного травлення при щільності струму j=30 мА/см2 та часі травлення t=5хв. З рисунку видно, що спектр суттєво розширений, максимум його смуги випромінювання локалізовано поблизу енергії 2,21еВ (560нм). Таким чином, для шарів поруватого InP спостерігається значний зсув основної смуги ФЛ в короткохвильову область спектру.Рис. 1. Фотолюмінісценція нанопоруватого шару InP, отриманого електрохімічним травленням при j=30 мА/см2, t=5мин

Відсутність контакту поруватого InP з атмосферним киснем дає можливість виключити із розгляду причину, пов’язану з різного роду оксидами на поверхні поруватих зразків та їх вклад у процеси випромінювальної рекомбінації. Різке розширення смуги ФЛ поруватого InP пов’язано, з одного боку з флуктуаціями країв енергетичних зон в поруватому матеріалі. Крім того, в цьому випадку має місце розмірне квантування енергії носіїв заряду в результаті утворення нанооб’єктів з приблизно однаковими розмірами стовпців поруватої структури. Як наслідок, у спектрах фотолюмінісценції спостерігається адитивна суперпозиція вузьких смуг від квантових переходів в об’ємно-обмежених шарах дещо відмінних розмірів, що сприяє значному короткохвильовому зсуву максимуму основної смуги (через квантування) і загальному розширенню смуги (через люмінесценцію в наборі квантових стовпців різних діаметрів).

Артем Барканов,

6 курс Інституту фізико-математичної і технологічної освіти.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. Г. О. Шишкін
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ

ТВЕРДОГО ТІЛА

Успішне викладання фізики в значній мірі залежить від матеріальної бази навчального закладу. На жаль це питання сьогодні залишається досить актуальним. Багато галузей сучасної техніки зобов’язані своїм існуванням застосуванню фізики. Таким є весь механізований транспорт (наземний, морський і повітряний), такою є електротехніка, теплотехніка, технічні застосування світла, вся автотехніка й телемеханіка, значна частина будівельної техніки.В умовах переходу до нового змісту освіти зростає роль сучасних інформаційних технологій у навчанні. При вивченні фізики можна достатньо ефективно використовувати комп’ютер як частину експериментальної установки. На нашу думку, найбільш привабливим є застосування комп’ютера в демонстраційному та лабораторному експериментах. Використання інноваційних технологій у навчальному процесі не лише підвищує мотивацію навчаючих, а й полегшую роботу викладача.

Закони обертального руху мають велике практичне значення у розвитку техніки, а також займають чільне місце в процесі засвоєння теоретичного матеріалу з механіки. Тому нами було вдосконалено фізичне обладнання для експериментального дослідження законів обертального руху твердого тіла. На відміну від існуючих методів дослідження цих законів ми удосконалили методику проведення експерименту засобами інноваційних технологій.

У ході виконання практичної частини було проектовано і виготовлено прилад для вивчення основних законів обертального руху. За допомогою оптичних датчиків необхідні фізичні величини, що фіксуються на моніторі комп’ютера. Оптичний датчик за допомогою схеми погодження підключають до LPT порту комп’ютера і обробляються за допомогою спеціального програмного забезпечення. Поєднання комп’ютера та демонстраційного фізичного приладу значно підвищує інтерес студентів як до самого эксперименту, так і до вивчення фізики загалом.

Провели досліди, під час яких ми визначали залежність кутового прискорення від моменту сил, що діють на систему, тим самим підтвердивши основний закон динаміки обертального руху. Отримані дані мають достатньо високий ступінь точності. На основі даних досліджень побудовані графіки залежності кутового прискорення від моменту сил. За отриманими даними визначили момент сил тертя твердого тіла, що обертається, та момент інерції.

У результаті проведення серії дослідів ми експериментально визначили залежність моменту сили від кутового прискорення. Момент сил тертя, який обчислили теоретично (за графіком) і експериментально, мають однакове значення, що свідчить про достатню точність нашого приладу. Змінюючи величину тягарця Р, радіус шківа l, масу тягарців m і відстань R до осі обертання, експериментально выяснили, що прискорення обертального руху залежить не лише від величини діючої на тіло сили F1, а також й від відстані осі обертання до лінії вздовж якої діє сила.

Застосування обчислювальної техніки при вивченні законів обертального руху твердих значно підвищує інтерес студентів до матеріалу, що вивчається, сприяє більш глибокому засвоєнню складного матеріалу. Інтерактивне представлення результатів експерименту дозволяє студенту візуально спостерігати фізичні закономірності в реальному часі. Досвід використання обчислювальної техніки в навчальному процесі з фізики показує, що комп’ютер не може повністю замінити вчителя, але дозволяє звільнити його від ряду утомливих функцій. Персональні комп’ютери доцільно використовувати як універсальні вимірювальні та обрахункові прилади при проведенні демонстраційних та лабораторних експериментів.

ЛІтература

1. Акатов Р. В. Компьютерные измерения : аналого-цифровой преобразователь / Р. В. Акатов // Учебная физика. 1999. № 3.С. 4864.

2. Матаев Г. Г. Компьютерная лаборатория в вузе и школе : учебное пособие / Г. Г. Матаев. М. : Горячая линия. Телеком, 2004. – 440 c.

Наталія Білик,

6 курс Інституту фізико-математичної і технологічної освіти.Наук. керівник: к.пед.н., доц. Т. М. Яценко
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПТИКИ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Актуальність і необхідність впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в системі освіти обумовлена постійно зростаючими вимогами ринку праці, стрімкими технологічними змінами, глобалізацією, у тому числі зростанням академічної і трудової мобільності. Використовування компетентісно-орієнтованого підходу у навчанні є одним із важливих концептуальних положень оновлення змісту освіти і головною метою освіти має бути становлення цілісної і цілеспрямованої особистості, готової до вільного гуманістичного орієнтованого вибору і індивідуального інтелектуального зусилля, що володіє багатофункціональними компетентностями.

Проблемами компетентісного підходу у навчанні займалися такі учені, як Ю. Варданян, Ф. Гоноболін, Е. Зеєр, І. Зязюн, Н. Кузьміна, М. Лук’янова, А. Маркова, Є. Рогов, В. Сластьонін, В. Сєріков та ін.Сучасні тенденції розвитку і вдосконалення вітчизняної освіти на шляху формування фахової компетентності студентів спрямовані на максимальне зближення знань, умінь, способів діяльності, особистісного ставлення до них, готовності й здатності їх використання в нестандартній виробничій і побутовій ситуації. Аналіз ступеня розробки різних аспектів зазначеної проблеми засвідчив недостатнє дослідження питань, що пов’язані з розглядом особливостей та прогнозуванням наслідків використання компетентісно-орієнтованих технологій до процесу навчання, який визначав би форми роботи за умов нової методологічної орієнтації модернізації навчального процесу.

Отже, значущість і недостатня теоретична та практична розробленість проблеми використання компетентісно-орієнтованих технологій для організації навчання студентів зумовили вибір теми дослідження “Використання компетентісно-орієнтованих технологій при вивченні оптики у медичному коледжі”.Аналіз змісту і основних видів діяльності студентів під час вивчення фізики дає підставу для виділення 5-и видів фізичних компетенцій. 1. Навчальна компетенція – знання основних наукових фактів і фундаментальних ідей, сутності основних фізичних понять і законів, принципів і теорій, що дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів; вміння користуватися планами узагальнюючого характеру, за якими розкривається сутність того чи іншого поняття, закону, факту тощо; з’ясування закономірностей фізичних явищ і процесів; характеристика сучасної фізичної картини світу; знання наукових основ сучасного виробництва, техніки і технологій. 2. Інформаційна компетенція – вміння працювати з підручником, додатковою літературою, із засобами інформаційних технологій, вміння складати конспект, оформляти реферат, науковий проект, узагальнювати вивчену інформацію, перекодовувати інформацію (текст↔графік, текст↔таблиця, текст ↔структурно-логічні схеми). 3. Компетенція розв’язувати задачі – володіння трьома етапами діяльності при розв’язуванні задачі: аналіз фізичної проблеми або опису фізичної ситуації; пошук математичної моделі розв’язку; реалізація розв’язку та аналізу одержаних результатів. 4. Експериментальна компетенція – планування експерименту, підготовка експерименту, уміння спостерігати, вимірювати фізичні величини, обробляти й інтерпретувати результати експерименту. 5. Дослідницька компетенція – оволодіння методологією і методами наукового дослідження, ініціатива, здатність застосувати теоретичні знання у практичній роботі, виконання завдань, що містять елементи проблемного пошуку, вміння виконувати нетипові завдання дослідницького характеру, підготовка і захист дослідницьких проектів.

Під час дослідження проаналізовано сучасний стан питання щодо впровадження особистісно-компетентісних технологій у навчальний процес з фізики; проаналізовано традиційну методику вивчення розділу “Оптика” у 7-ому та 11-ому класах загальноосвітньої школи та вимоги навчальної програми з фізики щодо її викладання; розроблено комплекс практичних робіт з розділу “Оптика” та методика їх використання у навчальному процесі з фізики; розроблено основи методики вивчення розділу “Оптика” з використанням компетентісно-орієнтованих технологій навчання; проведено експериментальну перевірку результатів дослідження.

Результати дослідження було апробовано та впроваджено у групах І-ІІ курсів зі спеціальності “Лікувальна справа”, “Фармація”, “Сестринська справа” Бердянського медичного коледжу протягом 2008-2010 навчальних років. За результатами впровадження було запропоновано використовувати методичні рекомендації до практичних занять для студентів медичних коледжів, класів з біофізичним напрямком та на факультативах з фізики з точки зору професійної спрямованості та міжпредметних звязків для учнів старшої школи.
Катерина Бондаренко,

6 курс Інституту фізико-математичної та технологічної освіти.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. А. К. Волошина


РОЛЬ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ В ФОРМУВАННІ У ШКОЛЯРІВ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИКИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Завдання реформування середньої фізичної освіти поставило на порядок денний питання методологічної рефлексії науково-педагогічного знання, що вимагає проведення iсторико-педагогічних досліджень методики розв’язування навчальних фізичних задач як наукової галузі знань і аспекту шкільної практики, як найважливішого компоненту сучасних дидактичних технологій. Методика розв’язування навчальних фізичних задач одержала суттєвий розвиток у працях вітчизняних методистів О. Бугайова, С. Гончаренка, Є. Коршака, О. Ляшенка, О. Сергєєва, А. Павленка, С. Вознюка, О. Іванова, І. Іваха, П. Михайлика, Ф. Нестеренка, Г. Розенблата, А. Шапіро, В. Франковського, А. Яворського та ін. Оскільки основним мотивом учіння є інтерес учнів до знань і процесу їх здобуття, складовими якого є прагнення до пізнання закономірностей теоретичних основ і застосування їх на практиці (Г. Костюк, Г. Щукіна), до яких відносяться навчальні фізичні задачі, розглянемо коротко еволюцію формування пізнавального інтересу до фізики у процесі розв'язування задач.

Авторитаризм гербартовської дидактики як теоретичної основи се­редньої фізичної освіти протягом XIX ст. і на початку ХХ ст. зовсім не враховував пізнавальні інтереси і запити учнів, оскільки індивідуальний розвиток інтелектуальних здібностей школярів не був метою інформаційно-повідомлюючого навчання, про що свідчить семантичний аналіз сюжету фізичних задач у таких поширених у свій час збірниках як Р. Пономарьова (1902), С. Ковалевського (1903), М. Маракуєва (1905) та ін. Предметом задачних ситуацій у розділі механіка виступали абстрактні тіла, точки, маси, вантажі, потяги, пішоходи. Навіть у прогресивному для свого часу збірнику Г. Гейнрихса (1911), в якому враховувались вікові особливості розвитку учнів, характер задач пропедевтичної частини, призначених для розв'язування молодшими учнями, мав абстрактний характер. Таке формалізоване подання задачної ситуації не спроможне було достатньо збуджувати пізнавальні інтереси, допитливість юних учнів, тому стимулом до пізнавальної активності часто було фізичне покарання. Але навіть у межах цієї дидактичної концепції існувала можливість розвивати пізнавальні інтереси, як наприклад у збірнику задач О. Цінгера (1913), який за ідеями формування пізнавальних інтересів в учнів випередив свій час (останнє україномовне видання здійснено у 1956р.). У ньому автор, по-перше, у предметній області інтегрує фізичні знання із знаннями в галузі біології, медицини, географії та ін., чим наближає їх до практичного життя, по-друге, використовує фантастичні сюжети, наближені до ігрових фантазій дітей, по-третє, використовує прийом діалогу вчителя з учнем при поданні умови задач-парадоксів. У 20-і роки ХХ ст. з’явилась можливість проведення новаторських методичних пошуків, метою яких було максимальне заохочення учнів до фізики шляхом самостійної спонтанної дослідницької діяльності, наприклад, у процесі розв’язування якісних експериментальних “живих задач” В. Зібера (1925), що відповідало концепції педоцентризму. Автор, пристосовуючись до психології учнів, пропонує їм інтригуючі, “фокусні” завдання, метою яких є збудження живого інтересу, напруження творчих сил учнів, що веде до наукового інтересу і прагнення до розширення знань й узагальнень.

Сьогодні, не зважаючи на соціально зумовлену відсутність пізнавальних інтересів молоді до фізики, принципи сучасної дидактики фізики дозволяють виробити підходи цілеспрямованого формування, розвитку і спрямування пізнавальних інтересів учнів з урахуванням їх природних нахилів. Наприклад, системи задач, диференційовані за рівнем розвитку і професійним профілем (Т. Лукіна), при цьому учні одного класу мають можливість обирати не один профіль розв’язуваних задач залежно від комплексу своїх нахилів. Також збірник задач І. Гельфгат та ін., де глибокі за фізичним змістом задачі, разважальні за формою (пригоди барона Мюнхгаузена), збуджують зацікавленість фізикою і творчу фантазію; збірник задач П. Атаманчука та ін., де багато задач побудовані на ситуаціях з живої природи, чого так бракувало в епоху індустріалізації. Отже, еволюція задачного підходу як засобу формування пізнавального інтересу до вивчення фізики у загальноосвітній школі історично зумовлений та знаходиться у постійному розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів

Скачати 12.51 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка