Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет»Сторінка1/6
Дата конвертації24.05.2018
Розмір1.63 Mb.
#39770
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

З В І Т
ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ТА ГРОМАДСЬКУ РОБОТУ

РЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»,

ДОКТОРА С.-Г. НАУК, ПРОФЕСОРА
БАЗАЛІЯ ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

за 2015 рік

Херсон – 2015ЗМІСТ1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

РОБОТА……………………………………………………….…………

3

  1. Організаційна робота………………………………….……….

3

1.1.2. Ліцензування і акредитація спеціальностей ХДАУ.…..…

10

1.1.3. Довузівська підготовка та профорієнтаційна робота.……

13

1.1.4. Робота приймальної комісії…………………………………

15

  1. Навчально-методична робота………………………………….

   1. Співпраця з Малою Академією Наук…………….………..

23

25


1.2.2. Якість і підготовка студентів…………………….…………

25

1.2.3. Військова підготовка…..………………………….………...

28
1.2.4. Практична підготовка студентів……………………………

29

1.2.5. Працевлаштування випускників………………….…….…..

34

1.2.6. Редакційно-видавнича діяльність…………….……….……


36

1.2.7. Робота конкурсної комісії з відбору науково-

педагогічних працівників…………………………….…….


40

1.2.8. Міжнародні наукові проекти та інформаційне

забезпечення університету…………………………………


1.2.9. Робота докторантури та аспірантури …………………….

41

43
2. НАУКОВА РОБОТА …………………………………………..………


45


3. ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ І ДОРАДНИЦТВА..

58

3.1. Навчальна та навчально-методична робота…………………….

58

3.2. Організація перепідготовки спеціалістів………………….……

58

3.3. Короткотермінове підвищення кваліфікації керівників і

спеціалістів аграрних підприємств різних форм власності

Херсонської області ………………………………………..……


59


3.4. Діяльність інформаційно-консультативного Центру

«Південний регіон»………………………………………..……..
60


4. РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ………………..………………


62


5. ВИХОВНА РОБОТА………………………………..…………………


71


6. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА

ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………

75

6.1. Фінансова та господарська діяльність……….……………..

6.2. База відпочинку «Колос»…………………………….………75

78ДОДАТКИ………………………………………………………….………

80

ЗВІТ
про науково-педагогічну та громадську роботу ректора

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,

доктора с.-г. наук, професора
БАЗАЛІЯ ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА
У 2015 році я, ректор університету Базалій Валерій Васильович, згідно з контрактом № 4600 від 25.07.2011 р., погодженим Міністерством аграрної політики та продовольства України наказом № 160-П від 25.07.2011 р. та додатковою угодою № 2 від 1.07.2015 р. з Міністерством освіти і науки України укладеним на п’ятирічний строк, здійснював у межах, установлених чинним законодавством, поточне керівництво ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ «ХДАУ»), забезпечував виконання завдань, передбачених Статутом університету та наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України. Основними напрямами діяльності університету були такі: 1 – організаційна та навчально-методична робота; 2 – наукова робота; 3 – робота Інституту післядипломної освіти та дорадництва; 4 – наукової бібліотеки; 5 – виховна робота; 6 – фінансово-економічна та соціально-побутова робота.

В 2015 році Базалій В.В. обраний головою науково-координаційної ради Південного наукового центру НАН України і МОН України в Херсонській області. До складу науково-координаційної ради від університету ввійшли: перший проректор Кирилов Ю.Є., проректор в наукової роботи Федорчук М.І., секретарем ради призначений доцент Лавренко С.О.

За високі досягнення в освітній діяльності, активній науково-дослідній роботі з селекції рослин, активну інтеграцію освіти і науки, підготовку кадрів вищої кваліфікації професору Базалію В.В. присвоєне звання «Заслужений працівник освіти України».

З 17 по 29 вересня 2015 року Базалій В.В. пройшов підвищення кваліфікації за кордоном з питань структури вищої освіти в Європейських країнах, організації освітнього процесу в провідних вищих навчальних закладах, фінансування університетів, умовах навчання студентів тощо.


1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1.1. Організаційна робота

Університет очолює науково-координаційну раду Південного наукового центру НАН України і МОН України по Херсонській області. Базалий В.В. –голова ради.

У 2015 році навчально-методична робота в університеті була спрямована на професійну підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців для аграрного сектора України, що забезпечувалось шляхом удосконалення навчально-методичного й виховного процесу, теоретичної та практичної підготовки студентів, слухачів факультету довузівської підготовки та підвищення кваліфікації, післядипломної освіти. Відповідальні: за організаційну, навчально-методичну роботу – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Кирилов Ю.Є., начальник навчально-методичного відділу, доцент Смолієнко Н.Д.

Про імплементацію Закону України «Про вищу освіту».

В 2015 році продовжилася реалізація затвердженого вченою радою університету «Плану заходів щодо реалізації Закону України від 1 липня 2014 р. № 1556-УII «Про вищу освіту». План включав розділи: освітній процес та забезпечення якості вищої освіти; науково, науково-технічна та інноваційна діяльність; студентське самоврядування.Удосконалення освітнього процесу та забезпечення якості вищої освіти включало наступні заходи:

 • організовано постійно діючий семінар;

 • створено робочу групу з реалізації плану заходів, комісію зі змін до Статуту, комісію зі стандартизації освітньої діяльності;

 • розроблено низку положень – «Положення про організацію освітнього процесу в ХДАУ», «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», «Положення про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників (НПП), кафедр і факультетів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», «Положення про вчену раду університету», «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», «Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни», «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників», «Положення про екзаменаційну комісію» та інші. Спеціальною комісією проводиться робота щодо опрацювання статутних документів університету до вимог чинного законодавства;

 • з метою впровадження сучасних технологій навчання та інноваційних розробок у навчальний процес організація науково-методичних семінарів;

 • удосконалення електронної бази даних навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

 • поглиблення відносин з роботодавцями шляхом укладання договорів про практичну підготовку студентів в умовах виробництва, виконання дипломних робіт на замовлення виробництва, перегляд наскрізних програм з практичної підготовки з метою врахування вимог сучасного виробництва, вирішення питань працевлаштування студентів;

 • створені робочі групи та розпочато роботу з розробки освітніх програм підготовки фахівців за всіма спеціальностями, навчальних та робочих планів за нормативами ЕSТС;

 • визначено систему якісних показників робота науково-педагогічних працівників для визначення особистого рейтингу, рейтингу кафедри, спеціальності, факультету;

 • забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;

 • передбачено посилити контроль із запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти через рецензування робіт;

Заходи щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності передбачають:

 • з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності провести реорганізацію і активізацію навчального і науково-виробничого комплексу (ННВК);

 • залучення працівників наукових установ до навчального процесу;

 • організація на базі наукових установ виробничої практики студентів;

 • координація планів науково-дослідних робіт та сумісне виконання науково-дослідних програм, проектів, грантів.

З питань реалізації можливостей студентського самоврядування:

 • оновлено положення «Про студентське самоврядування» з урахуванням вимог ЗУ «Про вищу освіту»;

 • розроблено положення «Про повноваження та порядок проведення студентської конференції

 • проведено включення представників студентського самоврядування в члени вчених рад: університету, факультетів згідно з квотою.

Про перевірку університету Херсонським управлінням юстиції.

16 жовтня 2015 року проведено перевірку стану правової освіти робочою групою у складі: керівника Марчук Олени Вікторівни, провідного спеціаліста відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Херсонський області, члена – Стовбовенко Ірини Сергіївни, головного спеціаліста відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

Комісією встановлено, основні навчально-методичні документи з організації навчально-виховного процесу в Університеті відповідають вимогам державних стандартів вищої освіти, якість викладання правових дисциплін знаходиться на належному рівні, в наявності система позаурочної та поза аудиторної право виховної роботи. Правове виховання в університеті являє собою - цілеспрямований постійний вплив на студента з метою формування в нього правової культури й активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання - надати студенту необхідні в житті та професійній діяльності юридичні знання та навчити його шанувати закони і підзаконні акти і дотримуватися їх, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень.

Робота адміністративного та науково-педагогічного персоналу Університету у сфері забезпечення стану правової освіти відповідає вимогам законодавства та знаходиться на належному рівні.

З метою вдосконалення правової освіти, керівництву Університету рекомендовано посилити взаємодію з іншими вищими навчальними закладами Херсонської області у галузі правової освіти;

Ректоратом розроблено типовий договір про співробітництво в сфері правової освіти студентів та укладаються угоди з Херсонськими вищими навчальними закладами.Про експертні ради.

В 2015 році науково-педагогічні працівники університету професори Нежлукченко Т.І. та Шерман І.М. включені до складу експертної ради секція 23 «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство», яка об’єднує 40 членів.

В секцію «Охорона навколишнього середовища включена професор Грановська Л.М..

Про відкриття нової спеціальності.

Цього року відкрито нову спеціальність «Харчові технології та інженерія» і вперше зроблено набір студентів. Ліцензований обсяг – 25 осіб. Під нову спеціальність виділені приміщення для організації спеціалізованих лабораторій.

Про нові міжнародні проекти.

Кафедра генетики та розведення с.-г. тварин під керівництвом зав. кафедри професора Нежлукченко Т.І. прийняли участь в конкурсі по виконанню міжнародного проекту. За результати конкурсу включені в міжнародну програму «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and clivate» (ECOIVPACT).Метою проекту є введення в навчальний процес моделювання рівнів продуктивності с.-г. тварин в умовах зміни клімату. Координатором проекту призначена професор Нежлукченко Т.І. Крім того, до робочої групи входять 4 науково-педагогічних працівників кафедри. Термін виконання проекту з 1.10.2015 по 31.12.2017 року.

Міжнародний екологічний форум.

19 листопада 2015 року відбувся 6-й Міжнародний екологічний форум «Чиста ріка, чисте місто, чиста планета». Серед співорганізаторів форуму був Херсонський державний аграрний університет, в тому числі і науковці та студенти факультету рибного господарства та природокористування. Декан факультету рибного господарства та природокористування Бойко П.М. був призначений керівником однієї з секцій. В рамках форуму відбувся конкурс магістерських дисертацій, в якому взяли участь більше 50 студентів з 18 ВНЗ України. 1 та 2 місце посіли магістранти ФРГП спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» Морозова Аліна та Валько Ірина.
Участь студентів в екологічному проекті.

25 квітня в Україні відбувся найбільш масштабний міжнародний екологічний соціальний проект «Зробимо Україну чистою! - 2015», який є частиною молодіжного руху «Let’s Do It, Ukraine!».

В рамках цього проекту вся Україна, один раз на рік, виходить на глобальне прибирання. Це одна з небагатьох екологічно-соціальних акцій, в якій беруть участь жителі усіх регіонів країни,  об’єднавшись заради того, щоб очистити від сміття своє місто. Студенти нашого університету з факультету рибного господарства та природокористування, охоче долучились до цієї акції, прибравши сміття та листя у парку «Дубки».  За результатами своєї роботи студенти зібрали більше 50 мішків сміття, привели в належний стан прилеглу територію. Також прийняли участь у прибиранні території Малого Потьомкінського острову, де вони зібрали близько 70 мішків сміття та твердих побутових відходів, які потім були завантажені на сміттєвози. Прийнявши участь у заході з масштабнішого прибирання країни, студенти зробили ґрунтовний вклад у своє майбутнє та довели своїм прикладом, що бути екологічно свідомим – не тільки модно, а й корисно на сьогоднішній день.

Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція

За ініціативи Іхтіологічного товариства України та при підтримці Херсонського державного аграрного університету 17-19 вересня 2015 року пройшла VIIІ Міжнародної іхтіологічної науково - практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології». Організаторами конференції виступили Херсонський державний аграрний університет (м. Херсон), Інститут морської біології (м. Одеса), Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (м. Мелітополь). В роботі науково - практичної конференції прийняли участь 121 фахівець рибної галузі та науки із України, Польщі, Білорусі та Росії. В ході роботи розглядалися нагальні проблеми сучасної іхтіології та рибництва. На пленарному засідання виступили проректор Херсонського ДАУ з наукової роботи д.с.-г.н., професор Федорчук М.І., голова оргкомітету конференції д.с-г.н., професор, зав. кафедри екології та сталого розвитку Херсонського державного аграрного університету Пилипенко Ю.В., голова Іхтіологічного товариства України д.б.н., зав. Міжвідомчої лабораторії моніторингу екосистем Азовського басейну ІМБ і МДПУ ім. Б. Хмельницького Демченко В.О., які наголосили на актуальності тематики конференції, так як вона стала дієвим майданчиком для дискусій, обміну досвідом. На секційних засіданнях увага приділялася аналізу сучасних методів іхтіологічних досліджень; нового в систематиці риб, фауністиці та іхтіоценології, еволюції, філогенії і генетиці риб. Окрема увага була приділена сучасним напрямам вивчення біології, екології та етології риб, ролі науки в підвищенні результативності промислу та пошуку шляхів його оптимізації, напрямам розвитку сучасного рибництва, біохімії та фізіології риб, боротьби із хворобами об’єктів аквакультури.

Корисною для присутніх стала інформація кріоконсервації статевих продуктів риб та методів заплідненні кріоконсервованої спермою Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України. Із досвідом вирощування нових об’єктів аквакультури в різних технологічних умовах виступили наші польські колеги, представники Інституту прісноводного рибного господарства, м. Ольштин. Цікавими були доповіді вітчизняних та зарубіжних колег присвячені ініціативам охорони довкілля, ресурсозберігаючих технологій та використання альтернативних технологій вирощування риби. Учасники конференції висловили думку, що тільки спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін, в Україна у найближчому майбутньому стане можливим розвиток високо індустріального рибництва наряду із раціональним промислом.

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»

Університет є співвиконавцем Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» згідно підписаного меморандуму. Метою Проекту є розбудова спроможностей місцевих громад та представників влади у впровадженні місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, запровадженні місцевого планування за участі громад, наданні громадських послуг, відновленні базової соціальної та комунальної інфраструктур, а також розвитку малого фермерського бізнесу. Одним з завдань є включення методології підходу до місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, до навчальних планів та програм вищих навчальних закладів.

Проведена зустріч координаторів Проекту від ВНЗ-партнерів та підписання «Угоди про наміри співпраці» та створення інтернет-платформи для подальшого розвитку і обміну інформацією. Представники університету прийняли участь в проведені вебінару за участю ВНЗ-партнерів в рамках Міжнародного дня боротьби з корупцією.

За допомогою проекту проведено виїзний учбовий візит студентів до громади та відвідування ГО «Майбутнє Григорівки» з метою ознайомлення з результатами впровадження Проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».

В Херсоні з 17 по 20 лютого на базі ККЗ «Ювілейний» проходила Південна агропромислова виставка «Фермер-2015». На виставку були надані публікації НПП, закінчені наукові розробки з поліпшення інвестиційно-інноваційного клімату, збільшення обсягів виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, розробки бізнес-проектів, ознайомлення із сучасними енергозберігаючими технологіями, впровадження нових проектів. Учасникам для ознайомлення запропонували зразки нової техніки.

Книга рекордів України.

9 квітня 2015 року в умовах навчальної лабораторії кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції університету виготовлена найбільша у світі пампушка з часником. Цей заявлений рекорд зареєстровано та підтверджено представниками Національного проекту «Книга рекордів України». Виготовлення пампушки з часником відбувалося в навчальній лабораторії кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції, яка забезпечена необхідним сучасним спеціальним обладнанням. Процес випікання продукції проводився з дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил. Розміри виготовленого продукту: довжина – 275 см, ширина – 150 см, кількість пампушок масою 0,045 кг (-3%) кожна – 1575 шт. Дані параметри вказують, що це найбільша у світі пампушка з часником виготовлена в умовах навчальної лабораторії. Виготовлена продукція була передана військовослужбовцям ЗСУ з вдячністю від студентства Херсонського державного аграрного університету.Проекти USAID

20 травня 2015 року на базі ДВНЗ «ХДАУ» пройшов інформаційний захід «Університет USAID». Експерти проекту ознайомили студентів з основними напрямами своєї роботи в законодавчій сфері, стратегічними питаннями розвитку сільськогосподарського сектора України, сприянні розвитку земельних відносин, сільськогосподарської та кредитної кооперації, розвитку малих форм господарювання (сімейні ферми) та законодавства, що регулює діяльність аграрних ринків. Інтерактивна частина заходу передбачала проведення інтерактивного моделювання на тему: «Як малому українському сільгосптоваровиробнику вийти на ринок Європи?» та вікторини на тему: «Моя земля, моє право». Також студенти мали можливість познайомитися з Проектом USAID «Вода для агросектору». Потім відбулася вікторина-анкетування “Що ви знаєте про меліоративну систему у Херсонській області ” з заохочувальними призами. Студентів також зацікавив Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Експерти Проекту розповіли присутнім про те, як досягнути енергетичної безпеки та незалежності, а також поспілкувалися зі студентами на теми енергетичної ефективності будівель та використання біомаси, як альтернативи газу в Україні.Рейтинг ВНЗ

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" презентував 9-й академічний рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ-200 Україна". Розроблені методологія та інструментарій визначення рейтингів відповідають Берлінським принципам, прийнятим міжнародною експертною групою   IREG  з визначення рейтингів університетів 20 травня 2006 року та максимально адаптовані до національної системи освіти. Херсонський державний аграрний університет посів у рейтингу 80-те місце, перевершивши майже за всіма показниками Херсонський національний технічний університет (82-е місце), та Херсонський державний університет (85-е місце). Серед 16 аграрних ВНЗ України Херсонський державний аграрний університет посів 3-є місце.Вшанування пам’яті

21 вересня 2015 року, в День 40-річчя від народження асистента кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Федора Дмитровича Угріна на споруді факультету водного господарства, будівництва та землеустрою відкрита меморіальна дошка на вшанування його пам’яті. Учасник АТО у складі батальйону морської піхоти віддав своє життя за Україну під м. Маріуполь при виконанні бойового завдання.

5 жовтня 2015 року відбувся легкоатлетичний крос «Герої не вмирають», присвячений пам'яті викладача ХДАУ, учасника АТО Угріна Федора Дмитровича. В змаганнях прийняли участь студенти І-х та ІІ-х курсів усіх факультетів Херсонського державного аграрного університету. Кожен студент зробив благодійний внесок і ці кошти передані сім’ї Угріних.

Встановлено пам’ятну меморіальну дошку колишньому студенту гідромеліоративного факультету, спеціальність «промислове та цивільне будівництво» Завалко Олександру Івановичу – інженеру-будівельнику, який загинув в зоні АТО 20.05.2015 року.

11 вересня 2015 року у ХДАУ відбулися наукові читання приурочені до річниці заслуженого працівника вищої школи України, почесного громадянина міста Херсон, видатного науковця, засновника школи «зрошуваного землеробства» доктора сільськогосподарських наук, професора Лисогорова Сергія Дмитровича, який працював у нашому навчальному закладі у період 1939–1994 років. Перед початком наукових читань відбулося урочисте відкриття присвяченої йому меморіальної дошки.

В період 10-11 вересня 2015 року на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» проходила Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 75-й річниці від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента національної академії аграрних наук України, академіка академії наук вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів «за заслуги» III ступеня та святого князя Володимира Коваленка Віталія Петровича. Пам’ять вченого вшанована меморіальною дошкою.

Також відкрито меморіальну дошку в пам’ять Шапошникова Доната Григоровича (1903-1990 рр.) доктора технічних наук, професора, Заслуженого працівника вищої школи України, кавалера ордена Леніна, засновника проблемної лабораторії еколого-меліоративного моніторингу, засновника визнаної в Україн1 і за її межами еколого-меліоративної наукової школи.

Про будівництво котельної. Постановою Кабінету Міністрів України університету виділені кошти для будівництва власної котельної на твердому паливі. Проведені організаційно-підготовчі заходи з оформлення документації, замовлені котли і підготовлена територія для будування котельної.
1.1.2. Ліцензування і акредитація спеціальностей ХДАУ

Університет здійснює освітні послуги відповідно до ліцензії № 527473, серія АЕ від 14.11.2014 р. та сертифікату (№2255107, серія РД- IV від 13 липня 2012 року, виданого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України). За всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями з усіх спеціальностей підтверджена відповідність ліцензійним вимогам. Дані про перелік спеціальностей та надані ліцензовані обсяги наведено в таблиці 1.

Таблиця 1Перелік ліцензованих спеціальностей, ліцензований обсяг та обсяг держзамовлення на 2015-2016 навчальний рік


Шифр і назва напрямів та спеціальностей

Рівень акредитації

Ліцензований обсяг

денна

заочна

1

2

3

4

0901 Сільське господарство і лісництво

ІV6.090101 Агрономія

100

100

7.09010101 Агрономія

40

35

8.09010101 Агрономія

60

40

6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ІV

100

75

7.09010201 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

50

50

8.09010201 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

25

10

6.051701 Харчові технології та інженерія
25

25

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство
30

0

0902 Рибне господарство та аквакультура

ІV6.090201 Водні біоресурси

60

80

7.09020101 Водні біоресурси

35

50

8.09020101 Водні біоресурси

25

30

0601 Будівництво та архітектура

ІV6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

60

75

7.06010301 Гідромеліорація

35

50

8.06010301 Гідромеліорація

25

10

6.060101 Будівництво

ІV

50

50

7.06010101 Промислове і цивільне будівництво

30

50

8.06010101 Промислове і цивільне будівництво

25

10

0305 Економіка та підприємництво

ІV6.030509 Облік і аудит

50

50

7.03050901 Облік і аудит

30

80

8.03050901 Облік і аудит

25

25

6.030504 Економіка підприємства

50

50

7.03050401 Економіка підприємства

50

25

8.03050401 Економіка підприємства

25

25

0306 Менеджмент і адміністрування

ІV6.030601 Менеджмент

75

75

7.03060101Менеджмент

30

25

8.03060101Менеджмент

25

15

Продовження таблиці 11

2

3

4

0801 Геодезія та землеустрій


6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

30

0

0401 Природничі науки

ІV6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

50

30

7.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

25

50

8.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

20

8

У 2015 рр. проведено акредитацію за спеціальностями: спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємництва» ОР «магістр»; 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»; напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» ОР «бакалавр».

Ліцензуванні спеціальність 8.08010101 «Геодезія, картографія та землеустрій» ОР «магістр» та напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

У МОН України надіслано 5 ліцензійних справ для перерозподілу ліцензійного обсягу між освітніми рівнями спеціаліст та магістр за спеціальностями: 8.03050401 «Економіка підприємництва»; 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»; 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» та напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

Отримана ліцензія на надання послуг Центром довузівської підготовки (ліцензія АЕ№524473 від 14.11.14р.)

Університет продовжує роботу з розширення переліку спеціальностей і спеціалізацій.

Біолого-технологічним факультетом підготовлена ліцензійна справа за спеціальністю 8.09010202 «Розведення та генетика с.-г. тварин» доопрацьовується після розгляду її у відділі акредитації та ліцензування Міністерства освіти та науки України.

Підготовлені пакети документів з ліцензування підготовки бакалаврів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».

З метою розвитку ступеневої освіти та розширення переліку спеціальностей продовжена робота з включення Каховського державного агротехнічного коледжу (с.Коробки) до складу університету, як структурного підрозділу. Підготовлено пакет документ, отримана підтримка Херсонської обласної державної адміністрації. Документи знаходяться на затверджені Міністром освіти та науки України Квітом С.
1.1.3. Довузівська підготовка та профорієнтаційна робота

Робота із залучення до вступу в університет кращих абітурієнтів, рекламно-агітаційна та профорієнтаційна діяльність, співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами Херсона та Херсонської області проводилася на базі Центру довузівської підготовки університету.

Організовано очні підготовчі курси, для учнів шкіл області. Заняття проводяться що суботи. У 2015 році на підготовчих курсах навчалося 70 слухачів. На 17.11.2015р. – чисельність слухачів складає 25 осіб; до кінця 2015 року чисельність слухачів становитиме 80 осіб за напрямами математика, географія, фізика, біологія, українська мова та література, іноземна мова, історія України. Особливістю цього навчального року є підготовка абітурієнтів за програмами як вступних іспитів, так і за тестовими технологіями, рекомендованими Центром незалежного оцінювання якості освіти.

З жовтня 2015 року на сайті університету, приймальної комісії, Центру довузівської підготовки оновлено інформацію про підрозділи центру та умови навчання, своєчасно поновлюється інформація про заходи, що відбуваються в університеті для школярів (Дні відкритих дверей, університетські олімпіади, свята тощо), повна інформація для вступників про правила прийому, напрями та спеціальності підготовки фахівців з вищою освітою.Каталог: prog -> data -> attach
prog -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
prog -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
attach -> Глухівського національного педагогічного університету
attach -> Доповідь ректора М. В. Полякова
attach -> Закону України «Про внесення змін до деяких законів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
attach -> 1. навчально-методична робота структура університету
attach -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 6
attach -> Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності
attach -> Звіт про підсумки роботи колективу Університету
attach -> Звіт про підсумки роботи колективу університету


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка