Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентівСторінка2/15
Дата конвертації20.03.2017
Розмір6.01 Mb.
#12702
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 10 від 24.04.2014 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Саєнко Владислав Григорович – д.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 15 травня 2014 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, корекційної та професійної освіти.


© Бердянський державний

педагогічний університет


ЗМІСТ


ПЕДАГОГІКА

Архіпчук Еліна. Підготовка вчителя до формування етикетних норм поведінки учнів


10

Бонєнко Тетяна. Професійна діяльність і особистість педагога

11

Евдокимов Антон. Профессиональное самоопределение старших подростков


13

Кібанова Ганна. Поділ у значеннях прикметників оцінки професійної діяльності


14

Книш Ганна. Метод проектів: історія та сучасність

16

Куропятникова Кристина. Трансляция культуры безопасности в учебном процессе


17

Лавриненко Крістіна. Роль педагогічної техніки у професійній підготовці студентів педвузів


20

Литвиченко Дарина. Педагогічні ідеї Джона Локка

21

Лиханова Татьяна. О коммуникативной культуре учителя

24

Лозовенко Анастасія. Проблеми навчання обдарованих дітей у системі початкової освіти


25

Луцева Ирина. Единая школьная форма как элемент воспитательного процесса образовательного учреждения


27

Маслова Дарина. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій у початковій школі


29

Новік Аліна. Проблеми естетико-екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку


31

Пригородова Ксенія. Розвиток імпровізаційних здібностей артистів балету театру засобом джаз-модерного танцю


32

Семянчикова Анна. Педагогическая поддержка самоопределения школьников


34

Солонська Олена. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку пізнавальної активності учнів в позанавчальній діяльності


35

Спорник Альона. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації самостійної навчальної роботи в закладах інтернатного типу


37

Туманова Анастасия. Результаты изучения готовности к мобильности студентов в образовательной среде вуза (на примере провинциального вуза)40

Філіпєва Діана. Компетентність як проблема сучасної педагогічної науки


41

Яготинцев Сергей. Стили педагогического взаимодействия

43ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Акулова Юлія. Виховання милосердя в дітей старшого дошкільного віку


46

Бабак Олена. Розвиток зв’язного мовлення типу міркування в пошуково-дослідницькій діяльності старших дошкільників


48

Баннікова Марина. Роль дидактичної гри в розумовому розвитку старших дошкільників


49

Безштанько Тетяна. Формування уявлень про геометричні фігури в дітей дошкільного віку


51

Блей Юлія. Конфлікти у взаєминах дошкільників і педагогічні умови їх попередження


53

Бойко Вікторія. Формування взаємин дітей в грі

55

Давиденко Ольга. Взаємодія сім’ї та дошкільного навчального закладу


57

Звєрькова Ксенія. Роль моделювання у формуванні уявлень про довкілля у дітей дошкільного віку


59

Зерниченко Катерина. Вплив різних іграшок на взаємовідносини дітей молодшого дошкільного віку


61

Зінченко Марія. Фізична готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі


63

Константінова Тетяна. Деякі аспекти ознайомлення дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля (зарубіжний досвід)


64

Макаренко Альона. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі продуктивно-творчої діяльності


66

Мелешко Валентина. Дидактична іграшка як засіб розумового розвитку дітей раннього віку


68

Моргун Юлія. Чергування як засіб формування відповідальності у дітей дошкільного віку


70

Панасенко Ольга. Профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання71

Прокопенко Інна. Використання фольклору у процесі фізичного виховання дітей раннього віку


73

Сахавчук Н. Розвиток ціннісних орієнтацій як чинник формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку


75

Снитко Катерина. До проблеми формування звички здорового способу життя в дітей старшого дошкільного віку


78

Таран Юлія. Гра як засіб екологічного виховання дітей дошкільного віку


80

Товаровська Дарина. Педагогічні умови формування в дітей старшого дошкільного віку вмінь переказувати художні твори


84

Фурманова Катерина. Формування основ національного менталітету в дітей старшого дошкільного віку на гурткових заняттях хореографією85

Чемерис Карина. Розвиток фізичних якостей дітей дошкільного віку засобами рухливих ігор


87

Шевкунова Карина. Розвиток уяви як умова підготовки до словесної творчості дітей старшого дошкільного віку


91ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Ахмедьянова Екатерина. Особенности формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня


93

Блей Юлія. Розвиток моральних почуттів у дітей дошкільного віку

94

Бобровська Анастасія. Професійно важливі якості особистості ведучого соціально-психологічного тренінгу


96

Бовенко Екатерина, Полякова Алина. Изучение экспрессивной речи у заикающихся подростков и взрослых (на примере групп семейной логопсихотерапии)98

Валуйських Юлія. Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення засобами народної казки99

Вахрамеева Анна. Начальный этап формирования речи у детей моторной алалией


101

Вергун Яна. Використання логопедичної ритміки при корекції заїкання в дошкільників


103

Воробйова Влада. Корекційно-педагогічна робота з подолання дизартрії


105

Гринченко Олександра. Особливості корекційної роботи при афазії у дітей


106

Довгалюк Ірина. Агресивна поведінка в дитячому віці

108

Дубинська Юлія. Мотиваційна готовність дитини до навчання в школі

110

Исмагилова Гузель. Психолого-педагогический подход в коррекции заикания у дошкольников


112

Искалеева Эльмира. Развитие эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи


113

Искандырова Нина. Формирование лексико-семантической стороны речи у старших дошкольников с ОНР ІІІ уровня


115

Завьялова Анастасия. Развитие моторики у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи


117

Зерниченко Катерина. Темперамент та особливості його прояву в дошкільному віці


119

Калюжна Альона. Розвиток дрібної моторики в дітей з мовленнєвими порушеннями


120

Калюжна Світлана. Особливості словникової роботи з дітьми ЗНМ

122

Коптеева Олеся. Развитие связной монологической речи у дошкольников с общим недоразвитием речи


124

Кужемберлинова Айжан. Формирование лексической стороны речи у дошкольников с ОНР


125

Кузнецова Александра. Коррекция звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР с помощью речедвигательной ритмики127

Міщенко Марина. Театралізовані ігри як метод корекційної роботи з дітьми з обмеженими можливостями


129

Мурсалова Даря. Особливості розвитку ігрової діяльності в дітей з раннім дитячим аутизмом


130

Мусатова Ірина. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці


132

Немцева Евгения. Логопедическая технология подготовки детей с ФФНР к обучению грамоте


133

Пасічник Анастасія. Методика розвитку зв’язного мовлення у дошкільників з вадами мовлення


135

Рибакова Ольга. Корекційна робота з подолання мовленнєвих порушень у сенсорних кімнатах


136

Сіннікова Лілія. Коригування мовлення дітей із затримкою психічного розвитку в ігровій діяльності


138

Сирушон Оганесян. Коррекция ОНР у детей дошкольного возраста

140

Склянко Роман. Соціально-психологічний тренінг як засіб особистісного розвитку


142

Сосновська Альона. Звичка вживання нецензурних слів та її профілактика у дітей


144

Старцева А. Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами бісероплетіння


145

Тараско Софія. Пісочна терапія як засіб корекції мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення


147

Телюкова Дарья. Развитие лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи


149

Фоміна Оксана. Особливості розвитку здібностей дошкільників

151

Харченко Дарина. Вплив дидактичної гри на розвиток мислення дошкільника


153

Чемерис Олександра. Використання системи Марії Монтессорі в логопедичній практиці


154

Шемякова Елизавета. Развитие лексики детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи


156

Шиянова Светлана. Особенности коррекционной работы ОНР у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения


157

Ювакаева Анастасия. Профилактика заикания у детей дошкольного и младше школьного возраста


159ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Блинова Юлия. Особенности изучения лирических стихотворений младшими школьниками


161

Варяник Марина. Особливості використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови в початковій школі


163

Дідарова Катерина. Педагогічні умови формування екоцентричного світогляду майбутніх учителів початкової школи


164

Єрофєєва Анна. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання природотерапії у роботі з учнями


166

Евсютина Валерия. Интенсификация речового развития младших школьников приизучении предложения


168

Івашура Тетяна. Особливості організації навчання пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі


170

Казикин Андрей. Жанр фентези в литературном образовании младших школьников


171

Катасонова Ганна. Духовна основа людини як визначальна якість її особистості


173

Кобець Анна. Підготовка майбутніх учителів до еколого-краєзнавчої роботи у початковій школі


174

Кравченко Наталія. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи


176

Курусь Тетяна. Огляд варіативного програмного забезпечення підтримки навчання початкового курсу інформатики


178

Павлова Надежда. Развитие речи учащихся младшего школьного возраста на материале призведений Б.В.Заходера


179

Павлович Ксения. Формирование у младших школьников лидерских качеств средствами досуговой деятельности в школе


182

Пазіна Ксенія. Використання алгоритмічних середовищ у початковому курсі інформатики


184

Присяжнюк Олена. Характеристика електронного забезпечення навчання теоретичних основ інформатики майбутніх учителів початкової школи186

Романенко Вікторія. Комп’ютерна підтримка навчання іноземної мови молодших школярів


187

Рослякова Екатерина. Формирование у младших школьников ориентации на нравственные ценности в процессе образования


189

Сігаєва Олена. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках рідної мови та літературного читання


191

Славов Василь. Формування художньо-естетичних смаків молодших школярів засобами народних ремесл


193

Тимофеева Екатерина. Фомирование ключевых компетентностей у младших школьников при изучении призведений Н.Носова


195

Харченко Дарина. Особливості технології організації навчальної проектної діяльності на уроках математики в початковій школі


197

Шатіло Даря. Застосування технології диференційованого навчання на уроках математики в початковій школі


199

Яковлева Варвара. Работа над словосочетанием как процесс развития связной речи младших школьников


200ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Андросова Аліна. Теоретичні аспекти розвитку виконавської інтерпретації майбутнього вчителя музики


203

Антоненко Анна. Інноваційні методи патріотичного виховання підлітків засобами українського народного танцю


205

Барабан Іван. Бойовий гопак як засіб гармонійного розвитку сучасної молоді


208

Белошапка Анна. Философия и музыка в теории А.Ф.Лосева

210

Березовская Василиса. Особенности применения индивидуального подхода в процессе инструментальной подготовки учащихся ДМШ


211

Богданов Сергій. Застосування методу проектів у хореографічній роботі з дітьми основного рівня навчання


213

Бойко Олена. Особливості розвитку музикальності в дітей молодшого шкільного віку на уроках хореографії


215

Веренько Ганна. Методи забезпечення ефективності взаємодії викладача та студента в класі фортепіано


217

Гладушко Даря. Творчість як джерело розвитку діяльної творчої особистості


219

Зайченко Віра. Українська духовна хорова музика як засіб морального виховання майбутніх учителів музики


220

Кірілюс Ігор. Постановка язика під час гри на саксофоні

222

Кічігіна Олена.Теорія і практика розвитку творчої особистості в системі хореографічної освіти


224

Кравцова Валентина. Методы арттерапии в общеобразовательной школе


227

Красіна Світлана. Актуальність ідей Софії Русової в сучасній хореографічній роботі з дітьми дошкільного віку


229

Лаврищева Дарья. Некоторые особенности взаимосвязи искусств в интегративной музыкотерапии


230

Максименюк Марія. Виявлення авторитету педагога в дитячому хореографічному колективі


232

Марченко Євгенія. Місце та значення віртуозних рухів в українському народно-сценічному танці


234

Матвіїшина Олеся. Формування дитячої хорової культури в другій половині ХХ століття


236

Мітєва Анастасія. Розвиток творчої індивідуальності педагога сучасного спортивного бального танцю


239

Моренко Юлія. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі


241

Павленко Руслан. Розвиток культури спілкування майбутнього вчителя хореографії


243

Петракова Елеонора. Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя-хореографа засобами мультимедіа


245

Проценко Євген. Роль і місце педагогічних принципів у формуванні професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва246

Савон Анастасія. Адаптація дітей молодшого шкільного віку в умовах роботи дитячих хореографічних колективів


249

Хорошилова Ярослава. Новаторство педагогічної концепції Д.Б.Кабалевського


251

Цуркан Ольга. Творчість як основа формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії


253

Чепіжко Дар’я. Музичне мистецтво як унікальний фактор формування творчих здібностей школярів


255

Шандрова Олена. Особливості пам’яті музиканта-виконавця

257

Школа Ірина. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя сучасного танцю засобами контактної імпровізації


259

Щедріна Ольга. Специфіка звукоутворення на домрі

261СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Величинська Маргарита. Право дітей-сиріт на родину

263

Гладкова Катерина. Соціальна політика у сфері захисту прав людей з обмеженими функціональними можливостями


264

Євтушенко Анастасія. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’єю, яка опинилась у складних життєвих обставинах


266

Кацарська Анастасія. Популяризація здорового способу життя як напрям соціальної профілактики в громаді


267

Кіріченко Валерія. Соціально-педагогічна робота з сім’єю, яка виховує дитину з особливими потребами


269

Кочмар Анастасія. Соціально-педагогічний супровід дітей з синдромом раннього аутизму


271

Мітєва Вікторія. Соціальний супровід сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


273

Прохватіло Марина. Проблема інклюзивного навчання в освітньому просторі дітей із вадами здоров’я


274

Прохорова Ольга. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми-наркоманами


276

Спичак Марина. Соціально-педагогічні аспекти інклюзивного навчання в Україні


277

Ткаленко Дарія. Бродяжництво та бездоглядність. Шляхи попередження та подолання


279

Тимків Євгенія. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації


281

Шумельна Наталія. Вплив Інтернету на виховання дітей та підлітків

283ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Бараненко Світлана. Роль самостійності у професійному самовдосконаленні студентів


285

Ватутіна Анастасія. Проблема працевлаштування молодих спеціалістів на сучасному ринку праці


286

Гордусенко Оксана. Сучасні технології розвиваючого навчання у професійній освіті


288

Горох Аліна. Підготовка керівників ЗНЗ до інноваційно-управлінської діяльності


290

Єрмакова Катерина. Технологія проблемного навчання у професійній освіті


291

Коломоєць Вероніка. Професійно важливі якості сучасного менеджера освіти


293

Кравченко Андрій. Розвиток освітніх інноваційних процесів у вищій школі

295

Ліконцева Анастасія. Психологічні механізми виховання та самовиховання


297

Плига Олександр. Нові підходи до розробки стандартів професійної освіти у контексті європейської інтеграції


298

Савченко Олексій. Дидактичне проектування навчального процесу як педагогічна проблема


300

Саєнко Ольга. Успішне працевлаштування випускників ВНЗ

302

Стоєва Світлана. Проблематика застосування комп’ютерів у процесі вивчення економічних дисциплін


303

Шилов Володимир. Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби в контексті європейських стандартів


305

Шуйська Наталя. Використання дистанційного навчання у професійній підготовці студентів


307


ПЕДАГОГІКА
Еліна Архіпчук,

студентка 6 курсу Інституту психолого-

педагогічної освіти та мистецтв

Науковий керівник: Н.М. Щербакова,

к.п.н., ст. викладач
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ЕТИКЕТНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
Відповідно зі стратегією модернізації освіти та освітньої політики на сучасному етапі розвитку нашої держави значно підвищується роль педагога, що вимагає вдосконалення його професійної підготовки. Потреба суспільства у висококваліфікованих професіоналах відображена в таких нормативних документах, як закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»; у Національній доктрині розвитку освіти та інших. У цих документах ставиться завдання підвищення рівня професіоналізму, що можливо за умови відмінних знань і високого культурно-освітнього рівня фахівця. Оволодіння етикетом, який є частиною поведінкової культури, підвищує рівень культури педагога та його прагнення до формування етикетних норм поведінки учнів.

Сьогодні необхідно прагнути до подолання протиріччя, яке існує між дотриманням етикету як найвищого компоненту поведінкової культури і реальною поведінкою людей. Нерідко етикетних норм у суспільстві не дотримуються, і це, на думку науковців (І. Курочкіна та ін.), зумовлено такими причинами: незнанням етикету; небажанням його дотримуватись, оскільки суб’єкт не розуміє його необхідності для себе і людей; свідомим протиставленням себе суспільним поведінковим установкам. Ці причини можуть бути подолані за умови ретельної, систематичної та цілеспрямованої роботи педагогів – від вихователя до викладача ВНЗ.

Метою дослідження було встановлення комплексу знань, умінь і навичок, які забезпечать готовність майбутнього вчителя початкової школи до формування етикетних норм молодших школярів.

Аналіз науково-методичної літератури засвідчив, що значення і зміст етикету вивчається багатьма вченими, серед них О. Абзалов, Л. Воронецька, С. Тупикова та ін. Існують дослідження, в яких розкривається як зміст, так і особливості вивчення курсу етикету в педагогічних та інших навчальних закладах (К. Бабич, О. Бобир, Т. Бочарова, О. Івашкіна, І. Курочкіна, Л. Філіппова та інші). Багато науковців (Л. Бєлашова, М. Євграфова, О. Коробкова, О. Халезова та інші) досліджували особливості формування культури поведінки та правил етикету дошкільників та учнів початкової школи.

Починати виховання культури поведінки необхідно з раннього віку, тому особливо важливе значення має робота педагога з учнями ЗНЗ І ступеня. У початковій школі діти повинні засвоїти досить великий обсяг знань про основні правила культурної поведінки і привчитися усвідомлено виконувати їх. Тому дуже важливо учити школярів не тільки правилам поведінки, але й одночасно умінню діяти в зв'язку з вимогами в новій обстановці на основі. Це завдання складне, і щоб успішно вирішити його, необхідно під час роботи з дітьми, учити їх дотримуватися правил поведінки в різних ситуаціях, в які найчастіше вони потрапляють у громадських місцях: у школі, на вулиці, у громадських місцях тощо. Проте педагог не завжди готовий здійснювати таку діяльність, оскільки не має чіткого розуміння основних понять, необхідних для ефективної роботи з формування культури поведінки школярів. На жаль, не всі майбутні вчителі початкової школи пам’ятають, що вони самі повинні бути культурними і добре вихованими людьми, знати правила етикету, дотримуватися його принципів, володіти методикою навчання. Сформувати етикетні норми у молодших школярів зможуть такі вчителі, які добре обізнані з поняттями «етика» й «етикет», «педагогічний етикет», «мовленнєвий етикет», «шкільний етикет», «сімейний етикет», «гостьовий етикет»; а також володіють уміннями і навичками поведінки в різних ситуаціях, які вимагають відповідних знань.

Отже, спрямувати майбутніх учителів на формування готовності в них проводити відповідну роботу з молодшими школярами, знайти правильні й ефективні шляхи виховання в них культури поведінки – це соціально обумовлена проблема, оскільки вона відображає соціальне замовлення й відповідає вимогам модернізації професійної підготовки педагога.

ЛІТЕРАТУРА


  1. Бобир О. В. Етикет учителя : [навч. метод. посіб. для студ. ВНЗ] / О. В. Бобир. – К. : Видавничий дім «Слово», 2009. – С. 13-37; 182-183.

  2. Курочкіна И. Н. Этикет для детей и взрослых : учеб. пособ. [для студентов педагогических вузов] / И. Н. Курочкина. – М. : Академия, 2001. – 254с.

  3. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування : навч. посібн. / В. М. Шеломенцев. – К. : Лібра, 2003.- С. 21-149. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-170.html.Тетяна Бонєнко,

студентка 2 курсу факультету

фізико-математичної та технологічної освіти

Наук.керівник: І.В.Кірєєва,

к.пед.н.,доцент (БДПУ)
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА
За всіх часів професія вчителя була дуже важливою. Завдяки педагогічній діяльності не переривається зв'язок поколінь. Без неї складно уявити розвиток суспільства чи окремої людини. У процесі взаємодії вчителя і учня народжуються нові ідеї, формуються духовні і матеріальні цінності, творчий потенціал особистості. Педагогічна діяльність – це особливий вид соціальної діяльності, що передбачає передавання від старших поколінь до молодших накопичених людством культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку і підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

Мета педагогічної діяльності – явище історичне. Вона розробляється і формується як віддзеркалення тенденції соціального розвитку, пред'являючи сукупність вимог до сучасної людини з урахуванням його духовних і природних можливостей. У ній поміщені, з одного боку, інтереси і очікування різних соціальних і етнічних груп, а з іншого – потреби і прагнення окремої особистості [2].

Проблема становлення творчої особистості вчителя в тій чи іншій мірі висвітлюється в наукових дослідженнях таких педагогів, як: В.І.Загвязинський, В.А.Кан-Калик, А.С.Макаренко, В.АСухомлинський, І.А Зязюн., І.Ф.Харламов.

Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою дослідники вважають наявність творчих здібностей, які розглядаються як індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного виконання.

І.Ф. Харламов, віддаючи перевагу системному підходу, наголошує, що в навчально-виховному процесі мають місце такі взаємопов'язані види педагогічної діяльності вчителя: а) діагностична; б) орієнтаційно-прогностична; в) конструктивно-проектувальна;

г) організаційна; д) інформаційно-пояснювальна; є) комунікативно-стимулювальна; ж) аналітико-оцінна; з) дослідницько-творча. Отже, з позиції системного підходу професійна діяльність учителя розглядається як цілісна система, що включає взаємопов'язані види цієї діяльності.Як зазначав видатний радянський педагог-новатор В.А.Сухомлинський: «Вчительська професія — це людинознавство, постійне проникнення, що ніколи не припиняється, в складний духовним світ людини, чудова межа — постійно відкривати в людині нове, вражатися новому, бачити людину в процесі його становлення – один з того коріння, яке живить покликання до педагогічної праці. Я твердо переконаний, що цей корінь закладається в людині в дитинстві і отроцтві, закладається і в сім'ї, і в школі. Він закладається турботами старших — батька, матері, вчителя, – які виховують дитину у дусі любові до людей, пошана до людини».[1;10]Отже, педагогічна діяльність — це передусім діяльність творча. Без творчості неможливі ні виховний, ні навчальний процеси. Бо подібно до того, як скульптор ліпить свої скульптури, художник пише картини, а ювелір обробляє коштовне каміння, учитель творить нову особистість, яка житиме в цьому суспільстві, стане його невід'ємною часткою.
ЛІТЕРАТУРА

1. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. – К.: Рад. школа, 1984. -С.121.

2. Макаренко А. С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори: В 7 т. – Т. 5. – С. 215.

3.Навч. посіб. – Упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; – К.: Вища шк., 2006. — 606 с.

4. Харламов И.Ф. Педагогика. – М. 2011 – 520 с.

Антон Евдокимов,

студент 5 курса факультета педагогики

и методики начального образования

Научный руководитель: Г.А. Дорофеева,

к.психол.н., доц.

(Таганрогский государственный

педагогический институтимени А.П. Чехова)
Профессиональное самоопределение старших подростков
Ситуация выбора профессии после окончания школы традиционно рассматривается в контексте психологии труда и профессионального обучения. Исследователи утверждают, что сумма знаний школьников об огромном множестве профессий не делает их автоматически альтернативами профессионального самоопределения. Даже сделав выбор, большинство учащихся оказываются не готовыми к принятию ответственности за него [1]. А зачастую старшеклассники испытывают значительные затруднения при выборе будущей профессии вследствие незнания технологий профессионального самоопределения, неумения проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современных рыночных условиях. Выбираемые выпускниками профессии не в полной мере соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка труда, а с другой, личностным качествам самих учащихся.

Проблема формирования профессиональной направленности учащихся в теории профессиональной ориентации рассматривается в трудах А.Е. Голомштока, Л.А. Йовайши, Е.А. Климова, Е.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, В.А. Полякова, Н.Н. Чистякова, С.Н. Чистяковой и др., определяющих концептуальные положения, условия и педагогические технологии подготовки обучающихся к жизни и выбору профессии. Разработка теоретических и методологических основ профориентации представлена в работах П.П. Блонского, С.И. Вершинина, В.И. Журавлева, Е.А. Климова, Н.Н. Чистякова, С.Т. Шацкого и др.

В выпускной квалификационной работе нами сформулирована следующая цель исследования – рассмотреть взаимосвязь некоторых аспектов самопознания старшеклассников и их самоопределения профессиональной направленности. Задачи:

1)проанализировать психологическую и педагогическую литературу по теме исследования;

2)изучить психолого-педагогические особенности формирования личности подростково-юношеского возраста;

3)рассмотреть и описать особенности профессионального самоопределения старшеклассников;

4)провести экспериментальную работу по определению профессиональной направленности школьников в соответствии с их личностными предпочтениями.

Методологическим основанием данной выпускной квалификационной работы явились работы Д.А. Леонтьева, Е.В. Шелобанова, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Д. Голланда, В. Франкла, Н.А.Бердяева раскрывающие смысл проблемы профессионального самоопределения; для обоснования выводов практической части работы применялись следующие методы – анализ теоретических источников информации; тест Д. Голланда по определению типа личности; дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова для выявления склонностей к определенному типу профессий;методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчарова, анкетирование.

Проведённая работа позволяет констатировать, что для современного динамически развивающегося общества «узкий» специалист (то есть специалист, работающий в одной определенной области знаний) мало востребован. Сегодня востребован компетентный профессионал, способный интегрировать знания смежных областей деятельности, способный генерировать новый продукт собственной деятельности, творчески решающий проблемы, гибкий, готовый к самоизменению и самосовершенствованию.

В современных условиях процесс профессионального самоопределения старшеклассников затруднен. Это связано с рядом важных обстоятельств таких как – отсутствие ясного образа будущего, перспектив развития страны и общества в целом, отсутствия нормативно-ценностной системы в обществе и т.п. Зачастую старшеклассник не может сделать точный прогноз своего будущего, у него отсутствует сам предмет самоопределения. Многие исследователи отмечают также, что современные старшеклассники психологически не готовы к профессиональному самоопределению ко времени окончания средней школы.
Литература

1. Леонтьев Д.А., Шелобанова Е.В. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего [Электронный ресурс] режим доступа: http://library.by/portalus /modules/psychology.Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
stud tez -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка