Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економікиСторінка1/7
Дата конвертації10.11.2016
Розмір1.33 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економікиЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

Колот А.М. ________________

« _____» ____________ 2009 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

для спеціальності 6402 «Правознавство»

освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр

всіх форм навчання
Укладач: доц. Хатнюк Н.С.

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри

правового регулювання економіки

Протокол № _____ від ____________ 2009 р.

Завідувач кафедри ___________Опришко В.Ф.
ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально -методичного відділу ___________ Субіна О.О.

КИЇВ КНЕУ 2009

І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти.

 2. Порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

 3. Поняття, особливості та порядок укладення господарського договору.

 4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.

 5. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів: аналіз та практика застосування.

 6. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

 7. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.

 8. Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи.

 9. Обмеження щодо участі у господарських товариствах.

 10. Поняття та функції господарського договору.

 11. Основні цілі та завдання законодавства про банкрутство.

 12. Особливості розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства.

 13. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.

 14. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.

 15. Класифікація господарських договорів, розкрити їх зміст згідно категорій, передбачених теорією та практикою.

 16. Підстави для порушення справи про банкрутство, їх характеристика.

 17. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі побутового обслуговування.

 18. Правове регулювання господарських відносин у гірничодобувній промисловості.

 19. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя.

 20. Правове становище виконавчих органів акціонерного товариства

 21. Правовий статус та ознаки кредитної спілки.

 22. Місце Господарського кодексу в системі господарського законодавства, його співвідношення з Цивільним та спеціальними законами. Розкрийте специфіку господарсько-правових норм.

 23. Поняття та склад збитків за Господарським кодексом України.

 24. Відповідальність за порушення законодавства про побутове обслуговування населення.

 25. Правові форми, методи та із застосуванням яких засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу. Методи регулювання відносин у сфері господарювання.

 26. Розкрийте та проаналізуйте основні проблеми господарського законодавства, роль судової практики в системі правового регулювання господарських відносин.

 27. Правове положення повного товариства.

 28. Порядок укладання господарських договорів.

 29. Підстави господарсько-правової відповідальності.

 30. Зміст черговості задоволення вимог кредиторів.

 31. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Характеристика рівнів та форм регулювання господарської діяльності.

 32. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.

 33. Порядок створення відкритого акціонерного товариства.

 34. Господарсько-правова відповідальність: поняття та види.

 35. Судові та досудові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.

 36. Відповідальність за порушення правил торговельного обслуговування населення.
 1. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки, конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.

 2. Акція як об’єкт господарських правовідносин: поняття, види, характеристика.

 3. Правовий режим державного майна.

 4. Зміст попереднього договору та договору про наміри, їх порівняльна характеристика.

 5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

 6. Порядок заняття торговельною діяльністю і правилах торговель­ного обслуговування населення.

 7. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин. Основи правового статусу суб'єктів господарювання.

 8. Правове становище обєднань підприємств. Особливості поняття “господарське об’єднання” та його співвідношення з поняттям “об’єднання підприємств”.

 9. Договори приєднання, примірні та типові договори: порівняльний аналіз.

 10. Право господарського відання та оперативного управління.

 11. Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство.

 12. Відповідальність за порушення законодавства щодо заняття торговельною діяльністю.

 13. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. Основні елементи господарських правовідносин, їх особливості.

 14. Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.

 15. Порівняння порядку укладання договорів за Цивільним кодексом і Господарським кодексом.

 16. Правове положення приватних підприємств.

 17. Правове регулювання господарських відносин у галузях торгівлі та побутового обслуговування.

 18. Правові засади управління і використання радіочастотного ресурсу.

 19. Види та організаційно-правові форми підприємств. Особливості правового становища окремих видів підприємств.

 20. Підстави скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 21. Компетенція установчих зборів акціонерного товариства.

 22. Наслідки порушення умов господарського договору.

 23. Ознаки юридичних осіб в праві зарубіжних країн.

 24. Особливості здійснення господарської діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку та Інтернет зв'язку.

 25. Поняття та класифікація господарської діяльності, критерії її класифікації.

 26. Правовий становище та особливості господарського товариства з одним учасником.

 27. Стадії укладання господарського договору.

 28. Штрафні санкції у господарському праві: поняття та види.

 29. Ліцензія: порядок надання та припинення.

 30. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних послуг, правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій.

 31. Вертикальне та горизонтальне регулювання господарських відносин.

 32. Правове становище фермерського та особистого селянського господарства.

 33. Поняття та ознаки господарського договору.

 34. Оперативно-господарські санкції: поняття та види.

 35. Правове регулювання господарської діяльності з надання послуг поштового зв'язку.

 36. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність.

 37. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.

 38. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.

 39. Попередній договір за Цивільним та Господарським кодексами України.

 40. Юридична природа та правовий статус сторін у справах про банкрутство.

 41. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

 42. Правове регулювання господарських відносин у галузі зв’язку та телекомунікацій.

 43. Основні права та обов'язки суб'єкта господарювання, їх коротка характеристика.

 44. Види та зміст господарсько-правових санкцій.

 45. Правовий статус малих, середніх та великих підприємств.

 46. Поняття, форми та види банківського кредиту.

 47. Корпоративні права як об’єкт господарських правовідносин.

 48. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин.

 49. Поняття, система та основні характеристики господарського законодавства.

 50. Правовий статус майна фізичної особи-підприємця, що використовується ним для підприємницької діяльності.

 51. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.

 52. Форми господарсько-правової відповідальності, їх особливості.

 53. Зміст та особливості підрядних контрактів у будівельній діяльності.

 54. Укладення мирової угоди в процедурі банкрутства: порядок та правові наслідки.

 55. Поняття та місце державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 56. Правове регулювання лізингових відносин.

 57. Способи та порядок припинення господарського договору.

 58. Види господарських зобов’язань.

 59. Санація підприємства як судова процедура справи про банкрутство.

 60. Правовий статус суб'єктів господарювання у галузі будівельної діяльності.

 61. Умови здійснення підприємницької діяльності. Поняття підприємництва та його основні ознаки: теоретичний та законодавчий підходи.

 62. Порівняння правового становища повного та товариства з додатковою відповідальністю.

 63. Співвідношення понять “неплатоспроможність”, “неспроможність” та “банкрутство”.

 64. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності

 65. Поняття, ознаки та особливості зовнішньоекономічної діяльності.

 66. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

 67. Критерії класифікації суб'єктів господарським правовідносин. Відмінність суб'єкта господарювання від суб'єкта організаційно-господарських повноважень.

 68. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.

 69. Порівняльна правова характеристика правового становища товариства з обмеженою відповідальністю із товариством з додатковою відповідальністю.

 70. Порядок та правові засади зміни місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності.

 71. Загальна характеристика та система законодавства про будівельну діяльність.

 72. Правове регулювання заставних закупок зерна та інтервенційних операцій.

 73. Особливості правового режиму публічних форм власності.

 74. Державні та комунальні унітарні підприємства.

 75. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

 76. Способи та порядок припинення господарських договорів.

 77. Правове регулювання орендних відносин.

 78. Особливості забезпечення суб'єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва.

 79. Відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію, ліцензування та квотування.

 80. Захист прав суб’єктів господарювання.

 81. Підстави виникнення та припинення господарських зобов’язань.

 82. Установчі документи суб’єкта господарювання.

 83. Правове регулювання господарських відносин у галузі будівельної діяльності.

 84. Правові засади господарської діяльності в аграрній сфері.

 85. Господарські правовідносини: поняття і види.

 86. Поняття, ознаки та особливості господарського договору.

 87. Поняття, права та обов’язки вкладників у командитному товаристві.

 88. Правова характеристика порушень у сфері антимонопольного законодавства.

 89. Правові засади регулювання ринку зерна.

 90. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

 91. Поняття та предмет господарського права: теоретичний та законодавчий підходи.

 92. Компетенція загальних зборів акціонерного товариства.

 93. Правила встановлення ціни в господарському договорі.

 94. Особливості комерційного посередництва як виду господарської діяльності.

 95. Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості.

 96. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкоголь­них напоїв, тютюнових виробів.

 97. Загальна характеристика засобів державного регулювання господарських відносин.

 98. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 99. Патентування окремих видів господарської діяльності.

 100. Підстави визнання боржника банкрутом.

 101. Відповідальність за порушення законодавства щодо виробництва та обігу спиртів, алкоголь­них напоїв, тютюнових виробів.

 102. Загальні правові засади господарювання у нафтогазовому комплексі.

 103. Поняття та методи регулювання господарського права.

 104. Ліцензування окремих видів господарської діяльності.

 105. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання.

 106. Правовий статус акціонерного товариства.

 107. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці.

 108. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості.

 109. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства. Облік майна та звітність щодо його використання при здійсненні господарської діяльності.

 110. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

 111. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності: теоретичний та законодавчий підходи.

 112. Загальна характеристика стадій господарського договору

 113. Зловживання монопольним становищем: загальна правова характеристика.

 114. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

 115. Патентування та квотування у господарській діяльності.

 116. Підстави господарсько-правової відповідальності, юридичне значення.

 117. Договірні об'єднання підприємств.

 118. Порядок і форма укладення господарського договору.

 119. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

 120. Договір та зобов’язання у сфері господарювання.

 121. Поняття „господарська діяльність” та її ознаки за чинним законодавством України.

 122. Обмеження в підприємницькій діяльності.

 123. Правове положення акціонерного товариства.

 124. Порівняльний аналіз повного та командитного товариства..

 125. Правова характеристика приватного підприємства.

 126. Підстави для порушення справи про банкрутство.

 127. Поняття та ознаки господарських організацій.

 128. Поняття та види акціонерних товариств, їх характеристика.

 129. Здійснення права на підприємницьку діяльність фізичною особою.

 130. Поняття та особливості економічної конкуренції.

 131. Правове регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі. Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами.

 132. Зміст та особливості договорів про постачання електричної та теплової енергії.

 133. Поняття та види підприємств за законодавством України.

 134. Документи, що подаються для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 135. Господарська компетенція органів державної влади.

 136. Облік майна та звітність щодо його використання при здійсненні господарської діяльності.

 137. Збори та комітет кредиторів у справах про банкрутство.

 138. Правове регулювання господарських відносин в аграрній сфері.

 139. Поняття та види установчих документів господарських товариств.

 140. Поняття та види кредиту.

 141. Роль держави в діяльності суб'єктів господарювання.

 142. Порядок зміни та розірвання господарського договору.

 143. Порядок користування надрами в господарській діяльності на умовах розподілу продукції.

 144. Поняття та ознаки концесійної діяльності. Відмінність понять “комерційна концесія”, “концесія” та “концесійна діяльність”.

 145. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.

 146. Функції та істотні умови господарського договору.

 147. Поняття та види кредитно-фінансових операцій в господарській діяльності.

 148. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 149. Поняття та види інноваційної діяльності.

 150. Правове регулювання комерційної концесії в Україні, поняття та ознаки.

 151. Господарські зобов'язання суб'єктів господарювання.

 152. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп.

 153. Майно у сфері господарювання як об’єкт господарських правовідносин.

 154. Правомочності суб’єкта господарювання щодо комерційної таємниці та використання географічного значення.

 155. Концесійна діяльність в Україні та юридична природа концесійного договору.

 156. Порядок забезпечення галузей національної економіки нафтога­зовою продукцією.

ІІ. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

На іспит з дисципліни «Господарське право» виносяться наступні типові завдання:а) Питання суто теоретичного характеру;

Приклади.

 1. Поняття та функції господарського договору.

 2. Види та зміст господарсько-правових санкцій.

 3. Функції та істотні умови господарського договору.

 4. Поняття та види кредиту.

б) Питання, які ґрунтуються на основних положеннях господарського законодавства (складають більшість серед екзаменаційних питань);

Приклади.

 1. Підстави для порушення справи про банкрутство.

 2. Правове положення акціонерного товариства.

 3. Патентування окремих видів господарської діяльності.

 4. Способи та порядок припинення господарських договорів.

в) Питання, які потребують аналізу чинної нормативно-правової бази, що регулює певні відносини у сфері господарської діяльності;

Приклади.

 1. Правове регулювання орендних відносин.

 2. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 3. Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості.

 4. Правові засади регулювання ринку зерна.


г) Питання творчого характеру, які передбачають порівняння понять (явищ, відносин), виявлення їх особливостей, встановлення між ними співвідношення, взаємозв’язку або з’ясування проблем щодо їх розуміння (регулювання).

Приклади.

 1. Договори приєднання, примірні та типові договори: порівняльний аналіз.

 2. Відмінність понять “комерційна концесія”, “концесія” та “концесійна діяльність”.

 3. Порівняльний аналіз повного та командитного товариства..

 4. Поняття та предмет господарського права: теоретичний та законодавчий підходи.


ІІІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійною роботою студентів є спланована пізнавальна організаційно та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка спрямована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на вироблення у студентів навичок роботи з нормативно-правими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни. Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп’ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами самостійної роботи студентів є: репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу являє собою процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення матеріалу, який вивчався на аудиторних (лекційних, семінарських) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту, ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії.

Самостійна робота творчого характеру включає виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і т. ін. (Підготовка рефератів, курсових робіт, доповідей на аудиторні конференції, виступів на науково-практичні конференції тощо).

Самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів: до аудиторна, аудиторна та після аудиторна.

Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань; роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та її обсяг визначається викладачем, який організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях, в процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому контролі знань.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

В процесі опрацювання навчальної програми студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі.

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу – лектор навчальної дисципліни на денній формі навчання – відповідно до навчальної програми та годи, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення, а також рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу під час лекційних занять.

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами лекцій та семінарських занять в години семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач семінарських занять та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.Оцінки, отримані студентами за виконання завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.
Карта самостійної роботи студентів

з дисципліни «Господарське право» (для VI та VII семестрів)

Денна та вечірня форми навчання

Види

самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю

та звітності

Максимальна кількість балів

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка