Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»


Тематика для підготовки аналітичного огляду наукових публікацій з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”Сторінка7/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тематика для підготовки аналітичного огляду наукових публікацій
з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”Аналітичний огляд наукової публікації має містити вихідні дані (автор та назва наукової роботи, джерело публікації роботи), формулювання наукової проблеми аналізованої роботи, коротку характеристику змісту праці, а також узагальнюючі висновки з власним баченням проблеми, що розглядається. Об’єм аналітичного огляду наукової публікації - не більше 2 аркушів формату А-4. Сторінки обмежуються полями: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє та нижнє — 20 мм. Шрифт, що використовується — TimesNewRoman, розмір кегля — 14 з інтервалом 1,5. До роботи додається копія аналізованої наукової публікації.
1. Правове регулювання суспільних відносин як вид соціального регулювання.

2. Нормотворча діяльність як вид юридичної діяльності.

3. Право як об’єкт державної політики. Правова політика.

4. Місце нормативно-правових актів в системі правових актів.

5. Нормативно-правовий договір як результат нормотворчої діяльності в Україні.

6. Система законодавства та система нормативно-правових актів України: співвідношення понять.

7. Нормотворча техніка як вид юридичної техніки.

8. Правове регулювання нормотворчої техніки.

9. Правотворчі помилки в законодавстві України.

10. Експертиза проектів нормативно-правових актів як необхідна складова нормотворчої діяльності.

11. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

12. Законодавчий процес в Україні.

13. Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України.

14. Нормотворчість Президента України.

15. Нормотворчість Кабінету Міністрів України.

16. Нормотворчість центральних органів виконавчої влади.

17. Нормотворчість місцевих органів виконавчої влади.

18. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

19. Локальна та корпоративна нормотворчість: співвідношення понять.

20. Муніципальна нормотворчість.6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ


(підсумкове оцінювання знань – за результатами ПМК)

Контроль знань є невід’ємною складовою навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники результатів контролю знань студентів відображають ступінь опанування змісту навчальної програми, рівень засвоєння матеріалу, якість отриманих знань, а також є основою для прийняття рішення щодо переведення студента на наступний рік навчання, призначення стипендії, випуск з вузу та видачу диплому. За результатами контролю оцінюється робота як окремого студента, так і академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

Перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів. За умови вірної організації контроль знань слугує навчальним, виховним, організаційним, методичним та іншим цілям.

Контроль знань будується на таких основних принципах:

- систематичність та плановість проведення контролю (перевірка та оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики);

- недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та змістом програми дисципліни (всі завдання розробляються виключно в межах програмного матеріалу, хоча і не повинні дублювати назви програмних питань);

- об’єктивність та прозорість контролю (диференціація оцінок здійснюється за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями, інформація про всі форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни, оцінка знань студента повинна відповідати дійсній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок);

- забезпечення умов для належної підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого їх розмежування за змістом і у часі;

- забезпечення умов для всебічного розкриття індивідуальних здібностей кожного окремого студента, розвитку його творчого мислення (завдання для поточного та підсумкового контролю формулюються з урахуванням комплексного, творчого підходу).

Відповідно до Ухвали Вченої ради “Про нову редакцію порядку оцінювання знань студентів КНЕУ” від 28.05.2009 р. та Наказу № 395 від 04.06.2009 р. “Про затвердження нової редакції “Порядку оцінювання знань студентів” – оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни здійснюється у формі заліку на основі результатів поточного контролю.Завданням поточного контролю знань студентів є перевірка рівня розуміння та засвоєння ними програмного матеріалу за модулями і темами, наявності умінь та навичок самостійно опрацьовувати літературу з дисципліни, здатності осмислити зміст теми чи окремого питання, вміння усно чи письмово представити матеріал з курсу на належному рівні.

Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і призначений:  • допомагати студентові в організації його роботи;

  • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу;

  • виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

  • стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;

  • визначати недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

  • виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.

Поточна успішність з вибіркової навчальної дисципліни оцінюється у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

6.1. Очна форма навчання

6.1.1. Карта самостійної роботи студента


Карта самостійної роботи студентів є основою організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Проблеми теорії держави і права» і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми з (дисципліни) та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт. Карта самостійної роботи студентів очної форми навчання розробляється відповідно до Положення «Про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів», яке затверджене наказом ректора від 27.12.2012 року №1032.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Очна форма навчання

семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Максима-льна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Змістовий модуль №1

Заняття № 1

- повторення і систематика вивченого матеріалу з курсу теорії держави і права з визначених питань;

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- підготовка до семінарського заняття;

- виконання індивідуальних завдань.семінар запитань і відповідей,

кейс-метод4

Заняття № 2

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- виконання індивідуальних завданьсемінар-розгорнута бесіда,

кейс-метод4

Заняття № 3

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- підготовка до заняття;

- виконання домашніх завдань


семінар- бесіда,

кейс-метод4

Заняття № 4

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- підготовка доповідей та презентацій за заданою проблематикою;

- виконання індивідуальних завданьпрактичне заняття,

кейс-метод5

Заняття № 5

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- підготовка доповідей за заданою проблематикою;

- виконання домашніх завданьсемінар-дискусія

4

Заняття № 6

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- виконання домашніх завдань


практичне заняття,

кейс-метод5

Заняття № 7

- опрацювання нормативно-правових актів за заданою тематикою;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- підготовка доповідей та презентацій за заданою проблематикою;

- виконання домашніх завданьсемінар-конференція,

презентації,

експрес-опитування


5

Заняття № 8

- опрацювання нормативно-правових актів за заданою тематикою;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- підготовка доповідей та презентацій за заданою проблематикою;

- виконання домашніх завдань;

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля


семінар-конференція,

презентації,

експрес-опитування


5

Змістовий модуль №2

Заняття № 9

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до практичного заняття


практичне заняття,

рольова гра,

експрес-опитування


4

Заняття № 10

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення обов’язкової та додаткової літератури;

- підготовка до практичного заняття;

- виконання індивідуальних завданьпрактичне заняття,

рольова гра,

експрес-опитування


4

Заняття № 11

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення нормативно-правових актів за заданою тематикою;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- виконання індивідуальних завдань


комбіноване заняття,

семінар розгорнута бесіда,

міні-кейс


4

Заняття № 12

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення нормативно-правових актів за заданою тематикою;

- підготовка доповідей за заданою проблематикою;

- виконання індивідуальних завданькомбіноване заняття,

семінар розгорнута бесіда,

міні-кейс


4

Заняття № 13

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- підготовка доповідей за заданою проблематикою;

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулякомбінований семінар,

семінар-конференція,

семінар запитань-відповідей,

презентації4

Заняття № 14

- пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

- підготовка доповідей та презентацій за заданою проблематикою;

-  виконання домашніх завдань;

- підготовка до практичного заняттяпрактичне заняття,

рольова гра4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань(студент обирає не більше 2-х завдань)

Види індивідуальних завдань

1. Написання реферату на задану тему(теми наведено нижче)

10

2. Підготовка презентації за заданою тематикою (теми наведено нижче)

10

3. Аналітичний огляд наукових публікації за заданою тематикою(теми наведено нижче)

10

4. Підготовка наукових публікацій(тема узгоджується з викладачем в індивідуальному порядку)*

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за СРС

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Довідкова інформація:


ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Риндюк Віра Іванівна, к.ю.н., доцент, v_ushch@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 533, тел. 371-61-48,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника


Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд.245, тел. 371-61-81,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника
6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”

формою підсумкового контролю якої ПМК

Очна форма навчання

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

Поточна робота в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 100

балів в т.ч.:


Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки (позитивна

оцінка - за умови

одержання

не менше 60 балів)


1. Cистематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Заняття № 1

до 4 балів

Заняття № 2

до 4 балів

Заняття № 3

до 4 балів

Заняття № 4

до 5 балів

Заняття № 5

до 4 балів

Заняття № 6

до 5 балів

Заняття № 7

до 5 балів

Заняття № 8

до 5 балів

Заняття № 9

до 4 балів

Заняття № 10

до 4 балів

Заняття № 11

до 4 балів

Заняття № 12

до 4 балів

Заняття № 13

до 4 балів

Заняття № 14

до 4 балів

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

до 60 балів

2. Виконання модульних (контрольних) завдань

Написання модульної контрольної роботи № 1

до 10 балів

Написання модульної контрольної роботи № 2

до 10 балів

Усього балів за модульний контроль

до 20 балів

3. Виконання індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання № 1

до 10 балів

Індивідуальне завдання № 2

до 10 балів

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

до 20 балів

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= 1. (до 60 балів) + 2. (2 модульних контроля - до 20 балів) + 3. (до 20 балів)

= до 100 але, не менше 60 балів
Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

1) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях (14 занять) - в межах 60 балів. Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських та практичних заняттях; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття (у тому числі доповнення до виступів, уточнення та виправлення озвучених відповідей інших студентів); результати експрес- опитування, відповіді на практичні завдання, участь у рольових іграх та інші форми роботи.Заняття № 1 - 3, 5, 9 - 14 оцінюються в 4, 3, 2, 0  балів відповідно до приведених нижче критеріїв. Ціна одного заняття – 4 бали.

Заняття № 4, 6 -8 оцінюються в 5, 4, 3, 0  балів відповідно до приведених нижче критеріїв. Ціна одного заняття – 5 балів.

Загальна оцінка за роботу на семінарських (практичних) заняттях складається з суми балів, отриманих на всіх семінарських (практичних) заняттях, і не може перевищувати 60 балів.


2) виконання модульних (контрольних) завдань в межах 20 балів (2 модульних контроля по 10 балів). Виконання модульних (контрольних) завданнь є видом рубіжного контролю, що проводиться під час аудиторних семінарських занять і має на меті перевірку знань студентів навчальної програми з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”. Оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв'язання життєвих ситуацій (кейсів) тощо.

У рамках вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” для денної форми навчанняпередбачено проведення двох модульних контролів. Кожний модульний контроль складається із 20 тестових завдань, що оцінюються по 0,5 балу за кожну вірну відповідь.Кожний модульний контроль оцінюється в межах 10 балів.


3) виконання індивідуальних завдань в межах 20 балів.Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій тощо. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Оцінюючи якість виконання індивідуальних завдань, викладач звертає увагу на продемонстрований рівень знань, на те, наскільки студент вільно викладає матеріал в усній формі, чи може захистити реферат тощо. Оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Види індивідуальних завдань включаються до карти самостійної роботи студентів (карта СРС). Студент обирає не більше 2-х індивідуальних завдань упродовж семестру. Кожне індивідуальне завдання оцінюється в 10, 8, 6, 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв. Максимальна кількість балів, що може отримати студент за виконання одного індивідуального завдання, становить 10 балів. Всього за виконання двох індивідуальних занять на протязі семестру студент може набрати до 20 балів.
Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань

студентів денної форми навчання

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


Семінарське (практичне) заняття

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

Індивідуальне завдання

10

10

8

6

0


Критерії оцінювання рівня знань студентів очної форми навчання

Рівень знань

Критерії оцінки знань

Відмінний рівень

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.


Добрий рівень

Студент дав змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання

Задовільний рівень

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та\або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.


Незадовільний рівень

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною та алогічною.

Результати роботи в семестрі оцінюються за 100-бальною системою з подальшим переведенням у систему ECTS за наступною шкалою:
Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Зараховано

A

80-89

Зараховано

B

70-79

Зараховано

C

66-69

Зараховано

D

60-65

Зараховано

E

21-59

Не зараховано - з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

Не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F


Порядок ліквідації академічних заборгованостей. Академічною заборгованістю(академзаборгованістю) вважається заборгованість, що виникла в студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами підсумкового контролю знань.

Студенти зобов’язані ліквідувати академічну заборгованість з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” відповідно до “Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів КНЕУ за результатами підсумкового контролю знань (Ухвала ВР Університету (протокол №5 від 09.02.2012 р.).

З вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю знань (залік).

Студенти, які за результатами поточного контролю знань одержали «не зараховано», зобов’язані написати заяву декану на перескладання заліку викладачу.

Якщо студент не пересклав залік викладачу, він зобов’язаний написати мотивовану заяву декану на повторне перескладання заліку комісії, яка створюється деканом факультету.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка