Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Тема 1 . Потенціал національної економікиСторінка10/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Тема 1 . Потенціал національної економіки.


Кількість годин: аудиторні заняття – 2

Завдання. Сформувати компетентності: • розуміти сутність, склад, особливості й закономірності формування, тенденції і перспективи розвитку потенціалу національної економіки;

 • аналізувати потенціал національної економіки та рівень його використання;

 • визначати основні фактори та причини нераціонального використання складових потенціалу національної економіки.

План заняття.  1. Про порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів з науки «Національна економіка».

  2. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

  3. Здійснення аналізу потенціалу національної економіки України.

  4. Заповнення запропонованої таблиці, що характеризує потенціал національної економіки України.

Інформаційне забезпечення. 1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

 2. Форма таблиці, що характеризує потенціал національної економіки України.


Заняття 2.

Тема 2. Структура національної економіки.

Тема 3. Фінанси національної економіки.
Кількість годин: аудиторні заняття – 2

Завдання. Сформувати компетентності: • аналізувати структурні співвідношення в національній економіці;

 • формулювати пропозиції щодо удосконалення структури національної економіки України;

 • презентувати результати аналізу і пропозиції по удосконаленню структури економіки й відстоювати власну думку під час дискусії;

 • розуміти сутність і роль фінансового сектору в національній економіці;

 • розуміти місце державних фінансів в національній економіці України;

 • аналізувати показники державного бюджету.

 • уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії.

План заняття.  1. Заповнення запропонованої таблиці, що характеризує структуру національної економіки України;

  2. Заповнення таблиці, що характеризує бюджетну класифікацію.

  3. Презентація результатів аналізу і пропозицій по удосконаленню структури економіки та бюджетної політики.

Інформаційне забезпечення. 1. Форма таблиці, що характеризує структуру національної економіки України.

 2. Таблиця, що характеризує бюджетну класифікацію доходів, видатків, фінансування, державного боргу.


Заняття 3.

Тема 4. Роль держави в національній економіці.

Тема 5. Організація державного управління національною економікою.
Кількість годин: аудиторні заняття – 2

Завдання. Сформувати компетентності: • класифікувати вади ринкового саморегулювання;

 • аналізувати вади ринкового саморегулювання та визначати методи, за допомогою яких доцільно їх усувати;

 • знати функції державних органів України в сфері економіки.

План заняття.  1. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

  2. Здійснення аналізу економічних функцій держави.

  3. Заповнення запропонованої таблиці, що характеризує економічні функції держави. Семінар-дискусія.

Інформаційне забезпечення. 1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

 2. Таблиця, що характеризує економічні функції держави.


Заняття 4.

Тема 6. Розвиток національної економіки.
Кількість годин: аудиторні заняття – 2

Завдання. Сформувати компетентності: • презентувати результати наукового дослідження й відстоювати власну думку під час дискусії;

 • уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

 • уміння розробляти презентаційні матеріали засобами Power Point;

 • формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення економічного і соціального розвитку України.

План заняття. 1. Розв’язок розрахункових завдань.

 2. Модульна контрольна робота № 1

Інформаційне забезпечення. 1. Завдання для Модульної контрольної роботи № 1.Заняття 5.

Тема 7. Регіональний розвиток національної економіки.

Тема 11. Взаємодія національної економіки з екологією.

Кількість годин: аудиторні заняття – 2

Завдання. Сформувати компетентності:


 • аналізувати стан економічного і соціального розвитку регіонів;

 • презентувати результати аналізу й відстоювати власну думку під час дискусії;

 • уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії.

 • формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення регіональної політики, економічного і соціального розвитку регіонів України.

План заняття.  1. Обговорення завдання в складі малих творчих груп.

  2. Формулювання пропозицій щодо удосконалення регіональної політики, економічного і соціального розвитку регіонів України.

  3. Семінар-дискусія на тему «Державна регіональна політика».

Інформаційне забезпечення. 1. Таблиця, що характеризує економічний і соціальний розвиток регіонів України.


Заняття 6.

Тема 8. Прогнозування національної економіки.

Тема 9. Програмування національної економіки.

Кількість годин: аудиторні заняття – 2

Завдання. Сформувати компетентності:


 • розуміти сутність стратегії економічного і соціального розвитку країни;

 • розуміти сутність системи прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України;

 • формулювати й аргументувати цілі й пріоритети економічного і соціального розвитку.

План заняття.  1. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

  2. Побудова «дерева цілей» (робота в малих творчих групах).

  3. Презентація «дерева цілей». Семінар-дискусія.

Інформаційне забезпечення. 1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

 2. Перелік стратегічних цілей економічного і соціального розвитку України.


Заняття 7.

Тема 10. Соціальна спрямованість національної економіки.

Тема 12. Національна економіка у глобальному середовищі.

Кількість годин: аудиторні заняття – 2


План заняття.

 1. Контрольна робота на розв’язок розрахункових завдань.

 2. Модульна контрольна робота № 2.

 3. Підведення підсумків поточного контролю знань студентів.


5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів над наукою (дисципліною) «Національна економіка» може включати різні форми, які визначаються робочою навчальною програмою залежно від мети, завдань та змісту науки (дисципліни), зокрема:


 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • переклад іноземних текстів;

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;

 • підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

 • систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модулів та екзаменом;

 • відпрацювання завдань тренінгів з наук (дисциплін);

 • аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

 • підготовка практикуму з науки (дисципліни) з використанням програмного забезпечення;

 • виконання індивідуальних завдань тощо.

Семінарські (практичні) заняття передбачають обов’язкове використання інноваційних технологій та проводитися у формах:

 • семінар-розгорнута бесіда;

 • семінар-вирішення ситуаційних вправ;

 • міні-кейс;

 • дискусія з елементами аналізу;

 • семінар-розв’язання проблемних завдань;

 • семінар – «мозковий штурм»;

 • робота в малих творчих групах;

 • семінар-конференція;

 • семінар-дискусія;

 • ділова гра;

 • інших прогресивних форм.

Перелік завдань для СРС, форми звітності, терміни виконання та максимальна оцінка за її результати представлені в Карті самостійної роботи студента. Всі завдання СРС поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студент зобов’язаний виконати під час опанування даної дисципліни (підготовка до семінарських занять, підготовка до модульного контролю тощо). До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів (написання реферату, есе тощо).

Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної науки (дисципліни). Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках коли, семінарські (практичні, лабораторні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт, набуття проектно-аналітичних здатностей, підготовку до виконання модульних контрольних робіт, проведення ділової гри, комплексного тренінгу тощо поточна робота на цьому занятті може не оцінюватися, а бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному, лабораторному) занятті.

Карта самостійної роботи студентів є обов’язковою складовою робочої навчальної програми науки (дисципліни) та «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)», що розміщуються на сайті університету.

Студенти, що приступають до вивчення науки (дисципліни), на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)», в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:


 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з науки (дисципліни) та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання.

 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

 • Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

Семінарське (практичне, лабораторне) заняття може об’єднувати декілька тем з науки (дисципліни).

Для оцінювання знань студентів важливо визначити оптимальну кількість видів контролю і його форми в межах заняття так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощоІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Перевірка правильності виконання завданьІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)


3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
6.1. ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
6.1.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Змістовий модуль № 1

1

Попередня підготовка з визначених питань.

Семінар-розгорнута бесіда.

5

2

Завчасна підготовка за визначеними темами.

Робота в малих творчих групах. Семінар-дискусія.

5

3

Завчасна підготовка за визначеними темами.

Робота в малих творчих групах. Семінар – «мозковий штурм».

5

4

Завчасна підготовка за визначеними темами.

Підготовка до модульної контрольної роботи № 1.Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

Модульна контрольна робота № 15Змістовий модуль № 2

5

Завчасна підготовка за визначеними темами.

Робота в малих творчих групах. Семінар-дискусія.

5

6

Завчасна підготовка за визначеними темами

Робота в малих творчих групах. Семінар-дискусія.

5

7

Підготовка до контрольної роботи на розв’язок розрахункових завдань. Підготовка до модульної контрольної роботи № 2.

Контрольна робота на розв’язок розрахункових завдань.

Модульна контрольна робота № 220
Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

50

За виконання модульних завдань

Модуль № 1

Написання модульної контрольної роботи

20

Модуль № 2

Написання модульної контрольної роботи

20

Усього балів за модульний контроль

40

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає один вид завдань з запропонованих)

1. Написання реферату за заданою тематикою

10

2. Написання есе з проблемних питань

10

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

4. Реферування літературних джерел за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за самостійну роботу студента

100

6.1.2. порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки
6.1.2.1. Модульні завдання
Навчальний матеріал дисципліни «Національна економіка» поділяється на два модулі. Перший модуль охоплює 1–6 теми; другий – 7–12 теми. Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування тем певного модулю. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання виробничих ситуації.

6.1.2.2. Реферат
Реферат – стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів.

В рефераті слід розкрити актуальність теми, охарактеризувати стан предмету дослідження, визначити й аргументувати проблеми функціонування певної системи або державного управління та регулювання (залежно від назви теми), а також сформулювати пропозиції щодо їх удосконалення. Для написання реферату студент обов’язково має використати додаткові літературні джерела, а саме: монографії; наукові статті, опубліковані у періодичних економічних виданнях; сучасні статистичні та аналітичні матеріали та ін.

Реферат комплектують у такій послідовності: титульна сторінка, основна частина, список літератури.

Обсяг реферату – 10–12 сторінок.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
Тема 1. Потенціал національної економіки.


 1. Стан та характеристика потенціалу національної економіки України.

 2. Сучасний стан основних галузей національної економіки України (на прикладі конкретної галузі).

 3. Національне багатство України та методи його оцінки.

 4. Природно-ресурсний потенціал України та шляхи підвищення ефективності його використання.

 5. Виробничий та науково-технічний потенціал України та перспективи його розвитку.

 6. Ефективність національної економіки та показники її вимірювання.


Тема 2. Структура національної економіки.

  1. Формування ринкових відносин та зрушення у соціальній структурі економіки України.

  2. Причини та наслідки різниці у рівні доходів населення в Україні.

  3. Секторна модель національної економіки: структурні зміни у ХХІ столітті.

  4. Процеси концентрації виробництва й капіталу та їх вплив на розвиток національної економіки.

  5. Структура організаційно-правових форм господарювання: особливості формування в Україні.

  6. Основні пропорції первинного розподілу ВВП в Україні.

  7. Пропорція між споживанням та нагромадженням як чинник економічного зростання.

  8. Роль інфраструктури у розвитку економіки.

  9. Сучасна концепція аналізу структури видів економічної діяльності.

  10. Технологічна структура економіки: пропорції та проблеми в Україні.

  11. Структура зовнішньої торгівлі як індикатор розвитку економіки.

  12. Регіональна структура економіки України та державна регіональна економічна політика.


Тема 3. Фінанси національної економіки.

 1. Проблеми ефективності бюджетних витрат.

 2. Управління державним боргом в Україні.

 3. Функції Національного банку України та інструменти їх реалізації.

 4. Вади і переваги діяльності небанківських фінансово-кредитних та банківських установ.

 5. Основні засади використання кредитних спілок як об’єкта розміщення вільних коштів громадян.

 6. Перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні.

 7. Функції та принципи організації банківської системи в Україні.


Тема 4. Роль держави в національній економіці.

  1. Економічні функції держави: специфіка України.

  2. Державне управління економікою в Україні.

  3. Результати та перспективи приватизації державної власності в Україні.

  4. Управління державним боргом в Україні.

  5. Проблеми ефективності суспільного сектору економіки України.

  6. Державна регуляторна політика в Україні.

  7. Світовий досвід державної підтримки підприємництва.

  8. Характеристика методів оцінювання параметрів тіньової економіки.


Тема 5. Організація державного управління національною економікою.

 1. Державне управління як необхідна умова функціонування суспільного життя.

 2. Соціальне управління як організуюча функція суспільства.

 3. Суть і відмінності американського та європейського підходів до визначення предмета державного управління.

 4. Суть державного регулювання економіки і заходи по створенню більш ефективної системи впливу держави.

 5. Системний підхід до вибору засобів і методів впливу держави на суб’єктів економічних відносин.

 6. Конструктивна співпраця всіх гілок влади – гарант суспільного прогресу.

 7. Організаційна структура державного управління.


Тема 6. Розвиток національної економіки.

 1. Концепція постіндустріального суспільства і економічний розвиток України.

 2. Економічний розвиток на основі інституціональних трансформацій.

 3. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: теорія та практика в Україні.

 4. Теорії інформаційного суспільства.

 5. Можливості використання інструментарію виробничої функції при прогнозування темпів економічного розвитку України.


Тема 7. Регіональний розвиток національної економіки.

 1. Основні завдання та пріоритети державної регіональної політики.

 2. Регіональні диспропорції національної економіки України та шляхи їх подолання.

 3. Напрями підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу регіону.

 4. Роль місцевих фінансів в управлінні регіональним розвитком.

 5. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.

 6. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону.

 7. Механізм реалізації державної стратегії регіонального розвитку та його складові.


Тема 8. Прогнозування національної економіки.

 1. Характеристика Державного прогнозу економічного і соціального розвитку України.

 2. Довгострокове прогнозування економічного і соціального розвитку України: проблеми і перспективи.

 3. Світовий досвід соціально-економічного прогнозування.

 4. Критерії точності і надійності соціально-економічних прогнозів.

 5. Напрями удосконалення методики прогнозування економічних і соціальних процесів.

 6. Економетричні методи прогнозування економічних і соціальних процесів.

 7. Сфера застосування експертних методів прогнозування соціально-економічного розвитку.


Тема 9. Програмування національної економіки.

 1. Цілі і пріоритети стратегії економічного і соціального розвитку України.

 2. Модернізація економіки України: стратегія довгострокового розвитку.

 3. Стратегія інноваційного розвитку України.

 4. Обґрунтування державних цільових програм економічними ресурсами.

 5. Фінансове забезпечення реалізації заходів державних цільових програм.

 6. Організаційно-економічний механізм реалізації державних цільових програм.

 7. Програмування національної економіки в країнах Європейського Союзу.


Тема 10. Соціальна спрямованість національної економіки.

  1. Особливості соціальної політики щодо окремих верств населення.

  2. Доходи населення та їх соціально-політичні виміри.

  3. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення.

  4. Соціальна сфера та джерела фінансування її розвитку.

  5. Соціальна нерівність та методи її вимірювання.

  6. Нерівність як фундаментальний чинник бідності.

  7. Джерела фінансування соціальної інфраструктури.


Тема 11. Взаємодія національної економіки з екологією.

 1. Сталий розвиток: екологічна, соціальна, економічні складові.

 2. Проблеми екології в умовах стратегії сталого розвитку.

 3. Сучасна концепція охорони природного середовища.

 4. Платежі за ресурси, їх види і нормативи.

 5. Система управління природокористуванням та необхідність її перебудови.

 6. Економічні методи управління раціональним природокористуванням.

 7. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності в Україні.


Тема 12. Національна економіка у глобальному середовищі.

 1. Особливості імпортної політики України в період до вступу у СОТ.

 2. Порівняльна характеристика ринків ЄС та Росії для України з якісної та кількісної точок зору.

 3. Місце України в системі світових зовнішньоторговельних зв’язків.

 4. Перспективи використання Україною транзитного потенціалу як базової конкурентної переваги.

 5. Позитивні і негативні наслідки від вступу України до СОТ.

 6. Діяльність ТНК та їх вплив на економіку України.

 7. Експортна політика України: помилки та стратегічні напрямки.

 8. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями в системі формування зовнішнього боргу України.


6.1.2.3. Есе
Есе – вільний за композицією твір невеличкого обсягу, в якому висвітлюються індивідуальні враження і міркування з конкретного питання. Есе виконує студент як альтернативу щодо виконання реферату.

Обсяг есе – до 5-ти сторінок.


ТЕМАТИКА ЕСЕ

Тема 1. Потенціал національної економіки.

 1. Як визначити розмір та вартість національного багатства країни в цілому та окремих його складових?

 2. За допомогою яких показників можна найбільш точно оцінити рівень ефективності національної економіки?

 3. Чи є можливим зниження обсягу споживання природних ресурсів за умови поступового зростання національної економіки?


Тема 2. Структура національної економіки.

 1. Структурна динаміка рівня доходів населення в Україні: макроекономічні та соціальні проблеми.

 2. Малий бізнес в Україні: якими мають бути його масштаби?

 3. Еволюція поглядів на роль пропорцій між І та ІІ підрозділами економіки.

 4. Структурні індикатори інноваційного розвитку економіки.

 5. Відтворення основного капіталу: пропорції та проблеми в Україні.

 6. Реформування відносин власності в Україні: економічні та соціальні наслідки.


Тема 3. Фінанси національної економіки.

 1. У чому полягають недоліки діючого механізму міжбюджетних відносин?

 2. Ефективність діяльності інвестиційних компаній в Україні.

 3. Перспективи функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

 4. Як підвищити роль комерційних банків в економічному розвитку України?


Тема 4. Роль держави в національній економіці.

 1. Державна економічна політика в Україні: погляд молодого покоління.

 2. Попит і пропозиція суспільних товарів (послуг) в Україні.

 3. Державний сектор економіки України: малі чи надмірні його масштаби.

 4. Еволюція концепцій приватизації державного майна за роки незалежності України та її соціальні наслідки.

 5. Як покращити відносини між державою і бізнесом?

 6. Причини і наслідки «тінізації» економіки.

 7. Способи ухилення від сплати податків в Україні.

 8. Оцінка масштабів недоїмки бюджету та способи її можливого скорочення.


Тема 5. Організація державного управління національною економікою.

 1. Розподіл державної влади: механізм стримувань і противаг.

 2. Завдання і проблеми визначення повноважень органів державної влади.

 3. Проблеми організації виконавчої влади в Україні.

 4. Державні закупівлі і їх вплив на обсяги виробництва.

 5. Формування та розвиток централізації та децентралізації в сфері державного управління.


Тема 6. Розвиток національної економіки.

  1. Особливості моделей економічного розвитку високо розвинутих країн.

  2. Механізм впливу соціальної нерівності на економічний розвиток України.

  3. Перспективи використання теорії ендогенного впливу НТП на економічний розвиток в Україні.

  4. Концепція сталого розвитку: вади і переваги.

  5. Особливості впливу сфери освіти на економічний розвиток України.


Тема 7. Регіональний розвиток національної економіки.

 1. Перспективи розвитку і функціонування вільних економічних зон в Україні.

 2. Фінансова автономія місцевих органів влади: реалії та перспективи.

 3. Як удосконалити систему місцевих податків?

 4. Критерії оцінки рівня та якості життя населення в регіоні.

 5. Шляхи розв’язання проблеми «центр – регіони».


Тема 8. Прогнозування національної економіки.

  1. Соціально-економічні прогнози і реальність: причини неспівпадання.

  2. Які методи соціально-економічного прогнозування ліпші – інтуїтивні чи формалізовані?

  3. Які фактори економічного і соціального розвитку доцільно було б враховувати при розробці соціально-економічних прогнозів.

  4. Як позбутися негативних тенденцій соціально-економічного розвитку.

  5. Як цільові прогнози соціально-економічного розвитку втілити в життя.


Тема 9. Програмування національної економіки.

 1. Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку України: погляд молодого покоління.

 2. Спадкоємність соціально-економічної політики: пропозиції щодо формування механізму її забезпечення.

 3. Соціально-економічні проблеми й результативність державного програмно-цільового планування.

 4. Проблеми сучасної молоді та економічний механізм розв’язання.

 5. Як я розумію стратегію інноваційного розвитку України.


Тема 10. Соціальна спрямованість національної економіки.

  1. Державна соціальна політика в Україні: сутність та перспективи.

  2. Чинники впливу на підвищення добробуту населення в Україні.

  3. Соціальна нерівність в Україні як об’єкт регуляторного впливу.

  4. Проблеми і перспективи фінансування соціальної сфери в Україні.

  5. Основні показники вимірювання бідності в Україні.

  6. Причини і наслідки бідності та напрямки їх подолання.

  7. Кошторисно-бюджетне фінансування соціальної інфраструктури.


Тема 11. Взаємодія національної економіки з екологією.

   1. Державна екологічна політика в Україні: сутність та перспективи.

   2. Чинники впливу на концепцію взаємодії економіки та екології.

   3. Концептуальні засади взаємодії економіки та екології.

   4. Основні важелі економічного механізму довкілля.

   5. Причини і наслідки взаємодії економіки та екології.

   6. Проблеми реалізації стратегії сталого розвитку.

   7. Джерела здійснення фінансування природоохоронних заходів.


Тема 12. Національна економіка у глобальному середовищі.

 1. Дефіцит енергоресурсів в Україні – географічна помилка або підстава для розвитку НТП?

 2. Вступ України до ЄЕП: переваги та втрати.

 3. Можливості практичного застосування теорії міжнародної торгівлі Стефана Ліндера в зовнішньоекономічній політиці України.

 4. Перепони на шляху іноземних інвестицій України в інші країни.

 5. Надмірна частка експорту у ВВП України – свідчення структурних диспропорцій чи спосіб виживання?

Зразок титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима ГЕТЬМАНА

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ (РЕФЕРАТ, ЕСЕ, ПЕРЕКЛАД ІНОЗЕМНОГО ТЕКСТУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ)
з дисципліни «Національна економіка»
на тему

студента (-ки) факультету……………………………………………………….………………
……-го курсу, спеціальності …………, ……… групи


(Прізвище, ім'я, по батькові)

Викладач

(Науковий ступінь, звання) (Прізвище, ініціали)

Оцінка ……… балів


"……"……………201…р.
……………………………

(підпис викладача)
КИЇВ – 201…

6.1.2.4. Інші види індивідуальних завдань
Окремими видами індивідуальних завдань з науки (дисципліни) «Національна економіка» є Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою і Анотування літературних джерел за заданою проблематикою. Такі індивідуальні завдання видаються студентам за бажанням, як альтернатива виконанню реферату або есе. Проблематика літературних джерел визначається викладачем і погоджується зі студентом під час першого семінарського заняття. Оформлення Перекладу літературних джерел іншомовного походження і Реферування літературних джерел за заданою проблематикою здійснюється у такому ж порядку, як і оформлення реферату (есе). Виконані індивідуальні завдання підлягають презентації під час семінарських занять.
6.1.2.5. Порядок та критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Національна економіка» здійснюється на основі заліку за результатами поточної успішності.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю.

За поточну успішність студент денної форми навчання може отримати максимум 100 балів.

Оцінювання знань студентів викладачами здійснюється експертними методами. При оцінюванні усіх видів діяльності студентів застосовуються такі критерії:


Рівень знань, умінь, навичок

Критерії

відмінний

Якщо студент всебічно, безпомилково і в логічній послідовності вільно розкрив теоретичне питання; самостійно і правильно виконав розрахункове завдання та продемонстрував знання методики його розв'язання; творчо, глибоко, з додержанням вимог методичного характеру розкрив тему реферату (есе), своєчасно здав його на перевірку, дотримався правил його оформлення.

добрий

Якщо студент дав правильну, але недостатньо повну відповідь на теоретичне питання або розкрив всі аспекти поставленого питання, але припустився несуттєвих помилок; володіє знанням методики розв’язання розрахункового завдання, але припускається несуттєвих помилок; повно, але недостатньо творчо, з додержанням вимог методичного характеру розкрив тему реферату (есе), своєчасно здав його на перевірку, дотримався правил його оформлення.

задовільний

Якщо студент дав неповну відповідь на теоретичне питання або розкрив не всі аспекти поставленого питання, припустився помилок, але в цілому володіє програмним матеріалом; в цілому володіє методикою розв’язання розрахункового завдання, але припускається помилок; недостатньо повно, поверхово, з несуттєвими порушеннями методичних вимог виконав реферат (есе), несуттєво порушив терміни його подачі на перевірку.

незадовільний

Виставляється студенту, який не розкрив вузлових елементів теоретичного завдання; не володіє методикою розв’язання розрахункового завдання або який відмовився відповідати на питання, поставлене викладачем; грубо порушив методичні вимоги до виконання реферату (есе) й терміни його подачі на перевірку.

Оцінювання залежно від максимально можливої оцінки за різні види робіт здійснюється за такими критеріями:
Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

20

20

16

12

0


6.1.2.6. Поточне оцінювання знань
Об’єктами поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання є:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання контрольних робіт на розв’язання розрахункових завдань;

в) виконання модульних контрольних робіт;

г) виконання завдань для самостійної роботи.

6.1.2.7. Виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях

Під час контролю виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають: а) рівень знань, продемонстрованих у відповідях і виступах на семінарських (практичних) заняттях; б) рівень умінь та навичок, продемонстрованих під час контрольних робіт на розв’язання розрахункових завдань. Максимальна оцінка за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру, а також контрольної роботи на розв’язок розрахункових завдань – 30 балів.6.1.2.8. Оцінювання рівня знань студента, продемонстрованих у відповідях на семінарських (практичних) заняттях

Під час контролю виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають: а) рівень знань, продемонстрованих у відповідях і виступах на семінарських (практичних) заняттях; б) результати виконання і захисту звіту про виконання розрахункових завдань.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за відповіді на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру – 30. Кількість балів, яку може набрати студент за відповіді на кожному семінарському (практичному) занятті, відображена у Карті самостійної роботи.

Ці бали викладач переносить в журнал обліку роботи академічної групи та в електронний журнал обліку поточної успішності студентів.

Кількість балів, отриманих студентом на кожному семінарському (практичному) занятті, підсумовуються і включається в загальну суму балів поточної успішності.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка