Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний періодСторінка5/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.3. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання та ідивідуальне завдання за дистанційним курсом з вибіркової навчальної дисципліни “Нормотворча діяльність” в міжсесійний період. Перевірка та захист індивідуального завдання здійснюється під час проведення “Дня заочника”, ідивідуального завдання за дистанційним курсом - в електронному вигляді. Завдання на виконання індивідуальної роботи щорічно оновлюються і розміщуються на сайті КНЕУ і будуть доведені до відома студентів при проведенні оглядових лекцій.

Варіант індивідуального завдання для студента відповідає порядковому номеру у списку прізвищ студентів відповідно до журналу оцінювання знань студентів.

Захист індивідуального завдання оцінюється максимально в 10 балів відбувається прилюдно і є обов'язковим. Захист ідивідуального завдання за дистанційним курсом оцінюється в 10 балів.

Виконання індивідуального завдання студентом передбачає наступні цілі:


  • оволодіння теоретичними основами вибіркової навчальної дисципліни “Нормотворча діяльність”;

  • поглиблення фахових знань з вибіркової навчальної дисципліни “Нормотворча діяльність”.

Результати виконання та захисту індивідуального завдання студент може отримати під час проведення “Дня заочника”.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Даний вид роботи є важливою складовою навчального процесу, що позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності. Організація самостійної роботи студентів і викладачів в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» регулюється Положенням «Про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів», затвердженим наказом ректора №1032 від 27.12.2012 року.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до чинного Порядку оцінювання знань студентів, за такими об’єктами контролю:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;Форми самостійної роботи студентіввизначаються робочою навчальною програмою залежно від мети, завдань та змісту дисципліни, зокрема:

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулів.


- усне опитування;

- перевірка правильності виконання завдань;

- тестування;

- написання контрольної роботи тощо.ІІ. Пошуково-аналітична робота

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- написання реферату(есе) на задану тему;

- аналітичний розгляд наукової публікації;

- виконання індивідуальних завдань тощо.
- розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт;

- обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР;

- обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР;

- розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі;

- перевірка правильності виконання завдань.


ІІІ. Наукова робота

- участь у наукових студентських конференціях і семінарах;

- підготовка наукових публікацій.- доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах;

- обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації.
Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, оформлення презентацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Карта самостійної роботи студентів (карта СРС)є основою організації СРС з дисципліни. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що вивчають дисципліну, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету “Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність””, в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи. Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент ознайомлюється з Картою самостійної роботи студента із “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність””, що розміщені на сайті Університету, та обирає індивідуальні завдання. Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка