Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний університет «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій»Сторінка3/8
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

У статті розглянуто питання перекладу юридичних текстів та вирішення проблем при його здійснені з точки зору лінгвокультурного аспекту. Розглянуто фактори перекладу юридичного тексту в умовах міжкультурної комунікації та виявлена роль перекладу як посередника у процесі збагнення і розуміння різних культур.

Ключові слова: юридичний переклад, проблеми перекладу, лінгвокультурний аспект, міжкультурна комунікація.

Legal translation and solving its problems in terms of linguocultural aspect are examined in the paper. The factors of legal translation in terms of intercultural communication are examined and the importance of translation as a mediator in the process of cultural dialogue is defined.

Key words: legal translation, translation problems, linguocultural aspect, intercultural communication.


Розвиток лінгвокультурного напрямку обумовлюється прагненням до осмислення феномена культури як специфічної форми існування людини і суспільства в світі. Саме переклад є посередником у процесі збагнення і розуміння різних культур, в здійсненні контактів і спілкуванні між ними [3].

Теоретичну основу даного дослідження в галузі впливу лінгвокультурних факторів на переклад юридичних текстів становлять праці Л.С. Бархударова, В.М. Комісарова, Я.І. Рецкер, Т.Р. Левицької і А.М. Фітерман. Актуальність нашого дослідження зумовлена недостатньою лінгвістичною вивченістю мовних «звичок» носіїв різних культур та необхідністю аналізу культурно-історичного та актуально-подієвого характеру лінгвоетнічних розбіжностей між носіями іноземної мови та мови перекладу при перекладі юридичних текстів [4].

Об’єктом нашого дослідження є англомовні юридичні тексти.

Предметом дослідження є вплив лінгвокультурних факторів на переклад текстів юридичного характеру.

Мета дослідження полягає у досягненні оптимального перекладу юридичних текстів з англійської на українську мову, за умови забезпечення мовної реалізації суспільного призначення, відповідності правового узусу та урахуванням лінгвокультурних особливостей мов оригіналу та перекладу.

Для досягнення мети дослідження треба вирішити такі завдання:  1. виявити загальні особливості юридичного перекладу;

  2. розглянути лінгвокультурні фактори перекладу юридичних текстів;

  3. визначити труднощі перекладу юридичних документів;

  4. виявити спектр трансформацій, які використовуються при юридичному перекладі, та описати головні шляхи вирішення проблем перекладу юридичних текстів з використанням цих трансформацій.

Методи дослідження – метод порівняльного аналізу, описовий метод, історичний метод.

Матеріалом для дослідження стали оригінальні тексти окремих норм статей Конституції США (Constitution for the United States of America) та документи нормативно-правової бази США.

Теоретичне значення даної роботи полягає в тому, що вона може являтися основою для подальшого вивчення особливостей впливу лінгвокультурніх факторів при перекладі юридичних текстів.

     Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути застосовані в навчальному процесі (при викладанні теорії та практики перекладу та фахового перекладу), а також слугувати опорою при перекладі текстів юридичного напрямку.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці, обґрунтуванні певного алгоритму вирішення проблеми перекладу юридичного тексту та розвитку науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій з формування та застосування дієвих механізмів перекладу юридичного тексту різних носіїв культури.

Мова права передбачає спеціалізованість лексики, яка охоплює широкий спектр правових галузей та інститутів. При перекладі юридичних документів необхідно враховувати існуючу різницю в законодавствах країн, особливості українського та англійського юридичного дискурсу. Перед перекладачем постає проблема адекватної передачі змісту юридичних документів при перекладі з однієї мови на іншу [1]. Розгляд факторів перекладу будь-якого тексту в умовах міжкультурної комунікації будується з урахуванням основних особливостей мовної культури, типу і механізму соціального кодування рідної (української) та іноземної (англійської) мов. Такий підхід дозволяє виявити нову точку зору для вирішення практичних задач, пов'язаних з проблемами перекладу юридичного тексту. Чільну роль у цьому зв'язку грає не тільки володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної термінології, судово-процесуальних систем, але й особистісні якості перекладача, оскільки переклад будь-якого тексту припускає взаємодію суверенних національних мов, і, відповідно, культурних концептів. Перекладач повинен володіти специфікою образів і зв'язаних з ними програмами діяльності тих типів культур, між якими ведеться комунікація [2].Перспектива нашого дослідження полягає у подальшому вивченні впливу лінгвокультурних факторів на матеріалі німецькомовних юридичних текстів.

БІБЛІОГРАФІЯ

1.Бархударов Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов – М.: Книга, 2003. – 75 с. 2. Коптілов В.А. Теорія і практика перекладу / В.А. Коптілов – К.: Логос, 2003. – 91с. 3. Латышев Л.К. Курс перевода: эквивалентность перевода и способы ее достижения / Л.К. Латышев – М.: Международные отношения, 1981. – 48 с. 4. Швейцер А.Д. Перевод в контексте культурной традиции / А.Д. Швейцер – М.: Книга, 2001. – 32 с.СЕКЦІЯ 2

КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ЛІНГВІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВТОРОГО ЯЗЫКА

Athan MUSTAKAS (Maruupol, Ukraine)

Стаття аналізує процес та результат передачі деяких лінгвістичних фактів з однієї на інші мови.

Ключові слова: інтерференція, трансференція.

The article analyzes the process and the result of transfer of certain native linguistic phenomena into the target language.

Keywords: interference, transference

При контрастивных лингвистических исследованиях обнаруживаются отклонения и сходности между исходным, родным языком и иностранным языком – целью. Процесс и результат перемещения определённых явлений родного языка в новый, изучаемый язык определяется как интерференция. Интерференцию можно препятствовать; в обратном случае идёт речь о трансференции. В этом случае нужно проанализировать ошибочные явления и устранить их в будущем. В примерах ниже следуют случаи интерференции и трансференции между разными европейскими языками и объясняется их происхождение.

Сербы и хорваты, живущие в Германии, имеют трудности при произношении звуков /ö/ и /ü/ немецкого языка, так как эти звуки отсутствуют в фонологическом составе их языков. В этом случае они употребляют звук /е/ вместо звука /ö/ и /і/ вместо звука /ü/:

schön красивый > schen müde усталый > mide

Греки и итальянцы решают эту проблему через дифтонгизацию:schön > schion müde > miude

Школьники первых классов, у которых родной язык является немецким не могут произносить сразу звуки /δ/ и /θ/ правильно и употребляют временно звуки /z/ соответственно /t/:this is это > zis is I think думаю > I tink

Иностранцы с низким уровнем образования, живущие в Германии, не владеют морфологией немецкого языка совершенно и при трудностях упрощают склонение существительных и спряжение глаголов. Например, при склонении существительного дом получается следующая парадигма:

именительный падеж, единственное число: das Haus дом

родительный падеж, единственное число: des Hauses

именительный падеж, множественное число: die Häuser

Все эти формы замещают с ошибочной формой die Haus

При спряжении глаголов употребляют, в общем и целом инфинитив:

trinken пить

ich trinke пью > ich trinken du trinkst пьёшь > du trinken

Часто пропускают личные местоимения, которые в немецком языке являются обязательными, если в их родных языках они отсутствуют:ich verstehe понимаю > verstehe

ich verstehe nicht не понимаю > nicht verstehe

Носители языков в которых категории определённого артикля и грамматического рода отсутствуют (турки, венгры) не могут сразу освоить правила и логику их применения и упрощают все алломорфы в одну форму.

Определённый артикль в немецком языке является одновременно и указателем грамматического рода и при склонении имеет для каждого падежа свои формы (der, des, dem, den, die, das). Статистически доказано, что из этого инвентаря предпочитается форма die и что она употребляется для всех падежей обоих чисел.

В языках, которые имеют категорию определённого артикля, правила его употребления не всегда совпадают. Большие отклонения обнаруживаются в румынском языке:Căile Ferate Române Румынские Железные дороги

Первое слово (Căile) состоит от существительного căi дороги и суффикса –le, определённый артикль, именительный падеж, множественное число. В других языках, имеющих артикль, нельзя употребить его:Deutsche Bahn Немецкие Железные Дороги

British Rail Британские ЖД

Български Державни Железници Болгарские Государственные ЖД

Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι Греческие ЖД

Ferrovia dello Stato Государственные ЖД (Италия)

Universitatea București Университет Бухареста

Первое слово в верхнем румынском примере (Universitatea) состоит от существительного universitate и суффикса –a, определённый артикль, женский род, именительный падеж, единственное число. В следующих языках нельзя употребить артикль:Universität Basel Базельский университет

Université de Colmar Кольмарский университет

Πανεπιστήμιο Αθηνών Афинский университет

Разницу можно найти и между языками имеющими категорию глагольного вида. Болгарский язык образует время перфект в совершённом и несовершённом виде. Совершённый перфект обозначает однократное, законченное действие, а несовершённый многократное, длительное действие и действие к которому относимся с расстоянием и хотим выразиться неопределённо.

Болгары, изучающие греческий язык применяют этот способ образования в двух глагольных видах и в языке – цели:

виждал съм видел видял съм увидел

έχω βλέπει видел έχω δει увидел

В греческом языке можно формировать время перфект только в совершённом виде (έχω δει), а эта форма имеет все функции двух форм перфекта в болгарском языке.

Разницы существуют и при применении сослагательного наклонения в болгарском и греческом языке. В первом языке употребляется сослагательное наклонение несовершённого вида, когда речь идет о чём-то которое планируем или стараемся делать. В греческом языке эти семантические нюансы выражаются сослагательным наклонением совершённого вида:

Иван отиде в библиотеката да събира материал

Иван пошёл в библиотеку собрать материалы

На греческом языке придаточное предложение надо выразить сослагательным наклонением совершённого вида, так как глагол главного предложения тоже в совершённом виде:Ο Ιβάν πήγε στη βιβλιοθήκη να μαζέψει υλικό

Греки, изучающие болгарский язык часто образуют выше сказанное предложение следующим образом:Иван отиде в библиотеката да събере материал

Эта структура, грамматически правильна, не содержит семантический компонент намерения, планирования. Наоборот, болгары изучающие греческий язык употребляют в начале изучения этого языка сослагательное наклонение в совершённом виде, но такая структура в греческом языке недопустима:Ο Ιβάν πήγε στη βιβλιοθήκη να μαζεύει υλικό

Русские, которые изучают немецкий или английский язык, под влиянием аналогии, пропускают в начальной фазе изучения этих языков сочинительный глагол (copula) из-за факта, что в русском языке настоящее время образуется без такого глагола в виде так называемых именительных предложений:ich Student я студент ich bin Student I am a student

I eating кушаю I am eating

Как показали данные сверху пояснения и примеры, интерференция является причиной ошибок при изучении второго языка. Контрастивная лингвистика помогает предсказать и выследить случаи интерференции из родного в изучаемый язык и облегчает процесс его усвоения.БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Meike, M.: Aktuelle Perspektiven der kontrastiven Sprachwissenschaft: Deutsch Spanisch Portugiesisch. Tübingen, 2015. 2 . Beck, S.: Contrasting English and German grammar: an introduction to syntax and semantics. Berlin, 2014. 3. Molnar, K.: Substantivdetermination im Deutschen und im Ungarischen: eine sprachtypologisch - kontrastive Analyse. Berlin, 2014. 4. Handschuhmacher, S.: Aspekte der Phraseologie Italienisch – Deutsch kontrastiv. Darmstadt, 2014. 5. Olszewska, D.: Kontrastive Linguistik und interkulturelle Kommunikation. Leipzig, 2014. 6. Hamelin, L.: Linguistique contrastive et traductologie anglais – français. Paris, 2014. 7. Randhage, S.: Werbung im Sozialismus: eine vergleichende Analyse ost-deutscher Werbesprache. Frankfurt, 2013. 8. Kiesler. R.: Zur Syntax der Umgangssprache: vergleichende Untersuchungen zum Französischen, Italienischen und Spanischen. Mainz, 2013. 9. Tekin, Ö. Grundlagen der kontrastiven Linguistik in Theorie und Praxis. Tübingen, 2012. 10. Dammel, A.: Kontrastive germanistische Linguistik. Frankfurt, 2010, 11. Gnutzmann, C. [Hrsg.]: Kontrastive Linguistik. Bern, 1990. 12. Sternemann, R.: Einführung in die konfrontative Linguistik. Leipzig, 1983. 13. Rein, K.: Einführung in die Kontrastive Linguistik. Darmstadt, 1983.СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тетяна АКІНІНА (Маріуполь, Україна)

У даній статті розглянуто способи відтворення англомовних авторських неологізмів засобами української мови. Визначено загальне формулювання терміну «авторський неологізм». Окреслено основні засоби перекладу авторських неологізмів, охарактеризовано загальні визначення цих способів перекладу та наведено приклади авторських неологізмів.

Ключові слова: авторський неологізм, способи перекладу, вживання неологізмів, перекладацька проблема, транслітерація, транскрипція, калька, описовий переклад.

The present article deals with the methods of translation English author neologisms into the Ukrainian language. The general term of the «author neologism» is defined. The main methods of translation and the general definition of these methods are characterized. Examples of the author neologisms are given.

Key words: author neologisms, method of translation, general definition, transliteration, translation, calque, descriptive translation.

Мова являє собою складну динамічну систему, оскільки перебуває в постійному русі, безперервно розвивається та вдосконалюється. Одним із факторів, що засвідчує динамічний характер мови, є поповнення її лексичного складу новими словами, які в науковій літературі кваліфікуються як неологізми.

Авторські неологізми вивчалися в різних аспектах. Зокрема великий внесок зробили Габінська О. А., Земська О. А., Ликов О. Г., Лопатін В. В., Фельдман Н. І., Ханпіра Е. І. та ін. На українському мовному ґрунті особливості творення авторських неологізмів вивчали Вокальчук Г. М. [2], Герман В. В. [2], Павленко Л. П. [3], Стишов О. [4], Чабаненко В. А. [6]. Однак особливості відтворення окремих компонентів авторських неологізмів при перекладі з англійської на українську мову не були відображені в сучасних дослідженнях в достатній мірі, що і обумовило актуальність теми даної роботи.

Об’єктом даного дослідження є авторські неологізми англійської мови.

Предметом дослідження є відтворення авторських неологізмів англійської мови в українській.

Метою дослідження є встановлення засобів відтворення англійських авторських неологізмів в українській мові.

Матеріалом дослідження є суцільна вибірка авторських неологізмів з твору Джоан Роулінг «Harry Potter and the Philosopher's Stone» та його перекладу українською мовою Віктора Морозова «Гаррі Поттер і філософський камінь» у кількості 145 одиниць.

Авторські неологізми – це слова, котрі виникають завдяки поетам, письменникам, публіцистам з метою посилення експресивності твору. Щойно вигадані автором слова відрізняються від звичайних, широко уживаних слів. Авторські неологізми часто не становляться одиницями словника, хоча деякі, найбільш вдалі та комунікативно значущі чи необхідні слова, переймаються мовним колективом та попадають в словниковий склад мови.

Однією з перекладацьких проблем є складність відтворення безеквівалентних одиниць, до яких належать авторські неологізми. Проблемі перекладу безеквівалентних одиниць приділяли увагу з початку виникнення перекладознавства. Причинами існування труднощів при відтворенні авторських неологізмів перш за все є особливості словотворення у мові оригіналу і мові перекладу, та розбіжності у картині світу цих мов.

В ході міжмовних контактів, було створено ряд шляхів передачі авторських неологізмів.

Транскрипція і транслітерація відносяться до квазі безперекладних методів передачі неологізмів. Названі так тому, що при використанні цих прийомів, акт перекладу як би оминається та замінюється актом запозичення звукової (при транскрипції) або графічної (при транслітерації) форми слова разом із значенням.The four houses are called Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Each house has its own noble history and each has produced outstanding witches and wizards.

Гуртожитки називаються Ґрифіндор, Гафелпаф, Рейвенклов і Слизерин. Кожен гуртожиток має шляхетну історію й пишається своїми видатними чарівницями та чаклунами.

Всі чотири слова є назвами факультетів в чаклунській школі, та були так названі на честь засновників цих факультетів. Кожне з слів було перекладено за допомогою методу транскрипції, і обумовлено тим, що це власні назви. Gryffindor – назва запозичена з французької мови – «золотий грифон». Слово Ravenclaw складаються з двох слів ворон + пазур. Можливо малось на увазі, що учні цього факультету чиплаються за знання мертвою хваткою.

Якщо поділити слово Slytherin, то помітно, що основа нагадує англійське sly – хитрий, лукавий, а закінчення therin – щось у середині. Можливо, це означає те, що в середині чого хитрість та лукавство. Slither – рух змії.

Hufflepuff – фразеологічний оборот, що позначає: пихтіти від стомленості після тяжкої праці. Що є дуже доречним, так як саме студенти цього факультету вимушені наполегливіше навчатися, тому що вони з сімей маґлів.

Транслітерація та транскрипція широко використовувались перекладачами аж до кінця ХІХ століття.

Серед власне перекладних методів, виокремлюється калькування, котре займає проміжне положення поміж повністю перекладними і безперекладними методами відтворення авторських неологізмів. Калькування припускає існування двосторонніх міжмовних відповідностей між елементарними лексичними одиницями, котрі і використовуються у якості «будівельного матеріалу» для відтворення внутрішньої форми запозиченого або перекладного слова.

It was sweltering hot, especially in the large classroom where they did their written papers. They had been given special, new quills for the exams, which had been bewitched with an AntiCheating spell.

Стояла задушлива спека, особливо у великому класі, де вони складали письмові іспити. Для цього їм видали нові пера, зачаровані спеціальним закляттям від списування.

Конструкція antiсheating (spell), перекладена автором як закляття від списування складається з основи «сheat», котра перекладається як обманювати, списувати та префікс «анти-, проти-». Автор переклав даний неологізм максимально близько до контексту, використав спосіб такий, як калькування.

Перевагою методу калькування є стислість та простота отриманого з його допомогою еквіваленту і його співвідношення до первинного слова, що досягає цілковитої оборотності відповідника.

Описовий переклад відноситься до некалькуючих методів передачі неологізмів. Описовий переклад полягає у відтворені значення іншомовного слова за допомогою більш-менш розповсюдженого пояснення. Цей спосіб можна застосовувати як для пояснення значення у словнику, так і при перекладі неологізмів у конкретному тексті [5].His face fell, because the Remembrall had suddenly glowed scarlet…

Невіл роззявив рота, бо Нагадайко раптом став яскраво-червоним...

Значення неологізму передається за допомогою пояснення. Слово remembrall складається з двох слів: remember – пам’ятати та all – усе. З метою збереження фантастичної забарвленості, перекладач використовує описовий еквівалент за контекстом, отримуємо слово – нагадаймо.

Розглянувши основні види перекладацьких трансформацій авторських неологізмів з англійської на українську мову на прикладі роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камін» та проаналізувавши їх, ми визначили найбільш та найменш поширені засоби перекладу. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що найбільш поширеним засобом перекладу авторських неологізмів з англійської мови на українську є калька. Найменш поширеним способом перекладу виявилась транскрипція.

Перспектива подальшого дослідження полягаю у вивченні засобів перекладу не лише з англійської, але й грецької мов на українську. А також створення універсального засобу перекладу авторських неологізмів.БІБЛІОГРАФІЯ

1.Вокальчук Г.М. Оказіональна номінація осіб в українській поезії 20–30-х років ХХ століття / Г.М. Вокальчук – К.: Освіта, 1991. – 23 с. 2. Герман В.В. Індивідуально-авторські неологізми (оказіоналізми) в сучасній поезії / В.В. Герман – К.: Освіта, 1999. – 22 с. 3. Павленко Л.П. Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті / Л.П. Павленко – Л.: Наука, 1983. – 33–35 с. 4. Стишов О. Новотвори на основі власних назв у мові засобів масової інформації / О. Стишов – Кіровоград: РВУК- ДПУВ ім. В. Винниченка, 2005 – 51–55 с. 5. Ханпира Э.И. Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании / Э.И. Ханпира – М.: Наука, 1966. – 154 c. 6. Чабаненко В.А. Норми словотворення і мовна експресія / В.А. Чабаненко – Мовознавство, 1982. – 13–21 с.ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТНИХ РЕАЛІЙ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Каталог: Nauch -> Konf
Nauch -> Інститут тваринництва степових районів
Nauch -> Робоча програма навчальної дисципліни «педагогіка вищої школи з основами педагогічної майстерності»
Nauch -> Програма підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з філософії
Nauch -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
Konf -> Міністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет рада з науково-дослідної роботи студентів, аспирантів, молодих вчених дебют збірник тез доповідей студентів
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2016 ІІ.Ііі (073)
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2017 ІІ.Ііі (073)
Konf -> Міністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет двнз «Приазовський технічний університет»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка