Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»Сторінка1/5
Дата конвертації24.01.2017
Розмір1.45 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот


«___» ___________ 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Міжнародний консалтинг»


освітній ступінь бакалавр

галузь знань «економіка підприємництво»

спеціальність 6503 «міжнародна економіка»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ Д.Г. Лук’яненко

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016


1. Вступ
Дисципліна «Міжнародний консалтинг» відіграє важливу роль у підготовці сучасних економістів-міжнародників. Управлінське консультування в сучасних умовах є надзвичайно вагомою ланкою інституційної інфраструктури розвинених кран, а світовий ринок управлінських послуг перевершує 300 млрд. дол.. США. Зокрема, у США менеджмент-консалтинг виділено в окрему галузь із обсягом 50 млрд. дол., а чисельність консультантів перевищує 700 тис. осіб. Тому опанування студентами теорії і практики міжнародного консалтингу дозволить, з одного боку, підвищити конкурентоспроможність випускників університету, а з другого боку, ефективно впроваджувати досвід провідних міжнародних консалтингових компаній в Україні.

Актуальність проблем міжнародного консалтингу пов'язана з тим, що сфера управлінського консультування в Україні постійно розширюється. По-перше, провідні міжнародні консалтингові компанії «МакКінсі», «Ерст енд Янг» та ін. постійно нарощують обсяги свого бізнесу в Україні. По-друге, випускників університету все частіше запрошують для роботи за межами нашої країни. По-третє, існує чітка тенденція до зростання чисельності працівників вітчизняних консалтингових компаній. В цьому зв'язку економістам-міжнародникам для набуття стійких професійних компетенцій вкрай важливо опанувати сучасний світовий досвід консалтингової діяльності що дасть можливість їм мати суттєві конкурентні переваги у працевлаштуванні після закінчення навчального закладу.

Предмет дисципліни – відносини між учасниками міжнародного бізнесу з приводу надання авторитетних, незалежних неупереджених консультацій транснаціональним компаніям будь-якого типу по всьому спектру проблем управління.

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з надання незалежних порад і допомоги з питань управління транснаціональними корпораціями з метою підвищення ефективності виробничої, фінансової, маркетингової, інноваційної діяльності на світових ринках.

Завдання дисципліни – набуття студентами компетентності щодо вивчення студентами теоретичних основ управлінського консалтингу в системі міжнародного бізнесу, опанування організаційних інструментів здійснення основних етапів консультування транснаціональних корпорацій, засвоєння сучасних методів консультування керівництва компаній по ключовим напрямам бізнесу.

В результаті опанування навчальної дисципліни студент повинен знати: • природу, функції і основні особливості міжнародного консалтингу;

 • вимоги до професійної діяльності міжнародних консультантів з управління;

 • очікування транснаціональних корпорацій від консультантів з менеджменту та їх основні ролі у процесі співробітництва;

 • основні етапи процесу консультування;

 • теорії організаційних змін;

 • концептуальні моделі управління транснаціональними корпораціями;

 • особливості виробничої, фінансової, маркетингової та інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій;

 • основні методи управління досліджень в транснаціональних корпораціях;

 • власні можливості, сильні і слабкі сторони.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати сучасні наукові інструменти в управлінських дослідженнях різних сфер діяльності транснаціональних корпорацій;

 • ефективно співпрацювати з персоналом транснаціональних корпорацій, насамперед і представниками вищого керівництва;

 • діагностувати проблеми об'єкту консультування;

 • розробляти і виконувати плани консультативної діяльності;

 • готувати звіти і презентувати отримані результати замовнику;

 • впроваджувати прийняті рекомендації в практику діяльності транснаціональних корпорацій.

Опанування студентами дисципліни «Міжнародний консалтинг» дозволить опанувати нижченаведені загальні, глобальні та спеціальні (фахові) компетенції.

Загальні компетенції:

1. Ключові інструментальні компетентності: здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; засвоєння основ базових знань з професії; усне і письмове спілкування рідною мовою; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень.

2. Ключові міжособистісні компетентності: здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному середовищі.

3. Ключові системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно; ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху.

Глобальні компетенції:

4. Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

Спеціальні (фахові) компетенції):

5. Спеціальні компетенції: здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК; здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародній економічній діяльності; здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі; здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків; здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможні ост суб'єктів міжнародного бізнесу; здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності, започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів; генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності ТНК; здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК; здатність використовувати досвід транснаціональних консалтингових компаній в діяльності українських консалтингових компаній.

Місце кожної теми у формування зазначених груп компетенцій наведено в таблиці 1.Таблиця 1

Формування компетенцій по темах курсу «Міжнародний консалтинг»


п/п

Компетенції

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
1. Ключові інструментальні компетентності

1.1

Здатність до аналізу і синтезу в консалтинговій діяльності


++


1.2

Здатність до планування організації міжнародних консалтингових послуг

+
++

1.3

Базові загальні знання консалтингової діяльності

+

+

1.4

Засвоєння основ базових знань з професії консультанта

+

+


+

1.5

Усне і письмове спілкування рідною мовою в консультативній діяльності

+

+
+

+

+

1.6

Знання другої мови

++

+

+

1.7

Елементарні комп'ютерні навички


+


+

+

+

+

+

+

+

1.8

Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел)+

+

+

+

+

+

+

+

1.9

Розв’язання проблем фірми-замовника+

+

+

+

+

+

+
1.10

Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка)
+
2. Ключові міжособистісні компетентності

2.1

Здатність до критики та самокритики

++

+
++

2.2

Взаємодія з іншими членами команди консультантів


+

+

+

+

+

+
2.3

Міжособистісні навики та уміння+

+
+

+


2.4

Здатність працювати в міждисциплінарній команді консультантів
+
+
+

2.5

Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей


+

+
2.6

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур


+


+
+

2.7

Здатність працювати в міжнародному середовищі
+


+


+

2.8

Етичні зобов’язання

+

+

+

3. Ключові системні компетентності

3.1

Здатність застосовувати знання в консультативній практиці


+

+

+

+

+

+

+

3.2

Дослідницькі навички і уміння


+3.3

Здатність до навчання

+
3.4

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій+

++


3.5

Здатність породжувати нові ідеї (креативність)

++3.6

Лідерські якості
+


+

3.7

Розуміння культури та звичаїв різних країн


+3.8

Здатність працювати самостійно
+


+

3.9

Планування і управління проектами
++

+

3.10

Ініціативність та дух підприємництва
+

3.11

Турбота про якість консалтингових послуг

+

+

3.12

Бажання досягти успіху

+4. Глобальні компетенції

4.1

Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку

+
+


+

+4.2

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу+

+4.3

Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі


+

+

+


+

4.4

Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів

++


5. Спеціальні (фахові) компетенції

5.1

Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК

++


+

+

+

+

+

+
5.2

Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародній економічній діяльності
+
+

+

+

5.3

Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі


+


+5.4

Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків
+

5.5

Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможні ост суб'єктів міжнародного бізнесу


+


+
+

5.6

Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю


+


+
+

5.7

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик

+

+

5.8

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності, започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів

+
5.9

Генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань


+


+5.10

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності
+

5.11

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва+


5.12

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній


+5.13

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності ТНК

+
5.14

Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій

+
5.15

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК


+5.16

Здатність використовувати досвід транснаціональних консалтингових компаній в діяльності українських консалтингових компаній
+

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка