Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


Лексико-термінологічні особливостіСторінка10/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.27 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Лексико-термінологічні особливості

Зростання ролі термінів у галузях медичної спрямованості впливає на розвиток медичної лексики англійської мови. Саме поглиблення основних наукових понять та створення нових термінів для позначення медичних реалій сьогодення демонструє процес пристосування мовної системи до потреб комунікації, які постійно зростають. Англійська медична терміносистема постійно та інтенсивно поповнюється, адже вона є однією з систем, яка швидко розвивається та викликає наукову зацікавленість у суспільства [12].При перекладі різноманітних текстів перекладач може зіштовхнутися з певними труднощами. Зазвичай вони мають лексико-термінологічний характер. Я. Й. Рецкер називає лексичні трансформації способами логічного розвитку, такі прийоми дають змогу розкрити значення певного іншомовного слова у контексті та підібрати еквівалент, який не має збігів у словнику [30]. Трансформація полягає в тому, що слово або словосполучення з інакшою внутрішньою формою замінює вихідну лексичну одиницю, при цьому актуалізуючи ту сему, що реалізується в даному контексті [7]. Дослідник виділяє наступні види лексичних трансформацій: 1) диференціація значень; 2) конкретизація значень; 3) генералізація значень; 4) смисловий розвиток; 5) антонімічний переклад; 6) цілісне перетворення; 7) компенсація втрат у процесі перекладу [12].

Рис. 2.5. Різновиди лексичних трансформацій

Прийоми або трансформації надають допомогу при подоланні термінологічних труднощів, котрі можуть з’явитися під час перекладу через відмінності в системах мови оригіналу та мови перекладу. Нелюбін Л.Л. дає визначення перекладацьким прийомам, як певним операціям, які мають спрямування на вирішення перекладацьких труднощів, які мають на меті зберегти повноцінність змісту оригіналу у тексті перекладу. Трансформації основуються на змінах формальних чи семантичних складових вихідного тексту шляхом збереження інформації, яку необхідно передати. До формальних відносяться граматичні та лексичні трансформації. Чимало лінгвістів поділяють перекладацькі трансформації на граматичні, стилістичні та лексичні та визнають, що ці трансформації тісно зв’язані між собою [30, с. 38–40; 14, с. 12–13].

Карабан відносить проблему відбору адекватного еквіваленту до лексичних труднощів. Також до цих труднощів, за Карабаном, відносять: вірне застосування певного способу перекладу лексичних одиниць; особливості застосування загальних народних слів; визначення рівня допустимості застосування лексичних трансформацій; переклад абревіатур, неологізмів; переклад псевдоінтернаціоналізмів тощо [14].

Для виявлення найбільш прийнятних способів перекладу, необхідно проаналізувати переклад кожної окремо взятої лексичної одиниці (ЛО). Лексична одиниця представляє собою єдине слово або ланцюжок слів, які утворюють основні елементи лексики мови, тобто словниковий запас. [28].

Ми використовували наступні способи та трансформації перекладу ЛО під час виконання перекладу тексту: 1) автохтонний відповідник; 2) транскодування; 3) калькування; 4) напівкалька; 5) пермутація; 6) заміна слова однієї частини мови на іншу.

В.Н. Коміссаров розділяє погляди Я.Й. Рецкера та доповнює їх щодо прийомів перекладу та перекладацьких трансформацій. Дослідник виділяє такі способи перекладу, як одиничний відповідник та множинний [18].

Всі елементи денотативної лексики МО можна поділити на такі групи: 1) одиниці, котрі мають один еквівалент у мові перекладу; 2) багатоеквівалентні одиниці [18]. Одноеквівалентні одиниці відповідають тільки одному відповіднику у МП. А от, багатоеквівалентні одиниці мають два чи більше відповідників у МП. У нашому перекладі, ми віднесли всі одиниці, котрі мали відповідники до автохтонних. Наприклад:abnormality

неправильність

acidic

кислий

alkaline

лужний

arterial plaque

атеросклеротична бляшка

bloodstream

carbohydrates

кровотік

вуглеводиcarbon

вуглець

cell

клітина

digestion

засвоєння

dizziness

затьмарення

DNA

ДНК

enzymes

ферменти

fats

жири

fetus

плід

fiber

волокно

inflammation

запалення

linoleic acid

лінолева кислота

liver

печінка

malabsorption

розлад всмоктування

nutrient

obesity

oxygen

pancreas

prescription

proteins

rash

red blood cells

saturation

starch

stroke

tissue

vertigo

поживний

ожиріння


кисень

підшлункова залоза

рецепт

білки


висип

еритроцити

насичення

жвавість


інфаркт

тканина


порушення просторової орієнтації

Основними типами лексичних трансформацій, котрі застосовуються під час перекладу є: перекладацьке транскрибування та транслітерація.

Транскрипція, а також транслітерація – це способи перекладу, коли перекладач відтворює лексичну одиницю мови оригіналу шляхом передачі її форми літерами мови перекладу. Передача графічної форми, тобто літерного складу властиве транслітерації, а передача звукової форми слова відбувається під час транскрипції. Досить часто у сучасній перекладацькій практиці застосовується транскрипція зі збереженням певних елементів транслітерації. Оскільки системи мов відрізняються одна від одної, то і їх фонетичні та графічні особливості різні, тому відтворення форми слова МО мовою перекладу приблизна та не зовсім точна [18].

Спосіб перекладу, коли відтворення графічної чи звукової форми слова МО передається засобами абетки МП, називається транскодування.

За Карабаном, існує чотири види транскодування [14]:

Транскрибування є процесом відтворення звукового строю лексичної одиниці МО літерами МП. Коли треба передати літерну форму слова МО літерами МП застосовується транслітерування. Коли перекладач використовує і транслітерацію, і транскрибування, то цей процес називається змішаним транскодуванням. Якщо форма слова МО адаптується до фонетичних чи граматичних норм МП це адаптивне транскодування. В нашому перекладі ми досить часто застосовували спосіб транскодування.

Наприклад:arrhythmia

аритмія

arthritis

артрит

ATP (Adenosine Tri-Phosphate)

АТФ (Аденозин 3 фосфат)

bacteria

бактерія

bronchitis

бронхіт

carotenoid

каротиноїд

cholesterol

холестерин

collagen

колаген

diabetes

діабет

disaccharide

дисахарид

edema

едема

fructose

фруктоза

glaucoma

глаукома

glucagon

глюкагон

gluconeogenesis

глюконеогенез

glucose

глюкоза

glycogen

глікоген

glycogenesis

глікогенез

hemoglobin

гемоглобін

hemorrhoids

геморой

hormones

гормони

hydrogenation

гідрування

hypotension

гіпотензія

immunity

імунітет

indole-3-carbinol

індол-3-карбинол

insulin

інсулін

ion

іон

keratin

кератин

ketosis

кетоз

lactation

лактація

lipids

ліпіди

lutein

лютеїн

lycopene

лікопін

membrane

мембрана

metabolic

метаболічний

minerals

мінерали

molecule

молекула

monosaccharide

моносахарид

oligosaccharide

олігосахарид

osteoporosis

остеопороз

placenta

плацента

pneumonia

пневмонія

polysaccharide

полісахарид

symptom

симптом

synthesis

синтез

tinnitus

тиннитус (дзвін у вухах)

viruses

віруси

Калькування – це спосіб перекладу, коли перекладач обирає, як правило, перший за порядком відповідник у словнику для передачі простого або складного слова МО у цільовій мові [14]. Наприклад:

alpha-and beta-carotene

альфа-і бета-каротин

alpha-linoleic acid

альфа-лінолева кислота

ATP (Adenosine Tri-Phosphate)

АТФ (Аденозин 3 фосфат)

bacterial infection

бактеріальна інфекція

colorectal cancer

колоректальний рак

complete protein

повний білок

ear canal

вушний канал

ear infections

вушні інфекції

excerpt from a medical card

витяг з медичної карти

fat-soluble

жиророзчинний

fatty acids

жирні кислоти

fluid balance

glycemic index

heart palpitations

high or low blood pressure
immune system

водний баланс

глікемічний індекс

серцебиття

високий або низький артеріальний тиск

імунна система


incomplete protein

неповний білок

inflammatory disease

запальне захворювання

interstitial fluid

тканинна рідина

intracellular fluid

ketone bodies

внутрішньоклітинна рідина

кетонові тілаmedical assessment report of transferring a pregnant woman to another job

лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу

monounsaturated fats

medical certificate

моно ненасичені жири

медична довідкаomega-3 fatty acids

omega-6 fatty acids

polyunsatured fatty acid

Омега-3 жирні кислоти

Омега-6 жирні кислоти

поліненасичені жирні кислоти


sanatorium and resort card

saturated fat

ulcerative colitis

санаторно-курортна карта

насичений жирвиразковий коліт

tympanic membrane

барабанна перетинка

Напівкалька – це певні запозичення, які складаються як з вихідного матеріалу, так і з іншомовного [5, c. 123]. Наприклад:

amino acid

амінокислота

hypertension

гіпертонія

Пермутація (перестановка). Через відмінності граматичних та лексичних особливостей МО та МП, досить часто перекладач використовує перестановку, тобто зміну в послідовності певної кількості даних елементів, трансформацію заміни частини мови [14]. Наприклад:

artery hardening

затвердіння артерій

blood clotting

згортання крові

carbon dioxide

двоокис вуглецю

coronary heart disease

ішемічна хвороба серця

heart disease

хвороба серця

heart valve problem

проблема серцевого клапану

individual rehabilitation program for disabled

індивідуальна програма реабілітації інваліда

insulin sensivity

чутливість до інсуліну

Meniere’s Disease

хвороба Меньєра

visual acuity

гострота зору

Калькування з пермутацією ми зустріли у наступних прикладах:

individual rehabilitation program for disabled

індивідуальна програма реабілітації інваліда

medical assessment report of a disabled child (adolescent)

медичний висновок на дитину (підлітка)-інваліда

medical birth certificate

медичне свідоцтво про народження

outpatient medical card

медична карта амбулаторного хворого

resort certificate

довідка на курортний відпочинок

work incapacity certificate

листок непрацездатності

В одному випадку ми застосували заміну частини мови. Приклад: detached retina – відшарування сітківки.

Всі результати перекладацького аналізу ми представили у таблиціТаблиця 2.2.

Перекладацькі способи та трансформації

Загальна кількість термінів: 129

Відсоткове співвідношення (%)
Кількість
Автохтонний відповідник

32

24, 8 %

Транскодування

47

36, 4 %

Калькування

31

24 %

Напівкалька

2

1, 6 %

Пермутація

10

7, 8 %

Заміна частини мови

1

0, 8 %

Калькування + Пермутація

6

4, 6 %


Рис. 2.6. Співвідношення перекладацьких способів та трансформацій при перекладі термінівВисновки до розділу 2

 1. Сукупність термінів, які відносяться до певної галузі професійної діяльності людини називається термінологічною системою. Терміни однієї тематики пов’язанi один з одним на різних рівнях: словотворчому, понятійному, лексико-семантичному. Медична термінологія є значною складовою сучасної наукової мови, тому вона потребує подальшого вивчення.

 2. Поведений аналіз основних способів утворення сучасних англійських термінів в галузі медицини показав наступні результати, що найхарактернішими способами утворення термінів є: утворення термінів-словосполучень; афіксальний спосіб; безафіксний спосіб та складання основ (складні терміни). За результатами дослідження видно, що в текстах медичної галузі переважають терміни-словосполучення (48,5 %). Далі за частотністю вживання йдуть похідні (36,6 %) та прості терміни (9,5 %). Рідше зустрічаються складні терміни (5,4 %), їх частка зовсім невелика.

 3. Аналізуючи досліджуваний текст була визначена інтенсивність застосування певних перекладацьких способів та трансформацій. Згідно з результатами перекладацького аналізу, можна зробити висновок, що під час перекладу тексту у галузі медицини найчастіше використовувався спосіб транскодування (36,4%). Також досить поширеним способом в нашому перекладі було калькування (24%) та використання автохтонних відповідників (24,8%). Також ми вдавалися до перекладу з поєднанням калькування та пермутації (4,6%). Напівкалька (1,6%) та заміна частини мови (0,8%) були використані не надто часто, а пермутація (7,8%), навпаки, була використана доволі часто.РОЗДІЛ 3

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
3.1. Лексико-термінологічні особливості термінів медичного обладнання
Медичне обладнання включає в себе різноманітні медичні прилади, котрі потребують калібрування, технічного обслуговування, ремонту. Медичне обладнання використовується для конкретних цілей діагностики та лікування захворювань або реабілітації після захворювання чи травми; прилади можуть використовуватися як окремо, так і в комбінації з будь-яким іншим агрегатом або іншим видом медичного обладнання. Медичний пристрій – це будь-який прилад, пристрій, машина, апарат, імплантант, реагент для використання в пробірці, програмне забезпечення, матеріали чи інше обладнання, пов'язане з медициною. Медичне обладнання застосовується для певних медичних цілей: діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення протікання захворювання.

У нашому перекладі, до автохтонних відповідників – 12 (14 %) серед термінів медичного обладнання ми віднесли наступні одиниці:cannula

катетер

автохт

crutches

милиці

Автохт

enema syringe

спринцівка

hearing aid

слуховий апарат

humidifier

зволожувач

lancet

скальпель

pacemaker

кардіостимулятор

stretcher

носилки

syringe

шприц

tuning fork

камертон

walkers

ходунки

wheelchair

інвалідна коляска

Досить часто в нашому дослідженні фігурує спосіб транскодування – 33 (38,8 %). Наприклад:

anoscope

аноскоп

arthroscope

артроскоп

articulator

артикулятор

autoclave

автоклав

catheter

катетер

centrifuge

центрифуга

defibrillator

дефібрилятор

electrocardiogram

електрокардіограма

endoscope

ендоскоп

enteroscope

ентероскоп

gamma camera

гамма-камера

gastroscope

гастроскоп

implant

імплантат

incubator

інкубатор

inhaler

інгалятор

insufflator

інсуфлектор

laryngoscope

ларингоскоп

nebulizer

небулайзер

ophthalmoscope

офтальмоскоп

otoscope

отоскоп

radioisotope

радіоізотоп

respirator

респіратор

scalpel

скальпель

scanner

сканер

sonogram

сонограма

sphygmomanometer

сфигмоманометр

spirometer

спірометр

sterilizer

стерилізатор

stethoscope

стетоскоп

thermometer

термометр

tonometer

тонометр

vasodilator

вазодилататор

ventilator

вентилятор

Нерідко ми зверталися до калькування – 25 (29,4 %), коли обирали перший за порядком відповідник у словнику для передачі простого чи складного слова. Наприклад:

ambulatory aids

амбулаторні засоби

anesthesia unit

анестезіологічна одиниця

arthroscopic equipment

артроскопічне обладнання

aspiration pump

аспіраційний насос

autotransfusion unit

автотрансфузіонний агрегат

bone chisel

кісткове зубило

colposcopy equipment

кольпоскопічне обладнання

dental equipment

стоматологічне обладнання

diagnostic equipment

діагностичне обладнання

electrosurgical unit

електрохірургічний апарат

feeding pump

живильний насос

implantable cardiac pacemakers

імплантовані кардіостимулятори

lab equipment

лабораторне обладнання

lab microscope

nerve stimulator

лабораторний мікроскоп

нервовий стимуляторoperating table

операційний стіл

ophthalmic equipment

офтальмологічне обладнання

oxygen mask

киснева маска

portable equipment

портативне обладнання

portable glucose monitor

портативний глюкозний монітор

pulse oximeter

імпульсний оксиметр

rehabilitation equipment

реабілітаційне обладнання

suction machine

відсмоктуюча машинами

suction pump

всмоктуючий насос

X-Ray equipment

рентгенівське обладнання

Досить часто ми перекладали лексичні одиниці за допомогою декількох способів та трансформацій, поєднуючи їх. Наприклад, калькування та пермутація 9 (10,6 %). Приклади:

airway pressure unit

апарат тиску дихальних шляхів

circulatory assist unit

апарат для підтримки кровообігу

continuous-flow anaesthetic machine

апарат безперервного потоку анестетика

endoscopy system

система ендоскопії

hemodialysis units

апарат гемодіалізу

infant incubator

інкубатор для немовлят

instrument sterilizer

стерилізатор інструменту

oxygen concentrator

концентратор кисню

tuohy needle

голка Туохі

Калькування, додавання та пермутація 2 (2,4 %). Наприклад:

blood infusion set

інфузійний набір для забору крові

reflex hammer

молоточок для дослідження рефлексів

Tapping a tendon with a reflex hammer causes a sudden muscle stretch. – Натискання на сухожилля молоточком для дослідження рефлексів викликає різке розтягування м'язів.

В одному випадку ми застосували калькування разом з вилученням 1 (1,2 %). Приклад:diabetic related equipment

діабетичне обладнання

Під час перекладу лексичних одиниць за допомогою пермутації (перестановки) ми застосовували також інші прийоми перекладу, тому лише пермутація зустрілася раз 1 (1,2 %). Приклад:

coagulation analyzer

аналізатор коагуляції

Описовий переклад – це спосіб під час застосування якого, у вихідній мові, нові лексичні одиниці (слова, терміни, словосполучення чи фразеологізми) перекладаються за допомогою передачі адекватного смислу того чи іншого слова 1 (1,2 %) [8].

Наприклад: distractor – інструмент для корекції і фіксації поперекового відділу хребта (a tool for correction and fixation of the lumbar spine).

Контекстуальна заміна – це перекладацький спосіб, завдяки якому, слово чи словосполучення перекладається з урахуванням вірного контекстуального значення 1 (1,2 %).

Наприклад: hot air oven – сушильна шафа. Hot air oven is easy to install and it is nontoxic and does not harm the environment. – Сушильну шафу легко встановити і вона нетоксична та не шкодить навколишньому середовищу.

Всі результати перекладацького аналізу ми представили у таблиці

Таблиця 3.1.Перекладацькі способи та трансформації

Загальна кількість термінів: 85

Відсоткове співвідношення (%)
Кількість
Автохтонний відповідник

12

14 %

Транскодування

33

38, 8 %

Калькування

25

29, 4 %

Калькування + пермутація

9

10, 6 %

Калькування + додавання + пермутація

2

2, 4 %

Калькування + вилучення

1

1, 2 %

Описовий переклад

1

1, 2 %

Контекстуальна заміна

1

1, 2 %

Пермутація

1

1, 2 %


Рис. 3.1. Співвідношення перекладацьких способів та трансформацій при перекладі термінів медичного обладнанняВисновки до розділу 3

Аналізуючи досліджуваний текст була визначена інтенсивність застосування певних перекладацьких способів та трансформацій. Згідно з результатами перекладацького аналізу, можна зробити висновок, що під час перекладу тексту у галузі медицини найчастіше використовувався спосіб транскодування (38,8%). Також досить поширеним способом в нашому перекладі було калькування 2 (9,4%) та використання автохтонних відповідників (14%). Також ми вдавалися до перекладу за допомогою декількох способів та трансформацій: калькування та пермутація (10,6%), калькування, додавання та пермутація (2,4%), а також калькування та вилучення (1,2%). Контекстуальна заміна (1,2%), описовий переклад (1,2%) та пермутація (1,2%) були використані доволі рідко.ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У ході нашої роботи ми досягли поставленої мети, а саме вивчили та дослідили лексико-термінологічні особливості англомовної медичної документації та сформулювали певні підходи щодо їх перекладу українською мовою. Науково-технічний стиль, як і будь-який інший функціональний стиль, має певні характерні риси, які йому притаманні. Для науково-технічних текстів не характерне емоційне забарвлення, стиль викладу інформації формально-логічний.

Медичний переклад відноситься до різновиду науково-технічного перекладу, для якого притаманне використання великої кількості термінів. Саме медичний переклад характеризується надзвичайною точністю, адже неякісний переклад може суттєво вплинути на здоров’я та життя людини. Коли переклад медичних довідок, історій хвороб, висновків та інших медичних документів виконано на низькому рівні, то наслідки можуть бути непередбачуваними. Тому вивчення термінології та медичного перекладу мають стати головною складовою при підготовці професійних фахівців у галузі перекладу медичної документації. Підготовка перекладачів медичних текстів має проходити на найвищому рівні. Медичний перекладач має постійно слідкувати за новими тенденціями у сфері медицини, щоб вірно розуміти тексти оригіналу при перекладі. Професійні медичні перекладачі повинні володіти експертними знаннями термінології, розуміти вихідний текст, володіти навичками письмового письма та адекватними навичками використання спеціалізованих, професійних словників та глосаріїв. Мова медичної облікової документації застосовується в письмовій комунікації в жанрі інтрапрофесійної комунікації та жанрі інтерпрофесійної комунікації.

Медичний пристрій використовується для діагностики, профілактики або лікування різних захворювань. Він включає в себе інструменти, апарати, імплантати, реактиви в пробірці, витратні матеріали, пристосування, прилади, меблі та інші вироби. Сукупність термінів, які відносяться до певної галузі професійної діяльності людини називається термінологічною системою. Медична термінологія є значною складовою сучасної наукової мови, тому вона потребує подальшого вивчення.

Поведений аналіз основних способів створення сучасних англійських термінів в галузі медицини показав наступні результати, що найхарактернішими способами утворення термінів є: утворення термінів-словосполучень; афіксальний спосіб; безафіксний спосіб та складання основ (складні терміни). За результатами дослідження видно, що в текстах медичної галузі переважають терміни-словосполучення, досить часто вживаються похідні та прості терміни. Рідше зустрічаються складні терміни, їх частка зовсім невелика.

Співвідношення різних груп медичної термінології наступне: найчастіше ми зустріли терміни V групи, терміни ІІ групи та ІІІ групи зустрічались також досить часто, рідше в дослідженні буди анатомічні терміни І групи та IV групи.

Аналізуючи досліджуваний текст була визначена інтенсивність застосування певних перекладацьких способів та трансформацій. Згідно з результатами перекладацького аналізу, можна зробити висновок, що під час перекладу тексту у галузі медицини найчастіше використовувався спосіб калькування та транскодування. Також досить поширеним способом в нашому перекладі було використання автохтонних відповідників. Також ми використовували декілька способів перекладу одночасно. Напівкалька, заміна частини мови, контекстуальна заміна були використані не надто часто, а пермутація, навпаки, була використана доволі часто.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Арнольд І. В. Лексикологія сучасної англійської мови / І. В. Арнольд. – М. : Просвещение, 1995. – 244 c.

 2. Березин Ф. М. Общее языкознание / Ф. М. Березин, Б. Н. Головин. – М. : Просвещение, 1979. – 416 с.

 3. Болотина А. Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь / А. Ю. Болотина. – М. : РУССО, 1999. – 544 с.

 4. Васина В. М. Акцентное оформление терминологических словосочетаний в английском медицинском дискурсе / В. М. Васина. – Иваново : ИГМУ, 2006. – 199 с.

 5. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения, 1980. – 342 с.

 6. Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация : автореф. дис. д-ра филол. наук / М. Н. Володина. – М. : Наука, 1998. – 57 с.

 7. Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания / В. Г. Гак. – М. : Наука, 1971 – 216 с.

 8. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / К. Городенська // Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць, Вип. IV. – К. : КНЕУ, 2001. – 368 с.

 9. Городецька К. Г. Словотвірна структура слова / К. Г. Городецька, М. В. Кравченко. – К. : Наукова думка, 1981. – 199 с.

 10. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. С. Зарицький. – К. : Політехніка, 2004. – 128 с.

 11. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – Харків : Торгін, 2002. – 448 с.

 12. Камчатнов А. М. Подтекст: термин и понятие / А. М. Камчатнов. – М. : Филологические науки, 1988. – C. 40–45

 13. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов / Т. Л. Канделаки. – М. : Наука, 1977. – 168 с.

 14. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : [у 2-х ч.] / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – Ч. ІІ. – 302 c.

 15. Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу. Підручник / Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй, А. М. Науменко. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592 с.

 16. Ключник О. Труднощі науково-технічного перекладу [Електронний ресурс]: стаття з наукової конференції / О. Ключник, Г. Грицюк. – К., 2013. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/1408

 17. Комарова 3. И. Семантическая структура специального слова и её лексикографическое описание: монография / З. И. Комарова. – Свердловск : Изд-во Урал. Гос. Ун-та, 1991. – 156 с.

 18. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учеб. пособие / В. Н. Комиссаров. – М. : ЄТС, 2002. – 424 с.

 19. Кочерган М. П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів («фальшиві друзі перекладача») / М. П. Кочерган. К. : Академія, 1997. 400 с.

 20. Кузнецова Н. А. Некоторые проблемы перевода медицинского текста / Н. А. Кузнецова, Т. А. Самойленко. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ONG/Philologia.doc.htm/.

 21. Лингвистический энциклопедический словарь / за ред. В. Н. Ярцевой. – М. : Научное изд-во "Большая Российская энциклопедия", 2002. – 708 с.

 22. Ліпінська А. В. Науково-технічна термінологія / А. В. Ліпінська. – К. : Вища школа, 2007. – 219 с.

 23. Маковська О. О. Критерії розмежування терміна і загальновживаного слова в англійській субмові пластичної хірургії / О. О. Маковська / Вісн. Київ. лінгвіст. ун-ту. Сер. : Філологія. – 2010. – Т. 13. – № 2. – С. 82– 87.

 24. Медичний словник та медична термінологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medterms.com.ua.

 25. Місник М. В. Формування української медичної клінічної термінології : автореф. дис. канд. філол. наук / М. В. Місник. – К., 2002. – 20 с.

 26. Наер В. Л. К описанию функционально-стилевой системы современного английского язика / В. Л. Наер // Лингвостилистические особенности научного текста. – М. : Наука, 1981. С. 3–13.

 27. Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) / Н. Непийвода. – К. : ТОВ “Міжнар. фін. агенція", 1997. – 303 с.

 28. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник для студентів вищих закладів освіти / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник та ін. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.

 29. Плющ М. Я. Граматика української мови: У 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: підручник / М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – 286 с.

 30. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – 216 с.

 31. Скворцов Л. И. Культура речи в технической документации / Л. И. Скворцов. – М. : Наука, 1982. – 218 с.

 32. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 23 с.

 33. Таланова Ж. П. Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутнього перекладача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ж. П. Таланова. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

 34. Филиппова Л. С. Русский язык и культура речи / Л. С. Филиппова, В. А. Филиппов. – Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2010. – 436 с.

 35. Чебурашкин Н. Д. Технический перевод в школе: учебник техн. пер. для учащихся IX–X кл. школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / Н. Д. Чебурашкин / [Под ред. Б. Е. Белицкого]. – [4-е изд.]. – М. : Просвещение, 1983. – 255 с.

 36. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [3-тє вид., виправ. і доповнен.]. – К. : Алерта, 2012. – 696 с.

 37. Association for the Advancement of Medical Instrumentation – [Electronic resource]. – Way of access : http://my.aami.org/aamiresources/previewfiles /EQ89_1502_preview.pdf.

 38. Fischbach Henry. Guest Editor’s Preface. Translation and Medicine. – [Electronic resource]. – Way of access :  https://books.google.com /books/about/Translation_and_Medicine.html?id=q_hfnLg6W8Cc.

 39. Hughes H. K. Dictionary of Abbreviations in Medicine and the Health Sciences / H. K. Hughes. Lexington, 1977.313 p.

 40. Hurtado A. (2002) Measuring translation competence acquisition – [Electronic resource]. / A. Hurtado, M. Orozco // Translators’ Journal. – Way of access : http://id.erudit.org/iderudit/008022ar.

 41. Kelly D. (2005) Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular. – [Electronic resource]. – Way of access : http://www.ugr.es /~greti/puentes/puentes1/02%20Kelly.pdf.

 42. Market Report: World Medical Devices Market. Acmite Market Intelligence (2014) [Electronic resource]. – Way of access : http://www.acmite.com/market-reports/medicals/world-medical-devices-market.html.

 43. Medical Dictionary [Electronic resource]. – Way of access : http://www.medicinenet.com/medterms-medical-dictionary/article.htm.

 44. Online Medical Dictionary [Electronic resource]. – Way of access : http://dictionary.reference.com/medical.

 45. Professional medical equipment [Electronic resource]. – Way of access : https://www.quickmedical.com/medical-equipment.html.

 46. Stedman's Medical Dictionary [Electronic resource]. – Way of access : http://www.drugs.com/medical_dictionary.html.

 47. Summarised from the FDA's definition. Is The Product A Medical Device? U.S. Department of Health and Human Services U.S. Food and Drug Administration. 2014. – [Electronic resource]. – Way of access : https://www.fda.gov/CombinationProducts/.

 48. Superanskaya A. V. General terminology: terminological activity / A. V. Superanskaya, N. V. Podolskaya, N. V. Vasilyeva – M. : ASTA, 2008. – 288 p.

 49. The Longman Dictionary of Contemporary English Online [Electronic resource]. – Way of access : http://www.ldoceonline.com/dictionary/medicine.

 50. Translator, Interpreter Training and Foreign Language Pedagogy (1989) [Electronic resource]. – Way of access : https://books.google.com/books/about/Translator_and_Interpreter_Training.

 51. What is a medical device? Therapeutic Goods Administration (TGA) [Electronic resource]. – Way of access : https://www.tga.gov.au/what-medical-device.


ДОДАТОК А

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИКИ
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
1. abdominal cancer- черевний рак

2. acidity-кислотність

3. acute lyphoblastic leukemia-гострий лімфобластний лейкоз

4. alkalinity-лужність

5. amifostine- аміфостин

6. aminopterin-аміноптерин

7. anatomy-анатомія

8. anti-emetics- противоблювотні засоби

9. antibodies- антитіла

10. apoptosis-апоптоз

11. bacteria-бактерія

12. biologic therapy- біологічна терапія

13. biological response modifier therapy (BRM)- біологічна терапія з використанням біологічних реакцій

14. biotherapy- біотерапія

15. black bile-чорна жовч

16. blasteme- бластема

17. blood- кров

18. BRCA1- рак молочної залози 1го типу

19. BRCA2- рак молочної залози 2го типу

20. cancer cell- ракова клітина

21. chemical modifier- хімічний модифікатор

22. chemistry-хімія

23. chemo-хіміо

24. chemotherapy- хіміотерапія

25. choriocarcinoma- хоріокарцинома

26. chronic irritation-хронічне роздратування

27. colon cancer- рак товстої кишки

28. colony-stimulating factors- колонієстимулюючі чинники

29. conformal proton beam radiation therapy-конформна протонна променева терапія

30. conformal radiation therapy (CRT)-конформна променева терапія (КПТ)

31. CyberKnife- кібер-ніж

32. cytokine- цикотін

33. degenerate- перероджувати

34. density- щільність

35. dexrazoxane- дексразоксан

36. differentiate- диференціювати

37. DNA- ДНК

38. epidemiology-епідеміологія

39. erythema dose- еритемна доза

41. ferment- бродити

42. folic acid- фолієва кислота

43. Gamma Knife- гамма-ніж

44. herceptin- герцептин

45. Hodgkin disease- хвороба Ходжкіна

46. humor (body fluid)- тканинная рідина

47. immunotherapy- імунотерапія

48. intensity-modulated radiation therapy (IMRT)-інтенсивно-модулятивна променева терапія (ІМПТ)

49. interferon- інтерферон

50. interleukin- інтерлейкін

51. intraoperative radiation therapy (IORT)-інтраопераційна променева терапія (ІОПТ)

52. kidney-нирка

53. leukemia- лейкемія

54. linear accelerator- лінійний прискорювач

55. liposomal therapy- ліпосомальна терапія

56. lymph-лімфа

57. lymphoma-лімфома

58. metastatise-метастазувати

59. methotrexate-метотрексат

60. monoclonal antibodies- моноклональні антитіла

61. mustard gas- гірчичний газ

62. oncogenes- онкогени

63. oncology- онкологія

64. ovary- яєчник

65. pancreas- підшлункова залоза

66. parasite- паразит

67. pathologist- патолог

68. pelvic cancer- тазовий рак

69. phlegm- слиз

70. physiology- фізіологія

71. programmed cell death- запрограмована загибель клітини

72. protooncogenes- протоонкогени

73. radiologist- радіолог

74. radiosensitizer- радіосенсибілізатор

75. radiotherapy- хіміотерапія

76. radium- радій

77. rectum -пряма кишка

78. recur- рецедивувати

79. relatively low-voltage diagnostic machines- діагностичні машини відносно низької напруги

80. rituximab-трастузумаб

81. skin melanoma-меланома

82. stereo-tactic radiosurgery-стереотаксична радіохірургія

83. stereotactic radiation therapy-стереотаксична променева терапія

84. surgery- хірургія

85. testicular cancer- рак яєчок

86. thyroid- щитовидна залоза

87. trastuzumab- трастузумаб

88. tumor suppressor genes- гени супресори пухлини

89. vaccine Provenge-вакцина Провендж

90. virusis- вірус

91. yellow bile- жовта жовч


УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
1. аміноптерин-aminopterin

2. аміфостин- amifostine

3. анатомія-anatomy

4. антитіла-antibodies

5. апоптоз-apoptosis

6. бактерія-bacteria

7. біологічна терапія з використанням біологічних реакцій-biological response modifier (BRM) therapy

8. біологічна терапія-biologic therapy

9. біотерапія-biotherapy

10. бластема-blasteme

11. бродити- ferment

12. вакцина Провендж- vaccine Provenge

13. вірус- virusis

14. гамма-ніж- Gamma Knife

15. гени супресори пухлини-tumor suppressor genes

16. герцептин-herceptin

17. гірчичний газ- mustard gas

18. гострий лімфобластний лейкоз-acute lyphoblastic leukemia

19. дексразоксан- dexrazoxane

20. диференціювати- differentiate

21. діагностичні машини відносно низької напруги-relatively low-voltage diagnostic machines

22. ДНК-DNA

23. епідеміологія-epidemiology

24. еритемна доза-erythema dose

25. жовта жовч-yellow bile

26. запрограмована загибель клітини-programmed cell death

27. злоякісна клітина- malignant cell

28. імунотерапія-immunotherapy

29. інтенсивно-модулятивна променева терапія (ІМПТ)-intensity-modulated radiation therapy (IMRT)

30. інтерлейкін-interleukin

31. інтерферон- interferon

32. інтраопераційна променева терапія (ІОПТ)-intraoperative radiation therapy (IORT)

33. кислотність-acidity

34. конформна променева терапія (КПТ)-conformal radiation therapy (CRT)

35. конформна протонна променева терапія-conformal proton beam radiation therapy

36. кров-blood

37. лейкемія-leukemia

38. лімфа-lymph

39. лімфома-lymphoma

40. лінійний прискорювач- linear accelerator

41. ліпосомальна терапія-liposomal therapy

42. лужність-alkalinity

43. меланома- skin melanoma

44. метастазувати- metastatise

45. метотрексат-methotrexate

46. моноклональні антитіла-monoclonal antibodies

47. нирки-kidneys

48. онкогени-oncogenes

49. онкологія-oncology

50. паразит-parasite

51. патолог-pathologist

52. перероджуватися-to degenerate

53. підшлункова залоза-pancreas

54. противоблювотні засоби- anti-emetics

55. протоонкогени- protooncogenes

56. пряма кишка-rectum

57. радій-radium

58. радіолог-radiologist

59. радіосенсибілізатор-radiosensitizer

60. рак молочної залози 1го типу-BRCA1

61. рак молочної залози 2го типу-BRCA2

62. рак товстої кишки-colon cancer

63. рак яєчок-testicular cancer

64. ракова клітина-cancer cell

65. рецедивувати- recur

66. розтин- autopsy

67. слиз-phlegm

68. стереотаксична променева терапія-stereotactic radiation therapy

69. стереотаксична радіохірургія-stereotactic radiosurgery

70. тазовий рак- pelvic cancer

71. терапія моноклональними антитілами- колонієстимулюючі чинники- colony-stimulating factors

72. тканина- tissue

73. тканинная рідина-humor (body fluid)

74. трастузумаб-rituximab

76. фізіологія-physiology

77. фолієва кислота-folic acid

78. хвороба Ходжкіна- Hodgkin disease

79. хіміо-chemo

80. хіміотерапія-radiotherapy

81. хімічні модифікатор-chemical modifier

82. хімія-chemistry

83. хірургія-surgery

84. хоріокарцинома-choriocarcinoma

85. хронічне роздратування-chronic irritation

86. цикотін-cytokine

87. черевний рак- abdominal cancer

88. чорна жовч-black bile

89. щитовидна залоза-thyroid

90. щільність-density

91. яєчник- ovarySUMMARY
Nowadays, medical translation of texts and different documentation is important not only for the medical industry, but also for the modern market of translators. While translating medical texts, interpreters should be very responsible for all their words, because correctness of the translation of diagnosis, medical document or certificate may affect health or even life of a person.

Our work is devoted to the study of medical terminology, which, in terms of volume and number of international units, occupies an important place among other terminological systems. If you look at the analysis of modern studies in the field of English terminology, you can see an insufficient number of works devoted to the study of the features of terminology and the specifics of the translation in medical field.

The object of our research is terminology and terminological units of English scientific texts of the medical branch and their Ukrainian correspondences.

The subject of the study is the adequate Ukrainian translation of English terminological units in the field of medicine through translation methods and transformations.

The purpose of our work is to translate the text in the field of medicine and classify terms by structure and subject groups, give a definition of lexico-terminological features of Ukrainian translation of English medical equipment documentation. In order to achieve our goals, we had to accomplish the following tasks:


 1. to outline the theoretical basis for the study of English-language medical terminology in the scientific and technical literature;

 2. to provide meaningful signs of terminology vocabulary units in the field of medicine;

 3. to translate a text in the amount of 45 thousand characters;

 4. to clarify the structural characteristics of the English terminology in the field of medicine;

 5. to identify the translation methods of medical terminology;

 6. to make English-Ukrainian and Ukrainian-English glossaries in the field of medicine.

 The text of the study is a medical text, which deals with medical instructions "Guidance for the use of medical equipment maintenance strategies and procedures".

Methods of research: we conducted a theoretical analysis and studied the literature on the subject of medicine, made comparative translation analysis, applied the method of continuous sampling, as well as the quantitative method, carried out calculations of the frequency of the use of various translation techniques in the translation of terminological lexical units.

Provisions for thesis defense:

1) Medical translation is based on a large number of specialized vocabulary, which may cause difficulties in translation. All medical terms have special characteristics. The terms may be highly specialized, interdisciplinary, general scientific. But there is also the problem of "false friends" of the translator, they are also called interlingual homonyms.

2) Professional translators in the field of medicine must have and develop background knowledge in the chosen field, develop expert knowledge of terminology, understand the source text, have the skills of writing and adequate skills in the use of specialized, professional dictionaries and glossaries.

3) The language of medical records is used in written communication in the genre of interprofessional communication. Medical equipment is constantly used by doctors, nurses and other healthcare professionals. There is a wide range of medical instruments for the preservation and improvement of patients' lives, so every element of medical equipment, from simple needles to high-tech visualization devices, is essential for the daily functioning of a medical facility.

4) In scientific and technical medical texts, the most commonly used terms are phrases. The second most frequent use are derivative and simple terms. The fraction of complex terms is insignificant.

5) The main translation techniques for the transmission of special and general scientific terms of the medical sphere are calquing, transcoding and the choice of the autochthonic counterpart. Permutation and half-calque are less used. Translation by replacing a part of the language is the least commonly used.

The scientific novelty of our research is conditioned by the need to streamline the medical terminology for the translation of technical texts in the field of medicine. Our research is made to try to complete a comprehensive study of the English-language medical terminology based on the medical text material relating to medical instruction and maintenance of medical equipment.

The theoretical significance is based on the study of English medical terminology, which highlights the peculiarity of the terminological theory of medical terminology.

The practical significance of our study can be used by translators or medical students. Research materials can be used in practical English classes with medical students, as well as in the provision of medical dictionaries and industry translation dictionaries, in the formulation of reference manuals and textbooks for medical students. The obtained results can help in writing thesis both for students of Foreign Languages Schools ​​and for students of medical specialty.

Approbation of the results of the research: participation in the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Mariupol Youth Science Forum: Traditional and Newest Aspects of Research and Teaching of Foreign Languages ​​and Literature" (Mariupol State University, March 29, 2017).

The structure of the following work has total volume of 72 pages. It consists of the Introduction, three Chapters, Conclusions to each of the chapters and the general Conclusions, and List of literature.

Introduction: we determined the theme of work, purpose, task, object and subject of our research. We formulated provisions for protection, novelty, defined methods of research, established the theoretical and practical value of the work.

Chapter I: we substantiated the features and characteristics of the style of scientific and technical literature, determined the features of morphology and syntax in this style, functions. We gave the definition of “term”, “terminology system”, “classification of terms”. We highlighted the peculiarities of medical terminology, general problems of the translation of medical terminology. We analyzed the complexity of the types of medical documentation.

Chapter II and chapter III: we determined the lexical-grammatical features of the medical translation of documentation for medical equipment, the structural characteristics of the English terminology in the field of medicine and the translation methods of terminological translation in the chosen field.The general conclusions set out the main theoretical positions and obtained practical results of the study.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка