Міністерство освіти І науки україни донецький державний економіко-технологічний технікум методична розробка “обчислення площі плоскої фігури, обєму тіл обернення та роботи сили за допомогою визначеного інтегралу”Сторінка1/32
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.49 Mb.
#84144
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ПЛОСКОЇ ФІГУРИ,

ОБЄМУ ТІЛ ОБЕРНЕННЯ ТА РОБОТИ СИЛИ

ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛУ

м.Донецьк


Методична розробка відкритого заняття “Обчислення площі плоскої фігури , об’єму тіл обернення та роботи сили за допомогою визначенного інтегралу.” для вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації підготовки молодших спеціалістів. Спеціальність 5.0305070 Комерційна діяльність”. – Донецьк: ДДЕТТ, 2011.
Укладач:

Пономарьова Л.О., викладач вищої математики Донецького державного економіко-технологічного технікуму, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

Мета методичної розробки – висвітлити основні моменти проведення занять з вищої математики за допомогою мультимедійних та інтерактивних технологій навчання.

Для вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації

Рецензенти:

Дуліна Н.О., голова методично об’єднання викладачів математики, викладач математичних дисциплін Донецького індустріального технікуму, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії».

Лібець А.В., викладач вищої математики Донецького державного економіко-технологічного технікуму, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»
Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

математичних та комп’ютерних дисциплін.

Протокол № від

Голова циклової комісії

ПЛАН ЗАНЯТТЯ
Дата 04.03.11
Дисципліна: Вища математика

Група: КД-21

Спеціальність: 5. 03050702 Комерційна діяльність
Тема заняття: Обчислення площі плоскої фігури , об’єму тіл обернення та роботи сили за допомогою визначенного інтегралу.

Мета заняття:

методична- показати методику повторительно-узагальненого заняття з застосуванням мультимедійних та інтерактивних технологій навчання на заняттях математики;

навчальна- узагальнити знання студентів про основні властивості визначеного інтегралу, про можливе вживання інтеграла до обчислення різних величин; розширить кругозір; закріпити навички та вміння розв’язувати прикладні задачи за допомогою визначеного інтегралу ;

виховна- виховувати пізнавальний інтерес до математики; наполегливість, спостережливість, зосередженість, самостійність мислення, відповідальне відношення до навчання та праці; розвивати культуру спілкування і культуру математичної мови; уміти вчитися виступати перед студентами і викладачами; розвивати пам'ять, увагу, гармонійну єдність мислення, самостійність та самоконтроль, професійну спрямованість.

Вид заняття: урок – защита проектів “Обчислення площі плоскої фігури , об’єму тіл обернення та роботи сили за допомогою визначенного інтегралу ” з елементами використання мультимедійних та інтерактивних технологій навчання на заняттях математики;

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючи дисципліни: інформатика та комп'ютерна техніка, економічні

дисципліни;забезпечувані дисципліни:спеціальні дисципліни, статистика, інвестиційна діяльність, економіка підприємства;

Програмне забезпечення: операційна система МS Windows 2000; прикладна програма МS Роwег Роіnt 2003.

Методичне забезпечення: - робоча програма;

- план проведення заняття;- методична розробка заняття;

- опорний конспект лекції;

- індивідуальні завдання - проекти;

- критерії оцінки роботи студентів \

(заохочувальні бали);

- робочі зошити;

- різнорівневі завдання до домашньої роботи;

- ручки, олівці, мікрокалькулятори.

Технічні засоби навчання: персональний комп'ютер Репtium 4, проектор ,

екран, мікрокалькулятори.
Література:

Обов’язкова:

 1. Высшая математика для экономистов, учебник под ред. проф. Кремера Н.Ш., М.

« Банки и биржи», ЮНИТИ, 1997 г.

 1. Щипачёв В.С. «Основы высшей математики», М.Высшая школа, 1994 г.

 2. Пискунов Н.С.«Дифференциальное и интегральное исчисление», т.1,2,М.Наука,1978г.

 3. Бугров Я.С. «Элементы линейной алгебры и аналитеческой геометрии», М.Наука, 1980 г.

 4. Колмогоров А.И. «Алгебра и начало анализа», Просвещение, 1996 г.


Додаткова:

 1. Сборник задач по математики: Учеб. пособие для техникумов.- М.: Высш. шк, 1987.

 2. Математика: підручник/ О.М.Афанасьєва, Я.С.Бродський, О.Л.Павлов, А.К.Сліпенко. - И: Вища шк., 2001.

 3. Дидактичні матеріали з математики: Навч. посіб./ О.М.Афанасьєва, Я.С. Бродський, ОЛ.Павлов, А.К.Сліпенко.- К.: Вища шк., 2001.

 4. Математика для техникумов. Алгебра и начала аналнза: Учебник. Ю.М.Колягин, А.Д.Кутасов, Г.Л.Луканкин, В.А.Оганесян. Под ред. Г.Л. Яковева.-3-е изд., перераб.-М.: Наука. Гл.ред.физ –мат.лит. Г.Л. Яковлев.,1987.

 5. Элементы высшей математики для техникумов/ И.Л.Зайцев. Редактор Ф.И.Кизнер. Гл.ред.физ –мат.лит., М.:1974.


Вступ
Традиційні форми і методи навчання при викладанні дисципліни “Вища математика” не завжди забезпечують достатню якість професійної підготовки майбутніх фахівців. Тому використання нових форм, мультимедійних та інтерактивних технологій навчання сприяють підвищенню ефективності роботи студентів на занятті, якості засвоєння теоретичного та практичного матеріалу.

Інформаційно-комунікаційні технології викривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність роботи як на занятті, так і вдома, дають цілком нові можливості для творчості, закріплення вмінь та навичок.

У даній методичній розробці надається методика впроваджень елементів мультимедійних та інтерактивних технологій навчання.

Мотивація, актуалізація, повторення, закріплення матеріалу на даному занятті здійснюється за допомогою комп'ютера та проектних технологій Intel. Навчання для майбутнього".

У методичній розробці надається довідковий матеріал. Використання технології Intel. Навчання для майбутнього" при вивченні і закріпленні матеріалу скорочує час, залишає більше часу на виконання вправ та розв'язування задач.

У методичній розробці надані матеріали для актуалізації, повторення та закріплення матеріалу, а також зразки виконання проектів, різнорівнева самостійна робота та різнорівневе домашнє завдання.

Дана методична розробка може застосовуватись викладачами математики у формуванні у студентів вмінь і навичок використання основних властивостей визначеного інтегралу та застосування визначеного інтегралу до розв’язування прикладних задач.

Структура заняття

 1. Організаційний момент. 2 хв.

 2. Ознайомлення студентів з темою, метою заняття, планом та критеріями оцінювання. 3 хв.

 3. Мотивація навчання. 5 хв.

 4. Актуалізація опорних знань. 17 хв.

 5. Вивчення нового матеріалу. 14 хв.

 6. Закріплення знань. 30 хв.

 7. Домашнє завдання. 5 хв.

 8. Підведення підсумків заняття. 4 хв.

____________________________________________________________

80 хвилин

ХІД ЗАНЯТТЯ

  1. Організаційний момент.

  1. Привітання студентів та присутніх;

  2. Перевірка наявності студентів на занятті, зовнішнього виду. Підготовка аудиторії до заняття,

У групі за списком 11 студентів. Чи є відсутні? (Інформація чергового). Викладач відмічає відсутніх.

   1. Ознайомлення студентів з темою, навчальними цілями, планом заняття та критеріями оцінювання.

Тема нашого заняття: Застосування визначеного інтегралу до розв’язування прикладних задач (написана на дошці).

Відомий математик Н.И. Лобачевский сказав “Математика – язык, на котором говорят все точные науки”.
Ми з вами повинні обговорити наступні питання:

 • довідку з історії інтегрального числення;

 • властивості визначеного інтегралу;

 • вживання інтеграла в математиці;

 • вживання інтеграла у фізиці;

 • вживання інтеграла у економіці;


Працювати будемо так:

 1. Під час повторення і узагальнення матеріалу ми будемо використовувати екран, комп'ютер, висвічувати необхідні малюнки, визначення, формули та рішення. А ви будете відповідати на запитання, коментувати відповіді, знаходити помилки.

 2. За змістом теми до кожного проекту ви будете відповідати на питання викладача; за особливі, цікаві, аргументовані, несподівані проекти ви отримаєте заохочувальні бали.

 3. Вам як майбутнім фахівцям - фінансистам, один із студентів продемонструє застосування знань з теми в економіці.

 4. В підсумкових бесідах до кожного проекту ви виконаєте самостійно завдання для закріплення теоретичного матеріалу. Час буде обмежено, тому треба бути уважним, користуватися формулами, калькулятором, при необхідності підіймати руку та просити викладача про допомогу. За правильність рішення вправ та розуміння теоретичного матеріал всі отримаєте заохочувальні бали, які ми приплюсуємо до оцінки за самостійну роботу та в цілому за тему.III. Мотивація навчання

Показати важливості вживання визначеного інтеграла для вирішення завдань загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, тобто показати практичну значущість матеріалу, що вивчається і для подальшого оволодіння професійними навичками.IV. Актуалізація опорних знань

4.1. Перевірка домашнього завдання.

Викладач збирає листочки з виконаним домашнім завданням та відповідає на поставленні студентами запитання по домашньому завданню, оцінки за домашнє завдання будуть оголошені на наступному занятті.4.2. Повторення теоретичного матеріалу, вивченого на попередніх заняттях.

Повторити формули інтегрування невизначеного інтеграла та його основні властивості й обчислення визначеного інтеграла методом безпосереднього інтегрування, інтегрування методом підстановки й інтегрування по частинам. Матеріал повторимо за допомогою комп’ютера. Зверніть увагу на екран.
Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка