Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Плани практичних (семінарських) занять для студентів очної форми навчанняСторінка3/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.1. Плани практичних (семінарських) занять для студентів очної форми навчанняЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАНЯТТЯ № 1(2 год)

Форма заняття:семінар запитань і відповідей, кейс-метод.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; здатність до навчання; здатність працювати самостійно.

Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання місця та ролі нормотворчої діяльності як в системі соціального регулювання суспільних відносин, так іу системі всіх правових явищ, тобто правовій системі; поняття, ознак, принципів, функцій та видів нормотворчої діяльності; вміння визначати місце нормотворчої діяльності в механізмі правового регулювання суспільних відносин, визначати суб’єктів нормотворчої діяльності та їх компетенцію, визначати результат нормотворчої діяльності.

Питання для обговорення:

1. Правове регулювання суспільних відносин як вид соціального регулювання: загальна характеристика.

2. Співвідношення юридичних норм з іншими видами соціальних норм (нормами моралі, звичаями, релігійними нормами, корпоративними норми). Соціальні та технічні норми: їх поняття та співвідношення.

3. Нормотворча діяльність як перша стадія правового регулювання суспільних відносин: поняття, ознаки, принципи, функції, види, суб’єкти та результат.

4. Поняття нормотворчого процесу та його стадії.

Тема 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА (ДЖЕРЕЛО) ПРАВА В УКРАЇНІ

ЗАНЯТТЯ № 2 (2 год)

Форма заняття: семінар- розгорнута бесіда,кейс-метод.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність працювати самостійно; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання поняття, ознак, видів нормативно-правових актів, поняття системи законодавства та її структури;вміння визначати місце нормативно-правового акта в системі законодавства, його юридичну силу, співвідносити поняття “чинність” та “дія” нормативно-правових актів, визначати дію нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

Питання для обговорення:

1. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів. Відмінність нормативно-правових актів від інших видів правових актів.

2. Система законодавства: поняття та структура. Різні підходи до визначення поняття “законодавство”.

3. Чинність та дія нормативно-правових актів: співвідношення понять.

4. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

Тема 3. НОРМОТВОРЧА ТЕХНІКА

ЗАНЯТТЯ № 3 (2 год)

Форма заняття: семінар- бесіда, кейс-метод.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання поняття, видів та форм нормотворчої техніки;мовних та логічних прийомів, методів нормотворчої техніки;основних структурних елементів нормативно-правових актів, вміння давати загальну характеристику мовної, логічної та процедурної форм нормотворчої техніки, відрізняти офіційно-документальний стиль нормативно-правових актів за його основними рисами від інших функціональних різновидів мови, визначати на основі аналізу текстів нормативно-правових актів правильність дотримання мовних правил нормотворчої техніки при їх написанні; використовувати логічні правила нормотворчої техніки при підготовці проектів нормативно-правових актів.

Питання для обговорення:

1. Нормотворча техніка: поняття, види та форми.

2. Основні мовні вимоги до текстів нормативно-правових актів.

3. Основні логічні вимоги до текстів нормативно-правових актів.

4. Правове регулювання нормотворчої техніки.
ЗАНЯТТЯ № 4 (2 год)

Форма заняття: практичне заняття,кейс-метод.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; здатність до навчання; здатність застосовувати знання на практиці.

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання основних мовних та логічних прийомів та методів нормотворчої техніки;вміння використовувати мовні та логічні прийоми та методи нормотворчої техніки на практиці при підготовці текстів проектів нормативно-правових актів.

Питання для обговорення:

1. Мовні прийоми та методи нормотворчої техніки.

2. Логічні прийоми та методи нормотворчої техніки.
Тема 4. ПРАВОТВОРЧІ ПОМИЛКИ

ЗАНЯТТЯ № 5 (2 год)

Форма заняття: семінар-дискусія.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; здатність до навчання; здатність застосовувати знання на практиці, здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання поняття та видів правотворчих помилок, способів їх попередження, виявлеяння, виправлення та подолання в текстах нормативно-правових актів;вміння попередити техніко-юридичні помилки при розробці проектів нормативно-правових актів; виявити техніко-юридичні помилки в текстах чинних нормативно-правових актах (або їх проектах), запропонувати шляхи їх виправлення (усунення) або подолання.

Питання для обговорення:

1. Правотворчі помилки: поняття та причини їх виникнення.

2. Види правотворчих помилок: змістовні та техніко-юридичні.

3. Попередження, виявлення, виправлення (усунення) та подолання правотворчих помилок в нормативно-правових актах.
ЗАНЯТТЯ № 6 (2 год)

Форма заняття: практичне заняття,кейс-метод.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; здатність до навчання; здатність застосовувати знання на практиці; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання поняття та видів колізій у нормативно-правових актах, способів їх подолання; поняття прогалин у нормативно-правових актах, способів їх усунення та подолання;вміння виявляти, виправляти (усувати) та подолати колізії та прогалини у нормативно-правових актах.

Питання для обговорення:

1. Колізії у нормативно-правових актах, їх види (ієрархічні, темпоральні, змістовні). Способи їх подолання.

2. Прогалини у нормативно-правових актах. Способи їх усунення та подолання.

Тема 5. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ЗАНЯТТЯ № 7 (2 год)

Форма заняття: семінар-конференція, презентації, експрес-опитування.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно.

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання поняття та основних видів експертизи нормативно-правових актів, змісту основних нормативно-правових актів, що визначають особливості проведення різних видів експертизи проектів нормативно-правових актів;вміння проводити різні види експертизи чинного законодавства, зокрема на предмет дотримання при його створенні вимог нормотворчої техніки, готувати експертні висновки.

Питання для обговорення:

1. Поняття та основні види експертизи проектів нормативно-правових актів.

2. Правове регулювання та особливості різних видів експертизи проектів нормативно-правових актів.

Тема 6.АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЗАНЯТТЯ № 8 (2 год)

Форма заняття: семінар-конференція, презентації, експрес-опитування.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно.

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання змісту основних нормативно-правових актів, що визначають особливості процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу як складової нормотворчої діяльності;вміння підготувати проект нормативно-правового акту, що належить за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

2. Особливості розгляду законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 7. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС

ЗАНЯТТЯ № 9 (2 год)

Форма заняття: рольова гра, експрес-опитування.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно.

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання поняття законодавчого процесу та його стадій, змісту основних нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання законодавчого процесу в Україні;вміння в процесі рольової ігри (інсценізації законодавчого процесу) визначити особливості кожної стадії законодавчого процесу, а також особливості прийняття різних видів законодавчих актів.

Питання для обговорення:

1. Поняття та стадії законодавчого процесу.

2. Прийняття законів всеукраїнським референдумом.

3. Особливості прийняття законів про внесення змін до Конституції України.

4. Особливості прийняття законів про Державний бюджет України.

5. Особливості прийняття законів про ратифікацію (денонсацію) міжнародних договорів.

6. Особливості прийняття законів про внесення змін до законодавчих актів, кодекси.
ЗАНЯТТЯ № 10 (2 год)

Форма заняття: практичне заняття – рольова гра, експрес-опитування.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до навчання; здатність застосовувати знання на практиці; міжособистісні навички та уміння; взаємодія (робота в команді).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання змісту нормативно-правових актів та основних методичних рекомендацій, що визначають правила підготовки законопроектів;вміння підготувати концепцію проекту законодавчого акта, а також текст законопроекта з дотриманням вимог нормотворчої техніки.

Питання для обговорення:

1. Концепція законопроекту.

2. Структура законодавчого акта.

3. Підготовка проектів законодавчих актів.

4. Правове регулювання законодавчої діяльності.

Тема 8. ПІДЗАКОННА НОРМОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ЗАНЯТТЯ № 11 (2 год)

Форма заняття: комбіноване заняття – семінар розгорнута бесіда, міні-кейс.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); здатність до навчання; здатність застосовувати знання на практиці.

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання особливостей підзаконної нормотворчої діяльності, що здійснюється різними суб’єктами нормотворчості в Україні, змісту основних нормативно-правових актів, що регламентують нормотворчу діяльність різних суб’єктів нормотворчості в Україні;вміння в процесі рольової ігри (інсценізації підзаконної нормотворчості органів державної влади) визначити особливості процедури прийняття відповідного виду підзаконного нормативно-правового акта, а також підготувати текст проекту підзаконного нормативно-правового акта з дотриманням вимог нормотворчої техніки.

Питання для обговорення:

1. Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України.

2. Нормотворчість Президента України.

3. Нормотворчість органів виконавчої влади.


ЗАНЯТТЯ № 12 (2 год)

Форма заняття: комбіноване заняття – семінар розгорнута бесіда, міні-кейс.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); здатність до навчання; здатність застосовувати знання на практиці.

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання порядку державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, змісту основних нормативно-правових актів, що визначають порядок державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади;вміння в процесі рольової ігри (інсценізації державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади) визначити особливості порядку державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.

Питання для обговорення:

1. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.

2. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.
Тема 9. ЛОКАЛЬНА НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПІДЗАКОННОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ

ЗАНЯТТЯ № 13 (2 год)

Форма заняття: комбінованийсемінар – семінар-конференція, семінар запитань-відповідей, презентації.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); здатність до навчання; дослідницькі навички і уміння; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання поняття локальної нормотворчості, її ознак та видів, особливостей локальної нормотворчої діяльності в Україні, зокрема муніципальної та корпоративної нормотворчості, а також нормотворчості трудових колективів підприємств, установ організацій, нормативно-правові акти, що регламентують локальну нормотворчість в Україні; вміння підготувати проект локального нормативного акта.

Питання для обговорення:

1. Локальної нормотворчості: поняття, ознаки та види.

2. Муніципальна нормотворчість.

3. Корпоративна нормотворчість.

4. Колективний договір (угода) як результат нормотворчості трудових колективів підприємств, установ організацій.
ЗАНЯТТЯ № 14 (2 год)

Форма заняття: практичне заняття, рольова гра.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); здатність до навчання; дослідницькі навички і уміння; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:знання особливостей підготовки корпоративних актів підприємств, установ, організацій; вміння готувати проекти корпоративних актів.

Питання для обговорення:

1. Корпоративна нормотворчість підприємств, установ, організацій.

2. Особливості підготовки проектів корпоративних актів.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка