Міністерство освіти І науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису савченко людмила леонідівнаСторінка9/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір2.48 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
У розділі з огляду на кардинальні суспільно-політичні, соціально-економічні та організаційно-педагогічні зміни в державі, відображено еволюцію змісту й педагогічного інструментарію підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку упродовж досліджуваного часового відрізку в рамках виокремлених нами періодів: 1985 – 1991 рр. – періоду Радянської України; та 1991 – початок ХХІ ст. – періоду незалежної України.

Доведено, що попри відносно аналогічну структуру підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти, що охоплює загальноосвітню, психолого-педагогічну, фахову (спеціальну), науково-дослідну та практичну складові, впродовж досліджуваного періоду, її змістові аспекти, тобто сутність були дещо відмінними. Так, у період Радянської України основні акценти ставились на формування у майбутніх фахівців патріотичних та інтернаціональних переконань, культури міжнаціонального спілкування, готовності до виховання т. зв. «радянських патріотів». При цьому головна увага зосереджувалася на інтернаціональному вихованні, а національна специфіка зазвичай не враховувалася. У період незалежної України яскраво увиразнюється надання змісту підготовки національно-патріотичного характеру, якому притаманні певні регіональні відмінності.

Наголошується налагодженості у радянський період т. зв. міжкафедральних зв’язків, метою яких було надання викладачами суспільних наук методологічної допомоги у підвищенні ідейно-теоретичного і виховного рівнів викладання усіх дисциплін, передбачених навчальним планом (які вивчалися). На противагу тому, підкреслюється інтегративно-діяльнісний підхід у сучасній системі підготовки, який розглядається як система, цілісність якої досягається на основі інтеграції зусиль всіх навчальних дисциплін щодо підготовки майбутніх фахівців до патріотичного виховання дітей.

З’ясовано педагогічний інструментарій підготовки майбутніх вихователів до означеної діяльності упродовж досліджуваного періоду. Виявлено, що у радянських період попри використання традиційних форм та методів (ленінських лекторіїв і читань, тематичних політінформацій, усних журналів, конкурсів студентських наукових робіт) розроблялися та набували поширення у практиці діяльності вітчизняних педагогічних ВНЗ новітні методи і форми (турніри, політгодини, політгазети, дискусії, конкурси політичних репортажів, диспут-клуби та ін.)

Доведено, що у період незалежної України відбувається поступове розширення суб’єктів та об’єктів педагогічного впливу, принципів, форм та методів підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до патріотичного виховання дітей; основний акцент робиться на застосуванні у цьому процесі активних форм та методів (дискусій, диспутів, конференцій, «філософських столів», «відкритих кафедр», інтелектуальних аукціонів, рингів, вікторин, вечорів, подорожей до джерел рідної культури, історії держави і права, «живої газети», створення книг, альманахів та ін.)

Основні положення цього розділу відображено у таких публікаціях автора: [163 – 169].ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично узагальнено наукову проблему підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників в Україні впродовж 1985 – 2012 рр. і запропоновано її системне розв’язання, що уможливлює удосконалення формування змісту та педагогічного інструментарію професійної підготовки педагогів.

Проведення ретроспективного аналізу стану підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку в Україні є підставою для формулювання низки висновків.

1. У результаті аналізу наукових джерел виокремлено кілька напрямів наукової розробки означеної проблеми:

1) підготовка майбутнього педагога до виховної роботи (В. Андрущенко, Л. Арефьєва, О. Дубасенюк, Н. Жданова, І. Казанжи, Т. Люріна, Н. Молодиченко, М. Пантюк, С. Паршук, О. Шпак, І. Янкович, Н. Яремчук та ін.);

2) професійна підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (Г. Бєлєнька, О. Богініч, А. Богуш, П. Бойчук, Н. Гавриш, Н. Горобець, Л. Зданевич, І. Рогальська та ін.);

3) підготовка майбутнього педагога до патріотичного виховання (І. Албутова, А. Леоненко, Г. Назаренко, Н. Притулик, С. Терпелюк, Т. Філімонова та ін.);

4) патріотичне виховання майбутніх педагогів (О. Абрамчук, Т. Анікіна, О. Гевко, В. Герасимчук, О. Діденко, О. Жаровська, А. Максютов, Н. Рогальська, О. Стьопіна, Н. Шаповалова та ін.);

5) патріотичне виховання дітей дошкільного віку (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Виноградова, Л. Губська, О. Ковальов, С. Козлова, Т. Маркова, К. Назаренко, В. Нечаєва, Л. Никонова, Т. Поніманська, А. Федорович та ін.).


Аналіз наукових джерел засвідчив широке зацікавлення проблемами патріотичного виховання особистості та підготовки майбутніх педагогів до реалізації його завдань. Проте здебільшого наукові розвідки торкаються підготовки вчителя загальноосвітньої школи до виховної роботи. Натомість проблема підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до реалізації завдань патріотичного виховання в історичній ретроспективі, зокрема на етапі 1985 – 2012 рр., не отримала цілісного аналізу.

2. У ході дослідження встановлено, що підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей дошкільного віку упродовж 1985 – 2012 рр. залежала від низки умов:

– суспільно-політичних: курс на перебудову, пов’язаний із інтенсифікацією економіки, прискоренням науково-технічного прогресу, активізацією «людського фактора», перебудовою управління та планування, удосконаленням структурної та інвестиційної політики, підвищенням організованості й дисципліни, поліпшенням стилю діяльності, обґрунтованими кадровими змінами, створенням правової держави та розвитком парламентаризму тощо; активне створення неформальних організацій;

– соціально-економічних: перехід до ринкової економіки, економічна нестабільність, проблеми безробіття, бідності та трудової міграції

– культурних: відхід від цінностей соціалістичного патріотизму; проникнення принципів суспільного життя – демократизму, народовладдя, прав і свобод громадян – в освітню сферу; відсутність державних стандартів патріотичної освіти.

Названі умови здебільшого ускладнювали реалізацію завдань патріотичного виховання громадян, що, в результаті, в майбутньому стало однією з причин появи сепаратистських рухів на сході та півдні України.

3. Здійснений історико-педагогічний аналіз суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних умов, дав змогу визначити основні етапи у підготовці майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку в Україні (1985 – 2012 рр.), а саме:

І етап – 1985 – 1991 рр. – період Радянської України – характеризується поглядом на т. зв. патріотичне виховання дітей та молоді як складової частини комуністичного виховання, а також тісним взаємозв’язком т. зв. патріотичного та інтернаціонального напрямів виховання у підготовці майбутніх педагогів до формування т.зв. «радянських патріотів». Цей етап відзначається «інтенсивним» розвитком теоретичних засад патріотичного виховання: розробкою принципів (науковості та марксистсько-ленінська ідейності; системності і послідовності; зв’язку теорії з практикою; взаємодії загального, особливого та індивідуального в змісті та методах підготовки; єдності освітніх, виховних та розвиваючих результатів навчально-виховної роботи; оптимальне поєднання репродуктивності та продуктивної діяльності студентів), надання пріоритетності у патріотичному вихованні майбутніх фахівців дошкільної освіти суспільним наукам, завданням яких було підвищення ідейно-теоретичного і виховного рівнів викладання усіх дисциплін, передбачених навчальним планом.

ІІ період – 1991 – початок ХХІ ст. – період незалежної України, обумовлений соціально-економічними та політичними змінами, які відбулися в Україні в 90-ті рр. ХХ століття, що, своєю чергою, зумовили перегляд підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку. В цей період розроблено і прийнято низку державних законодавчих документів щодо патріотичного виховання молоді (Концепцію національно-патріотичного виховання молоді від 27.10.2009 року; наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 року № 1232 “Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді”; лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 року “ 1/9-614 “Про методичні рекомендації з патріотичного виховання”), які спрямовують діяльність педагогічних колективів ВНЗ на підготовку майбутніх фахівців до виховання юних українців у дусі патріотичного обов’язку, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави. На теоретичному рівні цей період відзначається переглядом мети, завдань та засадничих принципів патріотичного виховання, суттєвим їх доповненням т.зв. специфічними принципами (національної спрямованості; гуманізації виховного процесу; самоактивності й саморегуляції; культуровідповідності; полікультурності; соціальної відповідності), збагаченням форм та методів здійснення підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

4. Розкрито науково-методичні основи змісту та педагогічного інструментарію підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей дошкільного віку у досліджуваний період.

Доведено, що попри відносно аналогічну структуру підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти, що охоплює загальноосвітню, психолого-педагогічну, фахову (спеціальну), науково-дослідну та практичну складові, впродовж досліджуваного періоду, її змістові аспекти були відмінними. Так, у період Радянської України головна увага зосереджувалася на поєднанні патріотичного та інтернаціонального виховання, а національна специфіка зазвичай не враховувалася, а у період незалежної України яскраво увиразнюється надання змісту підготовки національно-патріотичного характеру, якому притаманні певні регіональні відмінності.

З’ясовано педагогічний інструментарій підготовки майбутніх вихователів до означеної діяльності упродовж досліджуваного періоду. Виявлено, що у радянських період попри використання традиційних форм та методів (ленінських лекторіїв і читань, тематичних політінформацій, усних журналів, конкурсів студентських наукових робіт) розроблялися та набували поширення у практиці діяльності вітчизняних педагогічних ВНЗ новітні методи і форми (турніри, політгодини, політгазети, дискусії, конкурси політичних репортажів, диспут-клуби та ін.)

Доведено, що застосування у сучасних ВНЗ активних форм і методів (дискусій, диспутів, конференцій, «філософських столів», «відкритих кафедр», інтелектуальних аукціонів, рингів, вікторин, вечорів, подорожей до джерел рідної культури, історії держави і права, «живої газети», створення книг, альманахів та ін.) у патріотичному вихованні майбутніх фахівців дошкільної освіти покликане розвивати в них критично-творче мислення, самоактивність, творчість, самостійність, усвідомлення власних світоглядних орієнтацій, які є основою життєвого вибору, громадянського самовизначення, що забезпечить повною мірою їх готовність до професійної діяльності загалом та до патріотичного виховання дітей дошкільного віку як однієї з важливих її складових.

Вважаємо, що розв’язання задекларованих завдань дослідження уможливило реалізацію його мети, водночас переконані, що окремі його аспекти залишаються перспективними й актуальними і можуть стати предметом наступних досліджень, зокрема: питання підготовки майбутніх педагогів до патріотичного виховання дошкільників за кордоном; проблема формування патріотичних почуттів у дітей-вихідців з національних меншин тощо.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів: дис.. канд. пед. наук / О.В. Абрамчук. – Тернопіль, 2006. – 254 с.

 2. Албутова И. В. Формирование готовности к патриотическому воспитанию учащихся у студентов педвуза в процессе педагогической практики : дисс. канд. пед. наук : 13.00.08 / Албутова Инна Владимировна. – Чебоксары, 2009. – 236 с.

 3. Андрусич Н. Виховання патріота-громадянина (ознайомлення дітей з явищами суспільного життя) / Н. Андрусич, О. Рубан // Дошкільне виховання. – 1986. – № 7. – С. 12 – 14.

 4. Андрущенко В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко, І. Табачек // Політичний менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 58 – 69.

 5. Анікіна Т.О. Патріотичне виховання майбутніх учителів музики засобами художнього краєзнавства: автореф. дис…канд.пед.наук: 13.00.01 / Т.О. Анікіна; АПН України; Інститут педагогіки. – К., 1993. – 19 с.

 6. Арефьєва Л.П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2010. – 22 с.

 7. Артемова Л. Активізація засвоєння старшими дошкільниками знань про явища суспільного життя відповідно до вимог нової програми / Л. Артемова // Дошкільне виховання. – 1986. – № 6. – С. 6–8.

 8. Афанасьєв А. Проблеми формування ідеалів патріотичного виховання та ціннісних орієнтацій студентів на сучасному етапі / А. Афанасьєв, Н. Іщук // Рідна школа. – 2009. – № 12. – С. 18 – 21.

 9. Баронин А. С. Этническая психология / А. С. Баронин. – Киев: Тандем, 2000. – 116 с.

 10. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посібник. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

 11. Бех І.Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України (Програмно-виховний контекст) / І.Д. Бех, К.І. Чорна. К., 2014. – 48 с.

 12. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навчально-методичний посібник / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

 13. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання : [монографія] / Г. В. Бєлєнька. – Київ : Світич, 2006. – 304 с.

 14. Бєлєнька Г.В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія / Г.В. Бєлєнька. – Київ : [б.в.], 2011. – 320 с.

 15. Богініч О.Л. Шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти / О. Л. Богініч // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2008. – № 1. – С. 23 – 25.

 16. Богуш А. І звички, і переконання / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 1981. – № 3. – С. 9–11.

 17. Богуш А.М. Підготовка студентів до здійснення наступності дошкільної і початкової ланок у системі безперервної освіти / А.М. Богуш // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – Одеса, 2009. – № 4. – С. 61 – 63.

 18. Бойко О.Д. Історія України / О.Д. Бойко. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 656 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebk.net.ua/Book/history/boyko_iu/chapter18/1802.htm

 19. Бойчук П.М. Стан та перспективи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах педагогічного коледжу / П.М. Бойчук // Наука і освіта. – 2011. – № 4. – С. 40 – 42.

 20. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания / А.К. Быков // Педагогика. – 2006. – № 2. – С. 37 – 42.

 21. Вашак О.О. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О.О. Вашак. – К., 2010. – 20 с.

 22. Велика сучасна енциклопедія. У 10 т. Т. 7. Н – П / уклад. А.С. Івченко. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 352 с.

 23. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

 24. Величко Т.Д. Підготовка майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.08 / Т.Д. Величко. – Одеса, 2014. – 20 с.

 25. Вентка Р.А. О политическом воспитании студентов / Р.А. Вентка, Н.В. Зинкевич // Проблеми вищої школи. – К. : Вища школа, 1988. – Вип. 66. – С. 3 – 7.

 26. Виноградова Н.Ф. Наша Родина / Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова. – М. : Просвещение, 1984.

 27. Вишневская Т.С. Интернациональное воспитание студентов в процес се изучения научного коммунизма / Т.С. Вишневская, И.А. Пихоцкий // Проблеми вищої школи. – К. : Вища школа, 1987. – Вип. 63. – С. 45 – 51.

 28. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О.І. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.

 29. Возрождение и будущее Отечества – в патриотизме молодежи. – М. : МПА, 2000. – 208 с.

 30. Волошина Н.М. Соціально-філософський вимір патріотизму сучасного українського суспільства : автореф. дис. канд. філос. наук : 09.00.03 / Наталія Миколаївна Волошина. – К., 2010. – 22 с.

 31. Воробйов А.М. Педагогічні умови формування інтернаціоналістських почуттів майбутніх учителів / А.М. Воробйов // Радянська школа. – 1985. – № 11 – 12. – С. 10 – 18.

 32. Вугрич В.П. Наукові основі контролю за виховною роботою в педінституті / В.П. Вугрич, Л.П. Федорук, С.О. Церковницький // Рідна школа. – 1985. – № 7. – С. 12 – 19.

 33. Гавриш Н. В. Орієнтація на розвиток суб’єктності студента у процесі підготовки професійно компетентних фахівців з дошкільної освіти / Н.В. Гавриш, О. Н. Сущенко // Збірник наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2007. – № 3. – С. 44 – 49.

 34. Гевко О.І. Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / О.І. Гевко. – К., 2003. – 20 с.

 35. Герасимчук В.І. Патріотиче виховання студентської молоді в українських і польських вищих закладах освіти (Порівняльний аналіз): Автореф. дис…канд..пед.наук: 13.00.01 / Герасимчук Валентина Іванівна; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 17 с.

 36. Гнатенко П.И. Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условиях перестройки / П.И. Гнатенко // ХХVІІ съезд КПСС и проблемы формирования коммунистической убежденности студентов в условиях перестройки высшей школы : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – С. 41 – 47

 37. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 38. Горбачев М.С. Революционной перестройке – идеологию обновления // Материалы Пленума ЦК КПСС. – М., 1988. – с. 18.

 39. Горобець Н.М. Професійна підготовка майбутнього вихователя до реалізації нових вимог часу в умовах педагогічного коледжу / Н.М. Горобець, О.В. Янко // Освіта на Луганщині. – 2012. – № 1. – С. 97 – 102.

 40. Грицак Я. Нариси історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 1996. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf

 41. Губська Л. Вічно живий подвиг / Л. Губська // Дошкільне виховання. – 1975. – № 5. – С. 18–21.

 42. Гула Р.В. Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє / Р.В. Гула // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 38 – 45.

 43. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р., № 896) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF/page

 44. Дзюба І. Русифікація вчора, сьогодні… і завтра? / І. Дзюба // Дзюба І. Нагнітання мороку: від чорносотенців ХХ ст. до українофобів початку ХХІ ст. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – С. 405 – 488.

 45. Діденко О.Г. Формування і реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді в умовах націокультурних трансформацій в Україні : автореф. дис. на здобуття канд. наук. з державного управління за спеціальністю 25.00.02 / Олег Григорович Діденко. ‒ К., 2014. ‒ 20 с.

 46. Дубасенюк О.А. Концептуальні положення теорії професійної виховної діяльності педагога / О.А. Дубасенюк // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 90 – 97.

 47. Дубина М. Виховання учнів і студентів Українського патріотизму / М. Дубина, Ю. Руденко. – К. : ТОВ «Експрес-Поліграф», 2010. – 400 с.

 48. Дубина М.М. Патріотичне виховання молоді / М. Дубина, Ю. Руденко // Освіта України. – 2006. –№ 8. – С. 15.

 49. Дубровицкий И.В. Большая перемена: Диалог / В.И. Дубровицкий. – М. : Детская література, 1991. – 112 с.

 50. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 51. Жаровська Олена Петрівна. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : дис… на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Петрівна Жаровська. – Вінниця, 2015. – 290 с.

 52. Жданова Н.М. Взаимосвязь компонентов системы подготовки студентов к патриотическому воспитанию младших школьников средствами народной педагогики / Н.М. Жданова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена № 18 (44): Аспирантские тетради СПб. – 2007. – С. 351–355.

 53. Завгородня Т.К. Проблема патріотичного виховання дітей на сторінках журналу «Дошкільне виховання» (1960 – 1980 рр.) / Т.К. Завгородня // Таврійський вісник освіти. – Херсон, 2016. – № 1. – С. 5 – 9.

 54. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 49. – ст. 259.

 55. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28. – ст. 230.

 56. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1996. – 21 серпня. – С. 6 – 11.

 57. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 38–39. – ст. 380.

 58. Закон України «Про позашкільну освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 46. – ст. 393.

 59. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про народну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T7427

 60. Залізняк А.М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / А.М. Залізняк. – К., 2009. – 20 с.

 61. Захаренко О.А. Слово до нащадків / О.А. Захаренко. – К. : СПД Богданова А.М., 2006. – 216 с.

 62. Зданевич Л. В. Системно-структурна концептуальна модель підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності // Професійна педагогічна http://nbuv.gov.ua/освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир, 2015. – С. 173 – 192.

 63. Ивашова Н.В. Патриотическое воспитание в средней школе / Н.В. Ивашова // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян», 18 – 19 жовтня 2012 р. – Запоріжжя, 2012. – С. 181 – 188.

 64. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови / А.О. Івченко. – Харків : «Фоліо», 2002. – 541 с.

 65. Історія України / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. – К. : Альтерантиви, 1997. – 424 с.

 66. Казанжи І.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / І.В. Казанжи. – Одеса, 2002. – 20 с.

 67. Капто. А.С. Классовое воспитание: методология, теорія, практика. – М., 1985. – с. 338.

 68. Карлова В. Формування патріотизму в сучасному українському суспільстві: стан, проблеми та шляхи розв’язання / В. Карлова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2010. – Вип. 2. – С. 14 – 23.

  Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
  2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
  2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
  2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка