Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка1/6
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6
  Навігація по даній сторінці:
 • 1. ВСТУП
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Юридичний факультет

Кафедра міжнародного та європейського права

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи __________ А.М. Колот

«___» ___________ 20__ р.
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Право»

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Господарсько-правова»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ___________С.М. Ратушний

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть
Київ 2015
Укладач:

Доцент кафедри міжнародного та європейського права

к.ф.н., к.ю.н., доцент Гайдулін О.О.
Рецензент:

д.ю.н. Омельченко А. В.

ЗМІСТ


1. ВСТУП 4

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАУКИ 7

3. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ 8

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 8

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 11

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ 14

4.1. Плани практичних занять очної форми навчання 14

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання. 20

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 25

6.1. Очна форма навчання: 29

Карта самостійної роботи студента 29

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки 30

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у 4-бальну та шкалу ECTS 33

6.2. Заочна форма навчання: 34

Карта самостійної роботи студента 34

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки 35

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 37

6.4. Зразок екзаменаційного білета. 37

7. Рекомендована література 391. ВСТУП


Міжнародне приватне право є самостійною юридичною наукою, вивчення якої передбачено навчальним планом підготовки студентів юридичного факультету Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.

Як відомо, міжнародне приватне право виникло на зіткненні багатьох галузей права конкретних національних правопорядків у випадках, коли об'єктом правового регулювання виступають правовідносини, що ускладнені так званим «іноземним елементом», внаслідок чого виникають колізії двох або більше національних правопорядків. Тому вивчення курсу повинно бути націлене на вивчення низки теоретичних та практичних проблем в межах міжнародного приватного права, а також на визначення шляхів їх вирішення.

Дана наука складається з двох частин Загальної і Особливої частин.

У Загальній частині курсу вивчаються питання, пов'язані з визначенням поняття, предмету і системи міжнародного приватного права; його джерел; методів (уніфікованого та колізійного) правового регулювання; умов застосування колізійних норм; видів правового режиму суб'єктів міжнародного приватного права.

Особлива частина курсу присвячена розгляду головних підгалузей міжнародного права, його інститутів, таких як: право власності; право інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві; зовнішньоторговельні контракти, договори міжнародного перевезення, питання кредитних розрахункових відносин і недоговірних зобов'язань. Нарешті - це сімейні та спадкові правовідносини у міжнародному приватному праві.

Метою науки «Міжнародне приватне право» є вивчення студентами понятійного та категоріального апарату міжнародного приватного права, його основних та допоміжних інститутів. Крім того, студенти повинні отримати чітке уявлення про основні принципи та методи правового регулювання відповідних правовідносин у національному українському законодавстві. Необхідно визначити коло питань, які зазвичай вирішуються на основі колізійного методу, вивчити основні колізійні прив'язки, за допомогою яких вирішується більшість питань в межах міжнародного приватного права. Крім того, слід визначити, які з правовідносин врегульовані у міжнародному приватному праві на підставі прямого (уніфікованого) методу, та в якій мірі національне законодавство України враховує та визнає такі міжнародно-правові акти.

До того ж, враховуючи специфіку міжнародного приватного права, студенти повинні добре орієнтуватись в питаннях, пов'язаних із захистом прав наших співвітчизників за кордоном, а також у питаннях забезпечення в Україні прав іноземців та осіб без громадянства в правовідносинах, що складають об'єкт регулювання міжнародного приватного права.

Крім того, слід окремо виділити деякі питання міжнародного цивільного процесу та міжнародного арбітражного розгляду, які розглядаються в рамках курсу міжнародного приватного права.

В результаті успішного вивчення даного предмету студент повинен:

ЗНАТИ:


 • принципові положення щодо місця та ролі міжнародного приватного права в загальній системі права та окремих національних правових системах;

 • поняття, предмет, структуру та джерела даної галузі права; методи правового регулювання у міжнародному приватному праві;

 • особливості правового положення суб'єктів міжнародного приватного права;

 • загальні положення та інститути міжнародного цивільного і арбітражного процесу;

 • проблемні питання, пов‘язані із дією і застосуванням колізійних норм;

УМІТИ:

 • аналізувати тексти національних нормативних актів, міжнародних договорів з питань, пов'язаних з міжнародним приватним правом;

 • встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню, вірно користуватися ними;

 • пов'язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права;

 • знаходити відповіді (та документи) з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться в формі іспиту.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка