Міністерство освіти І науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису савченко людмила леонідівна


Методи, засоби і форми патріотичного вихованняСторінка11/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір2.48 Mb.
#49564
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5. Методи, засоби і форми патріотичного виховання.


6. Інститути, що забезпечують патріотичне виховання.
Базова література:

1. Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Гірська школа Українських Карпат. – 2015. – № 12-13. С. 26-37. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_25.


Самостійна робота 3

Патріотичне виховання дітей та молоді
Мета: вчити студентів самостійно працювати з літературою, стимулювати їх до самостійної роботи. Розвивати вміння аналізувати, виділяти суттєве та головне в тексті.
Завдання до самостійної роботи

1. Законспектувати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді:

1.1. Мета та завдання національно-патріотичного виховання дітей та молоді

1.2. Принципи патріотичного виховання

1.3. Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та молоді

– Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді

– Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання

– Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством

– Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді

1.4. Етапи впровадження національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

2. Ознайомитися із методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Проаналізувати заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

4. Вивчити нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання.

5. Метод проектів в ході впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.Форма контролю: конспект.

Базова література:

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс] / МОН України. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ – [Дата запиту 10.10.2016].

2. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [Електронний ресурс] / МОН України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 . – [Дата запиту 10.10.2016].
Тема 4

Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави

Тип заняття: засвоєння нових знань.

План:


1. Контроль самостійної роботи «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді».

2. Виховання в контексті соціально-економічних реформ.

3. Філософські засади виховання.

4. Психолого-педагогічні засади виховання.

5. Джерела і чинники виховання і самовиховання студентської молоді.

Базова література:

1. Костюк І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І.В. Костюк, І.Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 268 с.

2. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін: навчально-методичний посібник / авт. кол. Бех І.Д., Журба К.О., Киричок В.А. та ін.. – К.: Пед.думка. – 2011. –240 с.
Самостійна робота 4

Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави

Мета: вчити студентів самостійно працювати з літературою, стимулювати їх до самостійної роботи. Розвивати вміння аналізувати, виділяти суттєве та головне в тексті.

Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.
Завдання до самостійної роботи

1. Пріоритети виховання.

2. Пріоритет викладача – наставника і патріота.

3. Пріоритет – підготовка фахівця високої кваліфікації.

4. Кодекс цінностей виховання.

5. Підготувати реферативні доповіді або мультімедійні презентації за темами:

– «Патріотичне виховання студентів педагогічного вишу з використанням засобів ІКТ»,

– «Сучасні підходи до розуміння національно-патріотичного виховання молоді»,

– «Формування патріотичного світогляду та ідеологічної компетентності педагогів ДНЗ як необхідний чинник національно-патріотичного виховання».

Форма контролю: конспект.
Базова література:

1. Костюк І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І.В. Костюк, І.Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 268 с.

2. Шевченко Г.П., Рашидова С.С. Духовні основи патріотичного виховання: Монографія / Г.П. Шевченко, Г.П. Рашидова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 198 с.

Додаткова література:

Основи національного виховання [Текст] : концептуальні положення. Ч. 1 / за ред. В.Г. Кузя, Ю.Д. Руденка, З.О. Сергійчук та ін.. – К. : Київ, 1993. – 152 с.


Тема 5

Принципи, методи, засоби та форми патріотичного виховання

Мета: ознайомити студентів з принципами, методами, засобами та формами патріотичного виховання особистості. Проаналізовати основні визначення понять, охарактеризовано методи та форми патріотичного виховання; визначити компоненти особистісно орієнтованого підходу

Ключові слова: принципи патріотичного виховання, метод патріотичного виховання, прийоми виховання, форми патріотичного виховання, іннованаційні педагогічні технології, особистісно орієнтована технологія виховання, особистісно орієнтована педагогічна ситуація, проектна культура, ігрові технології.

Тип заняття: засвоєння нових знань.
План:

1. Принципи патріотичного виховання.

2. Методи патріотичного виховання: вербальні, методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки, методи стимулювання поведінки і діяльності, методи педагогічної підтримки.

3. Засоби патріотичного виховання.

4. Форми патріотичного виховання: інформаційні, діяльнісно-практичні, інтегративні, наочні.

5. Тематика виховних справ з патріотичного виховання: пізнавальні, соціально-орієнтовані, етичні, естетичні, екологічні, трудові, фізичні.

6. Інноваційні технології патріотичного виховання.

Базова література:

1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – С. 99-190.

2. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін: навчально-методичний посібник / авт. кол. Бех І.Д., Журба К.О., Киричок В.А. та ін.. – К.: Пед.думка. – 2011. – 240 с.

3. Шевченко Г.П., Рашидова С.С. Духовні основи патріотичного виховання: Монографія / Г.П. Шевченко, Г.П. Рашидова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 198 с.Додаткова література:

1. Вишневський О. Сучасне українське виховання / О. Вишневський // Педагогічні нариси. – Львів, – 1994. – 238 с.

2. Доценко О.ГФормуємо інтерес до козацької педагогіки у системі виховної роботи [Електроний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-01/08dogsew.pdf

3. Коркішко О.Г. Петріотичне виховання: досвід сучасної школи [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://eprints.zu.edu.ua/1942/1/7.pdf

4. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання и навчання: Навчальний посібник / В.І. Лозова, Г.В. Троцко / Харк. держ. пед. ун-т ім.Г. С. Сковороди. 2-е вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. 400 с. 

5. Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. – 2000. – № 2,4.

6. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання / М.Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996, – 354 с.

7. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

8. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / В.О. Сухомлинський //Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 700 с.

9. «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина» // Науково-методичний збірник. – С., 2007. – Вип.ХХХVІІ.

10. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання / К.Д. Ушинський // Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 700 с.


Самостійна робота 5

Особливості виховання патріотизму у студентської молоді в сучасних соціокультурних умовах
Мета: вчити студентів самостійно працювати з літературою, стимулювати їх до самостійної роботи. Розвивати вміння аналізувати, виділяти суттєве та головне в тексті.

Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

Завдання до самостійної роботи

1. Особливості патріотичного виховання студентської молоді в умовах педагогічного ВНЗ.

2. Особливості професійної підготовки майбутніх вихователів до регіоналізації патріотичного виховання дітей дошкільного віку

3. Взаємодія сім’ї та науково-педагогічних працівників ПВНЗ в процесі національно-патріотичного виховання дітей та студентської молодіБазова література:

1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – С. 99-190.Додаткова література:

1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання. Науково-методичной посібник / І. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

2. Коджаспаров А. Ю., Коджаспарова Г. М. Педагогический словарь для студентов высших и средних педагогических учебных заведений./ А.Ю. Коджаспаров, Г.М. Коджаспарова – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 176 с.

3. Кузьміна Н.В., Кухарєв Н.В. Психологічна структура діяльності вчителя./. Н.В. Кузьміна, Н. В. Кухарєв. – Гомель: Гомельський держ. у-т, 1976. – 87 с.

4. Освітні технології. Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2000. – 256 с.

5. Подмазин С.И. Личностно ориентированное образование: социально- философское исследование / С.И. Подмазин – Запорожье : Просвіта, 2000. – 84 с.

6. Психологія. Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А, Гончарук та ін./ За ред. Ю.Л. Трофімова. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 560с.

7. Синенко В. Я. Профессионализм учителя / В.Я. Синенко // Педагогика. – 1999. – № 5. – С.45.Семінарське заняття 2

Особливості сучасного патріотичного виховання

Тип заняття: узагальнення і систематизації знань.
План:

І. Перевірити свої знання:

1. Принципи патріотичного виховання.

2. Вербальні методи формування патріотизму.

3. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.

4. Методи стимулювання поведінки і діяльності.

5. Засоби патріотичного виховання.

6. Тематика виховних справ з патріотичного виховання.

7. Алгоритм проектної діяльності.

8. Використання технології колективної справи для виховання патріотичних якостей.

9. Технології порт фоліо, педагогічної підтримки та гуманного колективного виховання.ІІ. Дати відповіді на запитання:

1. Які методи патріотичного виховання ви знаєте?

2. Які прийоми патріотичного виховання вам відомі!

3. Які ви знаєте підходи до реалізації сучасного патріотичного виховання?

4. У чому роль органів студентського самоврядування у здійсненні патріотичного виховання?

5. Що є стратегією і тактикою в реалізації фрмування патріотизму?

6. Які ви знаєте сучасні технології проведення дискусії?

7. Які технології та засоби виховного впливу сприяють формуванню любові до природи рідної землі?

8. Які шоу-технології сприяють вихованню патріотизму?

ІІІ. Пояснити сенс висловлювань:

1. «Педагогічна ідея» – це повітря, в якому роправляє крила педагогічна творчість» (В. Сухомлинський).

2. «Школа стає справжнім осередком культури тоді, коли в ній панують: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова» (В. Сухомлинський).

3. «Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується» (В. Сухомлинський).

4. «Той, хто забув колиску, з якої піднявся, щоб піти по землі, хто байдужий до матері, що вигодувала та виховала його, не здатен переживати високі патріотичні почуття» (В.О. Сухомлинський).

5. «Моральний обов’язок справжнього патріота – служити народові в людстві і людству в народі» (В. Соловйов).

6. «Кожна людина народжується для якогось діла» (Е. Гемінгвей).

7. «Одне із завдань проектів – збагачення життєвого досвіду шляхом організації соціальної роботи учнів, мотивації іх мислення та дії» (В. Кілпатрік).

8. «Учитель – це той, хто думає про зміни й інновації як про своє життя» (М. Фуллан).

9. «Я потребую пізнати світ і себе, я потребую життєвих експериментів. Я хочу приміряти на себе і ту роль, і цю. Мені потрібні труднощі й помилки» (В. Леві).

10. «Звичка та любов до гри, які спрямовують на неї всю старанність і пам’ять людини, компенсують брак розуму» (Я. Коменський).

11. «Зневага до виховання є загибель людей, сімей, держави і всього світу» (Я. Коменський).

12. «Покажіть мені систему виховання, і я скажу, в якій державі ви хочете жити» (Платон).

IV. Тематика реферативних робіт та мультимедійних презентацій:

1. Реалізація принципів патріотичного виховання.

2. Вербальні методи патріотичного виховання.

3. Використання ігор для патріотичного виховання.

4.Інноваційні технології виховання патріотизму.

6. Методи виховання патріотизму.

7. Екологічне виховання як один із напрямів формування патріотичної позиції.

8. Реалізація технологічного підходу до здійснення патріотичного виховання.

9. Прийоми ваховання патріотизму.

10. Використання шоу-технологій для патріотичного виховання.

11. Тематика виховних справ із патріотичного виховання.

12. Засоби патріотичного виховання.Базова література:

1. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В.П. Матящук. – Тернопіль: Мандівець, 2014. – 384 с.Додаткова література:

1. Вишневський О. Сучасне українське виховання / О. Вишневський // Педагогічні нариси. – Львів, – 1994. – 238 с.

2. Доценко О.ГФормуємо інтерес до козацької педагогіки у системі виховної роботи [Електроний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-01/08dogsew.pdf

3. Коркішко О.Г. Петріотичне виховання: досвід сучасної школи [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://eprints.zu.edu.ua/1942/1/7.pdf

4. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання и навчання: Навчальний посібник / В.І. Лозова, Г.В. Троцко / Харк. держ. пед. ун-т ім.Г. С. Сковороди. 2-е вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. 400 с. 

5. Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. – 2000. – № 2,4.

6. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання / М.Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996, – 354 с.

7. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

8. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / В.О. Сухомлинський //Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 700 с.

9. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання / К.Д. Ушинський // Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 700 с.

Змістовий модуль 2

Основи патріотичного виховання дошкільників
Тема 6

Специфіка формування національної самосвідомості

у дошкільників
Мета: сформувати уявлення про національну самосвідомість як об’єкт наукового дослідження; пояснити чинники її формування; розкрити психолого-педагогічні особливості формування національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку як складової патріотичного виховання; ознайомити із педагогічними умовами формування національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: патріотичне виховання, свідомість, національна самосвідомість.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

План:


 1. Національна самосвідомість як об’єкт наукового дослідження.

 2. Поняття національної самосвідомості та чинники її формування.

 3. Характеристика національної самосвідомості дошкільника.

 4. Психолого-педагогічні особливості формування національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку як складової патріотичного виховання.

 5. Педагогічні умови формування національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку.

Базова література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), (наук.керівник Богуш А.М.), схвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол №5/2-2, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615.

 2. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Інструктивно-методичні рекомендації (Додаток до листа МОН України від 25.07.2016 № 1-9/396) [Текст] // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С.11-15.

 3. Савченко Л.Л., Шапаренко Х.А. Виховання патріотичних почуттів і національної свідомості у дітей та молоді: навч.-метод. посіб./ Л. Л. Савченко, Х. А. Шапаренко. – Х., – 2016. –216 с.


Самостійна робота 6

Формування національної самосвідомості – основи патріотизму

у вихованні дошкільників

Мета: Ознайомитися із нормативними документами щодо організації національно-патріотичного виховання у ДНЗ. Стимулювати студентів до самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вміти виділяти суттєве та головне в тексті. Розвивати вміння аналізувати, проводити самоконтроль знань.

Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

Завдання до самостійної роботи

І. Дати відповіді на запитання:

1. Назвіть нормативні документи, які окреслюють завдання національно-патріотичного виховання дошкільників?

2. Керуючись новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти, знайти в кожній освітній лінії і сформулювати завдання з національно-патріотичного виховання дошкільників.

3. Підготувати презентацію на тему: «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку» та «Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку».

4. Підготувати реферативні доповіді та мультимедійні презентації за темами:

– «Роль педагога в посиленні патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах»;

– «Педагогічна освіта батьків з питань патріотичного виховання»;

– «Формування основ національної свідомості – важливий аспект розвитку дошкільника»;

– «Виховання патріотичних почуттів дошкільників за творами В.О. Сухомлинського».

«Національне виховання старших дошкільників на засадах народної педагогіки»;

«Використання народної творчості у структурі національного виховання дошкільників».

5. Підготувати доповідь на батьківські збори за вибором:

«Патріотизм як основа сучасного виховання дітей»;

– «Формування патріотичного світогляду дошкільника»;

– «Ознайомлення дошкільників із Державною символікою України»;

– «Свято живе у родинному колі»;

– «З чого починається Батьківщина».

Форма контролю: конспект, реферат.

Базова література:


 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), (наук.керівник Богуш А.М.), схвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол №5/2-2, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615.

 2. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Інструктивно-методичні рекомендації (Додаток до листа МОН України від 25.07.2016 № 1-9/396) [Текст] // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С.11-15.

Додаткова література:

 1. Березін А.М. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості: дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / А.М. Березін. – К., 2002. – 208с.

 2. Бойко С.М. Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір: дис. канд. філос. наук: 09.00.12 / Центр українознавства Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 200с.

 3. Боришевський М.Й. Національна самосвідомість та ідентифікація громадян як чинник демократичних перетворень в українському суспільстві / М.Й. Боришевський // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. – С. 138-144.

 4. Фоменко Е. В. Формування національної самосвідомості / Е. В. Фоменко. – Х. : Основа, 2009. – 128 с. – («ДНЗ. Вихователю»). – Із змісту: Ігри. – С. 166-169.


Тема 7

Виховання патріотизму як необхідний складникосвітньо-виховного процесу
Мета:Пояснити особливості формування патріотичного світогляду дітей дошкільного віку; розкрити сутність інтеграції патріотичного виховання в системі роботи ДНЗ; обгрунтувати значення патріотичного виховання для гармонійного розвитку особистості.

Тип заняття: засвоєння нових знань.
План:

1. Формування патріотичного світогляду дошкільнят.

2. Інтеграція патріотичного виховання в систему роботи ДНЗ.

3. Значення патріотичного виховання для гармонійного розвитку особистості дитини.

4. Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи дошкільного закладу:

– значення патріотичного виховання в умовах дошкільного закладу;

– принципи, яких необхідно дотримуватися в процесі патріотичного виховання дошкільнят;

–форми роботи з дітьми з патріотичного виховання;

– напрями та методи патріотичного виховання дітей.

Базова література:

Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).Додаткова література:

 1. Авдєєва О.В. Патріотичне виховання старших дошкільників. Мн., 2004. С. 18-20.

 2. Жуковська Р.І. та ін. Рідний край: посібник для вихователів дитячих садків. / За ред. Козлової С.А. – М.: Просвещение, 1990. – 238с.

 3. Ніконова Л.Є. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку. – Мн.: Народна асвета, 1989. – 67с.

 4. Ніконова Л.Є. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку – Мн.: Народна освета, 1991. – 112с.

 5. Усова О.П. Навчання в дитячому садку. – М.: Просвещение, 1981. – 176с.

 6. Чечет В.В. Виховання патріотичних почуттів. – Мн.: Народна освіта, 1997. – 62 с.

 7. Чечет В.В. Патріотичне виховання в сім'ї. – Мн.: Народна освіта, 1989. – 144с.

 8. Ясєв Н.Ю. Виховання основ патріотичних почуттів у дошкільнят. – Могилів, 2000. – 96с.


Самостійна робота 7

Патріотичне виховання дітей як один з пріоритетних напрямів

виховної роботи у ДНЗ: від минулого до сьогодення
Мета: проаналізувати погляди педагогів минулого В.О. Сухомлинського та С. Русової на національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку. Довести, що вони не втратили актуальності і на їх основі й сьогодні створюються програми громадянського та національного виховання дітей та молоді. Звернути увагу на їх роль у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти.

Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вихователя, В.О. Сухомлинський, патріотизм, патріотичне виховання; С. Русова, український дитячий садок, національне виховання.

Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

Завдання до самостійної роботи

1. Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників крізь призму поглядів В.О. Сухомлинського.

2. Концепція національно-патріотичного та духовно-морального виховання за педагогічними ідеями С.В. Русової:

– Принципи виховання за С. Русовою: науковості, виховання на національному ґрунті, природовідповідністі.

– Мовна концепція С. Русової.

– Погляди на духовне виховання.3. Проблеми сьогодення та шляхи їх подолання. Яким має бути сучасний український національний дошкільний заклад?

Базова література:

 1. Богуш А. Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку. Концепція Софії Русової та сьогодення [Текст] / Алла Богуш // Дошкільне виховання. – 2016. – № 2. – С.2-5.

 2. Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / А.М. Богуш. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. – 272 с.

Додаткова література:

 1. Зайченко І. Апостол правди і науки: Софія Русова. До дня 150-річччя від дня народження С. Русової. [Електроний ресурс] / І. Зайченко // Режим доступу: http://sian-ua/info/index.php.

 2. Назарян Р.Т. В.О. Сухомлинський – дітям: з досвіду використання спадщини В.О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу / керівник творчої групи: Назарян Р.Т. ; за заг. ред. Покроєвої Л.Д., наук. консультант Сухомлинська О.В. – Харків : Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2007. – 112 с.

 3. Москаленко А.О. Софія Русова (1856-1940) /А.О. Москаленко; Освіта України. 1997. – №33. – 7-9 с.

 4. Проскура О. Біля джерел української педагогічної думки / Русова С. Вибрані твори. – К.: Освіта, 1996.

 5. Проскура О. Софія Русова / О. Проскура; Педагогічна думка. 2006. –№1. – 16-17 с.

 6. Русова С. Дошкільне виховання // Софія Русова // Русова С. Вибрані педагогічні твори: у 2 кн. – К.; 1997. – Кн.1. – С. 44-92.

 7. Русова С. Мої спомини. – К., 1996.

 8. Русова С. Нова школа // Софія Русова // Русова С. Вибрані педагогічні твори: у 2 кн. – К.; 1997. – Кн.2. – С. 5-15.

 9. Русова С. Націоналізація освіти / Софія Русова // Русова С. Вибрані педагогічні твори: у 2 кн. – К.; 1997. – Кн.1. – С. 44-92.

 10. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К. : «Радянська школа», 1976. – Т.1. – С. 55-208.

 11. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К. : «Радянська школа», 1977. – Т.3. – С. 7-282.

 12. Сухомлинський В.О. Слово до спадкоємця / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К. : «Радянська школа», 1977. – Т.5. – С. 401-410.

 13. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К. : «Радянська школа», 1976. – Т.2. – С. 149-418.


Практичне заняття 2

Особливості виховання патріотизму у дошкільників.

Виявлення рівня сформованості патріотичних почуттів
Мета: Познайомити студентів із діагностичним інструментарієм виявлення рівня сформованості патріотичних почуттів. Простежити якість засвоєння дітьми програмового матеріалу з питань патріотичного виховання відповідно до його основних напрямків та до вимог державної програми за віковою періодизацією. Розвивати творче мислення, креативність.

Обладнання: фішки: сонечка і зірочки на кожного учасника, папір, олівці, ручки, ватмани, квіточки, листи з завданнями для кожної  групи, кошик, українські абетки, мішечок, стікери.

План:


І. Вступна частина.

1. Вітання учасників практикуму.

2. Прийняття правил практикуму.

3. Очікування.ІІ. Лекційний модуль.

2.1. Міні-лекція «Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві».

2.2.

2.3. Вправа «Різновиди патріотизму» (обговорення проблеми у загальному колі).ІІІ. Практичний модуль

3.1. Ознайомлення із діагностичним інструментарієм визначення критеріїв, показників та рівнів розвитку першооснов національної самосвідомості дітей старшого дошкільного віку.

3.2. Вправа «Асоціативний ряд»

3.3. Вправа «Сформулюй завдання»

3.4. Вправа «Закінчи речення»

3.5. Коротке інформаційно-підсумкове повідомлення «Треба пам’ятати»

3.6. Вправа «Мудра торбинка – для вихователів родзинка»

3.7. Вправа «Сплетемо віночки з художнього слова»

3.8. Вправа «Склади пам’ятку «Що повинно бути в національно-патріотичному куточку групи»

3.9. Вправа «Розшифруй слова»

3.10. Вправа «Активне слухання» – «Виховання любові до рідного міста – найдієвіший засіб патріотичного виховання»

3.11. Вправа «Читання по колу»

3.12. Вправа «Абетка роботи з батьками»

IV. Підведення підсумків.

4.1. Вправа «Валіза – кошик – м’ясорубка»

4.2. Підсумок.

Методичні рекомендації:

1. Надати рекомендації щодо оформлення національно-патріотичних куточків в групах.

2. Розробити орієнтовний перелік художніх творів і дидактичних ігор з національно-патріотичного виховання дошкільників по кожній віковій групі для використання в освітньо-виховному процесі.

3. Узагальнити і підготувати на кожну вікову групу алгоритм роботи  вихователя дошкільної освітньої установи по ознайомленню з рідним містом

4. Узагальнити пам’ятки для вихователів «Національний куточок у групі» для всіх вікових груп.

5. Підібрати анкети для батьків з питань національно-патріотичного виховання.

6. Ввести в практику своєї роботи з дітьми систематичне використання в освітньо-виховному процесі художніх творів і дидактичних ігор з національно-патріотичного виховання дошкільників.

7. Поповнити розвивальне середовище груп різними видами ігор з національно-патріотичного виховання.

8. Провести з батьками в кожній віковій групі анкетування і круглі столи з питання національно-патріотичного виховання дітей.

9. Поповнити національні куточки згідно пам’яток необхідними атрибутами.  Базова література:

1. Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).2. Остапенко А.С.  Патріотичне виховання дітей дошкільного віку: методичний посібник / автори-укладачі А.С. Остапенко, Н.Ф. Кугуєнко, М.В. Коченгіна, за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2015. – С.318-336.
Семінарське заняття 3

Формування патріотичного світогляду у сучасних дошкільників

Мета: підвищення рівня професійної компетентності щодо завдань і шляхів патріотичного світогляду в дошкільнят; продовжувати формувати вміння застосовувати одержану інформацію в педагогічній діяльності; розширити знання студентів про національні свята, традиції, страви. Визначати результативність методичної роботи щодо вдосконалення професійних умінь педагогів з питань організації патріотичного виховання.

Тип заняття: узагальнення і систематизації знань

Обладнання: мультимедійне обладнання; зображення на аркуші ватману основи під великий віночок, паперові квіти для віночка (за кількістю учасників) на двобічній клейкій стрічці; ручки, аркуші паперу формату А3, на яких у стовпич по літері написано слово патріот; бейджики (за кількістю учасників) із символами (калина, барвінок, вінок); різнокольорові паперові стрічки на клейкій основі (за кількістю учасників), аркуші формату А№ для кожної команди, ножиці, фломастери, різнокольоровий самоклейний папір; папір до ігор; дитячий мікрофон.

Хід заняття:

 1. Організаційний блок. Ознайомлення з правилами поведінки на семінарі.

Вправа «Складемо віночок»: визначення сподівань та очікувань учасників щодо семінару.

 1. Тематичний блок. «Виховання патріотизму в дітей дошкільного віку».

Пояснити сенс висловлювань:

 • «Історія мого життя є частиною історії моєї Батьквщини» (Т. Шевченко),

 • «Вихователь, що стоїть на рівні сучасного виховання, відчуває себе живим, діяльним членом великого організму, який бореться з пороками людства, посередником між усім, що було високого в історії людства і новим поколінням» (К. Ушинський),

 • «Мова Батьківщини, її поля, її перекази із життя ніколи не втрачають незбагненної влади над серцем людини» (К. Ушинський),

 • «Пізнання народу з його мовою, звичаями, віруваннями і поглядами вчить нас заразом любити його міцно і працювати для нього дійово і раціонально (І. Франко),

 • «Моє життя – це наша пісня українська, це наша українська мова, це наша Україна. Цим живу і цим раджу жити всім» (В. Крищенко),

 • «Коли … розсипані останки минулого зберемо, пояснимо їх і начимо шанувати – історія України … стане живою частиною світогляду й основою національних почувань» (І. Крипякевич),

 • «Шануймо ж свою, хоч і тяжку, історію, любимо її, бо в ній все наше правдиве життя» (І. Огієнко),

 • «Історія дає молодій людині розуміння себе як члена великого народу, з яким вона органічно зв’язана і для якого повинна працювати, не жаліючи для нього навіть свойого життя (Г. Ващенко),

 • «Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона втілена у яскравих образах. Казка – благородне і нічим незамінне джерело виховання любові до Батьківщини. Патріотична ідея казки – в глибині її змісту, створені народом казкові образи, що живуть тисячоліття, доносять до серця і розуму дитини могутні творчий дух трудового народу, його погляди на життя, ідеали, прагнення. Казка виховує любов до рідної землі вже тому, що вона – творіння народу» (В. Сухомлинський).

 1. Практичний блок.

Вправа «Шифрувальники»: визначення, як кожен із учасників розуміє поняття «патріот», на основі асоціативних зв’язків.

Вправа «Мозковий штурм»: актуалізація знань щодо методологічних основ знайомства дітей з рідним містом (селищем),

Вправа «Працюємо разом»: розширення знань про методи та пийоми патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Вправа «Виступ на батьківських зборах»: вправляння в спільній підготовці виступу для батьків; спонукання до прояву творчості, креативності.

Вправа «Святковий календар»: оновлення та активізування знань про народні календарні свята; розширення світогляду студентів.


 1. Рефлексивно-практичний блок

Вправа «Я я роблю так…»: сприяння обміну досвідом між присутніми щодо патріотичного виховання дошкільнят.

Вправа «Стрічки до віночка»: підбиття підсумків.Базова література:

Кривоніс М.Л. Патріотичне виховання в ДНЗ / Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 192 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).Додаткова література:

1. Бех І. Патріотизм має бути дієвим. Сучасний підхід до патріотичного виховання [Текст] / Іван Бех // Дошкільне виховання. – 2016. – № 8. – С.2-3.

2. Богуш А. Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку. Концепція Софії Русової та сьогодення [Текст] / Алла Богуш // Дошкільне виховання. – 2016. – № 2. – С.2-5. 3. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі: [навч. посіб] – 2-ге вид., переробл. і допов./ А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.

4. Каплуновська О. Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець. – 2016. – 72 с.

5. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс] / МОН України. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ – [Дата запиту 10.10.2016].

6. Примушко Н., Серга Т. Україна – це ми! З досвіду патріотичного виховання дітей [Текст] / Наталія Примушко, Тамара Серга // Дошкільне виховання. – 2016. – № 8. – С.8-10.

7. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Інструктивно-методичні рекомендації (Додаток до листа МОН України від 25.07.2016 № 1-9/396) [Текст] // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С.11-15.

8. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [Електронний ресурс] / МОН України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 . – [Дата запиту 10.10.2016].Тема 8

Національне виховання як складова цілісного формування особистості
Мета: Познайомити студентів із змістом парціальної програми національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (Каплуновська О.М. та ін.) а також з іншими посібниками з формування у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів. Розвивати вміння аналізувати, вміти виділяти суттєве та головне в тексті.

Тип заняття: формування і вдосконалення вмінь і навичок
План:

 1. Особливості національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

  1. Урахування вікових особливостей в організації системи національно-патріотичного виховання.

  2. Основні напрями та зміст освітньої роботи педагога з реалізації національно-патріотичного виховання.

 2. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми 5-6 років життя. Показники компетенції.

 3. Перспективне планування українознавчої роботи в ДНЗ: молодший, середній та старший дошкільного віку.

 4. Організація та проведення народних свят, розваг, ігор.

Базова література:

1. Каплуновська О. Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець. – 2016. – 72 с.

2. Каплуновська О. Україна – моя Батьківщина: конспекти занять із національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець. – 2017. – 240 с.

3. Остапенко А.С.  Патріотичне виховання дітей дошкільного віку: методичний посібник / автори-укладачі А.С. Остапенко, Н.Ф. Кугуєнко, М.В. Коченгіна, за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2015. – С.65-81.Додаткова література:

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка