Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка7/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Тема 10. Правові засади справляння місцевих податків і зборів

1. Система місцевих податків і зборів: структура та зміст.

2. Податок на майно.

3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

4. Єдиний податок.

5. Транспортний податок.

6. Місце плати за землю у податковій системі України. Основні елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю.

Мета контактного заняття: полягає у дослідженні правових засад місцевої податкової системи України.

Завдання контактного заняття:

1. Розкрити єдиний податок.

2. Проаналізувати податок на майно.

3. Розкрити основні та додаткові елементи транспортного податку.

4. Розкрити основні та додаткові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

5. Розкрити основні та додаткові елементи плати за землю у податковій системі України.Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню контактного заняття:

- забезпечувати супроводження та складання фінансової, податкової звітності та бухгалтерського обліку фізичної особи, підприємства, установи, організації;

- коректно складати податкові документи юридичного характеру;

- виступати представником фізичних та юридичних осіб платників податків;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду податкових спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм податкового законодавства;

- вміти обчислювати та визначати розміри доходів, прибутків та витрат;

- вміти визначати розміри податкових зобов’язань, суми податкових платежів;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- надавати правову оцінку податковим документам;

- вміти поставити на облік як платника податків;

- вміти зареєструвати особу як платника податків та зборів в Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта оподаткування в органах Державної фіскальної служби;

- представляти в державних податкових інспекціях по районах у містах, у містах без районів, селах відомості про зміну даних платника податку.

- мати навички роботи з податковими документами: акт прийому-передачі товару; декларація, свідоцтво про реєстрацію платника податків; свідоцтво платника ПДВ тощо.Ключові слова контактного заняття: єдиний податок, туристичний збір, нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місця для паркування транспортних засобів, природний газ, електрична і теплова енергія.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс. Відпрацювання виконання конкретних операцій – розв’язання задач, вирішення тестів та проблемних ситуацій формування, введення, зміни та справляння окремих видів податків та зборів.

Форми контролю – міні-контроль у вигляді тестів або практичних завдань.

Контрольні питання:

 1. Розкрите юридичну природу єдиного податку.

 2. Розкрийте особливості формування місцевої податкової системи в Україні.

 3. Дослідіть систему місцевих податків та зборів.

 4. Розкрийте податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 5. Охарактеризуйте податок на майно.

 6. Розрийте особливості транспортного податку.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання: Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів збору за таким принципом:

Збір

Правова регламен

тація

Платник збору

Об’єкт, предмет, джерело збору

База

Одиниця

Ставка

Податковий період

Строки сплати збору

Спосіб обчислення та нараху

вання

Пільги


Тестові завдання:

Орієнтовні приклади:

1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється:

а) сільською, селищною та міською радою;

б) Верховною Радою України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Адміністрацією Президента;

д) міською радою.2. Податок щодо новоствореного об’єкта житлової нерухомості сплачується фізичною особою – платником починаючи з:

а) з моменту державної реєстрації об’єкта оподаткування;

б) місяця, в якому виникло право власності на об’єкт оподаткування;

в) дати укладення договору передачі об’єкта оподаткування у власність;

г) дати звірки про виникнення права власності на об’єкт оподаткування;

д) всі відповіді неправильні.3. Базовий податковий період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки дорівнює:

а) календарному кварталу;

б) календарному місяцю;

в) календарному року;

г) календарному року або кварталу;

д) правильна відповідь лише А.


4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання

в міжсесійний період.

У міжсесійний період студенти заочної форми навчання можуть виконувати такі види самостійних робіт (за вибором викладача):

 • підготовка реферату (есе) за заданою тематикою;

 • вирішення завдань практичного характеру (задач);

 • критичний огляд наукової літератури із заданої тематики;

 • аналіз нормативно-правових актів із заданої тематики;

 • інші види завдань.

Захист і обговорення результатів виконання самостійних робіт відбувається за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача.

Навчальна робота студентів заочної форми навчання в міжсесійний період організовується та оцінюється згідно карти СРС для заочної форми навчання.


Орієнтовний перелік тем для виконання презентацій:

1. Правова регламентація оподаткування нерухомості в Україні.

2. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб.

3. Особливості оподаткування фізичних осіб підприємців.

4. Юридична природа та особливості податку на додану вартість.

5. Правові засади оподаткування прибутку юридичних осіб.

6. Особливості оподаткування нерухомості відокремленої від земельної ділянки.

7. Правова регламентація податку на майно.

8. Особливості справляння екологічного податку.

9. Правові засади податку на прибуток підприємств.

10. Особливості справляння акцизного податку.

11. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин.

12. Юридична природа формування місцевої податкової системи.

13. Юридична природа збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

14. Юридична природа плати за користування надрами.

15. Транспортний податок: особливості обчислення та правова регламентація.

17. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб.

18. Юридична природа адміністрування податків та зборів в Україні.

19. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

20. Природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

21. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

22. Юридична природа єдиного податку.

23. Особливості спрощеної системи оподаткування.

24. Правові засади реєстрації та обліку платників податків в Україні.

25. Правові засади оскарження рішень державних фіскальних органів та окремих посадових осіб.

26. Юридична природа податкового контролю та податкових перевірок.

27. Податкова політика: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду.

28. Загальна характеристика об’єктів оподаткування.

29. Система податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід.

30. Загальна характеристика відповідальності за порушення податкового законодавства.

31. Позитиви та негативи сучасної податкової реформи в Україні: порівняльний аналіз із країнами з розвинутою економікою.

32. Спеціальні режими оподаткування.

33. Податковий обов’язок та способи забезпечення його виконання.

34. Відповідальність за порушення податкового законодавства.5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.
5.1. Загальні засади

Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Організація самостійної роботи студентів і викладачів в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» регулюється Положенням «Про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів», затвердженим наказом ректора № 1032 від 27.12.2012 року.Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента з науки «Податкове право», визначається навчальним планом і становить для студентів очної форми навчання 50 год., для студентів заочної форми навчання – 86 год.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної науки (дисципліни), її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми.Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до чинного Порядку оцінювання знань студентів, за такими об’єктами контролю:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.


5.2. Види самостійної роботи студентів

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — практичні тренінги, педагогічна практика, навчальна практика, виробнича практика, переддипломна практика (магістратура).


5.3. Форми самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів може включати різні форми, які визначаються робочою навчальною програмою залежно від мети, завдань та змісту дисципліни, зокрема: 1- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 2- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; 3- виконання домашніх завдань; 4- підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять; 5- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 6- вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру; 7- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулів; 8- відпрацювання завдань тренінгів з дисципліни; 9- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study); 10- підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення; 11- виконання індивідуальних завдань тощо.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.
Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

з науки «Податкове право»


Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощоІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань


ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)


3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР


ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

4.1. Участь у тренінгу

4.1.Оцінювання участі в тренінгу


5.4. Організація самостійної роботи студентів

Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни (розділ «Самостійна робота студентів») і включаються до Карти самостійної роботи студентів.Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з навчальної дисципліни. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки «Податкове право», в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки «Податкове право», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ.
Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система.

1. Дайте визначення податкового права як галузі, як науки, як дисципліни.

2. Розкрийте визначення предмету податкового права.

3. Дайте визначення групи відносини, що утворюють предмет податкового права.

4. Розкрийте метод податкового права.

5. Дайте визначення поняття податкового права та податкових правовідносин у теоретичному, законодавчому та практичному значеннях.

6. Окресліть місце податкового права.

7. Розкрийте зв’язок та співвідношення податкового права з фінансовим, конституційним, адміністративним, бюджетним правом.

8. Особливості розвитку та становлення податкового права України на сучасному етапі.

9. Історичні передумови виникнення податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід

10. Дайте визначення поняттю і видам податкових норм.

11. Розкрийте структуру податкової норми.

12. Система податкового права та податкових правовідносин.

13. Розкрийте поняття джерел податкового права.

14. Особливості джерел податкового права України.

15. Податковий закон, як основне джерело податкового права.

16. Розкрийте ознаки податкових правовідносин.

17. Розкрийте сутність та правовий зміст податкових відносин.

18. Визначте склад податкових правовідносин та їх основні елементи.

19. Види податкових правовідносин та їх особливості.

20. Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права.

21. Що виступає об’єктом податкових правовідносин.

22. Класифікація об’єктів податкових правовідносин за ознаками та іншими критеріями.

23. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни або припинення податкових правовідносин.
Завдання для самостійної підготовки:

1. Податковий кодекс України як джерело податкового права: характеристика, структура та особливості змісту.

2. Податок, обов’язковий платіж (мито, плата) та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету.

3. Розкрийте теоретичний та законодавчий зміст понять:

 • «акцизний податок» та «екологічний податок»;

 • «акцизний склад» та «розпорядник акцизного складу»;

 • «балансова вартість» та «додана вартість»;

 • «витрати», «пасивні доходи» та «доходи»;

 • «митні платежі» та «рентні платежі».

4. Розкрийте співвідношення понять:

 • «податкове право як наука», «податкове право як галузь» та «податкове право як дисципліна».

5. Розкрийте зміст наступних об’єктів податкових правовідносин:

 • матеріальні активи та нематеріальні активи як об’єкти податкових правовідносин;

 • постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин;

 • заробітна плата, винагорода, аванс, грошові кошти;

 • конструкторські, дослідницькі, підрядні роботи, інжиніринг.


Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Які поняття вживаються в Податковому кодексі України:

1) вироблена продукція;

2) джерело підвищеної небезпеки;

3) необхідна оборона;

4) активи;

5) аукціон.2. Гудвіл (вартість ділової репутації) нематеріальний актив визначається:

1) результатом використання кращих управлінських якостей;

2) домінуючою позицією на ринку товарів чи нових технологій;

3) різницею між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства, як цілісного майнового комплексу;

4) іншими чинниками;

3. Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право чи зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи. До деривативів належать:

1) роялті;

2) форвардний контракт;

3) своп;


4) дивіденди;
Тема 2. Правове регулювання податкової системи України.

1. Розкрийте поняття податкової системи.

2. Система оподаткування та податкова система як рівнозначні категорії.

3. Розкрийте поняття та категорії принципів у сфері оподаткування.

4. Юридичні принципи оподаткування.

5. Економічні принципи оподаткування.

6. Організаційні принципи оподаткування.

7. Розкрийте відмінності між загальнообов’язковими та добровільними принципами.

8. Визначте необхідність запровадження новітніх принципів у сучасному податковому законодавстві.

9. Розкрийте та охарактеризуйте систему податків в Україні.

10. Дослідіть загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.

11. Класифікуйте податки та охарактеризуйте їх:


Завдання для самостійної підготовки:

1. Розмежуйте поняття:

 • «об’єкт оподаткування», «предмет оподаткування», «база оподаткування» та «одиниця виміру бази оподаткування»;

 • «джерело податку», «база оподаткування», «масштаб податку» та «одиниця оподаткування»;

 • «строк сплати податку», «податковий період» та «звітній період».


Тестові завдання для самостійної підготовки:

Орієнтовні приклади:

1. Система податкового адміністрування у зарубіжних країнах включає:

а) органи вирішення податкових спорів,

б) органи податкової поліції,

в) методи податкового контролю.

2. Як санкція за порушення податкового законодавства в зарубіжних країнах може застосовуватись:

а) додатковий податок,

б) пеня,


в) проценти,

г) штраф,

д) підвищення ставки оподаткування.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка