Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліниСторінка12/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:

— систематична та активна робота на контактних заняттях під час сесії (у тому числі виконання модульних (контрольних) робіт);

— виконання індивідуальних завдань у міжсесійний період (у тому числі з використанням дистанційних технологій) і захист таких завдань.

Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

У міжсесійний період проводяться групові або індивідуальні консультації з навчальної дисципліни за графіком проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри і за розкладом проведення Дня заочника.

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) з навчальної дисципліни студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання (контрольні роботи) в День заочника в ході співбесіди з викладачем або під час індивідуально-консультативних годин викладача чи під час сесії.Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність по дисциплінах, формою підсумкового контролю яких є залік100 балів.

Поточний контроль для студентів заочної форми навчання передбачає:а) під час сесії:

 • бали за систематичну і активну роботу на контактних заняттях не більше 30 балів — при підсумковому контролі у формі заліку, в тому числі за виконання модульних (контрольних) робіт не більше 20 балів — при підсумковому контролі у формі заліку. Таким чином в сукупності не більше 50 балів.

б) в міжсесійний період:

 • бали за виконання обов’язкового позааудиторного індивідуального завдання (в тому числі з використанням дистанційних технологій) не більше 40 балів при підсумковому контролі у формі заліку;

 • за виконання індивідуальної роботи за вибором (за одне завдання) не більше 10 балів при підсумковому контролі у формі заліку. Таким чином в сукупності не більше 50 балів.

Оцінки за індивідуальні завдання (контрольну роботу), які виконуються студентом у міжсесійний період, складається з балів за виконання завдання та його захист.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів. За умови набрання не менше 60 балів студент одержує позитивну оцінку.

Результати роботи в семестрі оцінюються за 100 бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А


80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням науки

F


Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Для студентів заочної форми навчання:
В рамках даної науки передбачено проведення одного (не більше 20 балів ) або двох модульних контролів (кожен не більше 10 балів) у письмовій формі або у формі співбесіди. На кожний модульний контроль виноситься одне або два завдання. Оцінюється один модуль із двох модулів не більше 10 балів.

Кожне модульне завдання може включати одне/два/три програмні питання, або одне/два/три практичні завдання, або блок тестів (не більше 50 питань).Кожне модульне контрольне завдання оцінюється в 10 (5), 8 (4), 6 (3) або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.


Вид

завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

Теоретичні питання10 (5) балів
Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

8 (4)


балів

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

6 (3)


балів

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

0 балівСтудент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

Практичні завдання


10 (5) балівСтудент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору

8 (4)


балів

Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно

6 (3)


балів

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту

0 балів


Студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

Тестові завдання

10 (5) балів

Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно

8 (4)

балів


Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно

6 (3)

балів


Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно

0 балів

Студент вирішив правильно менше 60 % тестових завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

Пропущені без поважної причини контактні, семінарські (практичні) заняття не відпрацьовуються. Втім, якщо семінарське заняття пропущено студентом із поважної причини, що підтверджує відповідний документ, з дозволу декана (заст. декана) йому надається можливість відпрацювати дане заняття, а також скласти модульний контроль, якщо вказаний вид робіт проводився на цьому занятті.ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Модуль 1.

Блок тем по загальній частині:

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.

Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин.

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів

Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства.

Модуль 2.

Блок тем по особливій частині:

Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.

Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.

Тема 8. Правове регулювання непрямих податків.

Тема 9. Спеціальні податкові режими та загальнодержавні податкові платежі.

Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів.
Орієнтовний перелік теоретичних питань для підготовки до модульного контролю знань студентів:

 1. Шляхи становлення та розвитку податкових відносин у доктрині фінансового права України.

 2. Принципи податкових правовідносин: розкрийте їх значення та зміст.

 3. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин у системі податкового права України.

 4. Структура податкових правовідносин, їх основні та додаткові елементи.

 5. Податок та збір у широкому і вузькому (власному) розумінні: поняття, ознаки, науковий та законодавчий підходи до визначення.

 6. Розкрийте загальні засади встановлення, зміни та скасування податків та зборів.

 7. Проаналізуйте правові засади поділу податків та зборів, класифікуйте на види за критеріями та розкрите їх зміст.

 8. Розкрийте юридичну природу податкового обов’язку та порядок виконання податкового обов’язку.

 9. Розкрийте поняття та зміст правосуб'єктності учасників податкових правовідносин

 10. Правовий статус учасників податкових відносин та розмежуйте за видами суб’єктів податкових правовідносин.

 11. Об’єкти податкових правовідносин: шляхи їх визначення, класифікація та юридична природа.

 12. Розкрийте структуру сучасної податкової системи державного та місцевого рівнів.

 13. Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.

 14. Правові наслідки та підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.

 15. Юридична природа та значення спеціальних податкових режимів.

 16. Податок, рентна плата та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.

 17. Юридична природа податкової політики: види і форми реалізації податкової політики.

 18. Принципи податкового права України: поняття, зміст та юридичне значення.

 19. Порядок встановлення, нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до місцевого бюджету.

 20. Пеня, неустойка та штрафна санкція як адміністративно-правові засоби впливу на платників податків: поняття та порядок застосування.

 21. Податковий кодекс України як основне джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.

 22. Правове регулювання податкових систем у розвинутих європейських країнах.

 23. Виникнення, зміна та підстави припинення податкового обов’язку.

 24. Визначення суми податкових зобов’язань: поняття, значення, суб'єкти, порядок та методи.

 25. Відстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від розстрочення виконання податкових зобов’язань.

 26. Розстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від відстрочення виконання податкових зобов’язань.

 27. Джерела податкового права України: поняття, система, характеристика.

 28. Розкрийте зміст та правове значення основних елементів податку та збору.

 29. Розкрийте зміст та правове значення додаткових елементів податку та збору.

 30. Проаналізуйте зміст поняття та види подвійного оподаткування, шляхи усунення подвійного оподаткування.

 31. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування: види податкових правопорушень та заходи відповідальності.

 32. Розкрийте поняття, види та сутність процедур адміністрування податків та зборів.

 33. Загальна характеристика визначення та обчислення розміру податкових зобов'язань платника податків і порядок їх виконання.

 34. Дайте визначення, проаналізуйте зміст та значення визначення бази та одиниці оподаткування.

 35. Проаналізуйте поняття та значення ставки податку, розкрийте зміст основних видів ставок податків.

 36. Розкрийте юридичну природу податкових пільг, правові засади встановлення та зміни податкових пільг.

 37. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи: поняття та особливості визначення.

 38. Особливості побудови спеціального податкового законодавства в податковому праві України, її сутність та проблеми застосування.

 39. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за законодавством України.

 40. Розкрийте зміст методів оподаткування: способи обчислення та шляхи визначення розміру податку.

 41. Особливості й принципи формування системи місцевих податків і зборів законодавством України.

 42. Податкові спори: підстави виникнення та шляхи вирішення за податковим законодавством України.

 43. Правові засади захисту прав та законних інтересів платників податків та інтересів держави.

 44. Особливості застосування прикінцевих та перехідних положень Податкового кодексу України.

 45. Податкове роз’яснення: поняття, порядок його надання, оприлюднення та оскарження.

 46. Електронне декларування доходів та прибутків як процедура адміністрування податків в Україні.

 47. Податкова застава та адміністративний арешт активів як способи забезпечення виконання податкових зобов’язань: поняття та порядок застосування.

 48. Пеня та неустойка у податковому зобов’язанні: поняття та порядок застосування.

 49. Правові засади реалізації та забезпечення захисту прав та обов'язків платниками податків.

 50. Організаційно-правові засади подання, складання податкової декларації та внесення змін до податкової звітності.

 51. Визначення податкового контролю та повноваження контролюючих органів щодо його здійснення.

 52. Загальні положення щодо реєстрації, взяття та зняття з обліку платників податків.

 53. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби.

 54. Особливості проведення документарної та фактичної перевірки та порядок їх оформлення.

 55. Особливості проведення камеральної та звірочної податкової перевірки та порядок її оформлення.

 56. Юридична природа податкових перевірок та особливості оформлення результатів податкових перевірок.

 57. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності платників податків: розкрийте зміст заходів відповідальності.

 58. Способи погашення податкового боргу у разі ліквідації, реорганізації, визнання безвісно відсутнім або недієздатним платника податків.

 59. Юридична природа податкових правопорушень, їх класифікація та заходи відповідальності.

 60. Податкове-повідомлення, податкова-вимога та податкове-рішення як основні документи у податковому обігу.

 61. Платники податків: критерії поділу на види, принципи поділу на резидентів та нерезидентів фізичних та юридичних осіб.

 62. Правовий статус податкових агентів, критерії поділу їх на види та значення їх діяльності у податковому праві України.

 63. Самозайнята особа, обслуговуючий персонал та особа, що здійснює професійну діяльність, як учасники податкових правовідносин.

 64. Представник платника податку, посадова особа та представник органу державної фіскальної служби як суб’єкти податкових правовідносин, обсяг їх компетенції.

 65. Податковий агент, посадова особа платника податку та уповноважена особа платника податку як суб’єкти податкових правовідносин: загальні та спеціальні повноваження.

 66. Нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин, особливості визначення їх правового статусу.

 67. Правовий статус Верховної Ради України, сільських, селищних та міських рад щодо встановлення, зміни та скасування дії податків та зборів.

 68. Правовий статус Державної фіскальної служби України щодо визначення розміру податкового зобов'язання та здійснення податкового контролю.

 69. Правовий статус фіскальних органів щодо здійснення податкового контролю: повноваження та відповідальність посадових осіб.

 70. Майно, майнові права та нематеріальні активи як об’єкти податкових правовідносин.

 71. Житловий будинок, садовий будинок, дачний будинок, прибудова до житлового будинку та котедж як об’єкти податкових правовідносин.

 72. Об’єкт житлової нерухомості, прибудинкова територія та земля як об’єкти податкових правовідносин.

 73. Пересувне джерело забруднення, транспортний засіб, інші механічні пересувні засоби як об’єкти податкових правовідносин.

 74. Постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин.

 75. Основні та оборотні засоби, цінні папери та нематеріальні активи як об’єкти оподаткування прибутку підприємств.

 76. Особливості оподаткування роялті, інвестиційних, емісійних та інших видів доходів фізичних осіб: сутність, правова регламентація та основні елементи.

 77. Алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, газовий конденсат як об’єкти податкових правовідносин.

 78. Земельна ділянка, землі житлової та громадської забудови та прибудинкова територія як об’єкти податкових правовідносин.

 79. Особливості правового регулювання податку на додану вартість в Україні.

 80. Особливості правового регулювання акцизного податку в Україні.

 81. Особливості правового регулювання податку на прибуток підприємств в Україні.

 82. Особливості правового регулювання податку на нерухоме нежитлове майно в Україні.

 83. Теоретичні та законодавчі засади податку на доходи фізичних осіб в Україні, його основні відмінності від прибуткового податку з фізичних осіб-підприємців.

 84. Теоретичні та законодавчі засади застосування екологічного податку в Україні.

 85. Теоретичні та законодавчі засади застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні.

 86. Законодавчі засади справляння плати за землю в Україні.

 87. Розкрийте юридичну природу та законодавчі засади транспортного податку в Україні.

 88. Розкрийте юридичну природу та особливості правового регулювання єдиного податку в Україні.

 89. Розкрийте зміст основних елементів туристичного збору.

 90. Розкрийте зміст основних елементів збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками в Україні.

 91. Розкрийте зміст основних елементів податку на майно в Україні.

 92. Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування надрами в Україні.

 93. Розкрийте зміст основних елементів єдиного податку в Україні.

 94. Розкрийте зміст основних елементів транспортного податку в Україні.

 95. Розкрийте зміст рентної плати за спеціальне використання лісових та водних ресурсів в Україні.

 96. Розкрийте зміст основних елементів військового збору.

 97. Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

 98. Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

 99. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції

 100. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виробленої з неї готової продукції

 101. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон.

 102. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату.

 103. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності.

 104. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу або обміну об'єктів рухомого майна.

 105. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу об'єктів нерухомого майна.

 106. Законодавчі засади та оподаткування доходів фізичних осіб від спадщини та подарунків.

 107. Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

 108. Об’єкт, база, ставка оподаткування акцизного податку: зміст та особливості визначення.

 109. Об’єкт, база, ставка оподаткування доходів фізичних осіб: сутність та особливості визначення.

 110. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на додану вартість: зміст та особливості визначення.

 111. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на прибуток підприємств: зміст та особливості їх визначення.

 112. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: зміст та особливості їх визначення.

 113. Об’єкт, база та ставка оподаткування транспортного податку: зміст та особливості їх визначення.

 114. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на майно: зміст та особливості їх визначення.

 115. Об’єкт, база, ставка оподаткування в екологічному податку: зміст та особливості їх визначення.

 116. Об’єкт, база, ставки оподаткування єдиного податку: зміст та особливості їх визначення.

 117. Розкрийте категорії платників та особливості пільг податку з доходів фізичних осіб, характеристики статусу резидента та нерезидента фізичної особи.

 118. Розкрийте категорії платників та особливості використання пільг податку на додану вартість, особливості їх обліку та реєстрації.

 119. Розкрийте категорії платників та особливості пільг у акцизному податку.

 120. Розкрийте категорії платників та пільги у податку на прибуток підприємств.

 121. Розкрийте категорії платників та пільги у єдиному податку.

 122. Розкрийте категорії платників та пільги в екологічному податку.

 123. Розкрийте категорії платників та пільги у податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 124. Розкрийте категорії платників та пільги у військовому зборі.

 125. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на прибуток підприємств.

 126. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

 127. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на додану вартість, його особливості.

 128. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з єдиного податку.

 129. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з транспортного податку.

 130. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності з податку на нерухоме майно.Орієнтовні тести для модульного контролю:

1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;

2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;

3) фізична особа резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;

4) фізична особа нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має дипломатичні привілеї та імунітет;

5) податковий агент.2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:

1) фізична особа резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи;

2) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти;

3) фізична особа резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні;

4) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет;

5) податковий агент.3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це:

1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержаним у звітному періоді доходом;

2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період;

4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.

4. Податок на доходи фізичних осіб це:

1) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою;

2) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична проживає;

3) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок;

4) плата фізичної особи за послуги, які надаються державою.

5. Об'єктом оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем є:

1) валовий дохід;

2) чистий оподатковуваний дохід;

3) різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю;

4) будь-який дохід, отриманий протягом звітного податкового періоду.

6. Якою є ставка податку з доходу, отриманого фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності:

1) 18%;


2) 15%;

3) 18% і 19% до тієї частини середньомісячного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного періоду;

4) встановлюється залежно від виду діяльності та не може становити менше ніж 20 та більше ніж 200 грн. на місяць.

7. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання оподаткування доходу фізичної особи-підприємця:

1) Кодексом законів про працю України;

2) Податковим кодексом України;

3) Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб";

4) всі відповіді вірні.

8. Строки подання річної податкової декларації фізичними особами-підприємцями:

1) протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;

2) протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;

3) до 1 травня року, що настає за звітнім;

4) до кінця поточного року, що настає за останнім календарним днем звітного року.

9. Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками:

1) 15%;


2) 17%;

3) 20%;


4) 18%;

5) 19%.


10. Для фізичної особи-підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу:

1) витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;

2) документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом «Оподаткування прибутку підприємств»;

3) вірні відповіді 1 і 4;

4) витрати, понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;

5) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).11. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем, належать:

1) витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;

2) документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом «Оподаткування прибутку підприємств»;

3) витрати, понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;

4) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг);

5) вірні відповіді 2 і 3.12. До витрат фізичних осіб-підприємців не може бути включено витрати:

1) понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок;

2) понесені у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації;

3) вірні відповіді 1 і 2;

4) у вигляді суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг);

5) які включаються до витрат виробництва (обігу).13. У залежності від розмірів сукупного чистого доходу вирізняють:

1) великі платники податків;

2) середні платники податків;

3) малі платники податків;

4) розрізнення за даним критерієм не існує;

5) вірна відповідь відсутня.14. Податкова адреса фізичної особи це:

1) місце постійного проживання платника податку;

2) місце податкової реєстрації платника податку;

3) місце переважного проживання платника податку;

4) місце постійного або переважного проживання платника податку, місце податкової реєстрації платника податку.

15. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є:

1) учасники господарських правовідносин;

2) суб’єкти господарювання, які провадять визначені Податковим кодексом України види підприємницької діяльності;

3) юридичні особи та фізичні особи підприємці, які провадять будь-які види діяльності визначені податковим кодексом України;

4) юридичні особи та фізичні-особи підприємці, які провадять види підприємницької діяльності визначені Податковим кодексом України;

5) вірні відповіді відсутні.16. Об’єктом оподаткування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є:

1) торгівля валютними цінностями;

2) діяльність у сфері розваг;

3) надання послуг громадського харчування;

4) виконання підрядних робіт;

5) торгівля у пунктах продажу товарів.17. Не є платниками збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

1) фізичні особи-підприємці, які провадять торгівельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

2) суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри;

3) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва та фізичні особи, які перебувають з ними у трудових відносинах через пункти продажу товарів;

4) підприємства, установи, організації, які провадять діяльність у торгівельно-виробничій сфері;

5) юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівельну діяльність у пунктах продажу товарів.18. Які види підприємницької діяльності підпадають під дію збору за провадження суб’єктами господарювання деяких видів підприємницької діяльності:

1) надання медичних та юридичних послуг;

2) торгівельна діяльність у межах ринків усіх форм власності;

3) діяльність із закупівлі у населення продукції;

4) торгівельна діяльність у пунктах продажу товарів;

5) торгівля валютними цінностями у пунктах продажу іноземної валюти.19. Загальним оподатковуваним доходом фізичних осіб вважається:

1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;

2) загальний місячний (річний) мінімальний дохід;

3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

4) правильні відповіді 2 і 3;

5) доходи, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування у складі загального річного оподатковуваного доходу.20. Загальним річним оподатковуваний доходом фізичних осіб вважається:

1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;

2) загальний місячний (річний) мінімальний дохід;

3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

4) дохід, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року;

5) доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.21. Загальний місячний оподатковуваний дохід фізичної особи вважається:

1) сума податку на прибуток отримана з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання під час сплати податку ними в Україні;

2) сумою, оподаткованих доходів, нарахованих протягом такого звітного податкового місяця;

3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

4) дохід, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року;

5) загальним місячний (річний) мінімальний дохід.22. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

1) сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором;

2) сума грошової допомоги, яка надається згідно законом членам сімей військовослужбовців або осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ;

3) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням;

4) інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами;

5) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна.23. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються:

1) дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів;

2) сума надміру витрачений коштів платником податку на відрядження;

3) дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди;

4) кошти або майно, отримані платником податку як хабар чи знайдені як скарб;

5) сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до Фонду банківського управління.24. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються:

1) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно рішенням суду або за добровільним рішенням сторін;

2) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно Податковим кодексом України;

3) сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом;

4) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;

5) дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.25. Які з відносин не входять до складу фінансів підприємств:

1) між підприємством та його робітниками;

2) між підприємством і державою;

3) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;

4) між підприємствами;

5) немає правильних відповідей.26. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні:

1) 25%;


2) 18%;

3) 16%;


4) 19%;

5) 20% .


27. Фінанси підприємства — це:

1) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;

2) кошти, що перебувають на рахунку підприємства в банку;

3) економічні відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб'єктів господарювання у процесі відтворення;

4) це система грошових відносин, які виникають к процесі отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових фондів;

5) немає правильної відповіді.28. Яким чином підприємства відшкодовують вартість, яку втрачають засоби праці внаслідок зношування:

1) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого доходу;

2) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;

3) шляхом відрахування відповідної суми з отриманого прибутку;

4) шляхом відрахування відповідної суми від заробітної платні робітників;

5) не відшкодовують.29. Як називаються витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:

1) ціна виробництва;

2) вартість виробництва;

3) виробнича собівартість;

4) собівартість продукції;

5) немає правильної відповіді.30. Який напрям підприємницької діяльності підприємства є найважливіший:

1) фінансовий;

2) виробничий;

3) комерційний;

4) правовий;

5) важливі всі напрями.31. Які ознаки властиві для одноосібного господарства:

1) обмежена відповідальність;

2) досить простий механізм оподаткування;

3) повна самостійність;

4) одержання додаткового доходу від спеціалізації;

5) немає правильних відповідей.32. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:

1) у межах належних їм внесків;

2) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внескові;

3) солідарна відповідальність усім майном;

4) повна відповідальність учасників всім майном;

5) немає вірних відповідей.33. Власні фінансові ресурси підприємства — це:

1) статутний фонд;

2) кредити;

3) резервний фонд;

4) прибуток;

5) всі відповіді вірні.34. Рентабельність — це:

1) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;

2) прибуток підприємства без відшкодування витрат;

3) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;

4) відносний показник ефективності роботи підприємства;

5) немає правильної відповіді.


7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка