Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка9/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.26 Mb.
#12120
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАУКИ
6.1. Очна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з науки «Податкове право»

для студентів освітнього ступеня «Бакалавр»

галузі знань «Право»

спеціальності «Правознавство»

спеціалізації «Господарсько-правової»


семінарсь

кого (практик

ного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максима

льна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль 1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

8

2

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-дискусія з елементами аналізу

8

3

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

6

4

Завчасна підготовка за визначеними питаннями, опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ

8

Змістовий модуль 2

5

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах

8

6

Підготовка навчального проекту – розроблення концепцій проекту, моделювання конкретної ситуації в рамках ігрового етапу

Робота в малих творчих групах

8

7

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, розв'язання проблемних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ

6

8

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, підготовка навчального проекту – розроблення концепцій проекту, моделювання конкретної ситуації в рамках ігрового етапу


Семінар-розгорнута бесіда,

міні-кейс8

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль

№ 1


Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль

№ 2


Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Написання реферату (есе)

10

2. Написання конспекту із попередньо визначених тем та питань

10

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за СРС

100

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальною програмою науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

з науки «Податкове право»
Оцінювання знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється, як правило, на основі результатів поточної успішності та екзаменів (або заліку).

Об'єктами поточного оцінювання знань студентів як правило є:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту лабораторних робіт, експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, розроблені кафедрою.

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; виконання розрахунків; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

У відповідності до Порядку оцінювання знань студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 28.05.2009 р., зі змінами з навчальної дисципліни не може бути більше 2-х модульних контрольних робіт за семестр1. Робоча програма науки «Податкове право» передбачає проведення в семестр двох модульних контролів для очної форми навчання (для заочної форми навчання – одного модульного контролю).

Кафедри розподіляють в робочій навчальній програмі загальну кількість балів за поточну успішність наступним чином:ДЛЯ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (поточна успішність — 100 балів):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях — не менше 60 балів;

б) виконання завдань для самостійної роботи — до 20 балів;

в) виконання модульних контрольних робіт — до 20 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 60 балів для нормативних дисциплін та 100 балів для вибіркових дисциплін.
Порядок оцінювання знань студентів за результатами

вивчення науки

Для очної форми навчання
з/п

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 100 балів

в т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки


1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 60 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійної роботи

до 20 балів

(10+10)

1.3.

Виконання модульних контрольних робіт

до 20 балів

(10+10) за

1 та 2 модуль


ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи

( 1.1 + 1.2 + 1.3 ) (не менше 60 балів).

Умовою одержання позитивної оцінки є набрання не менше 60 балів за результатами виконання модульних завдань.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів для вибіркових дисциплін.

Знання програмного матеріалу нормативних дисциплін, також оцінюються максимально в 100 балів.

На останньому семінарському (практичному, лабораторному) занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами поточної роботи в семестрі, – 60 балів
Для очної форми навчання:

Об’єкти контролю:


  1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 60 балів:

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Порядку оцінювання знань студентів", ухваленого Вченою радою університету від 28.05.2009 р., зі змінами (для нормативних дисциплін - 60 балів), а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням занять для проведення модульних контрольних робіт).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з науки «Податкове право», є різною і диференціюватися в залежності від більшої чи меншої складності навчального матеріалу заняття, навчальних завдань, що пропонуються для виконання студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять.

На семінарському (практичному) занятті може використовується один вид роботи зі студентами, наприклад, усне опитування за темою заняття з елементами дискусії, або два різні види роботи зі студентами, наприклад, експрес-опитування в усній чи письмовій формі та усне обговорення питань за темою заняття з елементами дискусії ( для денної форми навчання).


Ціна» одного заняття/одного виду завдання

Заняття

1, 2, 4, 5, 6, 8

Заняття

3, 7

«Ціна» одного заняття

8


6

Ряд залікових оцінок, якщо під час заняття виконується один вид робіт

8, 6, 4, 0

6, 4, 2, 0

Ряд залікових оцінок, якщо під час заняття виконується два види робіт

4, 3, 2, 0

4, 3, 2, 03, 2, 1, 0

3, 2, 1, 0


Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:
Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

8 або 6 балів


Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

6 або 4 бали


Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини

4 або 2 бали


Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

0 балівСтудент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» одного виду роботи або двох видів роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:
Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

4 або 3 балів


Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

3 або 2 бали


Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини

2 або 1 бал


Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

0 балівСтудент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи та виконання завдань для самостійної роботи.2) виконання завдань для самостійної роботи – до 20 балів:

- опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення;

- виконання навчальних домашніх завдань;

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка конспектів за темами визначеними викладачем, доповідь на конференції, реферат тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

3) виконання контрольних робіт – до 20 балів (1 модуль на 10 балів, 2 модуль на 10 балів). Модульний контроль складається із 1 завдання на 10 балів або із 2 завдань по 5 балів.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.

Модульний контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів. За умови набрання не менше 60 балів студент одержує позитивну оцінку.Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Для студентів очної форми навчання:
В рамках даної науки передбачено проведення одного (не більше 20 балів ) або двох модульних контролів (кожен не більше 10 балів) у письмовій формі або у формі співбесіди. На кожний модульний контроль виноситься одне або два завдання. Оцінюється один модуль із двох модулів не більше 10 балів.

Кожне модульне завдання може включати одне/два/три програмні питання, або одне/два/три практичні завдання, або блок тестів (не більше 50 питань).Кожне модульне контрольне завдання оцінюється в 10 (5), 8 (4), 6 (3) або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.

Вид

завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

Теоретичні питання10 (5) балів
Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

8 (4)


балів

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

6 (3)


балів

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

0 балівСтудент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

Практичні завдання


10 (5) балівСтудент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору

8 (4)


балів

Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно

6 (3)


балів

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту

0 балів


Студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

Тестові завдання

10 (5) балів

Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно

8 (4)

балів


Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно

6 (3)

балів


Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно

0 балів

Студент вирішив правильно менше 60 % тестових завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка