Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»Сторінка8/11
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.2. Заочна форма навчання6.2.1. Карта самостійної роботи студента


Карта самостійної роботи студентів є основою організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Проблеми теорії держави і права» і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми з (дисципліни) та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.. Карта самостійної роботи студентів заочної форми навчання розробляється відповідно до наказу ректора від 13.02.2014 року №84 «Про вдосконалення організації і технології проведення навчальних занять та поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання».КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОДзаняття


Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.


Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності

Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні


Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар запитань і відповідей

4

Тестовий контроль знань

4

2.

Тема 3. Нормотворча техніка

(самостійне опрацювання)Тема 4. Правотворчі помилки

Тема 5. Експертиза проектів нормативно-правових актів

(самостійне опрацювання)
Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

4

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань (кейс-метод)

4

3.


Тема 7. Законодавчий процес

Тема 8. Підзаконна нормотворчість органів державної влади

Тема 6. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

(самостійне опрацювання)
Міні-лекція (конспект)

1

Рольова гра, експрес-опитування

4

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

4.


Тема 9. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної нормотворчостіМіні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар-конференція

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4
35

За виконання модульних (контрольних) завдань
6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

15

Усього балів за контактні заняття

50
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання


Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання - написання реферату на задану тему

письмова

за місяць до початку сесії на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом - підготовка презентації на задану тему

електронна

за місяць до початку сесії на електронну пошту викладача

Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукової публікації.

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*


письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.
Довідкова інформація:


ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Риндюк Віра Іванівна, доцент, к.ю.н., доцент, v_ushch@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 533, тел. 371-61-48,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника


Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд.245, тел. 371-61-81,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника
6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність”

формою підсумкового контролю якої ПМК

Заочна форма навчання

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

Поточна робота в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 100

балів в т.ч.:


Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки (позитивна

оцінка - за умови

одержання

не менше 60 балів)

I. СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

1. Cистематичність і активність роботи на контактних заняттях

до 35 балів

2. Виконання модульних (контрольних) завдань

до 15 балів

Усього балів за сесійний період

до 50 балів

II. міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

1 За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

до 20 балів

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

до 20 балів

2. За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

до 10 балів

Усього балів за міжсесійний період

до 50 балів

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= I. (до 50 балів) + II. (до 50 балів) = до 100 але, не менше 60 балів
Об’єктами поточного контролю знань студентівзаочної форми навчання є:

1) виконання модульних завданьв межах 15 балів. В рамках вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” для заочної форми навчання передбачено проведення одного модульного контролю, що включає 15 тестових завдань. Тестові завдання оцінюються по 1 бали за кожну вірну відповідь. Модульний контроль проводиться в аудиторії під контролем викладача відповідно до розкладу заліково-екзаменаційної сесії.


2) виконання індивідуальних завданьв межах 10 та 20 балів. Види індивідуальних завдань включаються до карти самостійної роботи студентів (карта СРС). Індивідуальне завдання оцінюється в 10, 8, 6, 0 балів або 20, 15, 10, 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.
Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань

студентів заочної форми навчання

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


Індивідуальне завдання

10

10

8

6

0

20

20

15

10

0


Критерії оцінювання рівня знань студентів заочної форми навчання

Рівень знань

Критерії оцінки знань

Відмінний рівень

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.


Добрий рівень

Студент дав змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання

Задовільний рівень

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та\або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.


Незадовільний рівень

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною та алогічною.

Результати роботи в семестрі оцінюються за 100-бальною системою з подальшим переведенням у систему ECTS за наступною шкалою:
Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Зараховано

A

80-89

Зараховано

B

70-79

Зараховано

C

66-69

Зараховано

D

60-65

Зараховано

E

21-59

Не зараховано - з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

Не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка