Міністерство освіти І науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису савченко людмила леонідівнаСторінка1/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір2.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Міністерство освіти і науки України

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради


Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка


Кваліфікаційна наукова праця

на правах рукопису


САВЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
УДК 378.011.3-051:373.2.035(477)“1985/2012”(043.5)

Дисертація
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ (1985 – 2012 рр.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

01 Освіта / Педагогіка

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

________________Л.Л. Савченко
Науковий керівник: Шапаренко Христина Андріївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Харків – 2018

АНОТАЦІЯ

Савченко Л.Л. Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей дошкільного віку в Україні (1985 – 2012 рр.) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, 2018.Зміст анотації

У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз проблеми підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей дошкільного віку в Україні впродовж 1985 – 2012 років.Наукова новизна роботи полягає у тому що: вперше комплексно досліджено систему підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку у педагогічних навчальних закладах України (1985 – 2012 рр.);  з’ясовано суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні умови підготовки вихователів до патріотичного виховання дошкільників упродовж досліджуваного періоду; обґрунтовано періодизацію підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку в Україні (1985 – 2012 рр.); уточнено зміст підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників; проаналізовано науково-методичні основи педагогічного інструментарію підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку у досліджуваний період; уточнено сутність базових понять дослідження («патріотизм», «патріотичне виховання», «підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників»); подальшого розвитку набули ідеї професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних навчальних закладах.

Практична значущість дослідження полягає у тому, що його матеріали лягли в основу розробки програми спецкурсу «Методика національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку». Одержані в процесі дослідницької роботи результати можуть бути використані у освітньому процесі ЗВО, при укладанні навчальних програм з історії педагогіки, теорії і методики виховання, спецкурсів і спецсемінарів; при написанні підручників і посібників, навчально-методичної літератури для педагогічних закладів вищої освіти, створенні довідково-енциклопедичних видань і педагогічних антологій; написанні бакалаврських і магістерських робіт з історико-педагогічної проблематики.

У роботі обґрунтовано теоретичні засади підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників. Виокремлено напрями наукової розробки означеної проблеми: 1) підготовка майбутнього педагога до виховної роботи (В. Андрущенко, О. Дубасенюк, І. Казанжи, Т. Люріна, М. Пантюк, О. Шпак, І. Янкович, та ін.); 2) професійна підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (Г. Бєлєнька, О. Богініч, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Зданевич, І. Рогальська та ін.); 3) підготовка майбутнього педагога до патріотичного виховання (І. Албутова, А. Леоненко, Г. Назаренко, Н. Притулик, С. Терпелюк, Т. Філімонова та ін.); 4) патріотичне виховання майбутніх педагогів (О. Абрамчук, Т. Анікіна, О. Гевко, О. Жаровська, Н. Рогальська, О. Стьопіна, Н. Шаповалова та ін.); 5) патріотичне виховання дітей дошкільного віку (Л. Артемова, А. Богуш, С. Козлова, К. Назаренко, Т. Поніманська, А. Федорович та ін.).

Розглянуто низку визначень базових понять дослідження «патріотизм» та «виховання», вказано на еволюцію їхнього трактування від кінця ХХ ст. до сьогодення. Подано авторське визначення поняття «підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників» як інтегроване поняття, що охоплює теоретичну, практичну та моральну підготовку майбутнього педагога до формування патріотичної свідомості вихованців, цілісне формування особистості вихователя, його компетенцій та особистісних рис, що забезпечують, зокрема, стійку громадянську позицію та патріотичні переконання.

Здійснено аналіз суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних умов підготовки педагогів до патріотичного виховання дітей. Серед найважливіших з них визначено: зміну державного ладу, перехід до ринкової економіки, економічну кризу, різке зубожіння населення, трудову та постійну міграцію населення, зміну ціннісних орієнтацій, відсутність цілісної системи патріотичного виховання тощо.Визначено основні етапи у підготовці майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку в Україні упродовж досліджуваного часового відрізку: 1985 – 1991 рр. – період Радянської України; 1991 – початок ХХІ ст. – період незалежної України та виокремлено її основні тенденції.

Доведено, що попри відносно аналогічну структуру підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти, що охоплює загальноосвітню, психолого-педагогічну, фахову (спеціальну), науково-дослідну та практичну складові, впродовж досліджуваного періоду, її змістові аспекти, тобто сутність були дещо відмінними. Так, у період Радянської України основні акценти ставились на формування у майбутніх фахівців патріотичних та інтернаціональних переконань, культури міжнаціонального спілкування, готовності до виховання т. зв. «радянських патріотів». При цьому головна увага зосереджувалася на інтернаціональному вихованні, а національна специфіка зазвичай не враховувалася. У період незалежної України яскраво увиразнюється надання змісту підготовки національно-патріотичного характеру, якому притаманні певні регіональні відмінності.

Наголошується налагодженості у радянський період т. зв. міжкафедральних зв’язків, метою яких було надання викладачами суспільних наук методологічної допомоги у підвищенні ідейно-теоретичного і виховного рівнів викладання усіх дисциплін, передбачених навчальним планом (які вивчалися). На противагу тому, підкреслюється інтегративно-діяльнісний підхід у сучасній системі підготовки, який розглядається як система, цілісність якої досягається на основі інтеграції зусиль всіх навчальних дисциплін щодо підготовки майбутніх фахівців до патріотичного виховання дітей.

З’ясовано педагогічний інструментарій підготовки майбутніх вихователів до означеної діяльності упродовж досліджуваного періоду. Виявлено, що у радянських період попри використання традиційних форм та методів (ленінських лекторіїв і читань, тематичних політінформацій, усних журналів, конкурсів студентських наукових робіт) розроблялися та набували поширення у практиці діяльності вітчизняних педагогічних ВНЗ новітні методи і форми (турніри, політгодини, політгазети, дискусії, конкурси політичних репортажів, диспут-клуби та ін.)

Доведено, що у період незалежної України відбувається поступове розширення суб’єктів та об’єктів педагогічного впливу, принципів, форм та методів підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до патріотичного виховання дітей; основний акцент робиться на застосуванні у цьому процесі активних форм та методів (дискусій, диспутів, конференцій, «філософських столів», «відкритих кафедр», інтелектуальних аукціонів, рингів, вікторин, вечорів, подорожей до джерел рідної культури, історії держави і права, «живої газети», створення книг, альманахів та ін.)

Ключові слова: патріотичне виховання, підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання, діти дошкільного віку, заклади вищої освіти.
Savchenko L.L. Preparing the future preschool teacher for patriotic education of preschool children in Ukraine (1985 2012) – Dissertation. Manuscript.

DissertationforaCandidateDegreeinPedagogicalSciences (PhD): Speciality 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy. Municipal establishment «Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy» of Kharkiv Regional Council, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, 2018.Abstract content

In the thesis a holistic scientific analysis of the problem of preparing the future preschool teacher for patriotic education of preschool children in Ukraine during 1985 – 2012 was carried out.The scientific novelty of the work is that: for the first time, the system of preparingthe future preschool teacher for the patriotic education of preschool children in pedagogical educational institutions of Ukraine (1985 – 2012) is explored in a complex way; the sociopolitical, socio-economic and cultural conditions of preschool teachers training for the patriotic education of preschool children during the studied period are determined; the periodization of the future preschool teachers training for the patriotic education of preschool children in Ukraine (1985 – 2012) is substantiated; the content of the future preschool teachers training for the patriotic education of preschoolers is specified; the scientific and methodical foundations of pedagogical tools for future preschool teachers preparing for patriotic education of preschool children in the studied period are analyzed; the essence of the basic concepts of research («patriotism», «patriotic education», «preparing the future preschool teachers for the patriotic education of preschool children») is specified; ideas for the training of future preschool teachers in pedagogical education institutions are further developed.

The practical significance of the research lies in the fact that its materials formed the basis for the development of a special course program «Methodology of national-patriotic education of preschool children». The results obtained during the research work can be used in the educational process of higher educational institutions, with the preparation of curricula on the history of pedagogy, the theory and methodology of education, special courses and special seminars; when preparing textbooks and manuals, educational and methodical literature for pedagogical higher education institutions, the creation of reference encyclopedias and pedagogical anthologies; writing bachelor's and master's thesis on historical and pedagogical issues.

The thesis substantiates the theoretical principles of preparing the future preschool teacher for the patriotic education of preschoolers. The fields of scientific development of the identified problem are singled out: 1) preparation of the future teacher for educational work (V. Andrushchenko, O. Dubaseniuk, I. Kazanzhi, T. Lurin, M. Pantyuk, O. Shpak, I. Yankovich, etc.); 2) vocational training of future preschool teachers (H. Belenka, A. Bohinich, A. Bohush, N. Havrysh, L. Zdanevich, I. Rohalska, etc.); 3) preparation of the future teacher for patriotic education (I. Albutova, A. Leonenko, H. Nazarenko, N. Pritulyk, S. Terpelyuk, T. Filimonov, etc.); 4) patriotic education of future teachers (O. Abramchuk, T. Anikina, O. Hevko, O. Zharovska, N. Rohalska, O. Steopina, N. Shapovalova, etc.); 5) patriotic education of preschool children (L. Artemova, A. Bohush, S. Kozlova, K. Nazarenko, T. Ponimanska, A. Fedorovich, etc.).

A number of definitions of the basic concepts of the study «patriotism» and «education» are considered, it is pointed to the evolution of their interpretation from the end of the twentieth century to the present. The author’s definition of the concept «preparing future preschool teachers for the patriotic education of preschoolers» is presented as an integrated concept covering the theoretical, practical and moral training of the future teacher towards the formation of the patriotic consciousness of pupils, the integral formation of the educator's personality, his competencies and personality traits, which provide, in particular, a stable civic stand and patriotic beliefs.

The analysis of socio-political, socio-economic and cultural conditions of teachers’ training for the patriotic education of children is carried out. Among the most important of them are: the change of the state system, the transition to a market economy, the economic crisis, the sharp impoverishment of the population, labor and permanent migration of the population, change of values orientations, the absence of a holistic system of patriotic education, etc.

The main stages in the preparation of future preschool teachers for the patriotic education of preschool children in Ukraine during the studied period are determined: from 1985 to 1991 – the period of Soviet Ukraine; from 1991 to the beginning of the twenty-first century – the period of independent Ukraine and its main trends are outlined.

It is proved that despite the relatively similar structure of the training of future preschool teachers in higher education institutions, covering general education, psychological and pedagogical, professional (special), research and practical components, during the studied period, its content aspects, that is, the essence were somewhat different. Thus, in the period of Soviet Ukraine, the main emphasis was put on the formation of patriotic and international beliefs among future specialists, the culture of interethnic communication, readiness for the education of so-called «Soviet patriots». At the same time, the main focus was on international education, and the national specificity was not usually taken into account. During the period of independent Ukraine, the content of preparing has national-patriotic character, which has certain regional differences.

It is emphasized that in the Soviet period, the so-called intercultural relations were very important, the purpose of which was to provide methodological help to teachers of social sciences in improving the ideological, theoretical and educational levels of teaching all the academic subjects stipulated by the curriculum (which were studied). In contrast, the integration and activity approach in the modern system of training is emphasized, which is considered as a system, the integrity of which is achieved on the basis of the integration of the efforts of all academic subjects in preparing future specialists for the patriotic education of children.

The pedagogical toolset for the preparation of future preschool teachers for the specified activity during the studied period has been found out. It was found that in the Soviet period, despite the use of traditional forms and methods (Lenin lectures and readings, thematic political briefing, oral journals, contests of student's scientific works), the latest (modern) methods and forms (tournaments, political hours, political newspapers, discussions, contests of political reports, discussion clubs, etc.) were devised and popularized in activity of pedagogical higher education institutions.

It is proved that in the period of independent Ukraine there is a gradual expansion of subjects and objects of pedagogical influence, principles, forms and methods of preparing future specialists of preschool education for the patriotic education of children; the main emphasis is placed on the use of active forms and methods in this process (discussions, disputes, conferences, «philosophical tables», «open chairs», intellectual auctions, rings, quizzes, evenings, travel to sources of native culture, history of state and law, «living newspapers», creation of books, almanacs, etc.).

Key words: patriotic education, preparation of future preschool teachers for patriotic education, children of preschool age, higher educational establishments.


Список публікацій здобувача

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

Cтаттi у наукових фахових виданнях:

1. Савченко Л.Л. Інноваційна діяльність майбутнього вихователя в умовах модернізації освіти/ Л.Л. Савченко // Гуманітарний вісник : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – 2013. – Дод. 1 до Вип. 31, Том ІІІ (45). – С. 449 – 455.

2. Савченко Л.Л. Теоретичні засади патріотичного виховання особистості / Л.Л. Савченко // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІ – Харків : Видавництво «Основа» ХНУ, 2014. – С. 281 – 291.

3. Савченко Л.Л. Удосконалення теорії та практики патріотичного виховання студентської молоді у педагогічних ВНЗ / Л.Л. Савченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Вип. № 43 (96) – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2015. – С. 561 – 567.

4. Савченко Л.Л. Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників крізь призму поглядів В.О. Сухомлинського / Л.Л. Савченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2015. – № 4. – С. 227 – 231.

5. Савченко Л.Л. Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні умови підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників (1985 – 2012 рр.) / Л.Л. Савченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 140. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 386 – 391.Статті у закордонних виданнях:

6. Савченко Л.Л. Взаимодействие семьи и учебного заведения в национально-патриотическом воспитании детей и молодежи / Л.Л. Савченко // Australian Journal of Exlation and Science. – 2015. – № 3(17) – С. 554 – 561.Статті апробаційного характеру:

7. Савченко Л.Л. Громадянське та патріотичне виховання – основні чинники у формуванні освітянської еліти / Л.Л. Савченко, І.Г. Табачник // Громадянське та патріотичне виховання студентської молоді : матеріали наук.-практ. конф. педагогічних працівників і співпрацівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області, (26 лютого 2010 року). – Харків : ФО-П Шейніна О.В., 2010. – С. 392 – 394.

8. Савченко Л.Л. Національне виховання як складова цілісного формування особистості / Л.Л. Савченко, Х.А. Шапаренко // Теоретико-методологічні основи професійної підготовки педагога : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., (26 – 27 вересня 2013 р.). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 142 – 150.

9. Савченко Л.Л. Народність виховання як основа національного виховання у спадщині педагогів минулого / Л.Л. Савченко // Молодий вчений. – 2014. – № 1 (03) – С. 162 – 166.

10. Савченко Л.Л. Специфіка формування національної самосвідомості / Л.Л. Савченко // Психологія в сучасному світі : матеріали наук.-практ. конференції студентів і молодих вчених (м. Харків, 9 – 10 квітня 2015 р.) – Харків : ХАІ, 2015.С. 28.

11. Савченко Л.Л. Патріотичне виховання дітей як один з пріоритетних напрямів виховної роботи у ДНЗ / Л.Л. Савченко // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22 – 23 травня 2015 р.) – Одеса, 2015. – С. 65 – 69.

12. Савченко Л.Л. Концепція національно-патріотичного та духовно-морального виховання за педагогічними ідеями С.В. Русової / Л.Л. Савченко // Наукове періодичне видання : Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2016. – № 7 (07). – С. 111 – 116.

13. Савченко Л.Л. Особливості патріотичного виховання студентської молоді в умовах педагогічного ВНЗ / Л.Л. Савченко // Актуальні проблеми дошкільної освіти : перспективи, інновації, розвиток : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-прак. інтернет-конференції (16 – 17 лютого 2017 р.) – Глухів, 2017. – С. 132 – 137.

14. Савченко Л.Л. Овладение воспитательной деятельностью в педагогическом высшем учебном заведении/ Л.Л. Савченко, Хряпін Е.О. // Гуманітарний простір науки : досвід та перспективи : матеріали Міжн. наук. інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 10 квітня 2017 р.) – Переяслав-Хмельницький, 2017 – С. 169 – 174.

15. Савченко Л.Л. Особливості професійної підготовки майбутніх вихователів до регіоналізації патріотичного виховання дітей дошкільного віку / Л.Л. Савченко // Сучасні тенденції розвитку української науки : матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 11 – 12 квітня 2017 р.) – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 94 – 98.16. Савченко Л.Л. Національна ідентичность як складова національної самосвідомості особистості / Л.Л. Савченко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : Матеріали ХVІ Всеукр. наук. конференції молодих вчених та студентів, (27 – 28 квітня 2017 р.) – К., 2017 – С. 747 – 748.

Навчально-методичні посібники:

17. Савченко Л.Л. Громадянське та патріотичне виховання студентської молоді : методичні рекомендації / Л. Л. Савченко, І. Г. Табачник. – Х. : ХГПА, 2009. – 39 с.

18. Савченко Л.Л. Виховання патріотичних почуттів і національної самосвідомості у дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / Л.Л. Савченко, Х.А. Шапаренко. – Х. : ХГПА, 2016. – 221 с.

ЗМІСТ

Вступ


……………………………………………………………………………….

14

Розділ 1.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА…………………………..

24

1.1.

Ступінь дослідженості проблеми підготовки майбутніх педагогів до патріотичного виховання………………………..

24

1.2.

Патріотичне виховання як педагогічна категорія…………….

52
1.3.

Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні умови підготовки вихователів до патріотичного виховання дошкільників……………………………………………………

84

Висновки до першого розділу ………………………………….......

106

Розділ 2.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (1985 Р. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)…

108

2.1.

Особливості підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей дошкільного віку у педагогічних навчальних закладах УРСР (1985 р.– 1991 р.)...

109

2.2.

Організаційно-методичні засади підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників впродовж 1991 – 2012 рр…………………………………….

139

Висновки до другого розділу ………………………………...…….

166

Загальні висновки……………………………………………………….

168

Список використаних джерел………………………………….………….

173

Додатки ……………………………………………………….……………..

196

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка