Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад


Тема 11. Взаємодія національної економіки з екологієюСторінка8/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.39 Mb.
#12393
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Тема 11. Взаємодія національної економіки з екологією


Сутність поняття екології. Забруднення навколишнього природного середовища та його наслідки. Умови для досягнення стану сталого розвитку. Необхідність державного втручання у вирішенні проблем довкілля. Основні причини до надмірного навантаження довкілля. Особливості сучасного стану екології та необхідність розробки концепції взаємодії економіки та екології. Концепція взаємодії екології та економіки – сутність, спрямованість, реалізація її основних положень, цілей та пріоритетів. Заходи щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Сутність сталого розвитку. Основні цілі і принципи сталого розвитку в Україні. Два типи економічного розвитку: техногенний і сталий та їх характерні риси. Пасивна і активна екологічна політика. Основні принципи та об’єкти охорони навколишнього середовища. Наслідки впливу людської діяльності на природне середовище. Ідея сталого розвитку та її вирішення в сучасних умовах. Основні складові стратегії сталого розвитку людства – екологічна, економічна і соціальна. Реалізація цілей сталого розвитку в промисловому, агропромисловому комплексах та в електроенергетиці. Основні напрямки розв’язання екологічних проблем в Україні.

Система державних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Функції Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства охорони здоров’я, місцевих державних адміністрацій і громадських організацій в екологічній сфері.

Організаційно економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності. Основні важелі економічного механізму. Ліцензії, ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин. Порядок оплати за природні ресурси в залежності від їхнього виду. Платежі за спеціальне використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища, погіршання характеристик природних ресурсів. Алгоритм розрахунку розмірів платежів за викиди та скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище. Економічний збиток від негативного впливу на природні комплекси господарської діяльності. Фінансування заходів з охорони природного середовища. Фонди охорони навколишнього природного середовища. Алгоритм визначення загальної економічної ефективності природоохоронних витрат.Основні поняття та їх визначення

Екологічна політика сукупність заходів держави, спрямованих на збереження безпечного для існування живої й неживої природи нав­колишнього середовища, на захист життя і здоров'я населення від нега­тивного впливу забруднення навколишнього середовища, на досягнення­ гармонічної взаемодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання відтворення природних ресурсів.

Екологічний моніторингсистематичне збирання, обробка та аналіз даних для контролю рівня забрудненості, прогнозування та фор­мування політики щодо захисту навколишнього середовища.

Екологічний ефект зміни умов природного життєвого середо­вища (довкілля), кількості та якості природних ресурсів, які характе­ризуються шістьма ознаками: походженням (природний або штучний, зумовлений діяльністю людини), формою вияву (явний і завуальова­ний), можливістю кількісного виміру (вимірюваний і невимірюваний), характером взаемозв'язку з традиційним економічним ефектом (ефект, який безпосередньо збігається або не збігається в часі з досяг­ненням економічного ефекту); можливістю зміни (зворотний і незво­ротний ефект).

Екологічні затрати сукупність затрат і збитків у сфері природокористування, до яких відносять безпосередні затрати на охорону при­роди, очистку повітряного та водного басейнів, земель і інших компо­нентів природного житгєвого середовища; витрати на своєчасне відтвор­ення якості порушеного деструктивними змінами природного житгє­вого середовища; збитки, пов'язані з необоротними негативними змі­нами у природному середовищі, кількості та якості природних ресурсів: збитки, пов'язані з необхідністю резервування для природоохоронних цілей об'ектів природи, які могли б експлуатуватися і давати реальний економічний ефект та ін.

Еколого-економічний ефект алгебраїчна сума традиційного, економічного (як правило, позитивного) та екологічного (як позитив­ного, так і негативного) ефектів у матеріальному виробництві і неви­робничій сфері, які досягаються, як правило, з різним лагом (проміж­ком часу), лише в окремих випадках одночасно.

Екологія природнича наука про взаємозв'язки організмів та їх угруповань з довкіллям; з яким вони утворюють функціональну систе­му, в межах якої здійснюється процес обміну речовин та енергії.

Економічні інструменти – засоби (заходи, методи, важелі) впливу на фінансовий стан економічних суб’єктів, які можна диференціювати на три групи: ціна за ресурси, економічні вигоди, перерозподільні платежі/виплати.

Збори різноманітні види податків, платежів, вилучень, що в обов’язковому порядку вносяться підприємствами, організаціями, громадянами для оплати послуг, що надаються державними органами.

Кадастр природних ресурсів документ, призначений для забез­печення органів місцевої влади, підприємств (установ, організацій) ві­домостями про стан природних ресурсів з метою раціонапьного вико­ристання їх та охорони, регулювання правових та економічних відно­син, обґрунтування плати за використання.

Стійкість природного середовища до техногенного навантажен­ня властивість природних систем зберігати свою структуру і харак­тер функціонування за умов діяння зовнішніх факторів.

Техногенний тип розвитку природомісткий тип розвитку, що базується на виробництві без урахування екологічний обмежень
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка