Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка11/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   136.2. Заочна форма навчання:
з науки «Податкове право»

для студентів освітнього ступеня «Бакалавр»

галузі знань «Право»

спеціальності «Правознавство»

спеціалізації «Господарсько-правової»


СЕСІЙНИЙ ПЕРІОДзаняття


Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.


Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.

Установча міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – розгорнута бесіда


2

2.

Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів

Міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – розгорнута бесіда

2

3.


Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.

Міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ

2

4.

Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.

Міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

5.

Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.

Міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – робота в малих творчих групах

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

6.


Тема 8. Правове регулювання непрямих податків


Міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

7.

Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів

Міні лекція (конспект)

-

Міні-семінар – розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4
30

За виконання модульних (контрольних) завдань
8.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль (загальна та особлива частини)

20

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання


Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн


(письмова або електронна)

За місяць до сесії на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача


40

(20+20)

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження

3. Підготовка демонстрації або презентації за заданою темою

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)5. Інші види індивідуальних робіт.*


(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача


Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача


10

(5+5)

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:


Ступінь розкриття теми


У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов‘язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем

10

У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)

0

Рівень одержаних результатів, новизна,

обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій

Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента

10

Робота містить конкретні висновки щодо результатів дослідження, однак вони не завжди належно аргументовані, або є вже відомими положеннями юридичної науки, або не мають особливого теоретичного чи практичного значення; або відсутні пропозиції щодо розвитку відповідних правових інститутів, норм законодавства тощо

5

В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту)

0

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної науки, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію

20

Студент під час захисту виявляє належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання, дає правильні відповіді на поставлені питання, проте не виявляє вільної орієнтації в суміжних темах науки; добре знає основні положення свого індивідуального завдання, проте не завжди упевнений в аргументації, чи не завжди коректно її формулює

15

Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання та її змісту, відповіді на поставлені питання надає переважно правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи

10

Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи

5

Під час усного захисту студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді або не в змозі відповісти на поставлені питання

0


Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:


Ступінь розкриття теми


У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов‘язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)

0

Рівень одержаних результатів, новизна,

обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій

Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента

5

В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту)

0

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної науки, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію

5

Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи або студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді, або не в змозі відповісти на поставлені питання

0


Довідкова інформація:


ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

доц., к.ю.н. Коссе Дмитро Дмитрович,

доц., к.ю.н. Хатнюк Наталія Сергіївна, доц., к.е.н. Фукс Наталія Анатоліївна, ст. викл. Богдан Богдана Володимирівна
Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 522, тел. 371-61-89,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у День заочника


Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 534, тел. 456-92-42,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у День заочникаКаталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка