Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»Сторінка1/15
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ А.М. Колот

«___» ___________ 2016 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки«Міжнародна економічна діяльність України»

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «економіка і підприємництво»

спеціальність 6503 «міжнародна економіка»


ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ Д.Г. Лук’яненко


Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016


1. Вступ
Міжнародна економічна діяльність України становить собою системний та багатоаспектний предмет вивчення. Її можна розглядати в контексті національних інтересів, як в регіональному, так і в глобальному масштабах. В першому випадку така діяльність виступає як засіб досягнення підприємницьких та загальнодержавних цілей в процесі співробітництва із закордонними партнерами та іншими країнами, регіонами світу. В другому – весь господарський механізм України постає невід'ємною складовою світової економіки, елементом світової економічної системи, транснаціональних та глобальних ринкових структур.

Системна трансформація в Україні, основним змістом якої є формування ринкового середовища та демократизація на усіх ланках соціального життя, справедливо розглядається в якості важливої передумови розширення та підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності.

Величезні масштаби світогосподарського товарообороту, фінансових, технологічних ресурсів, з одного боку, засвідчують дедалі вагомішу роль зовнішньоекономічних факторів у господарському поступі окремих країн світу. З іншого боку, посилюється вразливість національних економік, особливо країн з транзитивними економіками та країн, що розвиваються, стосовно турбулентних процесів і фінансових криз.

Одним з головних завдань зовнішньоекономічної політики України за таких умов є розробка алгоритму оптимальної взаємодії національної економіки зі світовим господарством у контексті бурхливих і швидкоплинних змін і трансформацій, що відбуваються і в світовій, і в національній економіці.Метою курсу є формування системи теоретичних знань про об’єктивні закономірності, реальні процеси та специфічні особливості міжнародної економічної діяльності України, а також практичних навичок щодо реалізації її форм, регулятивного забезпечення та ефективного здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній сфері .

Головними завданнями курсу є:

 • вивчення сутності й особливостей міжнародної економічної діяльності України;

 • оцінити потенціал людського ресурсу та міграційного капіталу в міжнародній економічній діяльності України;

 • дослідити тенденції розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва;

 • проаналізувати можливості участі України в процесах міжнародного виробництва;

 • дослідити інстутиційні механізми міжнародної інвестиційної діяльності;

 • оцінити стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами, послугами та правами інтелектуальної власності;

 • обґрунтувати концептуальні засади регіоналізації міжнародної економічної діяльності України

 • з’ясувати сутність глобальних проблем та ризиків сучасного світогосподарського розвитку.

Предметом дисципліни є механізм міжнародної економічної діяльності України в комплексі його складових форм, а також інструментів регулювання в контексті сучасних інтеграційних процесів та тенденцій глобалізації.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: Дисципліна вивчається після опанування студентами базових знань з курсів «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародне право». В свою чергу, отримання знань при вивченні навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» дозволить студентам на магістерському рівні глибше опанувати такі навчальні дисципліни як «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародний менеджмент», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Управління міжнародним маркетингом», «Управлінська результативність в міжнародному бізнесі», «Управління міжнародними інвестиційними проектами».

Дисципліна спрямована на формування у студентів наступних професійних компетенцій та навичок:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу ефективності застосовання інструменти державного впливу на характер та умови міжнародної економічної діяльності України і синтезу принципів та підходів СОТ щодо міжнародної торгівлі послугами в контексті українських зовнішньоекономічних інтересів.

 • Здатність до організації і планування аналітичної діяльності у сфері міжнародної економічної діяльності України.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності міжнародної економічної діяльності, основних її видів.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі навчання.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office (PowerPoint, Excel) при підготовці доповіді з презентацією, робота з програмним комплексом MD Office, робота з StatSoft STATISTICA тощо).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) щодо міжнародної економічної діяльності України.

 • Розв’язання проблем (виокремлення проблем, їх причин, наслідків і шляхів вирішення на різних рівнях міжнародної економічної діяльності України).

 • Прийняття рішень (вміння приймати обгрунтовані рішення на різних рівнях міжнародної економічної діяльності України).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час аудиторної роботи.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час аудиторної роботи.

 • Формування професійної та громадянської етики.

Ключові системні компетентності:

Дослідницькі навики і уміння щодо визначення сутності міжнародної економічної діяльності України, основних її видів і форм. • Здатність до навчання щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при вивченні тем з міжнародної економічної діяльності України.

 • Лідерські якості.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

 • Планування і управління проектами.

 • Ініціативність та дух підприємництва.

 • Турбота про якість фахової підготовки.

 • Бажання досягти успіху.

Глобальні компетентності:

 1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

 2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

 3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати сегменти ринків здійснення міжнародної економічної діяльності з метою вибору варіанта орієнтації економічної політики.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності у сфері міжнародної економічної діяльності України.

 • На основі аналізу тенденцій світових товарних ринків та визначати потреби суспільства.

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів здійснення міжнародної економічної діяльності України.

 • За результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні міжнародній державній економічній політиці.

 • Використовувати основні положення законодавства України з регулювання міжнародної економічної діяльності.

 • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна щодо експорту-імпорту послуг.

 • Розробляти стратегічні цілі та завдання діяльності підприємства за умов міжнародної конкуренції

 • Формувати стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства на підставі статистичної звітності та показників оперативної діяльності підприємства, оцінювати міжнародний виробничо-економічний потенціал підприємства (підрозділу), розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз.

 • Визначати цінову політику на внутрішньому та зовнішніх ринках та оптимальний обсяг виробництва за умов конкуренції.

 • Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках.

 • Визначати сегменти міжнародного ринку з метою вибору варіанта орієнтації виробничо-збутової політики, уточнення характеру і диференціації попиту, розроблення та запровадження календарно-планових нормативів для оперативного планування експортно-імпортних операцій.

 • Визначати потреби підприємства в усіх видах кредиту, джерела фінансування планів міжнародної економічної діяльності.

 • Визначати ефективність використання заходів з підвищення міжнародної конкурентоспроможності.

 • Аналізувати бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи на міжнародних ринках.

 • З огляду на загальноприйняті схеми взаємодії та взаємозв’язків усіх компонентів у природничій, соціальній і технологічній сферах визначати стратегію і тактику діяльності, яка б забезпечувала сталий розвиток.

Оволодіння принципами та інструментами регулювання МЕД на національному, міжнародному та наднаціональному рівнях; набуття вмінь аналізувати і оцінювати стан, ефективність і перспективи участі України в інтеграційних процесах; підготовка майбутніх спеціалістів до практичної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням об’єктивних особливостей розвитку світогосподарських процесів та її національних інтересів. Після вивчення курсу студенти мають опанувати систему теоретичних знань та практичних навичок достатніх для виконання роботи та вирішення управлінських задач в міжнародних економічних відділах та структурах Міністерств та відомств України, інших державних та комерційних установах.

Наприкінці курсу студенти складають державний іспит.
2. Тематичний план ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції


Практичні

Лабораторні

Індивідуальні


Модуль І.

Тема 1.Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності України

2

4
1

4

2

1

4

Тема 2. Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному середовищі

2

4
1

2

1

4

Тема 3.Людський ресурс міжнародної економічної діяльності

2

4
1

4

2

1

4

Тема 4 Міжнародне науково-технологічне співробітництво

2

4
1
2

1

4

Тема 5 Україна в процесах міжнародного виробництва

2

4
1

2

1

8

Тема 6 Міжнародна інвестиційна діяльність України

2

4
1

2

2

1

8

Модуль 2.
Тема 7 Міжнародна торгівля товарами України

4

6
1

2

2

1

8

Тема 8 Міжнародна торгівля послугами України

2

4
1

2

2

1

8

Тема 9 Міжнародні валютно-фінансові операції України

2

4
1

2

2

1

8

Тема 10 Регіоналізація міжнародної економічної діяльності України

2

4
1

2

2

2

16

Тема 11 Глобальні проблеми та ризики сучасного світогосподарського розвитку

2

4
2

2

1

16

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

24

46
12

34

16

12

88

Годин

120

120

Кредитів

4

4

Примітка: Л — лекції, П — практичні заняття, ІКР — індивідуально-консуль­тативна робота, СРС — самостійна робота студентів, КГ – контактні години.

3 .Зміст дисципліни за темами
Тема 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Суть міжнародної економічної діяльності. Основні визначення. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності. Принципи міжнародної економічної діяльності. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності. Фізичні особи. Юридичні особи. Об’єднання юридичних та фізичних осіб. Держава як специфічний суб’єкт міжнародної економічної діяльності України. Спільні підприємства. Філії, представництва та дочірні компанії іноземних підприємств. Правова регламентація діяльності суб'єктів міжнародної економічної діяльності в державі. Рівні розвитку міжнародної економічної діяльності.

Рівні регулювання міжнародної економічної діяльності України. Органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні та їх компетенція в Україні. Верховна Рада України – основний законодавчий орган. Компетенція Кабінету Міністрів України, Національного банку України, галузевих міністерств та відомств. Діяльність Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України, Державна служба експортного контролю України при Кабінеті Міністрів України, Антимонопольного комітету України. Недержавні інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Торгово-промислова палата України, регіональні торгово-промислові палати, валютні та фондові біржі. Міжнародний рівень регулювання міжнародної економічної діяльності України. Міжнародні інститути регулювання. Міжнародні економічні організації. Спеціалізовані інститути регулювання міжнародної економічної діяльності: Комісія ООН з питань торгівлі та розвитку – ЮНКТАД. Світова організація торгівлі. Міжнародний валютний фонд. Міжнародні організації групи світового банку.

Наднаціональний рівень регулювання міжнародної економічної діяльності. Наднаціональні органи регіональних інтеграційних угруповань. Координація зовнішньої економічної політики регіональних інтеграційних угруповань.

Міжнародна економічна політика держави. Елементи економічної політики держави. Внутрішня економічна політика. Зовнішня (міжнародна) економічна політика держави. Складові зовнішньоекономічної політики держави. Експортна політика. Імпортна політика. Митна політика. Зовнішньоекономічні зв’язки України. Завдання та цілі зовнішньоекономічної політики держави. Механізми та інструменти здійснення зовнішньоекономічної політики. Економічні та адміністративні інструменти. Зовнішньоекономічні зв’язки України. Сутність та їх класифікація. Державні органи формування зовнішньоекономічної політики України.

Факторні передумови міжнародної економічної діяльності України. Поняття відкритої економіки. Критерії та показники відкритості. Відкрита економічна система України. Система платіжних балансів. Сутність та особливості формування. Платіжний баланс України. Рахунок поточних операцій платіжного балансу України. Динаміка платіжного балансу України.


ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка