Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Тема 2. Правове регулювання податкової системи УкраїниСторінка3/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.

 1. Податкова система: поняття та основні характеристики.

 2. Поняття податкових та неподаткових обов’язкових платежів. Поняття та функції податків, їх види та зміст.

 3. Юридичне визначення сфери податків й інших обов’язкових платежів та їх місце у системі державних доходів України.

 4. Загальні правила щодо встановлення та скасування податків (обов’язкових платежів) та їх елементів в Україні.

 5. Правове регулювання податкових систем у зарубіжних країнах.

 6. Поняття та правове значення елементів податку.


Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні таких елементів курсу, як поняття про податки, збори та інші обов’язкові платежі й їх види, функції податків, податкові правовідносини, податкову систему України, її зміст, основні елементи податків та зборів.

Завдання семінарського заняття:

1.Розкрийте поняття податкової системи.

2. Система оподаткування та податкова система як рівнозначні категорії.

3. Розкрийте поняття та категорії принципів у сфері оподаткування.

4. Розкрийте та охарактеризуйте систему податків в Україні.

5. Дослідіть загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.

6. Розкрийте поняття встановлення та введення податків та їх елементів.

7. Дайте основні характеристики податкових систем.

8. Дайте визначення законодавче та теоретичне поняттю податкового тягаря.

9. Розкрите систему державних доходів та місце в ній податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

10. Дайте визначення поняттю податків у широкому та вузькому розумінні.

11. Розмежування окремих видів обов’язкових платежів.

12. Класифікуйте податки та охарактеризуйте їх.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова семінарського заняття: податок, збір, обов’язковий платіж, мито, податкова система, платник податку, суб'єкт оподаткування; предмет, об’єкт та джерело податку; податкова база та масштаб податку; одиниця оподаткування; податковий період; способи (методи) визначення бази податку; ставка податку; податкові пільги; порядок та способи обчислення податку; способи, строки та порядок сплати податку.

Форми навчальної роботи: Семінар – дискусія з елементами аналізу. Завчасна підготовка питань визначених планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства

Форми контролю – міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань

Контрольні питання:

1. Дайте визначення податкового права як галузі, як науки, як дисципліни.

2. Розкрийте визначення предмету податкового права.

3. Дайте визначення групи відносини, що утворюють предмет податкового права.

4. Розкрийте метод податкового права.

5. Дайте визначення поняття податкового права та податкових правовідносин у теоретичному, законодавчому та практичному значеннях.

6. Окресліть місце податкового права.

7. Розкрийте зв’язок та співвідношення податкового права з фінансовим, конституційним, адміністративним, бюджетним правом.

8. Особливості розвитку та становлення податкового права України на сучасному етапі.

9. Історичні передумови виникнення податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід

10. Дайте визначення поняттю і видам податкових норм.

11. Розкрийте структуру податкової норми.

12. Система податкового права та податкових правовідносин.

13. Розкрийте поняття джерел податкового права.

14. Особливості джерел податкового права України.

15. Податковий закон, як основне джерело податкового права.

16. Розкрийте ознаки податкових правовідносин.

17. Розкрийте сутність та правовий зміст податкових відносин.

18. Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Податковий кодекс України як джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.

2. Податок, обов’язковий платіж (мито, плата) та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.

3. Розкрийте теоретичний та законодавчий зміст понять, наприклад:

 • «акцизний податок» та «екологічний податок»;

 • «балансова вартість» та «додана вартість»;

 • «безнадійна заборгованість» та «безнадійний податковий борг»;

4. Розкрийте співвідношення понять, наприклад:

 • «податкове право як наука», «податкове право як галузь» та «податкове право як дисципліна».

5. Розкрийте зміст наступних об’єктів податкових правовідносин, наприклад:

6. Розмежуйте поняття, наприклад:

 • «базова ставка податку», «абсолютна ставка податку», відносна ставка податку» та «гранична ставка податку»;

Шкала оцінювання контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий

Задовільний


Незадовільний


8

8

6

4

0

Заняття 3. Семінар-розгорнута бесіда (2 год.)
План.

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів

 1. Реєстрація та облік платників податків.

 2. Визначення сум податку та порядок обчислення сум податків та зборів. Ведення обліку доходів та витрат платника податків.

 3. Форми та способи сплати податків та зборів.

 4. Строки сплати податків та зборів. Зміна строку сплати податків.

 5. Податкова декларація (розрахунок). Поняття та форми податкової звітності та бухгалтерського обліку.

 6. Способи здійснення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.


Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні порядку адміністрування платників податків, реєстрації платників податків, ведення обліку доходів та витрат платника податків, загальних положень щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку, способів здійснення податкового контролю, порядку контролю за дотриманням вимог податкового законодавства.
Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити порядок реєстрації платників податків.

2. Дослідити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.

3. Розкрити методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, метод нарахувань та метод «попередньої події».

4. Розкрити порядок обчислення сум податків та зборів.

5. Дати визначення сум податку.

6. Розкрити форми сплати податків та зборів.

7. Розкрити способи сплати податків та зборів.

8. Визначити строки сплати податків та зборів.

9. Дослідити порядок зміни строку сплати податків.

10. Розкрити джерело сплати податків та зборів.

11. Повернення переплачених податків та зборів.

12. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.

13. Дайте визначення поняттю та формам податкової звітності.

14. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

15. Юридична природа податкової декларації (розрахунку).

16. Подання податкової декларації до органів Державної фіскальної служби України.

17. Розкрийте порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова семінарського заняття: самозайнята особа; податковий агент; платник податку; посадова особа платника податку; фізична особа - підприємець платник податку; фізична особа, що здійснює професійну діяльність; нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин; пов’язана особа; податковий керуючий та податковий агент як суб’єкти податкових правовідносин; посадова особа контролюючого органу; великий платник податків; представник платника податків; нерезидент та резидент юридичної особи-платника податків; податковий керуючий; контролюючі органи та органи стягнення.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда. Завчасна підготовка за визначеними темами про визначення правового статусу кожного з учасників податкових правовідносин

Форми контролюміні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань.

Контрольні питання:

1. Розкрити порядок реєстрації платників податків.

2. Розкрити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків.

3. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку.

4. Назвати форми податкової звітності.

5. Розкрити зміст поняття «податкова консультація».

6. Визначити повноваження органів державної влади у сфері податкового контролю.

7. Проаналізувати способи здійснення податкового контролю.

8. Надати характеристику спеціального порядку адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів), коли використовуються правила митної справи.

9. Назвати контролюючі органи та органи стягнення у сфері оподаткування.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Чи мають право органи Державної фіскальної служби України:

1) запрошувати платників податків та їх законних представників для перевірки правильності нарахування;

2) запрошувати платників податку та їх законних представників для перевірки своєчасності сплати податків;

3) здійснювати контроль за дотриманням законодавства;

4) правильні відповіді 1), 2) та 3).

2. Податкові органи можуть запрошувати платників податків для перевірки правильності нарахування письмовим повідомленням за:

1) 20 днів;

2) місяць;

3) за 10 днів рекомендованим листом;

4) за три тижні рекомендованим листом.

3. Органи Державної фіскальної служби України мають право:

1) складати стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку визначеному законом;

2) виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення;

3) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

4) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит будь-яку податкову інформацію;

5) забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;6) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм Податкового кодексу України та інших норм законодавства, не принижувати їх честі та гідності.

Шкала оцінювання контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий

Задовільний


Незадовільний


6

6

4

2

0Заняття 4. Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ (2 год.)
План.

Тема 5. Податковий обов’язок та відповідальність за порушення податкового законодавства

 1. Поняття, виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.

 2. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Порядок виконання податкового обов’язку.

 3. Податковий борг, наслідки його виникнення.

 4. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку (пеня, неустойка, податкова застава, адміністративний арешт).

 5. Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства та підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.


Мета семінарського заняття: полягає у засвоєнні знань щодо підстав виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, його виконання, визначення сум податкових та грошових зобов’язань, застосування способів забезпечення виконання податкового обов’язку, а також розкритті підстав притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, у вивченні видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства (адміністративна, кримінальна, фінансова відповідальність).

Завдання семінарського заняття:

1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.

2. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку.

3. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.

4. Особливості виконання податкового обов’язку.

5. Дайте визначення поняттю податковий борг.

6. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.

7. Дослідіть порядок самостійного узгодження податкового зобов’язання.

8. Дослідіть порядок апеляційного узгодження податкового зобов’язання.

9. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.

10 Розкрийте зміст та значення податкового процесу.

11. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.

12. Порядок і строки адміністративного оскарження.

13. Закінчення процедури адміністративного оскарження.

14. Види відповідальності за порушення податкового законодавства:

15. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.
Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова семінарського заняття: податкове та грошове зобов’язання, податковий борг, відповідальність за порушення податкового законодавства, подвійне оподаткування, самостійне та апеляційне узгодження, податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення, адміністративний арешт активів, безнадійний податковий борг.

Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ. Опрацювання теоретичних та законодавчих основ прослуханого лекційного матеріалу.

Форми контролю – міні-контроль у вигляді, задач, тестів або практичних завдань

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняття податкового зобов’язання.

2. Дайте визначення сум податкових та грошових зобов’язань.

3. Дайте визначення поняттю податковий борг.

4. Розкрийте можливі джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу.

5. Дослідіть порядок самостійного та апеляційного узгодження податкового зобов’язання.

6. Розкрийте гарантії забезпечення податкового обов’язку.

7. Оскарження рішень контролюючих органів та скасування рішень контролюючих органів.

8. Порядок і строки адміністративного оскарження.

9. Строки погашення суми податкового зобов’язання.

10. Податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення.

11. Види відповідальності за порушення податкового законодавства:

12. Підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання: розв’язання практичних задач або тестових завдань.

Орієнтовні приклади задач:

1. Як відомо до початку перевірки платника податків контролюючим органом платник податку самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів. Чи мала право ДПІ застосовувати штраф до підприємства, якщо воно самостійно під час проведення перевірки ДПІ, але до складання акта перевірки подало уточнену податкову декларацію, в якій було враховано суму податкового зобов'язання, донараховану суму податкового зобов'язання, донараховану перевіркою? Які зобов'язання виникають у платника податків, у разі виявлення ним самостійно факту заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.

2. Дайте пояснення згідно положень законодавства. До податкових органів іноді надходять скарги, не підписані керівником підприємства або підписані особами, які зазначають, що вони є засновниками або колишніми керівниками чи головними бухгалтерами підприємства. Висловлюючи незгоду з податковими повідомленнями-рішеннями про визначені суми податкових зобов'язань, вони вимагають скасування цих рішень. Чи підлягають розгляду такі скарги по суті?

3. Дайте пояснення згідно положень законодавства. Чи зупиняє подання скарги на податкове повідомлення-рішення ДПІ стягнення донарахованих перевіркою сум податків за наявності порушеної кримінальної справи?

4. За розглядом скарги підприємства обласна ДПА скасувала рішення районної ДПІ про застосування фінансової санкції до філії (структурного підрозділу підприємства - не юридичної особи) за здійснення продажу товарів за готівкою із застосуванням РРО, не переведеного у фіскальний режим роботи. Однак районна ДПІ надіслала нове рішення, яким застосувала цю фінансову санкцію до підприємства - юридичної особи. Чи є правомірними такі дії податкових органів? Дайте пояснення згідно положень законодавства.

5. Підприємство з дотриманням встановленого Податковим кодексом України строку оскаржило податкове повідомлення-рішення ДПІ, однак рішення за розглядом скарги отримало на 22-й день після дати надіслання скарги поштою. Підприємство вважає, що скарга повинна бути повністю задоволена на користь платника податків згідно із нормами Податкового кодексу України, за якими контролюючих орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги платника податків на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Чому податкові органи у своїх рішенням дотримуються іншої думки? Дайте пояснення згідно положень законодавства.

6. Підприємство свою незгоду з податковим повідомленням-рішенням ДПІ на сплату штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати до бюджету сум податків митовувало невиконанням виконавчою службою рішення суду про стягнення з фірми-дебітора на користь підприємства заборгованості за виконані ремонтно-будівельні роботи. Чому податкові органи за розглядом скарги підприємства залишили суми штрафів без змін? Дайте пояснення згідно положень законодавства.

7. Не погодившись з рішенням обласної ДПА, прийнятим за розглядом повторної скарги, підприємство, з дотриманням установлених законом строків, оскаржило податкове повідомлення-рішення до ДПА України. Однак районна ДПІ надіслала підприємству першу податкову вимогу. Чи є правомірними дії податкової інспекції? Дайте пояснення згідно положень законодавства.8. Платник податків отримав рішення районної ДПІ, прийняте за розглядом первинної скарги, яким суму податкового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, зменшено. Крім, цього, через декілька днів платник податків отримав нове податкове повідомлення-рішення, в якому зазначено вже зменшену суму податкового зобов'язання та новий строк її сплати до бюджету. Від якої події (отримання рішення за розглядом скарги чи нового податкового повідомлення-рішення) слід дотримуватися строків подання повторної скарги (заяви)? Дайте пояснення ситуації згідно положень законодавства.

Шкала оцінювання контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий

Задовільний


Незадовільний


8

8

6

4

0


Заняття 5. Дискусія з елементами аналізу,

робота в малих творчих групах (2 год.)
План.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка