Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.78 Mb.
#467
1   2   3

З. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

Інновації як чинник економічного зростання. Інноваційна діяльність - невід’ємна складова виробничо-господарської діяльності підприємства. Сутність, об’єкти і суб’єкти інноваційної діяльності. Поняття "інновації", "нововведення", "новація". Класифікаційні ознаки та види інновацій в аграрному секторі. Поняття життєвого циклу інновацій. Етапи та стадії життєвого циклу інновацій. Види кривої життєвого циклу інновацій. Сутність, основні стадії та моделі інноваційного процесу.Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

Формування теорій інноваційного розвитку. Теорія циклічних криз К.Маркса. Теорія "довгих хвиль" М.Кондратьєва. Теорія інноваційного розвитку Й.Шумпетера. Концепція технологічних укладів. Теорії технократичного суспільства. Еволюція парадигми інноваційного розвитку. Сучасні концепції інноваційного розвитку. Необхідність інноваційного типу розвитку держави, галузі. Вплив інновацій на конкурентоспроможність економіки. Інноваційна діяльність в зарубіжних країнах. Причини низької інноваційної діяльності агропромислових підприємств. Необхідність активізації інноваційної діяльності в Україні.Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Держава як головний суб’єкт інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика: типи та види. Законодавча база, що регулює інноваційну діяльність в Україні. Система методів та інструментів (засобів) державного регулювання інноваційною діяльністю. Зарубіжний та вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.Тема 4. Інноваційна політика підприємства

Сутність та завдання інноваційної політики підприємства. Втілення інноваційної політики у відповідних планах і програмах: стратегічних, тактичних та поточних. Принципи формування та складові інноваційної політики підприємства. Чинники впливу на формування інноваційної політики. Послідовність формування і реалізації інноваційної політики на агропромисловому підприємстві. Недоліки та переваги великих і малих підприємств щодо розробки і впровадження інноваційної політики. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат його інноваційної політики. Структура інноваційного потенціалу підприємства. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. Сутність та види інноваційних стратегій. Основні моделі вибору інноваційних стратегій.Тема 5. Управління інноваційними процесами

Інноваційний процес - основна складова інноваційної діяльності. Інноваційний процес як об’єкт управління. Різниця між інноваційним і стабільним процесами. Стратегічне управління інноваційною діяльністю. Основні етапи стратегічного планування інноваційною діяльністю підприємства. Оперативне управління інноваційною діяльністю. Виконання основних управлінських функцій. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю. Система управління інноваційною діяльністю на агропромисловому підприємстві.Тема 6. Організаційні форми інноваційної діяльності

Інноваційні підприємства. Поняття інноваційної інфраструктури та її складові. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрному секторі. Венчурне підприємство та його форми. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва (бізнес-інкубатори). Організаційні форми інтеграції науки і виробництва (регіональні науково-технологічні центри, технопарки, технополіси). Міжфірмова науково-технічна кооперація в інноваційних процесах (галузеві міжфірмові дослідницькі інститути, науково-технічні альянси, консорціуми, спільні підприємства).Тема 7. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Умови виникнення попиту на інновації. Конкуренція та конкурентні переваги. Підприємницька діяльність як фундаментальна основа інноваційних процесів. Планування і організація створення нового товару. Етапи створення інноваційної продукції в аграрному секторі. Ринок науково-технічної продукції. Види попиту на інновацію і чинники, що впливають на нього.Тема 8. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. Загальна схема моніторингу інновацій. Джерела інноваційних можливостей. Моніторинг інновацій і формування інноваційної політики. Цілі та завдання інформаційного забезпечення інновацій. Першочергові завдання інформаційного забезпечення в Україні. Міжнародна порівнянність показників інноваційної діяльності.Тема 9. Фінансування інноваційної діяльності

Завдання системи фінансування інноваційною діяльністю. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності. Обґрунтування джерел фінансування і вибір інвестора. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом. Форми та особливості лізингового фінансування в аграрному секторі. Фінансування інноваційних проектів. Бізнес-план інноваційного проекту. Проблеми фінансування інноваційного розвитку України.Тема 10. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Техніка і технологія як складові техніко-технологічної бази підприємства. Типи технологій. Технологічний розрив. Технічний розвиток і показники технічного рівня підприємства. Форми технічного розвитку підприємства. Відтворення і вдосконалення технічко-технологічної бази агропромислового підприємства. Підтримання технічного рівня виробництва. Розроблення і впровадження нових технологічних процесів.Тема 11. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності

Сутність поняття "комерціалізація". Етап комерціалізації нововведень та його основні стадії (дослідження ринку, конструювання, ринкове планування, дослідне виробництво, ринкове випробування, масове виробництво). Форми, порядок комерціалізації інновацій. Сутність та види трансферу технологій. Сутність та види ліцензій. Методи визначення вартості ліцензій.Тема 12. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності. Види ефектів від інноваційної діяльності. Показники ефективності інноваційних проектів. Оцінювання економічної ефективності інновацій, спрямованих на зниження виробничих витрат. Оцінювання ефективності придбання і продажу ліцензій. Показники соціальної та екологічної ефективності.4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ:
4.1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

Види інноваційних технологій навчання – Семінар – розгорнута бесіда

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: засвоєння основних категорій, понять, термінів, що притаманні даній дисципліні; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання і здатність працювати самостійно;

- фахових: засвоєння інновацій, інноваційної діяльності, інноваційних процесів в аграрному секторі економіки

План заняття


 1. Характеристика понять "новація", "нововведення", "інновація".

 2. Класифікація інновацій за різними ознаками в аграрному секторі.

 3. Сутність і завдання інноваційної діяльності на агропромисловому підприємстві.

 4. Характеристика етапів інноваційного процесу.

 5. Види кривої життєвого циклу інновацій.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting technological Innovation Data: Oslo Manual. Paris: OECD, Eurostat, 1997.

2. Закон України «Про інноваційну діяльність», №40-ІУ від 4 липня 2002 р.// Урядовий кур’єр – 2002. – 7 серпня.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец. «Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с .


Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

Види інноваційних технологій навчання – Семінар-конференція

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: засвоєння основних базових знань з теорії інноваційного розвитку; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання і здатність працювати самостійно;

- фахових: засвоєння сучасних концепцій інноваційного розвитку аграрного сектору.

План занять


 1. Характеристика теорій інноваційного розвитку протягом другої половини ХІХ- початку ХХ ст.

 2. Основні положення теорії довгих хвиль М.Кондратьєва.

 3. Сутність інноваційної теорії Й.Шумпетера.

 4. Основні характеристики інноваційної економіки та підприємницького суспільства за П.Друкером.

 5. Сучасні концепції інноваційного розвитку.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с


Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Види інноваційних технологій навчання – Семінар-дискусія

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до розв’язання проблем, пов’язаних з державним регулювання інноваційної діяльності; прийняття рішень при застосуванні інструментарію державного регулювання;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати інструменти державного регулювання на практиці; розуміння інноваційної культури та звичаїв інших країн;

- фахових: здатність застосовувати інструменти державного регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки.

План заняття


 1. Типи державної інноваційної політики.

 2. Інструменти державного регулювання інноваційної діяльності.

 3. Об’єкти права інтелектуальної власності в аграрному секторі.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с


Тема 4. Інноваційна політика підприємства

Види інноваційних технологій навчання – Семінар заняття міні-кейс

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу методів оцінки інноваційної стратегії та інноваційного потенціалу; розв’язання проблем, пов’язаних з оцінкою інноваційного потенціалу;

- міжособистісних: набуття навиків робот в команді;

- системних: здатність застосовувати методику оцінки інноваційної стратегії та інноваційного потенціалу на практиці;

- фахових: здатність розробляти та оцінювати інноваційні стратегії агропромислових формувань; здатність оцінювати інноваційний потенціал

План заняття


 1. Основні складові інноваційної політики підприємства.

 2. Інноваційні стратегії: сутність і методи вибору.

 3. Інноваційний потенціал підприємства: структура та методи оцінювання.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник.

5. Матеріали кейса «Оцінка інноваційного потенціалу підприємства».Тема 5. Управління інноваційними процесами

Види інноваційних технологій навчання – Семінар - розгорнута бесіда

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до управління інноваційними процесами на підприємстві; прийняття рішень в інноваційному менеджменті;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: формування лідерських якостей, ініціативність та дух підприємництва;

- фахових: здатність застосовувати методи планування, організації, стимулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі; здатність розробляти стратегічні та оперативні плани інноваційної діяльності АПФ.

План заняття


 1. Етапи стратегічного управління інноваціями.

 2. Види оперативного планування інноваційної діяльності.

 3. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец. «Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с


Тема 6. Організаційні форми інноваційної діяльності

Види інноваційних технологій навчання – Семінар-заняття ділова гра

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до планування та організації бізнес-інкубатору, технопарку, технополісу, венчурної фірми; прийняття рішення при створення організаційних форм інноваційної діяльності;

- міжособистісних: набуття навиків роботи в команді; здатність спілкуватися з експертами з інших галузей;

- системних: здатність застосовувати знання на практиці;

- фахових: здатність до планування та організації діяльності бізнес-інкубаторів та технопарків в аграрному секторі.

План заняття


 1. Типи венчурних фірм.

 2. Бізнес-інкубатор та його послуги.

 3. Технопарки, технополіси в аграрному секторі: умови виникнення та завдання.

 4. Форми міжфірмової науково-технічної кооперації в інноваційному процесі


Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. Кольорові олівці, маркери, чистий папір формату А4 або А3.


Тема 7. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Види інноваційних технологій навчання – Семінар – «мозковий штурм»

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність розв’язання проблем і прийняття рішень при створенні інновацій;

- міжособистісних: набуття навиків роботи в команді; формування міжособистісних навиків та умінь;

- системних: здатність породжувати нові ідеї; здатність застосовувати знання на практиці;

- фахових: здатність до створення інновацій і формування попиту на них в аграрному секторі.

План заняття


 1. Інструменти попереднього та оперативного аналізу попиту.

 2. Методи активізації творчого пошуку на етапі генерування ідей.

 3. Критерії оцінювання та відбору перспективних ідей щодо нового товару з погляду споживача і виробника.

 4. Розроблення концепції товару.

 5. Розроблення та створення дослідного зразка.

 6. Пробний маркетинг.


Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. Кольорові олівці, маркери, чистий папір формату А4 або А3.Тема 8. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Види інноваційних технологій навчання – Семінар-конференція

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу показників інноваційної діяльності; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність працювати в міжнародному середовищі;

- системних: формувати дослідницькі навики і уміння;

- фахових: здатність проводити моніторинг інноваційної діяльності АПФ.

План заняття


 1. Інструменти моніторингу інновацій

 2. Інформаційно-аналітична база для проведення моніторингу інноваційної діяльності.

 3. Джерела інноваційних можливостей.

 4. Організація інформаційного забезпечення.


Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник.
Тема 9. Фінансування інноваційної діяльності.

Види інноваційних технологій навчання – Семінар – вирішення ситуаційних вправ

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до вибору та обґрунтування джерел фінансування інноваційної діяльності; розв’язання проблем, пов’язаних з фінансування інноваційної діяльності;

- міжособистісних: здатність спілкуватися з експертами з інших галузей;

- системних: здатність застосовувати методику вибору джерел фінансування на практиці;

- фахових: здатність оцінювати джерела інноваційних програм та проектів АПФ

План заняття


 1. Сутність та фінансування інноваційної програми.

 2. Обґрунтування джерел фінансування та вибір інвесторів.

 3. Сутність венчурного капіталу.

 4. Лізинг як форма фінансування інновацій. Розвиток лізингу в аграрному секторі.

 5. Фінансування інноваційного проекту.

 6. Бізнес-план інноваційного проекту.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник
Тема 10. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Види інноваційних технологій навчання – Семінар – вирішення ситуаційних вправ

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу показників технічного рівня підприємства;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати методику оцінки технічного рівня підприємства на практиці;

- фахових: здатність застосовувати показники оцінки технічного рівня АПФ.

План заняття


 1. Класифікація технологій.

 2. Основні показники технічного рівня агропромислового підприємства та їх розрахунок.

 3. Підтримання технічного рівня виробництва.

 4. Розроблення і впровадження нових технологічних процесів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

3. Фінансово-статистичні річні звіти аграрних підприємств Білоцерківського та Кагарлицького р-нів Київської обл.


Тема 11. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності

Види інноваційних технологій навчання – Семінар – розгорнута

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу методів визначення вартості ліцензій; прийняття рішень при виборі форм комерціалізації, видів трансферу технологій;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати методи визначення вартості ліцензії на практиці;

- фахових: здатність здійснювати комерціалізацію результатів науково-технічної діяльності.

План заняття


 1. Етапи комерціалізації нововведень.

 2. Виставкова діяльність як форма передачі технологій.

 3. Методи визначення вартості ліцензії.


Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

3. Цыбулев П.М. Оценка интеллектуальной собственности: К.: «Институт интеллектуальной собственности и прав». – 2003. – 183 с.Тема 12. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Види інноваційних технологій навчання – Семінар – вирішення ситуаційних вправ

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу ефективності інновацій інноваційних проектів;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати методики оцінки ефективності інновацій на практиці;

- фахових: здатність оцінювати ефективність інноваційної діяльності агропромислових формувань.

План заняття


 1. Критерії та показники ефективності інноваційної діяльності.

 2. Оцінка ефективності інноваційних проектів .

 3. Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності агропромислового підприємства.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

3. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – К.: «Урожай». 1986. –117 с.

4. Визначення економічної ефективності технологій, нової техніки, винаходів та завершених наукових розробок в рослинництві (методичні рекомендації). – К.: ІБКіЦБ НААН України, Нілін-ЛТД, 2013. – 90с.

4.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

Вид інноваційних технологій – Семінар – розгорнута бесіда.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: засвоєння основних категорій, понять, термінів, що притаманні даній дисципліні; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання і здатність працювати самостійно;

- фахових: засвоєння інновацій, інноваційної діяльності, інноваційних процесів в аграрному секторі економіки.

План заняття


 1. Характеристика основних понять теорії інновацій.

 2. Класифікація інновацій.

 3. Характеристика етапів інноваційного процесу

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting technological Innovation Data: Oslo Manual. Paris: OECD, Eurostat, 1997.

2. Закон України «Про інноваційну діяльність», №40-ІУ від 4 липня 2002 р.// Урядовий кур’єр – 2002. – 7 серпня.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец. «Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с .Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

Вид інноваційних технологійСемінар-конференція

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: засвоєння основних базових знань з теорії інноваційного розвитку; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання і здатність працювати самостійно;

- фахових: засвоєння сучасних концепцій інноваційного розвитку аграрного сектору.

План заняття


 1. Внесок К.Маркса та М. Кондратьєва в теорію інноваційного розвитку

 2. Сутність теорії Й. Шумпетера

 3. Сучасні концепції інноваційного розвитку

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 сТема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Вид інноваційних технологій – Семінар-дискусія

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до розв’язання проблем, пов’язаних з державним регулювання інноваційної діяльності; прийняття рішень при застосуванні інструментарію державного регулювання;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати інструменти державного регулювання на практиці; розуміння інноваційної культури та звичаїв інших країн;

- фахових: здатність застосовувати інструменти державного регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки.

План заняття


 1. Типи державної інноваційної політики

 2. Інструменти державного регулювання інноваційної діяльності

 3. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 сТема 4. Інноваційна політика підприємства

Вид інноваційних технологій – Семінар заняття міні-кейс

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу методів оцінки інноваційної стратегії та інноваційного потенціалу; розв’язання проблем, пов’язаних з оцінкою інноваційного потенціалу;

- міжособистісних: набуття навиків робот в команді;

- системних: здатність застосовувати методику оцінки інноваційної стратегії та інноваційного потенціалу на практиці;

- фахових: здатність розробляти та оцінювати інноваційні стратегії агропромислових формувань; здатність оцінювати інноваційний потенціал.

План заняття

1. Основні складові інноваційної політики підприємства.

2. Інноваційні стратегії: сутність і методи вибору.

3. Інноваційний потенціал підприємства: структура та методи оцінювання.Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник.

5. Матеріали кейса «Оцінка інноваційного потенціалу підприємства».Тема 5. Управління інноваційними процесами

Вид інноваційних технологій – Семінар - розгорнута бесіда

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до управління інноваційними процесами на підприємстві; прийняття рішень в інноваційному менеджменті;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: формування лідерських якостей, ініціативність та дух підприємництва;

- фахових: здатність застосовувати методи планування, організації, стимулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі; здатність розробляти стратегічні та оперативні плани інноваційної діяльності АПФ.

План заняття


 1. Функції інноваційного менеджменту

 2. Стратегічне та опаратвне планування інноваційної діяльності

 3. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 сТема 6. Організаційні форми інноваційної діяльності

Вид інноваційних технологій – Семінар-заняття ділова гра

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до планування та організації бізнес-інкубатору, технопарку, технополісу, венчурної фірми; прийняття рішення при створення організаційних форм інноваційної діяльності;

- міжособистісних: набуття навиків роботи в команді; здатність спілкуватися з експертами з інших галузей;

- системних: здатність застосовувати знання на практиці;

- фахових: здатність до планування та організації діяльності бізнес-інкубаторів та технопарків в аграрному секторі.

План заняття


  1. Сутність бізнес-інкубатора, технопарку, технополісу.

  2. Проходження фірми через бізнес-інкубатор.

  3. Венчурне підприємництво.

  4. Міжфірмова кооперація.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. Кольорові олівці, маркери, чистий папір формату А4 або А3.Тема 7. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Вид інноваційних технологій – Семінар – «мозковий штурм»

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність розв’язання проблем і прийняття рішень при створенні інновацій;

- міжособистісних: набуття навиків роботи в команді; формування міжособистісних навиків та умінь;

- системних: здатність породжувати нові ідеї; здатність застосовувати знання на практиці;

- фахових: здатність до створення інновацій і формування попиту на них в аграрному секторі.

План заняття


 1. Методи активізації творчого пошуку.

 2. Етапи створення нового товару.

 3. Види попиту на новий товар

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. Кольорові олівці, маркери, чистий папір формату А4 або А3.Тема 8. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Вид інноваційних технологій – Семінар-конференція

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу показників інноваційної діяльності; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність працювати в міжнародному середовищі;

- системних: формувати дослідницькі навики і уміння;

- фахових: здатність проводити моніторинг інноваційної діяльності АПФ.

План заняття


 1. Об’єкти та показники моніторингу інновацій.

 2. Інструменти моніторингу інновацій.

 3. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник.

Тема 9. Фінансування інноваційної діяльності.

Вид інноваційних технологій – Семінар – вирішення ситуаційних вправ

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до вибору та обґрунтування джерел фінансування інноваційної діяльності; розв’язання проблем, пов’язаних з фінансування інноваційної діяльності;

- міжособистісних: здатність спілкуватися з експертами з інших галузей;

- системних: здатність застосовувати методику вибору джерел фінансування на практиці;

- фахових: здатність оцінювати джерела інноваційних програм та проектів АПФ.

План заняття


 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств

 2. Вибір джерела фінансування інноваційної діяльності.

 3. Фінансування венчурним капіталом.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. Навчальна література з теми заняття.

3. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник

Тема 10. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Вид інноваційних технологій – Семінар – вирішення ситуаційних вправ

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу показників технічного рівня підприємства;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати методику оцінки технічного рівня підприємства на практиці;

- фахових: здатність застосовувати показники оцінки технічного рівня АПФ.

План заняття


 1. Показники технічного рівня підприємства.

 2. Сутність та класифікація технологій.

 3. Порівняння впровадження альтернативних технологічних варіантів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

3. Фінансово-статистичні річні звіти аграрних підприємств Білоцерківського та Кагарлицького р-нів Київської обл.Тема 11. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності

Вид інноваційних технологій – Семінар – розгорнута бесіда

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу методів визначення вартості ліцензій; прийняття рішень при виборі форм комерціалізації, видів трансферу технологій;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати методи визначення вартості ліцензії на практиці;

- фахових: здатність здійснювати комерціалізацію результатів науково-технічної діяльності.

План заняття


 1. Сутність та форми комерціалізації науково-технічних розробок

 2. Трансфер технологій.

 3. Методи визначення вартості ліцензії

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.

2. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с

3. Цыбулев П.М. Оценка интеллектуальной собственности: К.: «Институт интеллектуальной собственности и прав». – 2003. – 183 с.Тема 12. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Вид інноваційних технологій – Семінар – вирішення ситуаційних вправ

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: здатність до аналізу ефективності інновацій інноваційних проектів;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: здатність застосовувати методики оцінки ефективності інновацій на практиці;

- фахових: здатність оцінювати ефективність інноваційної діяльності агропромислових формувань.

План заняття


 1. Види ефекту від реалізації інновацій.

 2. Особливості економічної оцінки інновацій в аграрному секторі.

 3. Оцінка ефективності інноваційних проектів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

1. Конспект лекцій з курсу дисципліни.2. «Навчальні завдання для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для спец.»Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань» / Уклад.: В.Г.Чабан.- К.:КНЕУ, 2011.-25 с
4.3. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД.
Дане питання регулюється Положенням «Про порядок проведення «Дня заочника» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

В «День заочника» студенти (слухачі) мають можливість отримати консультацію з науки «Економіка і організація інноваційної діяльності», що вивчається у сьомому семестрі підготовки бакалаврів, відпрацювати пропущені контактні заняття, захистити контрольну роботу або інше індивідуальне завдання, що заплановані робочою навчальною програмою з відповідної науки.

Для забезпечення успішного освоєння основних питань науки, правильного виконання завдань кафедра організовує проведення дня заочника та індивідуально-консультативних занять протягом міжсесійного періоду. В день заочника, який проводиться в другу і четверту суботу жовтня, листопада, грудня, лютого, здійснюється проведення консультацій з дисципліни, відбувається приймання і захист виконаних завдань студентів.

У вечірній час згідно графіка проведення консультацій відбуваються консультації викладача з питань економіки і організації інноваційної діяльності на підприємстві та порядку виконання домашнього завдання. У міжсесійний період студент виконує домашнє завдання та індивідуальне завдання вибіркової частини, згідно карти самостійної роботи студента і подає на кафедру для реєстрації і перевірки.Студент виконує домашнє індивідуальне завдання, яке складається з п’яти ситуаційних вправ. У процесі виконання завдання студент набуває наступних фахових компетентностей: здатність оцінювати ефективність інноваційної діяльності агропромислових формувань та ефективність інноваційних проектів.
5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1. Мале підприємство придбало новий прилад контролю параметрів якості виробів. Ціна приладу 1000 грн., супутні одноразові витрати, пов’язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн. розподілені по рокам експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дало змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів на рік. Собівартість виробу – 72 грн., а ціна – 86 грн. Нормативний строк служби приладу – 4 роки. Обчисліть економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу.

2. Розрахувати економічну ефективність механізації виробничих процесів на підприємстві. Витрати на механізацію склали 1550 тис. грн. За рахунок механізації чисельність робітників скоротилась на 22%. Базова чисельність 470 робітників. Середньомісячна зарплата – 1750 грн. Додаткові витрати електроенергії – 14 тис. кВт год. за рік, тариф – 0,27 грн. за 1 кВт/год. Норма амортизації – 15%. Собівартість продукції знизилась на 10%. Собівартість одиниці продукції - 550 грн/т. Обсяги виробництва – 13 тис. т.

3. Обґрунтуйте економічну доцільність капітального ремонту обладнання чи заміну його новим. Балансова вартість нового обладнання 16000 грн., витрати на майбутній кап. ремонт 5000 грн., річна продуктивність обладнання нового 120000 одиниць, капітально відремонтованого 95000 одиниць, тривалість ремонтного циклу нового 4 роки, капітально відремонтованого 3 роки. Собівартість продукції за 1000 одиниць нової 13000 грн., капітально відремонтованої – 15600 грн., витрати від недоамортизованого старого обладнання 600 грн.

4. Оцінити інноваційні проекти А та Б за такими показниками: NPV, термін окупності. Ставка дисконтування 14%. Який проект слід вважати ефективнішим.

Проект

Початкові інвестиції, тис. грн.

Щорічні надходження , тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

А

1250

440

555

650

700

Б

1500

420

460

750

850

5. Підприємство придбало 5 нових багатоопераційних машин вартістю 9000 грн. кожна. За рік на кожній з машин можна обробити 880 виробів. Ціна виробу 2800 грн, а собівартість 1600 грн. Технічною документацією передбачений строк служби машин такого класу 5 років. Визначити економічний ефект від експлуатації нових машин.

6. Підприємство придбало новий напівавтомат вартістю 59 400 грн. Щорічно він випускатиме 50000 виробів, ціна одного виробу – 4,2 грн. Поточні витрати на виробництво виробу становлять 2,8 грн. щорічно. Термін служби напівавтомата 5 років. Обчисліть економічний ефект від використання нового напівавтомата.

7. Внаслідок удосконалення планування робочих місць на дільниці трудомісткість продукції зменшилась, що дало змогу зменшити суму заробітної плати основних робітників з розрахунку на 100 одиниць продукції на 4,5 грн.. Економія заробітної плати становить 75% всієї суми зниження собівартості. Виробнича програма дільниці на рік - 700 тис. шт. виробів. Додаткові одноразові витрати на перепланування робочих місць – 1800 грн. Визначити умовно-річну економію і річний економічний ефект від інновацій.

8. За планом реформування проведені організаційно-технічні заходи щодо впровадження нової техніки на підприємстві.

Дані: Капітальні витрати на заходи 45 тис. грн. Відносне скорочення чисельності за проектом – 16 осіб. Середня зарплата одного працівника 1750 грн. Нарахування на зарплату – 37%. Витрати на спецодяг – 65 грн. на робітника за рік. Амортизація річна на капітальні вкладення 15%. Додаткові витрати електроенергії – 42 тис. кВт. год. Тариф на електроенергію – 0,256 грн./ кВт. год. Загальна чисельність працівників підприємства 400 осіб. Розрахувати додатковий умовно-річний прибуток, та термін окупності витрат на організаційно-технічні заходи.9. Підприємство впровадило систему управління фінансами. На створення системи витрачено – 1750 тис. грн. Норма амортизації 20%. Завдяки системі контролю за фінансовими потоками собівартість продукції знизилась на 1,5%. Базовий рівень собівартості продукції складає 2660 грн./т. Базовий рівень виробництва продукції – 46 тис. т. Виробництво продукції за проектом – 52 тис. т. Ціна 1т продукції складає 2816 грн. Обґрунтуйте доцільність впровадження системи управління фінансами за допомогою показників: додатковий прибуток та термін окупності витрат.

10. На підприємстві впроваджена нова технологічна лінія. Завдяки її використання витрати на виробництво одиниці продукції зменшились з 4650 до 4310 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 5500 грн. Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 250 тис. одиниць продукції щорічно. На її придбання і ведення в дію вкладено 85300 тис. грн. інвестицій. Визначити рівень рентабельності нової технологічної лінії.

11. Обчисліть за скільки років окупляться витрати на придбання ліцензії на виготовлення побутової машини, якщо вартість ліцензії становить 40 тис.грн., а капітальні витрати на освоєння її випуску - 300 тис.грн. Собівартість машини 100 грн., рентабельність - 17%, річний обсяг виробництва - 1400 шт.

12. Є три варіанти технології вироблення виробів. За даними розрахувати найефективніший варіант:

Показники

Варіанти

1

2

3

Інвестиції, тис.грн.

265

290

240

Витрати на виготовлення одного виробу, грн.

3,70

3,47

3,80

Річний обсяг виробництва, тис.шт.

80

120

90

Коефіцієнт ефективності капіталовкладень

15%


13. Інвестор вклав у будівництво підприємства з обробки насіннєвого матеріалу кукурудзи 12 млн. грн. Щорічні надходження складуть: 1-й рік – 4 млн. грн., 2-й рік – 6 млн. грн. 3-й рік – 8 млн. грн. 4-й рік – 3 млн. грн. Ставка дисконтування – 20 %. Необхідно визначити внутрішню норму дохідності проекту.

14. У виробництво впроваджується новий агрегат. Визначити економічний ефект від використання нового агрегату з урахуванням чинника часу та питомих капіталовкладень.

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

Результати, грн

14260

15812

16662

18750

26250

28750

Витрати, грн

996

4233

10213

18140

18396

20148

Коефіцієнт дисконтування 10 %

0,9091

0,8264

0,7513

0,683

0,6209

0,5645

15. Внаслідок здійснення організаційно-технічних заходів на підприємстві, на які витрачено 780 тис. грн. капіталовкладень, суттєво зріс рівень спеціалізації його підрозділів, що сприяло значному поліпшенню техніко-економічних показників. З метою повнішої оцінки ефективності спеціалізації визначити: річний економічний ефект, процент підвищення рентабельності виробництва, фондовіддачі та продуктивності праці, термін окупності. Дані для розрахунків наведені у таблиці.

Показник

До спеціалізації

Після спеціалізації

Річний обсяг виробництва продукції, шт.

38000

62000

Оптова ціна одиниці продукції, грн.

435

485

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

7187

8987

Собівартість одиниці продукції, грн.

396

373

Кількість промислово-виробничого персоналу, осіб

2066

2045

Транспортні витрати на перевезення напівфабрикатів, грн./шт.

25

31


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Інновації та охорона навколишнього середовища.

 2. Інноваційний потенціал агропромислових формувань.

 3. Інноваційна рента та квазірента.

 4. Перспективи венчурного фінансування в Україні.

 5. Інноваційна діяльність малих підприємств.

 6. Роль НДДКР в сучасній економіці.

 7. Пріоритети науково-технічного розвитку України.

 8. Організація інноваційної діяльності на агропромислових формуваннях.

 9. Світові прогнози інноваційно-технологічного розвитку.

 10. Особливості маркетингу інновацій.

 11. Характеристика ринку науково-технічної продукції.

 12. Особливості ціноутворення на науково-технічну продукцію.

 13. Види інноваційних стратегій.

 14. Інтелектуальна власність як об’єкт інноваційного підприємництва.

 15. Порядок створення і реєстрації інноваційного підприємства.

 16. Іноземний досвід державного регулювання інноваційних процесів.

 17. Діяльність агротехнологічних парків в Україні.

 18. Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації.

 19. Вклад російського вченого В.Ю.Яковця в розвиток інноваційної теорії.

 20. Джерела виникнення інновацій.

 21. Сутність технопарків та шляхи їх виникнення.

 22. Нормативно-правова база інноваційної діяльності в Україні.

 23. Особливості інноваційного розвитку в Україні.

 24. Внесок К. Маркса в розвиток інноваційної теорії.

 25. Методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності.

 26. Роль підприємців в інноваційній діяльності.

 27. Внесок Г. Менша в теорію інноваційного розвитку.

 28. Роль бізнес-інкубаторів в інноваційній діяльності.

 29. Показники економічної оцінки інновацій.

 30. Внесок Р. Фостера в розвиток інноваційної теорії.6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Економіка та організація інноваційної діяльності»

напрям підготовки 6504 "Економіка підприємств"

спеціалізації 6504/1 „Економіка агропромислових формувань”

Денна форма навчання

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Теми заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

2

2

2

Підготовка доповідей

Семінар-конференція

2

3

3

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-дискусія

2

4, 5

4

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

4

6.

5

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар - розгорнута бесіда

2

7.

6

Підготовка, моделювання діяльності певної організації, підприємства в рамках ігрового етапу

Ділова гра

4

8.

7

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар – «мозковий штурм»

2

9.

8

Підготовка доповідей

Семінар-конференція

2

Змістовий модуль №2

11

9

Виконання домашніх завдань

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

2

12

10

Виконання домашніх завдань

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

3

13

11

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

2

14, 15

12

Виконання домашніх завдань

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

3

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань**

10
Написання модульної контрольної роботи

5

16
Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

50Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Наука вивчається протягом 7-го семестру, по завершенню якого студенти здають іспит.

Порядок поточного контролю і оцінювання знань студентів. За роботу під час практичних занять з науки студент може набрати 30 балів. Виконання одного завдання оцінюється за шкалою (див.таблицю):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0


Поточний модульний контроль роботи студентів здійснюється двічі протягом вивчення курсу. Перший контроль здійснюється після вивчення перших восьми тем. Другий контроль здійснюється після вивчення 9-12 теми. Модульні контрольні роботи складаються з п’яти завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 0,6; 0,8; 1 балів.

Тематику реферату студент вибирає із запропонованого переліку або пропонує власну, попередньо узгодивши її з керівником курсу. Вимоги до реферату: використання не менше 10 літературних джерел, цифрового фактажу, практичних прикладів, ситуацій. Реферат має розв’язувати поставлену проблему, тобто не бути теоретико-описовим виконанням завдання. Дотримання зазначених вимог забезпечує студенту оцінку 5 балів. Оцінювання реферату здійснюється за шкалою 0, 3, 4, 5 балів.

Для аналітичного огляду студент має використати не менше 3-х статей. Оцінювання даного виду роботи здійснюється за школою 0, 3, 4, 5 балів.
Підсумковий контроль знань студентів

Підсумковий контроль з вивчення науки «Економіка та організація інноваційної діяльності» передбачається у формі іспиту.

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту).

Успішне виконання студентом завдань поточного контролю є обов’язковою умовою участі його у складанні іспиту.

Результати поточного контролю знань студентів у цілому оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.

Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми дисципліни і доводяться до студентів на початок семестру.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів, залежно від рівня відповіді:


Оцінка за 100-бальною шкалою

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

Оцінка 10 балів виставляється в тому разі, коли студент:

а) по питаннях теоретико-методичного характеру:

розкрив суть економічної категорії, виклав методичні підходи до організації економічних процесів, дав їх економічне та правове обґрунтування.

б) по задачах:

в логічній послідовності і правильно розв’язав задачу за наведеними у білеті вихідними даними, зробив відповідний висновок, що випливає їз одержаного результату розв’язку.

Оцінка 8 балів виставляється в тому разі, коли студент:

в цілому вірно, але не точно, дав оцінку економічним явищам, дає неточне правове та економічне обґрунтування процесів організації виробництва, вірно, але не послідовно виклав методику організації. При розв’язанні задачі допустився незначних помилок, виконав її не послідовно, не зробив належного висновку.Оцінка 6 балів виставляється у тому разі, коли студент: дає поверхове, неточне правове та економічне обґрунтування процесів організації виробництва, методику організації виробництва викладає з помилками. При розв’язанні задачі припустився помилок.

Оцінка 0 балів виставляється в тому разі, коли студент:

не розкрив суті економічних явищ, дає поверхове, неточне правове та економічне обґрунтування процесів організації виробництва, методику організації виробництва викладає з помилками. При розв’язанні задачі припустився суттєвих помилок.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:
Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

A

80-89

добре

зараховано

B

70-79

C

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

E

20-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано – з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим потворним вивченням дисципліни

не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

FПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка