Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»Сторінка2/5
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5

1. ПЕРЕДМОВА
1.1. Призначення

Стандарт визначає порядок розрахунків навчального навантаження викладачів, необхідного для реалізації навчальних планів та підготовки кадрів вищої кваліфікації. Стандарт поширюється на всі підрозділи університету, що здійснюють підготовку фахівців за денною, заочною, вечірньою формами навчання.1.2. Мета

Встановлення вимог для розрахунку та розподілу навантаження науково-педагогічних працівників за кафедрами Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Оптимізація витрат на підготовку фахівців з вищою освітою та кадрів вищої кваліфікації.

1.3. Нормативні посилання

1.3.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.02 № 2984-III.

1.3.2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993  № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

1.3.3. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.03  № 5/5-4 «Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації». Методичні рекомендації щодо розробки навчального плану вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ і ІV рівнів акредитації.

1.3.4. Накази Міністерства освіти і науки України від 23.01.04  № 48 та 49 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

1.3.5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.04  № 812 «Про проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, та на виконання Програми заходів щодо реалізації положень Болонської декларації».

1.3.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.02  № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності».

1.3.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04  № 1130 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1134 від 17.09.2002».

1.3.8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.02  № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

1.3.9. Наказ ректора університету від 11.01.13  № 6 СВО ДВНЗ «НГУ» ОНД–2013. Організація кредитно-модульної системи навчального процесу.

1.3.10. Наказ ректора університету від 11.07.12  № 246 «Про затвердження норм часу з планування та обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

1.3.11. Наказ ректора університету від 26.03.09  № 88 СВО НГУ НН-09. Методика розрахунку навантаження за видами навчальної та наукової діяльності.


2. Вимоги до планування навчального процесу та чисельності студентів

Нормативна чисельність академічної групи – 25 осіб. Для оптимізації навчального навантаження невеликі групи одного напряму або спеціальності повинні бути об’єднані в групу кількість до 30 осіб.

Лабораторні заняття та практичні заняття з іноземних мов проводяться підгрупами, гранична кількість студентів в яких становить 12-15 осіб (половина академічної групи).

При проведенні занять з фізичного виховання кількість студентів в одній спортивній групі відповідає кількості студентів в одній академічній групі.

При проведенні семінарських занять невеликі групи одного напряму або спеціальності об’єднують у групу нормативної чисельності (25 осіб).

Кількість студентів денної та вечірньої форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» або «спеціаліст» в одній академічній групі не повинна бути меншою семи осіб. В іншому випадку роботу планувати як індивідуальну зі студентами у позанавчальний час. Навчальне навантаження розраховувати відповідно до норм часу: спеціаліст – 15% загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни; магістр –20% (наказ МОН №450 від 07.08.2002 р.).Загальна кількість членів ДЕК () має дорівнювати чотирьом. За обґрунтуванням деканів, як виняток, кількість членів комісії може бути збільшена до шести за дозволом проректора.

3. РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯПостановка задачі: 

Дано:

  • наряд для розрахунку навчального навантаження кафедри виданий деканатом;

  • норми часу для планування та обліку навчальної роботи викладачів;

  • контингент студентів (здобувачів, аспірантів, докторантів);

  • освітньо-кваліфікаційний рівень;

  • форма навчання;

  • обсяг часу на засвоєння конкретного виду навчальної роботи студента.

Визначити:  навчальне навантаження викладача

3.1. Навчальне навантаження з дисципліни
Денна та вечірня форми навчання

1.Читання лекцій

, де – кількість тижнів у чверті; – кількість лекційних аудиторних годин на тиждень

2. Проведення лабораторних

занять, де – кількість підгруп у академічній групі; =2 при кількості студентів в академічній групі 16 та більше; =1 при меншій кількості студентів; кількість академічних груп; – кількість тижнів у чверті; – кількість аудиторних годин на тиждень для проведення лабораторних занять

3. Проведення практичних та семінарських занять

, де – кількість академічних груп;– кількість тижнів у чверті; – кількість аудиторних годин на тиждень для проведення практичних та семінарських занять

4. Проведення консультацій (з урахуванням часу на самостійну роботу студента)

, де – кількість академічних груп (для лекцій – потоків); tA – кількість годин на проведення аудиторних занять даного виду на тиждень; ∑t – сумарний час за всіма видами аудиторних занять з дисципліни на тиждень; ТД – час на засвоєння дисципліни (за чверть або семестр); – частка навчального навантаження на консультації: – для денної форми; – для вечірньої форми

5. Перевірка лекційної, практичної контрольної модульної роботи або реферату

,

де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи

6. Керівництво і приймання (захист) розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт

,

де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи

7. Керівництво і приймання (захист) курсових робіт та проектів

, де – кількість студентів; – норма часу: – для робіт із природничо-наукових навчальних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для робіт із професійно-практичних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для проектів із природничо-наукових дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для проектів із професійно практичних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту. Кількість членів комісії при проведенні захисту nk не більше трьох

8. Проведення екзамену

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи; години; – кількість академічних груп; години – норма часу на проведення консультації перед екзаменом на академічну групу

Заочна форма навчання

9. Читання лекцій, проведення

лабораторних, практичних та семінарських занять, де – кількість аудиторних годин за семестр (рік)

10. Проведення лабораторних занять

, де – кількість підгруп в академічній групі; – кількість аудиторних годин за семестр (рік)

11. Проведення консультацій (з урахуванням часу на самостійну роботу студента)

, де – кількість академічних груп; tA – час на проведення аудиторних занять даного виду за семестр (рік); ∑t – сумарний час за всіма видами аудиторних занять з дисципліни в семестр (рік); ТД – семестровий (річний) час на засвоєння дисципліни; – частка навчального навантаження на консультації,

12. Проведення заліку

, де – кількість академічних груп;  години на академічну групу

13. Проведення екзамену

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи; години; – кількість академічних груп; години – норма часу на проведення консультації перед екзаменом на академічну групу

14. Перевірка реферату

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи

15. Перевірка домашньої роботи

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи

16. Керівництво і приймання (захист) курсових робіт та проектів