Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Основна: Нормативно-правові актиСторінка13/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Основна:

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30 – Ст. 141.

 2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51 – Ст. 572.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – Ст. 144.

 4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13-14, 15-16, 17. – Ст. 112.

 5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994р. № 132 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

 6. Водний кодекс України від 6 червня 1995р. № 213 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 7. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994р. № 3852 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

 8. Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. Із змінами і доповненнями станом від 18.05.2010 року № 2258-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 39. – Ст. 1293.

 9. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. - Ст. 131.

 10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року № 996-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1706 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 року № 1707-III, 8.06.2000 № 1807-III, 22.06.2000 № 1829-III, 9.02.2006 № 3422-IV).

 11. Про основні засади державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 року № 2939-XII із змінами внесеними станом на 23.12.2010 року № 2856-VI. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

 12. Про аудиторську діяльність: Закон України в редакції від 14.09.2006 року № 140-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 44. – Ст. 432. Із змінами, внесеними згідно з Законом України від 01.07.2010 р. № 2388-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 37. – Ст. 496; 21.04.2011 року № 3265-VI // Голос України. – 2011. – № 92; 21.04.2011 № 3273-VI // Голос України. – 2011. – № 93.

 13. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 14. Про радіочастотний ресурс: Закон України від 1 червня 2000р. № 1770 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 298.

 15. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 04 листопада 2011 р.  4014-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 24. – Ст. 248.

 16. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 7-8, № 9. - Ст. 55.

 17. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України: Закон України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 6. - Ст. 40.

 18. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 року № 755-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172. Із змінами і доповненнями станом від 18.05.2010 року № 2258-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 39. – Ст. 1293.

 19. Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. - № 24. – Ст. 28.

 20. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ Міністерства доходів від 30 грудня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2014. - № 6. – Ст. 236.

 21. Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток: Наказ Міністерства фінансів України від 05 лютого 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. - № 11. – Ст. 88.

 22. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. - № 19. – Ст. 97.

 23. Концепція реформування податкової системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56-р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 13. – Ст. 481.


Допоміжна:

    1. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник / І.І. Бабін – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 250.

    2. Бандурка О.М. Податкове право. Навч. посіб. / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

    3. Біленчук П. Д. Місцеві податки і збори: Правове регулювання: Навч. посіб. / П. Д. Біленчук та ін. – К.: Атіка, 1999. – 120 с.

    4. Бондаренко Г. І. Оподаткування фізичних осіб: Навч. посіб. / Г.І. Бондаренко. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 248с.

    5. Буряковський В. В. Податки: Навч. посіб. / В. В. Буряковський та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998.— 611 с.

    6. Василик О.Д. Податкова системи України: Навч. посіб. / О.Д. Василик. – К.: Поліграф книга, 2004. – 478 с.

    7. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: Наук. видання / О.О. Веклич / НАН України, Інститут економіки. – Київ, 2001. – 47 с.

    8. Все про податки: Довідник / М. Я. Азаров, В. Д. Кольга, В. А. Онищенко. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492с.

    9. Гега П.Т. / Основи податкового права: Навч. посіб. / П.Т. Гега, Л.М. Доля. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 302 с.

    10. Данілов О. Д. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навч. посіб. / О.Д. Данілов та ін. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292 с.

    11. Данілов О. Д. Акцизний збір: Навч. посіб. / О.Д. Данілов, Є.В. Левченко. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 370с.

    12. Данілов О. Д. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посіб. / О.Д. Данілов, Н.П. Фліссак. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 216 с.

    13. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. / Р.Л. Дернберг. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

    14. Дікань Л.В. Податкова система / Л.В. Дікань, Т.С. Вовнова.. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. – 252 с.

    15. Дернберг Р. Міжнародне оподаткування: Пер. 2-го англ. вид. / Р. Дернберг. – К.: “Абрис”, 1997. – 304с.

    16. Іванов Ю.Б. Податкова система: Підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятник. – К.: Атака, 2006. – 920 с.

    17. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання: Монографія / А.І. Крисоватий. – Тернопіль: Видавництво Карпяка, 2000. – 246 с.

    18. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. посіб. / А.І. Крисоватий, О.М. Десятник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

    19. Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекцій / И.И. Кучеров. – М.: АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. – 374 с.

    20. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс.: Підручник / Н.П. Кучерявенко. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність». – 2008. – 701 с.

    21. Кучерявенко М. П. Податкове право України: підручник / М.П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2012. – 528 с.

    22. Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посіб. / В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. – К.: Кондор, 2009. - 160 с.

    23. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П.В. Мельник. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 364 с.

    24. Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. М. Сліпа. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.

    25. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Податкове право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. М. П. Кучерявенко [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. - 37 с.

    26. Науково-практичний коментар Податкового Кодексу України. Т.1. // Безрутченко С.М., Клименко О.І., Овчаренко А.С. - Станом на 1.04.2011. - К.: Видавничий дім «Професіонал». - 2011. – 928 с.

    27. Петрова Г. В. Налоговое право: Учебник для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Издательская группа ИНФРА НОРМА, 1997.-271 с.

    28. Піхоцький В.Ф. Податкове законодавство в запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / В.Ф. Піхоцький. – К.: «ІРИНА-ПРЕС», 2006. – 592 с.

    29. Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар: У 3-х томах – Х. – 2011.

    30. Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами. – К.: ІВЦ ДПА України; Х.: Фактор, 2008. – 560 с.

    31. Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 с.

    32. Податкова система України: Підручник / В.М. Федоров, В.М. Опарін, Г.О. П”ятаченко: За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 404 с.

    33. Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 365 с.

    34. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А.М. Соколовська. - К.: Знання-Пресс, 2004. – 454 с.

    35. Страны ОЭСР. 2000. Статистический справочник ОЭСР / Пер. с англ. – М.: Изд-во “Весь Мир”, 2001. – 96с.

    36. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование / Г.П. Толстопятенко. – М.: НОРМА, 2001. – 336 с.

    37. Толстопятенко Т. П. Налоговое право США / Т.П. Толстопятенко, И.Т. Федотова. – М.: Изд. центр “АнкиЛ”, 1996.

    38. Тютюрюков Н. Н. Налоговые системы зарубежних стран: Европа и США: Учебное пособие / Н.Н. Тютюрюков. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 174 с.

    39. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: "Правова єдність", 2009. - 395 с.

    40. Фінансове право: навч. посібн. / За заг. Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.

    41. Фінансове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка. – К. : КНТ, 2014. – 600 с.

    42. Завгородний В.П./ Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: АСК, 2001. – 639 с.

    43. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики – М, 1993.

    44. Куцин М.А. та ін. Сучасна теорія та практика оподаткування. – Х.: Прапор, 2001. – 521 с.

    45. Лісовий А.В., Кирпа С.В. Удосконалення системи оподаткування в Україні // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 86-91.

    46. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Учебное пособие / Под ред. проф. Запольского С.В. – М.: РАП; Статут, 2009. – 224 с.

    47. Сотніченко О.А. Необхідність реформування ПДВ у контексті Податкового кодексу України // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 113-120.

    48. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. – М.: Изд. НОРМА, 2001. – 336 с.

    49. Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в Україні: перспективи запровадження // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 106-112.

    50. Крівцова Т. О. Судово-економічна експертиза розрахунків, пов'язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти [Електронний ресурс] / Т. О. Крівцова // Економіка розвитку. - 2015. - № 1. - С. 46 - 53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecro_2015_1_8.pdf.

    51. Стрілець В. Ю. Вплив податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України [Електронний ресурс] / В. Ю. Стрілець // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 323 - 330.

    52. Коваль О. О. Поняття та система адміністрування податків та зборів в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Коваль // Наше право. - 2015. - № 1. - С. 159.1 Викладачі повинні завчасно доводити до відома студентів терміни проведення контрольних робіт й інформувати їх про зміст контрольних завдань.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка