Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Тема 6.Адаптація законодавства України до законодавства Європейського СоюзуСторінка11/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 6.Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

Додаткова література

 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820. - Назва з екрану. – Дата звернення: 04.03.2015.

 2. Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р. № 1629-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.03.2015.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 15.10.2004 р. № 1365 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1365-2004-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 01.04.2015.

 4. Грищак С. В. Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Форум права. — 2012. — № 4. — С. 273–275.

 5. Друзенко Г. Що приховано за словами? Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу чи прийняття acquis communautaire? // Юридична газета. – 21.04.2004 р. – № 8(20).

 6. Петров Р.А. Поняття «acquis communautaire» у праві Європейського Союзу // Право України. 2003 р.– № 9.


Тема 7. Законодавчий процес

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

 3. Конституція України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141; Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 10. – Ст. 68.

Додаткова література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 3. Закон України “Про Регламент Верховної Ради України” від 10.02.2010 р. № 1861-VI (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 4. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/116/95-вр. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 5. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 р. № 1906-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 6. Закон України “Про всеукраїнський референдум” від 06.11.2012 р. № 5475-VI [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5475-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 24.12.2014.

 7. Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про затвердження Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України” від 22.05.2006 р. № 428 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/428/06-рг. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 8. Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України” від 25.05.2006 р. № 448 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/06-рг. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 9. Указ Президента України “Про затвердження Положення про порядок роботи з законопроектами та іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України” від 30.03.1995 р. № 270/95 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/95. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 10. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 р. № 503/97 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/503/97. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 11. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки” від 10.12.2007 р. N 851 [Електронний ресурс] / Професійна правова система “МЕГА-НАУ”. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.28803.0. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 12. Рекомендації Апарату Верховної Ради України “Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (методичні рекомендації)” від 01.06.2006 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002451-06/paran144#n144. - Назва з екрану. – Дата звернення: 24.12.2014.

 13. Рекомендації Міністерства юстиції України “Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки” від 21.11.2000 р. № 41 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00/parao74#o74. - Назва з екрану. – Дата звернення: 24.12.2014.

 14. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 519 с.

 15. Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика: Монографія. - К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. - 272 с.

 16. Рогач О.Я., Бисага Ю.М. Кодифікаційні акти в системі законодавства України. – Ужгород: “Ліра”, 2005. – 124 c.

 17. Легін Л.М.Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Л.М. Легін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 21 с. — укp.

 18. Погорєлова З.О. Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / З.О. Погорєлова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

 19. Косович В. Удосконалення доктринальних підходів до концепції нормативно-правового акта // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Випуск 618. Правознавство. – С. 36 – 42.

 20. Ткачук, А. Ф. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів (правила законопроектування) / А. Ф. Ткачук. – К.: „Леста“, 2008. – 28 с.

 21. Омельченко Н.Л. Правове регулювання законодавчої діяльності Верховної Ради України // Держава і право. — 2012. — Вип. 56. — С. 164-169.


Тема 8. Підзаконна нормотворчість органів державної влади

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

Додаткова література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 2. Закон України “Про Регламент Верховної Ради України” від 10.02.2010 р. № 1861-VI (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 3. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 27.02.2014 р. № 794-VII (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18. - Назва з екрану. – Дата звернення: 24.12.2014.

 4. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” вiд 17.03.2011 р. № 3166-VI (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.12.2014.

 5. Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. № 2939-VI (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.12.2014.

 6. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679-XIV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14. - Назва з екрану. – Дата звернення: 27.12.2014.

 7. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. № 586-XIV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14. - Назва з екрану. – Дата звернення: 27.12.2014.

 8. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.12.2014.

 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.01.2015.

 10. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 р. № 503/97 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/503/97. - Назва з екрану. – Дата звернення: 25.12.2014.

 11. Указ Президента України “Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України” (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/970/2006. - Назва з екрану. – Дата звернення: 24.12.2014.

 12. Указ Президента України “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” від 27.06.1996 р. № 468/96 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/468/96. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.12.2014.

 13. Указ Президента України “Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”” від 13.12.1996 р. № 1207/96 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207/96. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.12.2014.

 14. Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3.10.1992 р. № 493/92 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/493/92. - Назва з екрану. – Дата звернення: 29.12.2014.

 15. Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про затвердження Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України” від 22.05.2006 р. № 428 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/428/06-рг. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 16. Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України” від 25.05.2006 р. № 448 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/06-рг. - Назва з екрану. – Дата звернення: 22.12.2014.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України” від 18.07.2007 р. № 950 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 24.12.2014.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України” від 06.09.2005 р. № 870 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 870-2005-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 25.12.2014.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" від 23.04.2001 № 376 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/376-2001-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 26.12.2014.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” від 30.11.2011 р. № 1242 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 27.12.2014.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 28.12.1992 р. № 731 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 29.12.2014.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" від 23.04.2001 р. № 376 (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 376-2001-п. - Назва з екрану. – Дата звернення: 29.12.2014.

 23. Наказ Міністерства юстиції України "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів” від 12.04.2005 р. № 34/5 (із змінами). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 р. за № 381/10661 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.01.2015.

 24. Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру” № 32/5 від 31.07.2000 р. (із змінами). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 458/4679 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0458-00. - Назва з екрану. – Дата звернення: 03.01.2015.

 25. Рекомендації Міністерства юстиції України з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів (затверджено Постановою колегії Міністерства юстиції України від 27.03.1998 р. № 3) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98. - Назва з екрану. – Дата звернення: 27.12.2014.

 26. Берназюк Я.О. Процедурно-процесуальні аспекти нормотворчої діяльності Президента України: основні тези // Держава і право. — 2012. — Вип. 56. — С. 20-24.

 27. Совгиря О. Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2010. - № 85. – С. 66-69.Тема 9. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної нормотворчості

Основна література

 1. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 106 с.

 2. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 162 с.

 3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 4. Конституція України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141; Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 10. – Ст. 68.

Додаткова література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр. - Назва з екрану. – Дата звернення: 06.01.2015.

 2. Закон України “Про громадські об'єднання” від 22.03.2012 р. № 4572-VI (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. - Назва з екрану. – Дата звернення: 06.01.2015.

 3. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 05.04.2001 р. № 2365-III (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. - Назва з екрану. – Дата звернення: 06.01.2015.

 4. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. № 1045-XIV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-14. - Назва з екрану. – Дата звернення: 06.01.2015.

 5. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23.04.1991 р. № 987-XII (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987-12. - Назва з екрану. – Дата звернення: 06.01.2015.

 6. Закон України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001 р. № 2866-III (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-14. - Назва з екрану. – Дата звернення: 06.01.2015.

 7. Закон України “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. № 1087-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15. - Назва з екрану. – Дата звернення: 06.01.2015.

 8. Форманюк В.В. Поняття та види локальних нормативно-правових актів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В.В. Форманюк; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2013. - 18 c.

 9. Форманюк В.В. Локальні нормативно-правові акти: монографія / В.В. Форманюк; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Херсон : Грінь Д.С., 2014. - 183 c.

 10. Кириленко І.С. Локальна нормотворчість в системі юридичного процессу // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Випуск 3. Том 1. Серія “Юридичні науки”. – С. 25 – 28.

 11. Кириленко І.С. Суб'єкти локальної нормотворчості в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки // Право і суспільство. – 2013. - № 6-2. – С. 24 – 28.

 12. Кириленко І.С. Локальний нормативний акт як результат локальної нормотворчості: теоретико-правовий аспект // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 2. – С. 33 – 37.

 13. Барський В.Р. Муніципальна нормотворчість як вираз інтересів громадського суспільства // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. - Вип. 40. - С. 262 – 267.

 14. Батанов О.В. Питання розробки та прийняття статуту територіальної громади // Юридичний журнал. – 2004. - № 3 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1066. - Назва з екрану. – Дата звернення: 09.01.2015.

 15. Батанов О.В., Чудик Н.О. Структура статуту територіальної громади та її елементи: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права – 2012. - № 2. – С. 80 – 85.

 16. Заяць Д. Процес розробки та прийняття статутів територіальних громад в Україні // Демократичне врядування. - 2009. - Вип. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik3/fail/+Zajats.pdf. - Назва з екрану. – Дата звернення: 09.01.2015.

 17. Зайцева І.О. Концептуальні підходи до формування змісту статуту територіальної громади // Науковий вісник. - К., 2010. - Вип. 2. - С. 398 - 406.

 18. Русанова С.Ю. Форма, структура та зміст статуту територіальної громади як первинного локального акта місцевого самоврядування // Кримський юридичний вісник. - Сімф., 2010. - Вип. 2 (9), ч. 1. - С. 213 - 218.

 19. Зайцева І.О. Напрями вдосконалення статутної нормотворчості: процедура розробки та прийняття статуту територіальної громади // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - № 1(2). - С. 76 - 83. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_Jur_2013_1(2)__14.pdf. - Назва з екрану. – Дата звернення: 09.01.2015.

 20. Томашевська М.О. Корпоративні акти в системі джерел права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.О. Томашевська ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2005. — 19 с.

 21. Тичкова О.Ю. Локальні корпоративні норми у цивільно-правовому регулюванні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.Ю. Тичкова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2009. — 20 с.

 22. Делія Ю.В. Юридична природа правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право. — 2010. — Вип. 49. — С. 141-146.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка