Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3


6.2. Заочна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Економіка та організація інноваційної діяльності»

напрям підготовки 6504 "Економіка підприємств"

спеціалізації 6504/1 „Економіка агропромислових формувань”

Заочна форма навчання


СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

Форма занять і контролю

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.
Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

Установча міні-лекція (конспект)

1

Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

2, 3.

Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Семінар-дискусія

1

Тема 4. Інноваційна політика підприємства

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тема 5. Управління інноваційними процесами

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

4.

Тема 6. Організаційні форми інноваційної діяльності

Тестовий контроль знань або використання практичних завдань

2

Тема 7. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Тестовий контроль знань або використання практичних завдань

2

5.

Тема 8. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Міні-лекція - конспект

1

Тема 9. Фінансування інноваційної діяльності

Тестовий контроль знань або використання практичних завдань

2

6.

Тема 10. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства


Семінар – вирішення ситуаційних прав

2

Тема 11. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності

Семінар – вирішення ситуаційних прав

2

7.

Тема 12. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Семінар – вирішення ситуаційних прав

2

ВСЬОГО

18

За виконання модульних (контрольних) завдань

8.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Всього балів за контактні заняття

23
МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Максимальна

кількість балів

Домашнє індивідуальне завдання

Письмово

За 10 днів до початку сесії

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

За виконання – 10

Захист - 12За виконання індивідуальних робіт за вибором

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Написання реферату (есе)

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Пошук, підбір та огляд джерел

5. Підготовка презентації

6. Переклад літературних джерел іншомовного походженняПисьмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання поза аудиторних індивідуальних завдань

27

Разом балів

50


Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях студент отримує 18 балів. Поточний контроль студентів заочної форми навчання здійснюється у формі модульного контролю. Модульна контрольна робота складається з п’яти завдань. Максимальна оцінка за модуль – 5 балів. Студент відповідає на кожне завдання модульного контролю і його відповідь оцінюється за шкалою 0; 0,6; 0,8; 1 балів.

Перелік домашніх індивідуальних завдань подано в розділі «Самостійна робота студентів». За правильність виконання робіт студент отримує 10 балів та 12 балів – за захист.. Виконання одного домашнього завдання оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів.

За підготовку реферату та захист його студент отримує максимальну оцінку 5 балів. Вимоги до реферату: використання не менше 10 літературних джерел, цифрового фактажу, практичних прикладів, ситуацій. Реферат має розв’язувати поставлену проблему, тобто не бути теоретико-описовим виконанням завдання. Оцінювання реферату здійснюється за шкалою 0, 3, 4, 5 балів.Підсумковий контроль знань у формі іспиту

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Перелік питань, що охоплюють зміст програми науки, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою та доводяться до студентів на початку семестру.

Іспит приймається у формі виконання письмових екзаменаційних завдань. Кожне виконане іспитове завдання оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів, залежно від рівня відповіді:


Оцінка за 100-бальною шкалою

Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

Іспит приймається потоковим способом. Кожний студент самостійно витягує іспитовий квиток і сідає на те місце, яке відповідає номеру вказаного білета. Для оперативного розв’язання задач студенти повинні мати при собі калькулятори. Іспит проводить керівник курсу.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. Кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання максимально може становити 50 балів, за екзамен – 50 балів.

Переведення даних 100 – бальної шкали оцінювання в 4-х бальну здійснюється за наступною градацією:

- оцінка «відмінно» – 90-100 балів (за шкалою ECTS: «А»);

- оцінка «добре» – 70-89 балів (за шкалою ECTS: 80-89 балів - «В», 70-79 балів - «С»);

- оцінка «задовільно» – 60-69 балів (за шкалою ECTS: 66-69 балів - «D», 60-65 балів - «E»);

- оцінка «незадовільно» – 59 балів і менше (за шкалою ECTS: 21-59 балів - «FX», 0-20 балів - «F»).Підсумкова оцінка в 100-бальній і 4-х бальній шкалах, а також за шкалою ЕCTS виставляється в залікову відомість обліку поточної і підсумкової успішності.
6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН
1. Мале підприємство придбало новий прилад контролю параметрів якості виробів. Ціна приладу 1000 грн., супутні одноразові витрати, пов’язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн. розподілені по рокам експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дало змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів на рік. Собівартість виробу – 72 грн., а ціна – 86 грн. Нормативний строк служби приладу – 4 роки. Обчисліть економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу.

2. Розрахувати економічну ефективність механізації виробничих процесів на підприємстві. Витрати на механізацію склали 1550 тис. грн. За рахунок механізації чисельність робітників скоротилась на 22%. Базова чисельність 470 робітників. Середньомісячна зарплата – 1750 грн. Додаткові витрати електроенергії – 14 тис. кВт год. за рік, тариф – 0,27 грн. за 1 кВт/год. Норма амортизації – 15%. Собівартість продукції знизилась на 10%. Собівартість одиниці продукції - 550 грн/т. Обсяги виробництва – 13 тис. т.

3. Оцінити інноваційні проекти А та Б за такими показниками: NPV, термін окупності. Ставка дисконтування 14%. Який проект слід вважати ефективнішим.

Проект

Початкові інвестиції, тис. грн.

Щорічні надходження , тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

А

1250

440

555

650

700

Б

1500

420

460

750

850

4. Підприємство придбало 5 нових багатоопераційних машин вартістю 9000 грн. кожна. За рік на кожній з машин можна обробити 880 виробів. Ціна виробу 2800 грн, а собівартість 1600 грн. Технічною документацією передбачений строк служби машин такого класу 5 років. Визначити економічний ефект від експлуатації нових машин.

5. Підприємство придбало новий напівавтомат вартістю 59 400 грн. Щорічно він випускатиме 50000 виробів, ціна одного виробу – 4,2 грн. Поточні витрати на виробництво виробу становлять 2,8 грн. щорічно. Термін служби напівавтомата 5 років. Обчисліть економічний ефект від використання нового напівавтомата.

6. Внаслідок удосконалення планування робочих місць на дільниці трудомісткість продукції зменшилась, що дало змогу зменшити суму заробітної плати основних робітників з розрахунку на 100 одиниць продукції на 4,5 грн.. Економія заробітної плати становить 75% всієї суми зниження собівартості. Виробнича програма дільниці на рік - 700 тис. шт. виробів. Додаткові одноразові витрати на перепланування робочих місць – 1800 грн. Визначити умовно-річну економію і річний економічний ефект від інновацій.

7. За планом реформування проведені організаційно-технічні заходи щодо впровадження нової техніки на підприємстві.

Дані: Капітальні витрати на заходи 45 тис. грн.. Відносне скорочення чисельності за проектом – 16 осіб. Середня зарплата одного працівника 1750 грн. Нарахування на зарплату – 37%. Витрати на спецодяг – 65 грн. на робітника за рік. Амортизація річна на капітальні вкладення 15%. Додаткові витрати електроенергії – 42 тис. кВт. год. Тариф на електроенергію – 0,256 грн./ кВт. год. Загальна чисельність працівників підприємства 400 осіб. Розрахувати додатковий умовно-річний прибуток, та термін окупності витрат на організаційно-технічні заходи.8. Підприємство впровадило систему управління фінансами. На створення системи витрачено – 1750 тис. грн. Норма амортизації 20%. Завдяки системі контролю за фінансовими потоками собівартість продукції знизилась на 1,5%. Базовий рівень собівартості продукції складає 2660 грн./т. Базовий рівень виробництва продукції – 46 тис. т. Виробництво продукції за проектом – 52 тис. т. Ціна 1т продукції складає 2816 грн. Обґрунтуйте доцільність впровадження системи управління фінансами за допомогою показників: додатковий прибуток та термін окупності витрат.

9. На підприємстві впроваджена нова технологічна лінія. Завдяки її використання витрати на виробництво одиниці продукції зменшились з 4650 до 4310 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 5500 грн. Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 250 тис. одиниць продукції щорічно. На її придбання і ведення в дію вкладено 85300 тис. грн. інвестицій. Визначити рівень рентабельності нової технологічної лінії.

10. Обчисліть за скільки років окупляться витрати на придбання ліцензії на виготовлення побутової машини, якщо вартість ліцензії становить 40 тис.грн., а капітальні витрати на освоєння її випуску - 300 тис.грн. Собівартість машини 100 грн., рентабельність - 17%, річний обсяг виробництва - 1400 шт.

11. Є три варіанти технології вироблення виробів. За даними розрахувати найефективніший варіант:

Показники

Варіанти

1

2

3

Інвестиції, тис.грн.

265

290

240

Витрати на виготовлення одного виробу, грн.

3,70

3,47

3,80

Річний обсяг виробництва, тис.шт.

80

120

90

Коефіцієнт ефективності капіталовкладень

15%


12. Інвестор вклав у будівництво підприємства з обробки насіннєвого матеріалу кукурудзи 12 млн. грн. Щорічні надходження складуть: 1-й рік – 4 млн. грн., 2-й рік – 6 млн. грн. 3-й рік – 8 млн. грн. 4-й рік – 3 млн. грн. Ставка дисконтування – 20 %. Необхідно визначити внутрішню норму дохідності проекту.

13. У виробництво впроваджується новий агрегат. Визначити економічний ефект від використання нового агрегату з урахуванням чинника часу та питомих капіталовкладень.

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

Результати, грн

14260

15812

16662

18750

26250

28750

Витрати, грн

996

4233

10213

18140

18396

20148

Коефіцієнт дисконтування 10 %

0,9091

0,8264

0,7513

0,683

0,6209

0,5645

14. Внаслідок здійснення організаційно-технічних заходів на підприємстві, на які витрачено 780 тис. грн. капіталовкладень, суттєво зріс рівень спеціалізації його підрозділів, що сприяло значному поліпшенню техніко-економічних показників. З метою повнішої оцінки ефективності спеціалізації визначити: річний економічний ефект, процент підвищення рентабельності виробництва, фондовіддачі та продуктивності праці, термін окупності. Дані для розрахунків наведені у таблиці.


Показник

До спеціалізації

Після спеціалізації

Річний обсяг виробництва продукції, шт.

38000

62000

Оптова ціна одиниці продукції, грн.

435

485

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

7187

8987

Собівартість одиниці продукції, грн.

396

373

Кількість промислово-виробничого персоналу, осіб

2066

2045

Транспортні витрати на перевезення напівфабрикатів, грн./шт.

25

31


6.4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року №384

Форма № Н-5.05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: «Економіка підприємства»

Спеціальність: «Економіка агропромислових формувань» Семестр 7

Навчальна дисципліна: «Економіка та організація інноваційної діяльності»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ______

1. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка.

2. Інновації: поняття та класифікація.

3. Вибір джерела фінансування інноваційної діяльності.

4. Підприємство придбало новий напівавтомат вартістю 40520 грн. Щорічно він випускатиме 60000 виробів. Ціна одного виробу 3 грн. Поточні витрати на виробництво виробу 2 грн. щорічно. Термін служби напівавтомата - 5 років. Обчисліть економічний ефект від використання нового напівавтомата.

5. Внаслідок удосконалення планування робочих місць на дільниці трудомісткість продукції зменшилась, що дало змогу зменшити суму заробітної плати основних робітників з розрахунку на 100 одиниць продукції на 4 грн.. Економія заробітної плати становить 70% всієї суми зниження собівартості. Виробнича програма дільниці на рік - 500 тис. шт. виробів. Додаткові одноразові витрати на перепланування робочих місць – 1900 грн. Визначити умовно-річну економію і річний економічний ефект від інновацій.7. сПИСОК РЕКОМЕНдованОЇ літературИ


ОСНОВНА:

 1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник / -К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003.-440 с.

 2. Инновационный менеджмент: Ученик / Под ред.С.Д.Ильенковой. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997, - 327 с.

 3. Павленко І.А., Гончарова І.П., Швиданенко Г.Ю. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч.метод.посібник. - К.: КНЕУ, 2002.-150 с.

 4. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності . -К., ВЦ “Академія”, 2005 - 400 с.

 5. Йохна М.А., Стадник В.В. Інноваційний менеджмент / Навч.посібник. - К.: Академвидав. 2006,-464 с.

 6. Інноваційний розвиток промисловості України / Під ред.О.В.Волкова, М.П.Денисенка, К.: КНТ, 2006.-648 с.

 7. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. Монографія. К.: КНЕУ, 2003.-394 с.

 8. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності./ Навч.посібник. Вид 2-ге (без змін). – К.: КНЕУ, 2006, 204 с.

 9. Цигилик І.І., Кропельницька С.О. та інш. Економіка та організація іннова-ційної діяльності. Навч.посібник.- К.: "Центр навч. літерат., 2004, 128 с.

 10. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент / Навч.посібник.- К.: КНЕУ, 2003.

 11. Ілляшенко С.Н. Управління інноваційним розвиток: проблеми, концепції, методи. : Навч.посібник.- Суми: ВТД Університетська книга, 2003


ДОДАТКОВА:

1. Тюльпа І.А. Сумець О.М. Інноваційна стратегія. / Навч.посібник. Х. Студ.центр, 2005.- 208с.

2. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності./Навч.посібник за ред.В.Г.Федоренко. К.: АЛЕРТА, 2004, 431 с.

3. Медынский В.Г. Скамай Л.Г. Инновационное предпринимательство. Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, 589 с.

4. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХ1 века. М.: ЗАО Изд-во "Экономика", 2004, - 444с.

5. Инновационная экономика (под ред.А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой), М.: Наука, 2004.- 352 с.

6. Шумпетер И. Теория экономического развития, М.: Прогресс, 1982.- 453 с.

7. Санто Б. Инновация как средство экономического развития (пер. с венг.) \ Под ред. Б.В.Сазонова. М.: Прогресс.- 1990.-325 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка