Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Зразок завдань модульного контролюСторінка10/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.4. Зразок завдань модульного контролюЗавдання модульного контролю для студентів денної форми навчання включає 20 тестових завдань (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді, кожне тестове завдання оцінюється 0 або 0,5 балів).ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

для студентів денної форми навчання
МОДУЛЬ А

Варіант А
Завдання 1.Упорядкуваннясуспільнихвідносинза допомогою вироблення юридичних норм, розрахованих на багаторазове застосування – це:

А. ціннісне регулювання.

Б. індивідуальне правове регулювання.

В. нормативне правове регулювання.

Г. директивне регулювання.
Завдання 2. Поняття “чинність нормативно-правового акта” та “дія нормативно-правового акта” є:

А. тотожними поняттями.

Б. чинність нормативно-правового акта становить юридичну передумову його дії.

В. дія нормативно-правового акта становить юридичну передумову його чинності.

Г. різні і не пов’язаніміж собою поняття.
Завдання 3. За загальним правилом закони набирають чинності:

А. з моменту їх прийняття.

Б. з дня їх офіційного опублікування.

В. через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення.

Г. з моменту їх державної реєстрації.

Д. через 10 днів після їх державної реєстрації.

Завдання 19. Якими ознаками характеризується така риса стилю нормативно-правових актів як експресивна нейтральність?

А. логічна послідовність положень нормативно-правового акта, використання максимально можливих простих слів та граматичних конструкцій, термінів, що мають точне значення.

Б. спокійний тон викладу який не викликає зайвих емоцій, що виявляється, зокрема, у забороні на використання емоційно або художньо виділених слів, лексичних форм з оціночними суфіксами і т.п.

В. максимальна лаконічність мовних засобів, тобто речення повинні бути стислими, думка законодавця повинна бути виражена за допомогою мінімальної кількості фраз і термінів, в тексті закону не повинно бути слів без змістовного навантаження.

Г. відсутність особливої манери написання того чи іншого автора, що, зокрема, виявляється в поділі текстів нормативно-правових актів на глави, розділи, параграфи, статті, пункти.

Д. використання сталих мовних конструкцій, тобто для виразу однієї і тієї ж думки використовується один і той же ряд слів, що застосовуються в певній послідовності.
Завдання20. Який прийом нормотворчої техніки використано в положенні ст. 88 Кримінального кодексу України про те, особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості?

А. юридична фікція.

Б. юридична презумпція.
Завдання модульного контролю для студентів заочної форми навчання включає 15 тестових завдань (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді, кожне тестове завдання оцінюється 0 або 1 бали).ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

для студентів заочної форми навчання
МОДУЛЬ А

Варіант А
Завдання 1.Упорядкуваннясуспільнихвідносинза допомогою вироблення юридичних норм, розрахованих на багаторазове застосування – це:

А. ціннісне регулювання.

Б. індивідуальне правове регулювання.

В. нормативне правове регулювання.

Г. директивне регулювання.
Завдання 2. Поняття “чинність нормативно-правового акта” та “дія нормативно-правового акта” є:

А. тотожними поняттями.

Б. чинність нормативно-правового акта становить юридичну передумову його дії.

В. дія нормативно-правового акта становить юридичну передумову його чинності.

Г. різні і не пов’язані між собою поняття.
Завдання 3. За загальним правилом закони набирають чинності:

А. з моменту їх прийняття.

Б. з дня їх офіційного опублікування.

В. через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення.

Г. з моменту їх державної реєстрації.

Д. через 10 днів після їх державної реєстрації.

Завдання 39. Якими ознаками характеризується така риса стилю нормативно-правових актів як експресивна нейтральність?

А. логічна послідовність положень нормативно-правового акта, використання максимально можливих простих слів та граматичних конструкцій, термінів, що мають точне значення.

Б. спокійний тон викладу який не викликає зайвих емоцій, що виявляється, зокрема, у забороні на використання емоційно аб охудожньо виділених слів, лексичних форм з оціночними суфіксами і т.п.

В. максимальна лаконічність мовних засобів, тобто речення повинні бути стислими, думка законодавця повинна бути виражена за допомогою мінімальної кількості фраз і термінів, в тексті закону не повинно бути слів без змістовного навантаження.

Г. відсутність особливої манери написання того чи іншого автора, що, зокрема, виявляється в поділі текстів нормативно-правових актів на глави, розділи, параграфи, статті, пункти.

Д. використання сталих мовних конструкцій, тобто для виразу однієї і тієї ж думки використовується один і той же ряд слів, що застосовуються в певній послідовності.
Завдання40. Який прийом нормотворчої техніки використано в положенні ст. 88 Кримінального кодексу України про те, особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості?

А. юридична фікція.

Б. юридична презумпція.7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

 3. Федоренко Г.О., Шульженко Ф.П. Теорія держави і права: Підручник [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2011. – 315 с.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 5. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

Додаткова література

 1. Гарник Л.П. Планування нормотворчої діяльності за законодавством країн-учасниць СНД // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 5. - С.16-24.

 2. Гольцова О.Є. Соціальне регулювання та правове регулювання – співвідношення понять // Часопис Київського університету права • 2013. - № /2. – С. 53 – 57.

 3. Железняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики // Право України. - 2004. - №7. - С.94 - 98.

 4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.

 5. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1989. – 218 c.

 6. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

 7. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова, М.О. Теплюк, Л.В. Гульченко, В.І. Риндюк; За заг. ред. О.І. Ющика. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 208 с.

 8. Кривицький Ю.В. Механізм правового регулювання в сучасній теорії права // Часопис Київського університету права - 2009. - № 4. – С. 74 – 79.

 9. Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. – М: Проспект, 2011. –384 с.

 10. Нашиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника / Пер. с румын. И. Фодор. – М.: Изд-во “Прогресс”, 1974. – 256 c.

 11. Нестерович В. Особливості лобіювання у правотворчому процесі України // Право України. - 2007. - № 11. - С.138 - 141.

 12. Ничка Ю. Сфери та межі правотворчості: загальнотеоретичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 27-28.

 13. Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М.: Академический Проект; Трикста, 2007. – 560 с.

 14. Нормотворча діяльність: Збірник нормативно-правових актів та методичних рекомендацій. – К.: Видавничий “Дім Ін Юре”, 2001. – 288 с.

 15. Плавич В.П., Плавич С.В. Засадничі принципи правотворчої діяльності як основа її ефективності // Альманах права. — 2012. — Вип. 3. — С. 83-87.

 16. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. – Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.

 17. Скакун О.Ф. Теорія держави та права: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. - 520 с.

 18. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 19. Федоренко Г.О., Шульженко Ф.П. Теорія держави і права: Підручник [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2011. – 315 с.

 20. Шевченко Г. Проблеми нормотворчої діяльності суб’єктів нормотворення // Юридичний журнал. - 2008. - № 3. - С. 62-63.

 21. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998.


Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

 3. Федоренко Г.О., Шульженко Ф.П. Теорія держави і права: Підручник [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2011. – 315 с.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 5. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України № 1-рп/99 від 9.02.1999 р. (Справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів).

Додаткова література

 1. Гульченко Л.В. Чинність як передумова дії закону // Правова держава. – Випуск 15. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С. 512-519.

 2. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 c.

 3. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. – Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави та права: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. - 520 с.

 5. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 6. Теплюк М.О., Ющик О.І. Введення в дію законів України: питання теорії та практики. - К., Парламентське вид-во, 2011. – 200 с.

 7. Ющик О.І. Законодавчі акти в системі законодавства України // Парламентська реформа: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2001. – Вип. 6. – С. 151-161.

 8. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 519 с.

 9. Ющик О.І. Указ – ще не указ: Про конституційність, чинність, дію, зупинення та інше указу Президента України від 2 квітня 2007 року. – Голос України. – 24 квітня 2007 року. – № 72 (4072). – С. 3.

 10. Шуліма А.О. “Чинність” та “дія” закону: розмежування понять // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 64-74.

 11. Мазан Л.М. Поняття “дія нормативно-правових актів у часі” в контексті сучасного праворозуміння // Держава і право. — 2011. — Вип. 53. — С. 70-76.

 12. Афанасьєв К. Щодо змісту категорії «законодавство України» // Право України. — 2009. — № 11. — С. 124-131.

 13. Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України” від 02.06.2004 р. № 43/5 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v43_5323-04. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.05.2015.Тема 3. Нормотворча техніка

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; [відп. ред. О. І. Ющик] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького . - К. : Юридична думка, 2012. - 272 с.

 3. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 5. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

 6. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки (схвалені Постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41).

Додаткова література

 1. Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика: Монографія. - К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. - 272 с.

 2. Власенко Н.А. Основы законодательной техники: Практическое руководство. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, АО “Норма плюс”, 1995 – 56 c.

 3. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 360 с.

 4. Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: Городец, 2000 – 272 с.

 5. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.

 6. Нашиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника / Пер. с румын. И. Фодор. – М.: Изд-во “Прогресс”, 1974. – 256 c.

 7. Нормотворча діяльність: Збірник нормативно-правових актів та методичних рекомендацій. – К.: Видавничий “Дім Ін Юре”, 2001. – 288 с.

 8. Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 296 с.

 9. Ульяновська О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України. – 2005. – № 6. – С. 101-103.

 10. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Российской Федерации; под ред. член-корр. Т.Я. Хабриевой, проф. Н.А. Власенко. – М.: Эксмо, 2010, 272 с.

 11. Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: “Юридическая литература”, 1990. – 189 c.

 12. Дідич Т. Інститут погодження проекту нормативно-правового акта в системі засобів удосконалення нормопроектування // Право України. — 2009. — № 11. — С. 170-174.

 13. Зінченко О.В. Юридичні конструкції як складова юридичної (правотворчої) техніки // Держава і право. – 2010. - Вип.  49. – С. 56 – 61.

 14. Косович В. Логічні засоби забезпечення досконалості нормативно-правових актів України // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. - 2014. – Вип. 59. - С. 17–27.

 15. Пильгун Н.В., Смітюх А.С. Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні // Юридичний вісник. – 2014. - № 1 (30). – С. 42-46.


Тема 4. Правотворчі помилки

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; [відп. ред. О. І. Ющик] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького . - К. : Юридична думка, 2012. - 272 с.

 3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 4. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Додаткова література

 1. Риндюк В.І. Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 8. – 2012. - С. 21-27.

 2. Риндюк В.І. Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових актах: поняття та види // Держава і право. — 2012. — Вип. 57. — С. 3-9.

 3. Снігур І.Й. Типові помилки розробників законопроектів // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 150-155.

 4. Янишина І. Юридичні помилки: стан наукового дослідження // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. - Вип.  56. – С. 53-58.

 5. Янишина І. Правотворчі помилки: загальнотеоретичні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2013. – Вип. 58. - С. 34–40.

 6. Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. - Вип.  56. – С. 8- 23.

 7. Косович В. Правотворчі помилки – як наслідок помилок у правотворчій техніці // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 14-17.

 8. Шевчук І. Основні види правотворчих помилок у законодавстві України: деякі теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. - 2014. – Вип. 59. - С. 35–42.

 9. Шевчук І.І. Правотворчі помилки у законодавстві України: загальнотеоретичні аспекти: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Іванна Ігорівна Шевчук. – Львів, 2015 . – 16 с.

 10. Москалюк О.В. Поняття та ознаки юридичної колізії // Держава і право. — 2010. — Вип. 50. — С. 88-93.

 11. Бойко В. Загальнотеоретичний аналіз співвідношення понять "колізія правових норм" та "конкуренція правових норм" // Соціологія права. — 2011. — № 1.


Тема 5. Експертиза проектів нормативно-правових актів

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

Додаткова література

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. - Назва з екрану. – Дата звернення: 25.01.2015.

 2. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів (схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00. - Назва з екрану. – Дата звернення: 21.01.2015.

 3. Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23.02.2006 р. № 3477-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. - Назва з екрану. – Дата звернення: 25.01.2015.

 4. Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р. № 1629-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.03.2015.

 5. Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р. № 1700-VII (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 6. Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” від 06.09.2012 р. № 5207-VI (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 7. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 8.09.2005 р. № 2866-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 8. Закон України "Про екологічну експертизу" від 9.02.1995 р. № 45/95-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/95-вр. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"” від 31.05.2006 р. № 784 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.01.2015.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України” від 18.07.2007 р. № 950 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.03.2015.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 28.12.1992 р. № 731 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів” від 30.01.2013 р. № 61 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF/paran10#n10. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення ґендерно-правової експертизи” від 12.04.2006 р. № 504 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504-2006-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 14. Наказ Міністерства юстиції України “Про здійснення експертизи проектів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини” від 20.08.2008 р. № 1219/7 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1219323-08. - Назва з екрану. – Дата звернення: 25.01.2015.

 15. Наказ Міністерства юстиції України “Про впорядкування процесу здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire” від 28.04.2005 р. № 42/5 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0451-05. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.03.2015.

 16. Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи” від 23.06.2010 р. № 1380/5 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 17. Наказ Міністерства юстиції України “Деякі питання проведення антикорупційної експертизи” від 05.08.2013 р. № 1608/5 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1325-13. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 18. Наказ Міністерства юстиції України “Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи” від 12.05.2006 р. № 42/5 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v42_5323-06. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 19. “Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нормативно-правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод” (затверджено Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини 15.08.2006 р.) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0003323-06. - Назва з екрану. – Дата звернення: 25.01.2015.

 20. Методичні рекомендації Міністерства юстиції України “Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування” від 16.10.2013 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 21. Роз'яснення Міністерства юстиції України “Антикорупційна експертиза як засіб запобігання корупції” від 21.05.2012 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-12. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 22. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з використанням методики вирішення проблем / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 168 с.

 23. Дідич Т.О. Правова експертиза проектів нормативно-правових актів як необхідна складова нормопроектування: ознаки, методи, функції та завдання // Часопис Київського університету права. – 2003. - № 3. – С. 14-17.

 24. Юрчишин В.Д. Поняття та ознаки правової експертизи проектів нормативно-правових актів // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 61 - 62.

 25. Будз В.Ф. Порядок проведення правової експертизи нормативно-правового акта на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року у процесі державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/17182. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.03.2015.

 26. Рибікова Г.В. Види правової експертизи нормативно-правових актів України // Юридичний вісник. – 2008. - № 4(9). – С. 74 – 77.

 27. Скулиш Є.Д. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів // Порівняльно-правові дослідження. — 2009. — № 1. — С. 131-136.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка