Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Плани контактних занять для студентів заочної форми навчанняСторінка4/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Контактні заняття у студентів заочної форми навчання проводяться з використанням інноваційних технологій, які дозволяють активізувати навчальний процес вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Нормотворча діяльність”.

Студенти заочної форми навчання на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки і опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах навчальної дисципліни, та брати активну участь в експрес-опитуванні, мозкових штурмах, круглих столах, в роботі малих груп тощо при розгляді проблемних питань.
КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 1 (2 год.)

Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності

Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні
Міні-лекція (30 хв)

1. Нормотворча діяльність: загальна характеристика.

2. Нормативно-правовий акт як результат нормотворчої діяльності.
Міні-семінар-розгорнута бесіда, кейс-метод, тестовий контроль знань (90 хв)

Питання для обговорення:

1. Поняття нормотворчого процесу та його стадії.

2. Чинність та дія нормативно-правових актів: співвідношення понять. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

3. Систематизація законодавства: поняття та способи.

4. Правове регулювання нормотворчої діяльності.
Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; здатність до навчання; здатність працювати самостійно; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність працювати самостійно; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Спеціальні (фахові) компетентності: знання місця та ролі нормотворчої діяльності як в системі соціального регулювання суспільних відносин; поняття, ознак, принципів, функцій та видів нормотворчої діяльності, а також поняття, ознак, видів нормативно-правових актів, поняття системи законодавства та її структури; вміння визначати місце нормотворчої діяльності в механізмі правового регулювання суспільних відносин; визначати суб’єктів нормотворчої діяльності та їх компетенцію, визначати результат нормотворчої діяльності; визначати місце нормативно-правового акта в системі законодавства, його юридичну силу, співвідносити поняття “чинність” та “дія” нормативно-правових актів, визначати дію нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 2 (2 год.)

Тема 3. Нормотворча техніка

Тема 4. Правотворчі помилки
Міні-лекція (30 хв)

1. Поняття, види та форми нормотворчої техніки.

2. Правотворчі помилки:поняття та види. Попередження, виявлення та виправлення правотворчих помилок у нормативно-правових актах.
Міні-семінар-дискусія, кейс-метод, тестовий контроль знань (90 хв)

Питання для обговорення:

1. Основні мовні та логічні вимоги до текстів нормативно-правових актів.

2. Правове регулювання нормотворчої техніки.

3. Правотворчі помилки: їх попередження, виявлення, виправлення (усунення) та подолання.

4. Колізії у нормативно-правових актах, їх види (ієрархічні, темпоральні, змістовні). Способи їх подолання.

5. Прогалини у нормативно-правових актах. Способи їх усунення та подолання.


Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність до аналізу і синтезу; здатність застосовувати знання на практиці.

Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності: знання нормотворчої техніки та її основних складових; поняття та видів правотворчих помилок, способів їх попередження, виявлеяння, виправлення та подолання в текстах нормативно-правових актів; поняття та видів колізій у нормативно-правових актах, способів їх подолання; поняття прогалин у нормативно-правових актах, способів їх усунення та подолання вміння використовувати мовні та логічні прийоми та методи нормотворчої техніки на практиці при підготовці текстів проектів нормативно-правових актів; попередити техніко-юридичні помилки при розробці проектів нормативно-правових актів; виявити техніко-юридичні помилки в текстах чинних нормативно-правових актах (або їх проектах), запропонувати шляхи їх виправлення (усунення) або подолання; виявляти, виправляти (усувати) та подолати колізії та прогалини у нормативно-правових актах.

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 3 (2 год.)

Тема 7. Законодавчий процес

Тема 8. Підзаконна нормотворчість органів державної влади
Міні-лекція (30 хв)

1. Загальна характеристика законодавчої та підзаконної нормотворчості.

2. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.
Рольова гра, експрес-опитування, тестовий контроль знань (90 хв)

Питання для обговорення:

1. Законодавчий процес у Верховній Раді Україні.

2. Підзаконна нормотворчість органів державної влади в Україні.

3. Правове регулювання державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.


Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); дослідницькі навички і уміння; здатність до навчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно; здатність застосовувати знання на практиці; міжособистісні навички та уміння; взаємодія (робота в команді).

Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності: знання поняття законодавчого процесу та його стадій, змісту основних нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання законодавчого процесу в Україні; особливостей підзаконної нормотворчої діяльності, що здійснюється різними суб’єктами нормотворчості в Україні, змісту основних нормативно-правових актів, що регламентують нормотворчу діяльність різних суб’єктів нормотворчості в Україні; порядку державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, змісту основних нормативно-правових актів, що визначають порядок державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади; вміння в процесі рольової ігри (інсценізації законодавчого або підзаконної нормотворчості органів державної влади) визначити особливості процедури прийняття відповідного виду нормативно-правового акта, а також підготувати текст проекту нормативно-правового акта з дотриманням вимог нормотворчої техніки..

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 4 (2 год.)

Тема 9. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної нормотворчості
Міні-лекція (30 хв)

1. Поняття та особливості локальної нормотворчості.

2. Види локальної нормотворчості.
Міні-семінар-конференція, презентації, рольова гра, тестовий контроль знань (90 хв)

Питання для обговорення:

1. Муніципальна нормотворчість.

2. Колективний договір (угода) як результат нормотворчості трудових колективів підприємств, установ організацій.

3. Корпоративна нормотворчість підприємств, установ, організацій. Особливості підготовки проектів корпоративних актів.


Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

Загальні компетентності: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); здатність до навчання; дослідницькі навички і уміння; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні компетентності:знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності: знання поняття локальної нормотворчості, її ознак та видів, особливостей локальної нормотворчої діяльності в Україні, зокрема муніципальної та корпоративної нормотворчості, а також нормотворчості трудових колективів підприємств, установ організацій, нормативно-правові акти, що регламентують локальну нормотворчість в Україні; особливостей підготовки корпоративних актів підприємств, установ, організацій вміння підготувати проект локального нормативного акта.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка