Міністерство освіти І науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису савченко людмила леонідівнаСторінка10/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір2.48 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 • Квас О.В. Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.В. Квас ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003. – 20 с.

 • Кириченко Т.В. Етнопсихологія : навчально-методичний посібник / Т.В. Кириченко. – Переяслав-Хмельницький : Видавництво С К В, 2017. – 261 с.

 • Кишакевич Ю.Л. Патріотичне виховання студентів у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка / Ю.Л. Кишакевич // Проблеми українського національного виховання : зб. наук. пр. / за ред. Надії Скотної та Марії Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 398 с.

 • Кіт Г.Г. Шляхи підвищення ефективності практичної підготовки студентів педвузів до виховної роботи в школі : автореф. дис. канд. пед. наук / Г.Г. Кіт. ‒ К., 1991. ‒ 24 с.

 • Книш Т.В. Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.В. Книш. – К., 2001. – 19 с.

 • Ковалев А.Г. Воспитание чувств / А.Г. Ковалев. – М. : Педагогика, 1971.

 • Коваль Г. Система патріотичного виховання в Україні / Г. Коваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/6/33.pdf

 • Коваль Г.В. Особливості військово-патріотичного виховання в Україні / Г.В. Коваль // Наукові праці. – Вип. 223. Т. 235. Серія «Державне управління». – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 34 – 39.

 • Ковальова Г.П. Україна у світових і глобалізацій них процесах: виклики і відповіді / Г.П. Ковальова, В.О. Даніл’ян // Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 45 (частина І). – С. 229 – 241.

 • Козлова С.А. Воспитание патриотических чувств / С.А. Козлова // Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М. Виноградовой. – М. : Просвещение, 1980. – С. 45 – 72.

 • Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром : монография / С.А. Козлова. – М. : Педагогика, 1988.

 • Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013 – 2017 роки [Електронний ресурс] : схвалено рішенням колегії М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 31.05.2012 № 6/1-21. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua//about-ministry/collegium-of-theministry/119/122/. – Назва з екрана.

 • Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовтня. – С. 5 – 6, 11 – 12.

 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді // Освіта UA [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 / [Електронний ресурс] Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/aboutministry/normative/4068-148.

 • Костянтинова О. Виховуємо патріотів / О. Костянтинова, О. Харитонович, П. Абба // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 10. – С. 11 – 24.

 • Кочуровский В.П. Совершенствовать процесс воспитания и обучения в детском саду / В.П. Кочуровский // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 2. – С. 98 – 99.

 • Кресіна І. О. Українська національна свідомість: Етнополітичний аналіз: Монографія / О.І. Кресіна. – К.: Вища школа,1998. – 392 с.

 • Куліш Р.В. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності / Р.В. Куліш // Науковий вісн. Миколаївського нац. ун-ту ім. В.О.Сухомлинського. Серія: Пед. науки : зб. наук.пр. – Миколаїв, 2014. – Вип. 1.45 (106). – C. 73 – 77.

 • Леоненко А.В. Методика формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників / А.В. Леоненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 10. – С. 8 – 12.

 • Лещенко О. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку / О. Лещенко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 9. – С. 12 – 16.

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

 • Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібн. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Харків : ОВС, 2002. – 164 с.

 • Лохвицька Л. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до процесу морального виховання дітей / Л. Лохвицька // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 70 – 74.

 • Лутовинов В.И. Патриотическое воспитание – вечное веление времени / В.И. Лутовинов // Народное образование. – 1997. – № 3. – С. 52 – 56.

 • Льовочкіна А. М. Етнопсихологія : Навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002. – 140 с.

 • Люріна Т.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховної діяльності / Т.І. Люріна // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/363/307

 • Максютов А. О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Андрій Олексійович Максютов. – Умань, 2013. – 19 с.

 • Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. – М., 1988. – с. 45

 • Материалы ХХVІІ съезда Коммунистической партии Советского Союза. – М., 1986. – с. 164.

 • Машовець М. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах розвитку суспільства / М. Машовець // Вісник інституту розвитку дитини : зб. наук праць. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія. Вип. 5 / редкол. В.П. Андрущенко [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 125 – 129.

 • Мельник Н.І. Розвиток особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі професійної підготовки: український та зарубіжний досвід / Н.І. Мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/melnyk_n._preschool_teachers_personal_development_in_the_process_of_professional_preparation_ukrainian_and_german_experience..pdf

 • Мельнікова О.В. Проблеми патріотичного виховання сучасної молоді / О.В. Мельнікова // Духовнітсь особистості: методологія, теорія і практика. – 2012. – № 2(49). – С. 83 – 89.

 • Методичні рекомендації до планування виховної роботи з студентами у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації [Текст] : (№ 1/9 – 303 від 03.08.98 р.) // Соловей М.І. Виховна робота у вищому навчальному закладі / М.І. Соловей, В.С. Демчук. – К., 2003. – С. 167 – 171.

 • Мирошниченко В.І. Підготовка вчителів до естетичного виховання школярів у сучасному інформаційному просторі : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Володимир Іванович Мирошниченко. – К., 2001. – 19 с.

 • Михайлова К.В. Патріотичне виховання дошкільників на сучасному етапі / К.В. Михайлова, К.Л. Заєц // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Т. 1. – С. 183 – 185.

 • Молодиченко Н.А. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підлітків: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.А. Молодиченко. – К., 2002. – 23 с.

 • Москаленко В. Феномен етноменталітету: психологічний аналіз / В. Москаленко // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». – 2011. – № 985. – С. 78 – 81.

 • Мотрич Н.С. О путях патриотического и интернационального воспитания студентов вузов / Н.С. Мотрич // ХХVІІ съезд КПСС и проблемы формирования коммунистической убежденности студентов в условиях перестройки высшей школы : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – С. 41 – 47.

 • Мусієнко В.С. Особливості патріотичного виховання дітей у дошкільних закладах України (1958 – 1991 роки) / Б.С. Мусієнко // «Молодий вчений». – 2016. – № 2(29). – С. 313 – 316.

 • Мусієнко В.С. Особливості формування почуття патріотизму в дітей у сучасному дошкільному навчальному закладі України / В.С. Мусієнко // Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 18. – С. 21 – 25.

 • Мусієнко В.С. Соціально-педагогічні чинники формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України в 60 – 80 роках ХХ століття / В.С. Мусієнко // Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 17. – С. 275 – 279. 

 • Назаренко Г. Методика підготовки педагогів до патріотичного виховання учнів / Г. Назаренко // Школа. ‒ 2011. ‒ № 4 (64) ‒ С. 8 ‒ 13.

 • Назаренко К. В. Патріотичне й інтернаціональне виховання дітей дошкільного віку / К. В. Назаренко. – К.: Радянська школа, 1989. – 167 с.

 • Назаренко К. Солдатській славі уклонись / К. Назаренко // Дошкільне виховання. – 1985. – № 4. – С. 8–9.

 • Назаренко К. Становлення громадянина / К. Назаренко // Дошкільне виховання. – 1982. – № 12. – С. 9–10.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді";

 • Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента від 17 квітня 2002 року №347 / 2002 // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 2. – С. 9 – 22.

 • Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с. (До 25-річчя незалежності України).

 • Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/fpart68/idx68425.htm

 • Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP991697.html

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: схвалено Указом Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Класний керівник. – 2013. – № 23/24. – С. 9 – 23.

 • Невмержицький О. Реалії виховної роботи в сучасному вищому навчальному закладі у світлі Болонського процесу [Текст] / О. Невмержицький // Освіта. – 2004. – № 31. – С. 2.

 • Недостатній рівень патріотизму пояснюється низькою якістю життя українців – експерти [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://newsradio.com.ua/2013_04_03/Nedostatn-j-r-ven-patr-otizmu-pojasnju-tsja-nizkoju-jak-stju-zhittja-ukra-nc-v-eksperti/

 • Нестеренко В.В. Підготовка вихователів дошкільних закладів до валеологічного виховання дітей : монографія / В.В. Нестеренко. – Одеса, 2007. – 166 с.

 • Нестеренко В.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання: теоретико-методологічний аспект : [монографія] / В.В. Нестеренко. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 219 с.

 • Нестеренко В.В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання : [монографія] / В.В. Нестеренко. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 399 с.

 • Никонова Л.Е. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста / Л.Е. Никонова. – Минск : Нар. асвета, 1991.

 • Нравственное воспитание в детском саду / под ред. В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой. – М. : Просвещение, 1984.

 • Огородников І.Т. Педагогіка : підручник для вчительських інститутів / І.Т. Огородников, П.М. Шимбірьов. – К. : Радянська школа, 1950. – 408 с.

 • Олійник Марія Іванівна. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : дис… на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.01 / Марія Іванівна Олійник. – Тернопіль, 2016. – 475 с.

 • Онопрієнко О. Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект / О. Онопрієнко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. – Умань : РВЦ "Софія", 2007. – Вип. 20. – С. 149 – 157.

 • Онофрійчук Л. О. Підготовка фахівців дошкільної освіти: історичний аспект / Л.О. Онофрійчук // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 149 – 153.

 • Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране. – К., 1987. – С. 7 – 8.

 • Павленко В. М. Етнопсихологія : навч. посіб. / С. О. Таглін, В. М. Павленко. – К., 1999. – 408 с.

 • Павленко В.Н. Факторы этнопсихогенеза : уч. пособие / В.Н. Павленко, С.А. Таглин. – Харьков : ХГУ, 1993. – 160с.

 • Пантюк М.П. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у вітчизняній педагогіці ХХ століття: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.01 / М.П. Пантюк. – Дрогобич, 2011. – 40 с.

 • Панченко Л.Ф. Виховання дітей дошкільного віку у дусі патріотизму / Л.Ф. Панченко // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку світової науки». – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – С. 118 – 120.

 • Паршук С.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до національного виховання учнів: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / С.М. Паршук. – Одеса, 2006. – 21 с.

 • Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистическом обществе : учеб.-метод. пособие / Е.Ф. Сулимов, О.А. Бельков, М.Х. Каримов и др.; под. ред. Е.Ф. Сулимова. – М. : Высш. Шк.., 1986. – 79 с.

 • Патріотичне виховання у сучасних навчальних закладах / Ж.М. Сташко. – К. : Шкільний світ, 2015. – 179 с.

 • Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. – Мн. : «Современное слово», 2005. – 720 с.

 • Педагогіка / за ред. М.Д. Ярмаченка. – К. : Вища школа, 1986. – 544 с.

 • Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії : навчально-методичний посібник: У 2 ч. / за ред. А.М. Бойко. – Ч. 2. – К. : ВІПОЛ; Полтава АСМІ, 2004. – 504 с.

 • Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : монографія / Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова та ін. ; за заг. ред. І.І. Загарницької. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 310 с.

 • Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід : монографія / Г.В. Бєлєнька, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Л. Богініч, Ю.О. Волинець, О.В. Коваленко. – Умань : Сочінський, 2015. – 206 с.

 • Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання / за ред. М. Фіцули. – К. : Вища школа, 1986. – 180 с.

 • Пісоцька Л. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вихователя дітей дошкільного віку в умовах ступеневої освіти / Л. Пісоцька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2006. – № 1–2.– С. 66 – 71.

 • Положення про Громадську раду з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України : затверджено наказом М-ва освіти і науки України від 24 листоп. 2009 р. № 1058 // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 2. – С. 24.

 • Положення про Центр патріотичного виховання : наказ М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту від 17.09.2009 № 3272 // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 2. – С. 7 – 11.

 • Поніманська Т. Виховна сила прикладу / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 1983. – № 7. – С. 6–7.

 • Поніманська Т.І. Динаміка формування готовності студентів до гуманістичного виховання дітей старшого дошкільного віку / Т. Поніманська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 6(49). – С. 179 – 186.

 • Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник / Т.І. Поніманська. – К. : «Академвидав», 2006. – 456 с. (Альма-матер)

 • Пономаренко А.А. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку / А.А. Пономаренко // Нива знань. – 2011. – № 4. – С. 39 – 43.

 • Пономарьова Г. Ф. Виховання громадянськості та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (з досвіду виховної діяльності Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради) :наук.-метод. посібник /Г. Ф. Пономарьова. – Харків : Ранок, 2014. – 79 с.

 • Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога: теорія та практика : монографія /Г.Ф. Пономарьова. – Харків : Ранок, 2014. – 547 с.

 • Притулик Н.В. Підготовка майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з патріотичного виховання дошкільників у процесі опанування етнопедагогіки / Н.В. Притулик // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 4. – С. 220 – 226.

 • Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки : наказ М-ва освіти і науки України, М-ва оборони України, М-ва внутрішніх справ України від 21 жовт. 2013 № 1453/716/997 // Заступник директора школи. – 2013. – № 11. – С. 70 – 79.

 • Програма виховання та навчання в дитячому садку / Під ред. Є. А. Таранової. ‒ К. : Радянська школа, 1986. – 208 с.

 • Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая редакция. Принята ХХVІІ съездом КПСС. – М., 1986. – 218 с.

 • Професійна підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності [Текст] : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Капської. – К. : ІЗМН, 1996. – 96 с.

 • Рогальська І. Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті компетентнісного підходу / І.П. Рогальська // Освіта Донбасу. – 2009. – № 5(137). – С. 72 – 75. 

 • Рогальська Н.В. Професійне та особистісне становлення майбутніх фахівців дошкільної освіти в аспекті їхнього патріотичного виховання / Н.В. Рогальська // Вісник Черкаського університету : Серія: Педагогічні науки № 23(276). – Черкаси, 2013. – С. 83 – 87.

 • Рогачова П.М. Питання інтернаціонального виховання студентів у викладанні діалектичного й історичного матеріалізму / П.М. Рогачова, М.А. Свердліна. – М., Высш. шк., 1985. ‒ 62 с.

 • Савченко Л.Л. Виховання патріотичних почуттів і національної свідомості у дітей та молоді: навч.-метод. посіб./ Л.Л. Савченко, Х.А. Шапаренко. – Х., 2016. – 216 с.

 • Савченко Л.Л. Особливості патріотичного виховання студентської молоді в умовах педагогічного ВНЗ / Л.Л. Савченко // Актуальні проблеми дошкільної освіти : перспективи, інновації, розвиток : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-прак. інтернет-конференції (16 – 17 лютого 2017 р.) – Глухів, 2017. – С. 132 – 137.

 • Савченко Л.Л. Особливості професійної підготовки майбутніх вихователів до регіоналізації патріотичного виховання дітей дошкільного віку / Л.Л. Савченко // Сучасні тенденції розвитку української науки : матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 11 – 12 квітня 2017 р.) – С. 94 – 98.

 • Савченко Л.Л. Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників крізь призму поглядів В.О. Сухомлинського / Л.Л. Савченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2015. – №4. – С.227–231.

 • Савченко Л.Л. Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні умови підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників (1985 – 2012 рр.) / Л.Л. Савченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 140. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – С. 386-391. - ISSN 2518-7465.

 • Савченко Л.Л. Теоретичні засади патріотичного виховання особистості / Л.Л. Савченко // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: зб. наук. пр. Вип. ХХХVІІ – Харків: Видавництво «Основа» ХНУ, 2014. – С. 281 – 291.

 • Савченко Л.Л. Удосконалення теорії та практики патріотичного виховання студентської молоді у педагогічних ВНЗ / Л.Л. Савченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Вип. № 43 (96) – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2015. – С. 561 – 567.

 • Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навчально-методичний посібник / Авт. кол.: І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок та ін. – К. : Пед. думка, 2011. – 240 с.

 • Скульський Р.П. Особливості виховної роботи в національному вищому навчальному закладі [Текст] / Р.П. Скульський // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / ред кол. : М. З. Згуровський (гол. ред.) [та ін.]. – К. : ІЗМН, 1997. – С. 97 – 101.

 • Слободянюк Тетяна Борисівна. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок XX-го століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Б. Слободянюк. – К., 2000. – 20 с.

 • Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. – М. : Политиздат, 1975. – 392 с.

 • Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 680 с.

 • Спасибенко С.Г. Формирование личности в условиях социализа. – М., 1986. – с. 117.

 • Ставицький Г.А. Чинники розвитку етнічної самосвідомості // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2012 рік, 9-10 лютого 2013 року / укл. Г. І. Волинка, О. В. Уваркіна, О. П. Ємельянова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 178–179.

 • Становище української мови в Україні у 2012 році. Аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dobrovol.org/files/2012/stan_movy_2012.doc

 • Стягунова О.О. Використання ідей української народної педагогіки у дошкільних навчальних закладах Донеччини в 60 – 90-х роках ХХ століття : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ольга Олександрівна Стягунова. – Луганськ, 2012. – 297 с.

 • Стьопіна О.Г. Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтва : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Г. Стьопіна. – Луганськ, 2007. – 21 с.

 • Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 1. – С. 55 – 206.

 • Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 2. – С. 418 – 654.

 • Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 2. – С. 148 – 416.

 • Терпелюк С. Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування патріотичних цінностей у молодших школярів / С. Терпелюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 9. – С. 182 – 188.

 • Трубник І.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно мотивованої поведінки старших дошкільників: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / І.В. Трубник. – Ялта, 2009. – 20 с.

 • Фатхулін М.Ф. Воспитание специалиста / М.Ф. Фатхулін. – Казань : издательство Казанского университета, 1990. – 150 с.

 • Федорович А.В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку / А.В. Федорович // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 8. – С. 137 – 144.

 • Філімонова Т.В. Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання молодших школярів в теорії педагогіки / Т.В. Філімонова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/37_2.pdf

 • Філософський енциклопедичний словник / за ред. В.І. Шинкарука / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, К. : Абрис, 2002. – 742 с.

 • Філософський словник соціальних термінів / за ред. В.П. Андрущенка. – К. : Р.И.Ф.; Харків, 2005. – 671 с.

 • Фіцула М.М. Психолого-педагогічні основи підготовки студентів до виховної роботи в процесі навчання / М.М. Фіцула, М.Г. Козак // Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання / за ред. М. Фіцули. – К. : Вища школа, 1986. – 180 с.

 • Хапілова В.П. Проблема виховання патріотизму в контексті соціалізації особистості / В.П. Хапілова // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян», 18 – 19 жовтня 2012 р. – Запоріжжя, 2012. – С. 449 – 452.

 • Хромова М.Н. Идеи патриотизма в трудах отечественных философов и педагогов / М.Н. Хромова // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5 (часть 2). – С. 379 – 382.

 • Чернова І.В. Проблема патріотизму в сучасному науковому дискурсі / І.В. Чернова //  Військово-науковий вісник. – 2011. – Вип. 15. – С. 228 – 238.

 • Чупрій Л.В. Державна підтримка патріотичного виховання молоді / Л.В. Чупрій // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 287 – 297.

 • Шаповалова Н. Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ / Н. Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 64 – 67.

 • Шах Г.В. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи засобами народознавства : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 / Ганна Василівна Шах. – К., 2000. – 18 с.

 • Шевченко Г.П. Духовні основи патріотичного виховання [Текст] : монографія / Г.П. Шевченко, С.С. Рашидова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 197 с.

 • Шпак О.Т. Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти : автореф. дис ... доктора пед. наук: 13.00.04 / Олександр Тихонович Шпак. – К., 2001. – 34 с.

 • Янкович І.І. Підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І.І. Янкович. – Тернопіль, 2016. – 22 с.

 • Яремчук Н.Я. Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.Я. Яремчук. – Вінниця, 2007. – 20 с.

 • Baliński W. Wartości, rodzina, szkoła: patriotyzm na co dzień i od święta : materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej / W. Baliński. – Kraków, 2010. – 96 s.

 • Curren R. Patriotic Education in a Global Age / R. Curren, C. Dorn. – Chicago, 2018. – 175 p.

 • Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy / Ed. D.C. Phillips. – Los Angeles – London – New Delhi, 2014. – Vol. 1. – 454 p.

 • Kahne K. Is patriotism good for democracy? / K. Kahne, E. Middaugh // Pledging allegiance: The politics of patriotism in America’s schools (pp. 115-125). – New York : Teacher’s College Press, 2007. – Pp. 115 – 125.

 • Kleinig J. The Ethics of Patriotism: A Debate / J. Kleinig, S. Keller, I. Primoratz. – Chichester, 2015. – 186 p.

 • Nation-Building and History Educational in a Global Culture / Ed. J. Zajda. – New York – London, 2015. – 196 p.

 • Nussbaum M. Patriotism and cosmopolitanism / M. Nussbaum // For the love of country: Debating the limits of patriotism. – Boston: Beacon Press, 1996. – Pp. 2 – 17.

 • Patriotism and Citizenship / Ed. B. Haynes. – Wiley-Blackwell, 2009. – 108 p.

 • SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy / Ed. J. Arthur, I. Davies, C. Hahn. – Trowbridge, 2008. – 570 p.

 • Westheimer J. Politics and patriotism in education / J. Westheimer // Pledging allegiance: The politics of patriotism in America’s schools. – New York : Teacher’s College Press, 2007. – Pp. 171 – 188.


  Додаток А  1. Опис навчальної дисципліни


  Найменування показників

  Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

  Характеристика навчальної дисципліни

  денна форма навчання

  Кількість кредитів – 1

  Галузь знань

  01 Освіта  Вибіркова


  Напрям підготовки

  012


  Дошкільна освіта

  Модулів – 1

  Кваліфікація

  вихователь дітей дошкільного віку  Рік підготовки:

  Змістових модулів – 2

  4-й

  Лекції

  Тижневих годин для денної форми навчання: 2


  Освітньо-кваліфікаційний рівень:

  «Бакалавр»  20 год.

  Практичні

  4 год.

  Cемінарські

  8 год.

  Самостійна робота

  22 год.


  2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

  У Державних національних програмах «Освіта» («Україна ХХ1 століття»), «Діти України», «Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України як світоглядного чинника.

  Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і грунтується на визнанні пріоритету прав людини. Суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу. Суспільства, яке є єдиним дієвим механізмом розбудови не олігархічної, а народної демократії, правової України, виступає, з одного боку, джерелом опозиції державній владі, а з іншого – взаємодоповнює її, реалізуючи свої розвивальну і контролюючу функції.

  Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

  Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.


  2.1. Мета навчальної дисципліни

  полягає у визначенні сучасних теоретичних засад патріотичного виховання (мети, завдань, принципів, основних напрямів, змісту, технологій), науково-методичних, організаційних, кадрових, інформаційних умов розвитку цього почуття у дітей та учнівської молоді, які забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, привертають увагу органів державної влади до патріотичного виховання особистості в сучасній Україні, сприяють виробленню відповідної політики, підвищенню соціального статусу патріотичного виховання в освітніх закладах.

  Програма є стратегічним рекомендаційним документом, який дає можливість навчальним закладам різних типів, управлінням освіти різних рівнів для розробки системи заходів патріотичного виховання, що відповідають культурологічним орієнтаціям, етнічним особливостям, специфіці, профілю й типу організації – розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах регіону.
  2.2. Завдання дисципліни

  - підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та системі освіти зокрема;  • зміцнювати й розвивати виховні функції навчальних закладів, розширити склад суб’єктів патріотичного виховання, посилити координацію їхніх зусиль;

  • ефективніше використовувати національні традиції, сучасний світовий та вітчизняний педагогічний досвід та дослідження психолого-педагогічної науки у сфері патріотичного виховання;

  • сприяти утвердженню в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

  • зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

  • забезпечити взаємодію системи освіти з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання особистості;

  • сприяти розвитку регіональних та місцевих систем патріотичного виховання, що враховують територіальні, соціальні та національні особливості;

  • формувати шанобливе ставлення до зростаючої особистості у відповідності з Конвенцією ООН про права дитини;

  • посилити роль сім’ї у патріотичному дітей, зміцнити її взаємодію з навчальними закладами;

  • сприяти подальшій демократизації управління процесом патріотичного виховання підростаючого покоління;

  • сформувати у майбутніх вихователів знання про мету, завдання, зміст і методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

  • культивувати кращі риси української ментальності – працелюбність, свободу, справедливість, доброту, чесність, обережне ставлення до природи;

  • формувати у дошкільників мовну культуру.


  За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

  ЗНАТИ:

  • завдання, принципи, зміст патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

  • методи і прийоми патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

  • нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Закони України, Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, Листи Глави Адміністрації Президента України, Накази Міністерства освіти і науки України, Листи Міністерства освіти і науки України);

  • основні сучасні тенденції, актуальні проблеми оновлення і подальшого розвитку патріотичного виховання в дошкільних закладах освіти;

  • особливості організації національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в закладах освіти та родині;

  • сутність та складники патріотизму як суспільної та особистісної цінності; якості людини-патріота;

  • концептуальні засади національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін;

  • основні тенденції та зміст національно-патріотичного виховання особистості; підходи до виховання громадянина-патріота;

  • форми і методи національно-патріотичного виховання старшокласників;

  • міжнародні й вітчизняні орієнтири суспільної солідарності у національно-патріотичному вихованні;

  • особливості організації і проведення тренінгу як ефективної форми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;  ВМІТИ:

  • оперувати поняттєво-категоріальним апаратом дисципліни;

  • самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних засадах методики патріотичноо виховання дітей дошкільного віку;

  • налагоджувати продуктивну педагогічну взаємодію з дітьми та студентською молоддю для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції «патріота-громадянина»;

  • аналізувати та узагальнювати кращий досвід роботи дошкільних закладів освіти з національно-патріотичного виховання;

  • зміцнювати партнерську співпрацю з суб’єктами національно-патріотичного виховання на місцевому рівні;

  • розробляти і реалізовувати програми з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

  • проводити тренінги з питань національно-патріотичного виховання;

  • обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем у практиці роботи з дітьми дошкільного віку;

  • прогнозувати, конструювати та моделювати національно-патріотичну роботу з дітьми дошкільного віку;

  • формувати систему педагогічних поглядів та індивідуального стилю діяльності;

  • враховувати індивідуальні особливості і можливості дітей дошкільного віку; спиратися на позитивні якості й особливості дітей.


  3. ПЕРЕЛІК ЗАБЕСПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН

  Кращому засвоєнню матеріалу методики сприяє вивчення дисциплін: дошкільна педагогіка; історія педагогіки; етнопедагогіка; історія України; дитяча психологія; сучасна українська мова; українська література; методика розвитку мовлення; методика образотворчого мистецтва; педагогічна практика.  3. Програма навчальної дисципліни
  Змістовий модуль 1.

  Особливості сучасного національно-патріотичного виховання

  Тема 1

  Теоретичні основи патріотичного виховання молодого покоління

  Мета: ознайомити студентів із теоретичними засадами патріотичного виховання особистості. Проаналізовати основні визначення понять «патріотизм», «патріотичне виховання», охарактеризовано різновиди патріотизму та принципи патріотичного виховання; визначити напрями формування патріотизму.

  Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, патріот, виховання.

  Тип заняття: засвоєння нових знань.
  План:

  1. Сутність понять «патріотизм».

  2. Сучасні теоретики патріотичного виховання в Україні.

  3. Чинники негативного впливу на формування патріотичних якостей.

  4. Різновиди патріотизму.

  5. Напрями формування патріотизму (ідеологічний, науково-теоретичний, педагогічний, методичний, організаційний, нормативно-правовий.  Базова література:

  1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – 384 с.  Додаткова література:

  1. Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Гірська школа Українських Карпат. – 2015. – № 12-13. С. 26-37. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_25.

  2. Ващенко Г. Процес виховання патріотизму / Г. Ващенко. Виховання волі й характеру. – К., 1999. – С.295-318.

  3. Винниченко В. Відродження нації. Ч. І-ІІІ / В. Винниченко. – К.: 1992.

  4. Вітовський В. Чи можливе нині національне відродження / В. Вітовський // Універсум. – 2008. – №1-2. – С.1-3.

  5. Назаренко Г.А. Етнічна і національна свідомість у контексті міжетнічних відносин в умовах української державності // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – Вип. 8. – Київ, 2005. – С.52-57.

  6. Назаренко Г.А. Інноваційні підходи до створення патріотичного спряманого виховного середовища / Г.А. Назаренко // Імідж сучасного педагога. – 2008. –№7-8. – С. 43-46.

  7. Постовий В. Національна ідея в освіті й вихованні дітей і молоді в Україні / В. Постовий // Освіта і управління. – 2007. – Т.10. – Число 1. – С. 89-97.

  8. Раєвський В. Героїко-патріотичне виховання учнівської молоді // www.fond-dobrobut.org.ua – 12.02.2008р.

  9. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання / М.Г. Стельмахович. – Івано-Франковськ, 1996, – 354с.

  10. Сухомлинський В. Вибрані твори : в 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т.5. – 639 с.


  Самостійна робота 1

  Теоретичні основи патріотичного виховання молодого покоління

  Мета: вчити студентів самостійно працювати з літературою, стимулювати їх до самостійної роботи. Вчити студентів виділяти суттєве та головне в тексті. Розвивати вміння аналізувати.
  Завдання до самостійної роботи

  1. Розкрийте сутність поняття патріотизму.

  2. Які основні завдання стоять перед українським суспільством?

  3. Ким було започатковано створення українського виховного ідеалу?

  4. Назвіть сучасних теоретиків патріотичного виховання в Україні.

  5. Підготувати реферативні доповіді за темами:  • Класики української педагогіки про патріотичне виховання.

  • Витоки негативної оцінки патріотизму.

  • Національно-патріотичне виховання в ХГПА.

  • Сутність сучасного патріотизму українського суспільства.

  • Патріотичне виховання дітей та молоді за рубежем.

  • Сучасна педагогічна наука про патріотичне виховання.


  Базова література:

  1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – 384 с.

  Додаткова література:

  1. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології / Г. Ващенко. – К.: Школяр, 2000.

  2. Пономарьова Г. Ф. Взаємодія викладача і студента у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ / Г. Ф. Пономарьова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук.праць / Українська інженер.-пед. акад. – Харків, 2014. – С.25-36.

  3. Пономарьова Г.Ф. Виховання громадянської культури та патріотизму студентів вищих педагогічних навчальних закладів (з досвіду виховної діяльності Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради) : Науково-методичний посібник / Г. Ф. Пономарьова. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 79 с.

  4. Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога: теорія та практика : монографія / Г.Ф. Пономарьова. – Харків : Ранок, 2014. – 547 с.

  5. Пономарьова Г. Ф. Виховання як динамічна система / Г. Ф. Пономарьова // Вісник Житомірського державного університету імені І. Франка. – Житомир, 2009. – С.42-47.

  6. Пономарьова Г. Ф. Історія української культури : навч. посіб. / Г. Ф. Пономарьова, В.М. Бескорса, В.М. Малихіна. – Харків : Захарченко С.Н., 2012. – Ч.1. – 152 с.

  7. Пономарьова Г. Ф. Духовний розвиток особистості в умовах вищої школи / Г. Ф. Пономарьова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. нак. праць / за заг. ред.. В. І. Сипченка. – Словянськ : Вид. центр СДПУ, 2005. – Вип. ХХІІІ. – С.8-15.

  8. Пономарьова Г.Ф. Системні підходи до організації виховної роботи в педагогічному навчальному закладі / Г.Ф. Пономарьова // Система виховної роботи як важливий чинник формування особистості вчителя, вихователя / зб. нак. праць / Харк. пед. коледж. – Харків : 2008. – С.5-8.


  Тема 2

  Передумови успішного патріотичного виховання

  Тип заняття: засвоєння нових знань.
  План:

  1. Використання народної педагогіки та творчої спадщини видатних педагогів минулого.

  2. Родинне виховання як засіб формування патріотичних якостей.

  3. Особистість педагога.

  4. Планування виховної діяльності. Педагогічні умови ефективності виховного процесу.

  5. Діагностика рівня патріотичної вихованості та знання критеріїв патріотичної вихованості.

  6. Підготувати реферативні доповіді або мультимедійні презентації за темами:

  – Співпраця навчального закладу та родини щодо реалізації завдань патріотичного виховання.

  – Значення ролі особистості педагога у сформуванні позиції патріота у школяра.

  – Етнопедагогіка про цінності патріотичного виховання.

  – Планування виховного процесу як засіб підвищення його ефективності.

  – Використання етнопедагогіки для здійснення патріотичного виховання дітей у сучасних умовах.

  – Педагогічна акмеологія вихователя.

  Базова література:

  1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – 384 с.  Додаткова література:

  1. Бех І. Національна ідея у виховному процесі школи. Програмно-виховний контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – №45 (461). – 2008. – 40 с.

  2. Васянович Г.П. Педагогічна етика / Г.П. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 344 с.

  3. Вишневський О. Сучасне українське виховання / О. Вишневський // Педагогічні нариси. – Львів, – 1994. – 238 с.

  4. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навальному закладі: науково-методичний посібник / Т.Д. Дем’янюк. – Суми, Антей. –2006. – 384 с.

  5. Ільїна Т.В. Педагогічне планування в освітніх установах / Т.В. Ільїна. – Ярославль, 2005. 

  6. Лисенко Н.В. Етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник / Н.В. Лисенко В.В. Лапко. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 85 с.

  7. Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога: теорія та практика : монографія / Г.Ф. Пономарьова. – Харків : Ранок, 2014. – 547 с.

  8. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання / М.Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996, – 354 с.

  9. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

  10. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад школа, 1978. – 263 с.

  Самостійна робота 2

  Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний аспект

  Мета: вчити студентів самостійно працювати з літературою, стимулювати їх до самостійної роботи. Розвивати вміння аналізувати, виділяти суттєве та головне в тексті.

  Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.
  Завдання до самостійної роботи

  1. Національне і моральне виховання у досвіді педагогів і письменників минулого Г. Сковороди, І. Котляревського, П. Куліша, Ю. Федьковича.

  2. Концепції національного виховання К.Д. Ушинського.

  3. Патріотичне виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка.

  4. В. Сухомлинський: патріотизму як основи духовного становлення особистості.

  5. М.Г. Стельмахо́вич: відродження й розвиток автентичної української педагогіки й шкільництва на засадах національної педагогічної культури рідного народу. 

  6. Пояснити сенс висловлювання:

  – «Народ, позбавлений своїх традицій, обертається на табун говірких тварин (Конфуцій).

  – «Кожен повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе» (Г. Сковорада).

  – «Ми добре усвідомлюємо, що виховання у вузькому розумінні цього слова, як навмисна виховна діяльність – школа, вихователь і наставники otticio – зовсім не єдині вихователі людини і що такими ж сильними, а можливо і значно сильнішими вихователі його є вихователі не навмисні і природа, сім’я, суспільство, народ, його релігія і його мова, словом, природа та історія в найширшому розумінні цих обширних понять» (К. Ушинський).

  – «Незвичайний педагог – рідни мова – не лише навчає багато чого, а й навчає напрочуд легко, за якимсь недосяжним полегшеним методом» (К. Ушинський).

  – «Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо» (В. Сухомлинський).

  – «Головна проблема, яка стоїть перед Україною, – брак глибоко вкоріненого національного усвідомлення громадянської відповідальності. Це стрижнева проблема, із якою країна опинилася віч-на віч» (Збігнєв Бжезинський).

  – «…всі наші політичні досягнення перебувають безпосередньо залежать від ступеня нашого патріотичного натхнення, від росту відповідальності національної свідомості в … суспільстві та народі…» (Н. Бердяєв).

  – «Історія – це пам'ять нації,.. це спосіб, котрим нація установлює свою ідентичність, справжність і намри…» (Д. Кеннеді).

  – «Якщо ти знаєш засіб зміцнити тіло, загартувати волю, облагородити серце, загострити розум і врівноважити розсудок – значить, ти вихователь» (Ш. Лятурно).

  Форма контролю: конспект, реферативна доповідь, мультимедійна презентація.

  Базова література:

  1. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – 360с.  2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч.посібн./За ред. О. Любара. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2003. – 450 с.

  3. Історія педагогіки: курс лекцій. Навчальний посібник / К., 2004.171 c.

  4. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд.О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с.

  5. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навч.посібник. – Суми: Сум.ДПУ, 2000.

  INTERNET-ресурси:

  Web-мультимедіа енциклопедія «Історія педагогіки» – webhp.ksu.ks.ua/ joomla/index.php  Додаткова література:

  1. В.О.Сухомлинський. Бесіди про громадянськість // Вибр. Тв..: У 5-т. - К.: Рад. Шк.., 1976. – Т.1. – С. 428-447.

  2. В.О.Сухомлинський. Громадянське начало – основна ланка морального виховання // Вибр. Тв..: У 5-т. - К.: Рад. Шк.., 1977. – Т.4. – С. 145-154.

  3. «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина» // Науково-методичний збірник. – С., 2007. – Вип.ХХХVІІ.

  4. В.О.Сухомлинський. Народження громадянина // Вибр. Тв..: У 5-т. - К.: Рад. Шк.., 1976. – Т.5. – С. 283-582.

  5. В.О.Сухомлинський. З чого починається громадянин: Вибр. Тв..: У 5-т., - К.: Рад. Шк.., 1977. – Т.5. – С. 359-366.


  Практичне заняття 1

  Діагностка визначення рівня громадянської культури,

  самосвідомості та патріотизму
  Мета: познайомити з діагностикою громадянської самосвідомості особистості. Вчити працювати з літературою, виділяти головне, стимулювати до самостійної роботи.

  Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

  Метод: анкети, тести.

  Хід заняття

  1. Обговорення теоретичного матеріалу лекції «Передумови успішного патріотичного виховання».

  2. Контроль самостійної роботи.

  3. Практична робота «Діагностка визначення рівня громадянської культури та патріотизму»:

  – діагностика громадянської самосвідомості особистості,

  – анкета для студентів з діагностування громадянської позиції,

  – анкета на виявлення рівня сформованості поняття «демократія»,

  – методика для визначення громадянської позиції студентів.

  4. Розробити методичні поради щодо удосконалення національно-патріотичного виховання підростаючого покоління «Патріотизм – це стиль життя».

  5. Підсумок.

  Базова література:

  1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – С. 67-70.

  2. Робоча книга вихователя. Вип. 1/ уклад. О.І. Тимчишин, В.І. Уруський. – Тернопіль : ТОІППО, 2000. – 300 с. 

  Додаткова література:

  1. Войтко В.И., Гильбух Ю.З. Школьная діагностика: достижения и перспективы/ В.И. Войтко, Ю.З. Гильбух. – К., 1980.

  2. Витвицька С.С. Педагогічна діагностика в роботі класного керівника. У кн.. Практикум з педагогіки/ за заг. Ред. – О.А. Дубасюк. – К.: ІСДО, 1996. – С.324-340.

  3. Кондратенко Л. Підводні течії шкільної діагностики / Л. Кондратенко // Психолог. – 2007. – №1. – С.18-27.

  4. Теплицька Н. Функції психодіагностики у навчально-виховному процесі / Н. Теплицька //Класний керівник. – 2008. – №5. – С.18-19.
  Семінарське заняття 1

  Педагогічні умови ефективності виховного процесу

  Тип заняття: узагальнення і систематизації знань.
  План:

  І. Перевірити свої знання:

  1. Ступені патріотичної вихованості.

  2. Чинники, що характеризують здатність педагога до виховання.

  3. Рівні педагогічної майстерності з патріотичного виховання.

  4. Методи педагогічної діагностики.

  5. Загальнопедагогічні принципи планування виховної роботи.

  6. Джерела плану виховної роботи.

  7. Умови ефективності патріотичного виховання.  ІІ. Дати відповіді на запитання:

  1. У чому полягає місія сучасного педагога.

  2. Назвіть показники високого рівня патріотичної вихованості.

  3. Назвіть форми роботи з батьками.

  4. Поясніть, як проявляється роль етнопедагогіки під час здійснення патріотичного виховання.

  5. Які функції виконує педагогічне планування?

  6. Яких вимог має дотримувати педагог при відвідуванні вихованця чи батьків удома?

  7. Яку роль під час здійснення виховання відводять вітчизняній етнопедагіці відомі українські педагоги?  ІІІ. Пояснити сенс висловлювання:

  1. «Великий той учитель, який проймається справою, якої навчає».  (Катон Старший).

  2. «Справжній учитель – найкращий, найвірніший друг батьків…Почувати себе вчителем означає почувати себе другом батьківського дому» (А. Дістервег).

  3. «Де шкільна справа в занепаді, винний у цьому вчитель; де вона добре поставлена, там вона цим забов’язана вчителеві» (А. Дістервег).

  4. «У вихованні все повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в справі виховання» (К.Д. Ушинський).

  5. «Що сказали б ви про архітектора, який, закладаючи нову будівлю, не зумів би відповісти вам на запитання, що він хоче будувати? Те саме повинні ви сказати й про вихователя, який не зуміє чітко й точно визначити вам мету своєї виховної діяльності...» (К. Д. Ушинський).

  6. «Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше – люди. З них на першому місці – батьки та педагоги» (А. Макаренко).

  7. «Сім'я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави. На моральному здоров'ї сім'ї будується педагогічна мудрість школи» (В.О. Сухомлинський).

  8. «Майбутнє нації в руках матерів» (О. Бальзак).

  9. «Найкращий спосіб прищепити дітям любов о батьківщини в тому, щоб ця любов була у батьків» (Ш. Монтеск’є).

  10. «Дитина, яка терпить менше образ, виростає людиною, яка більше усвідомлює свою гідність» (М. Чернишевський).  Базова література:

  1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – 384 с.


  Додаткова література:

  1. Бех І. Національна ідея у виховному процесі школи. Програмно-виховний контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – №45 (461). – 2008. – 40 с.

  2. Васянович Г.П. Педагогічна етика / Г.П. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 344 с.

  3. Вишневський О. Сучасне українське виховання / О. Вишневський // Педагогічні нариси. – Львів, – 1994. – 238 с.

  4. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навальному закладі: науково-методичний посібник / Т.Д. Дем’янюк. – Суми, Антей. –2006. – 384 с.

  5. Ільїна Т.В. Педагогічне планування в освітніх установах / Т.В. Ільїна. – Ярославль, 2005. 

  6. Лисенко Н.В. Етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник / Н.В. Лисенко В.В. Лапко. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 85 с.

  7. Пономарьова Г.Ф. Виховання громадянської культури та патріотизму студентів вищих педагогічних навчальних закладів (з досвіду виховної діяльності Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради) : Науково-методичний посібник / Г. Ф. Пономарьова. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 79 с.

  8.Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання / М.Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996, – 354 с.

  9. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

  10. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад школа, 1978. – 263 с.
  Тема 3

  Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
  Мета: Ознайомити із стратегічним рекомендаційним документом, який дає можливість навчальним закладам різних типів, управлінням освіти різних рівнів для розробки системи заходів патріотичного виховання, що відповідають культурологічним орієнтаціям, специфіці, профілю й типу організації – розробника і є актуальними для конкретних соціально-політичних реалій.

  Тип заняття: засвоєння нових знань.
  План:

  1. Проблема патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

  2. Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність, компонент структури особистості.

  3. Основні тенденції та зміст патріотичного виховання особистості.

  4. Мета, завдання, принципи патріотичного виховання.


  Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
  2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
  2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
  2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка