Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний університет «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій»


Поліна ВОРОНЧУК (Маріуполь, Україна)Сторінка4/8
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Поліна ВОРОНЧУК (Маріуполь, Україна)

У роботі розглянуті особливості відтворення діалектизмів в англійських перекладах української художньої прози, способи й засоби забезпечення адекватної передачі українських діалектизмів, фразеологізмів та інших діалектних реалій англійською мовою. Поняття діалектизмів розглядається як одна з головних проблем перекладача під час перекладу художнього твору.

Ключові слова: художня література, діалектизм,діалектні реалії, способи перекладу.

The features of reproduction of dialecticisms in the English translation of the Ukrainian fiction, ways and means of ensuring adequate transfer of the Ukrainian dialecticisms, idioms and other dialect realities in English are examined in the paper. The dialecticism is considered to be one of the main problems of the fiction translation.

Key words: fiction, dialecticism, dialect realities, means of translation.

Діалектизми – це багатий нелітературний пласт, який вимагає всебічного перекладознавчого дослідження з урахуванням специфіки його структурно-морфологічного, семантико-стилістичного, соціофункціонального аспектів.

Актуальність теми зумовлена загальною тенденцією сучасних лінгвістичних та перекладознавчих досліджень до багатоаспектного аналізу художнього тексту.

Об’єктом дослідження є явища діалектизму у двох мовах – англійській та українській, а предметом дослідження – способи відтворення словотвірних, семантичних та функціональних особливостей українських діалектизмів у художньому дискурсі.

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей відтворення діалектизмів в англійських перекладах української художньої прози.

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань:

- з’ясувати критерії ідентифікації англійських та українських діалектизмів;

- уточнити поняття “діалектизм”;

- визначити стратегію й тактику перекладу діалектизмів;

- вивчити способи й засоби забезпечення адекватної передачі українських діалектизмів та фразеологізмів англійською мовою.

Мета і завдання дослідження визначили його методи: опису – для систематизації й класифікації одиниць українських діалектизмів та способів і прийомів їх відтворення; зіставлення – для встановлення взаємозумовленості між українськими діалектизмами та їх англійськими відповідниками. Також використовувалися елементи контрастивного та компонентного аналізу.

Матеріалом дослідження слугував корпус діалектизмів твору Валер’яна Підмогильного «Місто» у перекладі М. Тарнавського у кількості 70 одиниць.

Теоретична значущість роботи полягає у комплексному дослідженні специфіки відтворення словотвірних, семантичних та функціональних особливостей українських діалектизмів в англійських перекладах української художньої прози.

Практична значущість дослідження полягає у змозі використати матеріали дослідження як допоміжний матеріал при викладанні таких дисциплін як лінгвокраїнознавство, історія перекладу, теорія та практика перекладу.

Особливості утворення та функціонування літературного стандарту мови впливають на мовну ситуацію, що у свою чергу формує риси стилю текстів художньої літератури.

Для вивчення способів передачі діалектних реалій, ми звернулися до праць класика українського перекладознавства Р.П. Зорівчак. Вчена наводить наступні способи трансляційного перейменування діалектних реалій: транскрипція  (транслітерація);  гіперонімічне перейменування;  дескриптивна перифраза; комбінована реномінація; калькування (повне і часткове); міжмовна транспозиція на конотативному рівні; методи уподібнення (субституція); винайдення ситуативного відповідника; контекстуальне роз тлумачення [1: 93-141].

Майже усіма цими способами користувався Максим Тарнавський при перекладі твору В. П. Підмогильного «Місто». Канадський перекладач використав наступні способи передачі діалектичної лексики:

1) транскрипція (транслітерація) (у кількості 1 одиниці): з червінцем грошей [2: 14] - with one chervinets [3: 24];

2) гіперонімічне перейменування (у кількості 10 одиниць): вчинити йому смерть коло зборні [2: 39] - to execute him before the assembled villagers [3: 54];

3) дескриптивна перифраза (у кількості 9 одиниць): він якось повернеться до рідного кубла [2: 66] - he would return to his comfortable nest [3: 81];

4) калькування (у кількості 5 одиниць): мо', заспіваємо [2: 28] – how ‘bout a song [3: 42];

5) міжмовна транспозиція на конотативному рівні (у кількості 23 одиниць): він силоміць вирядився до інституту [2: 49] - he forced himself to visit the Institute [3: 63];

6) методи уподібнення (субституція) (у кількості 3 одиниць): скаламуть у думках [2: 16] – a muddiness in the mind [3: 27];

7) винайдення ситуативного відповідника (контекстуальний переклад) (у кількості 4 одиниць): приймати кожному всіх односпілчан [10, с.56] - hosting any fellow-members [19, с.70];

8) контекстуальне розтлумачення (інтерпретація реалій) (у кількості 15 одиниць): весну в місті несуть не ластівки, а бендюжники [2: 76] - spring is brought to the city not by sparrows but by wagon drivers [3: 91].

Аналізуючи переклад, виконаний Максимом Тарнавським, можна дійти висновку, що автор ставить на перше місце інтерпретацію реалії однієї мови на іншу, тобто передає контекстуальну сутність.

Питання про те, як краще передати реалію — транслітерацією чи розширити зміст, виклавши дефініцію реалії, і досі залишається невирішеним. У випадку, коли перекладач занадто часто використовує при перекладі такий спосіб як транскрипція (транслітерація), у читача, котрий не знає мову оригінала, можуть з’явитися питання та існує велика вірогідність, що він нічого не зрозуміє. Але з іншого боку, відмовляючись від транскрипції (транслітерації) можна втратити самобутність та колорит мови, з якої перекладають.

Перспективою роботи є більш поглиблене вивчення українських реалій та засоби передачі їх іншими мовами, зокрема, німецькою.БІБЛІОГРАФІЯ

1. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П. Зорівчак. — Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. — 216 с. 2. Підмогильний В. П. Місто. [Електронний ресурс] / Електронна бібліотека української літератури. — С. 1–90 — С. 245 — Режим доступу: http://www.ukrclassic.com.ua 3. Tarnawsky M. The City [Електронний ресурс]  // Ukrainian Literature. —   2014. —  Vol. 4  —  C. 103  — Режим доступу: www.UkrainianLiterature.orgЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ «ПТАХ»

Валерія ІВАНЮК (Маріуполь, Україна)

У статті розглянуті основні поняття лінгвокультурології, підходи до вивчення концептів, а також саме поняття лінгвокультурного концепту. Були описані методи дослідження лінгвокультурного концепту та було проведено зіставний аналіз паремій англійської, української та грецької мов з вербалізаторами концепту «ПТАХ».

Ключові слова: лінгвокульторологія, лінгвокультурний аналіз, концепт, вербалізатори, концептуальний аналіз.

Термін «концепт» використовується у сучасній лінгвістиці на позначення інформаційної одиниці, що вербалізується у мові.

Питання лінгвокультурних концептів та їх лексичних відповідників вже було досліджено В.М. Телією, Н.Д. Арутюновою, А. Вежбицькою, О.С. Кубряковою, В.І. Карасиком. Дослідженням вербалізаторів концепту «ПТАХ» займалися Тхор Н. М. та Попик І. С. [3]. Але в площині порівняльних студій бракує досліджень вербалізаторів концептів на матеріалі різних мов, що й зумовлює актуальність нашого дослідження, яка підсилюється вивченням особливостей культури та світогляду різних лінгвокультурних спільнот.

Об'єктом дослідження є вербалізатори концепту «ПТАХ», що є релевантними для англомовної, україномовної та грекомовної лінгвокультур.

Предметом дослідження є образна складова концепту «ПТАХ» на матеріалі паремій англійської, української та грецької мов.

Метою нашого дослідження є аналіз образної складової концепту «ПТАХ» та його відтворення в україномовній, англомовній та грекомовній лінгвокультур.

У сучасній науці існують два основних підходи до вивчення концептів: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний [2]. З боку лінгвокультурологічного підходу лінгвокультурний концепт розглядається як ментальне утворення, відзначене етносемантичною специфікою.

Щодо методики дослідження лінгвокультурних концептів, то основним методом дослідження прийнято вважати концептуальний аналіз. Методика концептуального аналізу залежить від розуміння і можливості структурування концепту. Аналіз робіт з структури концепту дозволяє зробити висновок, що дослідники різних наукових шкіл виокремлюють в його складі деякі подібні базові компоненти, такі як образ, поняття і додаткові ознаки (ціннісна складова (В.І. Карасик, Г.Г. Слишкін), значуща складова (С.Г.Воркачев), інтерпретаційне поле ( З.Д. Попова , І.А. Стернин ) і т.д.).

Для реконструкції мовної свідомості у нашому досліджені ми використовували аналіз образної складової концепту «ПТАХ», що є релевантним для мовного матеріалу, який обмежений прислів’ями.

Ми виявили спільне та специфічне у асоціативних зв’язках, пов’язаних з вербалізацією цього концепту в англійській, українській та грецькій пареміосферах.

Наше дослідження було сфокусовано на дослідженні семантичної структури вербалізаторів концепту «ПТАХ», що дало змогу побудувати модель семантичного поля для лексем української, англійської та грецької мов, що вербалізують концепт «ПТАХ», а також на аналізі образної складової концептів, дослідженні та зіставленні образної складової концептів на прикладі паремій англійської, української та грецької мов.

У роботі було проаналізовано 225 паремій з пареміологічних словників української, англійської та грецької мов, що мали у своєму складі лексеми, які репрезентували концепт «ПТАХ».

Ми вирахували кількісне співвідношення вживаності лексем на позначення концепту «ПТАХ» в англійській, українській та грецькій мові. Так, найбільш продуктивними у творенні англійських паремій стали такі лексеми: bird (20%), duck (14%), crow (14%). В українській мові: ворон (19%), курка (16%), птах (15%). У грецькій мові: η κότα (η όρνηθα) (24%), ο κρόκος (η κουρούνα) (14%), ο πετεινός (ο κόκορας) (14%), το πουλί (14%). Це свідчить про те, що у проаналізованих пареміях англійської мови на перший план за вживаністю виходить лексема «bird» у значені свободи, мрії, єдності, вдачі, мудрості та досвідченості; на другий план – лексема «duck» на позначення простоти, вразливості, слабкості, безглуздості, байдужості. На третьому місці за вживаністю стоїть лексема «crow», на позначення мудрості, хитрості та підступності. В українській мові найбільш репрезентованою виявляється лексема «ворон», яка виступає на позначення мудрості, хитрості та дурості. На другий план виходить лексема «курка», що позначає дбайливість, жіночність, безсилість та кволість, слабкість, дурість. На третьому місці за вживаністю, на відміну від англійської мови, виступає лексема «птах», що вживається на позначення свободи, талану, вдачі або невдачі, волі, незалежності та індивідуальності. У грецькій мові найуживанішою є лексема η κότα (η όρνηθα), що позначає дбайливість, метушливість та дурість. На другому місці – лексема ο κρόκος (η κουρούνα) (14%), на позначення дурості та хитрості, ο πετεινός (ο κόκορας) (14%) на позначення недолугості, невдачі, або навпаки - талану, το πουλί (14%) на позначення волі, незалежності, хитрості. На третьому місці за вживаністю виступає лексема η κουκουβάγια (η γλάυκα), що часто позначає добру або навпаки погану звістку.

Отже, ми дійшли висновку, що при рівних вербалізаторах ми можемо виділити схожості у їх семантичному значені. Так, наприклад, лексеми «bird», «птах», «το πουλί» вживаються на позначення свободи, незалежності та волі в усіх трьох мовах. Лексеми «crow», «ворон», «ο κρόκος (η κουρούνα)» в даних мовах виступають на позначення хитрості. В українській та грецькій мові лексеми «курка», «η κότα (η όρνηθα)» вживаються на позначення дбайливості та дурості. Але існують і відмінності у вживанні тих чи інших лексем, що зумовлені етноспецифікою мови. В англійській мові, наприклад, окрім вищезазначених, лексема «bird» набуває ще й значення мрії, єдності, вдачі, мудрості та досвідченості; в українській мові лексема «птах» набуває значення вдачі або невдачі та індивідуальності. В українській та англійській мові, на відміну від грецької, лексеми «crow» та «ворон» позначають мудрість. Лексема «η κότα (η όρνηθα)» в грецькій мові позначає метушливість, а в українській мові набуває значення безсилості та кволості, слабкості.БІБЛІОГРАФІЯ

1. Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. Антология. / С.А. Аскольдов – М.: Academia, 1997. – С.269. 2. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. / Ю.С. Степанов - М., 1997. – С. 42-43.

3.Тхор Н. М. Теоретические предпосылки концепта «птица» как фрагмента англоязычной картины мира/ Н.М. Тхор, И.С. Попик // Наук. вісник Волинського нац. університету ім. Лесі Українки, 2009. – вип. 5.
ПАРЕМІОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ ЖІНКА НА МАТЕРІАЛІ

АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Аліна ІСІКОВА (Маріуполь, Україна)

У дослідженні було виділено соціальну роль жінки та її особистісні характеристики в пареміях українського та англійського народу, також було винайдено розбіжності у сприйнятті лінгвокультурного універсального концепту та засобах його вербалізації в досліджуваних мовних культурах.

Ключові слова: концепт ЖІНКА, соціальні ролі, картина світу, паремія, лексема.

The research is an attempt to tackle the problem of the social roles of woman and her personal characteristics in paroemias of Ukrainian and British nations were distinguished. The differences in the perception of the concept of universal lingvistic cultural concept and its verbalization in the studied language cultures were invented.

Key words: concept WOMAN, social roles, world view, paroemia, lexeme.

Мова є неоціненним духовним багатством та засобом і матеріалом формування та становлення особистості людини, засобом спілкування, збереження і передачі знань, інструментом взаємного розуміння. Безпосередньо у мові відбито характер народу, його національні звичаї, побут, мораль, національний характер, а також одну з найвагоміших категорій — гендерну категорію. Суспільство нав'язує жінкам різні ролі, що стереотипно приписуються їм соціумом. Мова, будучи основним каналом одержання соціокультурної інформації, мова впливає на гендерні особливості, та формує ставлення суспільства до жінок.

Саме тому, актуальність нашого дослідження обумовлюється протилежністю цієї гендерної категорії та впливом концепту ЖІНКА через низку його вербальних репрезентантів. На даний час роль жінки в суспільстві не обмежується роллю матері і домогосподарки, але треба сказати, що саме материнство є однією з головних репрезентацій жінки в суспільстві.

Об'єктом дослідження є концепт ЖІНКА, що репрезентується у тому числі багатьма фразеологічними одиницями в українській і англійській мовах.

Предметом дослідження є пареміологічні одиниці, що містять вербальні репрезентанти концепту ЖІНКА у сучасній англійській та українській мовах, тобто: окремі лексеми (з грецької léxis — слово, вираження; одиниця лексичного рівня мови, такі як: дівчина, жінка, чоловік), термінологічні словосполучення, конвенціональні метафори, усталені мовні вирази, паремії та мовні кліше.

Метою нашої роботи є порівняльний аналіз вербальних репрезентантів концепту ЖІНКА в пареміях української та англійскої мови шляхом аналізу його вербальних репрезентантів у пареміологічних одиницях.

Для досягнення поставленої мети було проаналізовано базові поняття дослідження: мовна та концептуальна картина світу, поняття концепту, концепт ЖІНКА, тощо, методом суцільної виборки виділено та систематизовано вербальні репрезентанти вищезазначеного концепту, систематизовано та проаналізовано матеріал за допомогою концептуального, комперативного методів, а також методу інтроспекції, систематизовано та порівняно репрезентанти досліджуемого концепту за їхнім значенням та поняттям.Матеріалом дослідження слугувала вибірка основного массиву пареміологічних одиниць на позначення “жінка”, які представлено у сучасних україномовних та англомовних словниках. Загальна кількість таких одиниць складає 83 одиниці для української частини дослідження і 67 для англійської частини.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що є першою спробою порівняти та проаналізувати концепт ЖІНКА та винайти розбіжності у сприйнятті лінгвокультурного універсального концепту ЖІНКА та засобах його вербалізації в досліджуваних мовних культурах.

Теоритичне значення полягає в порівнянні розбіжностей у сприйнятті певних етноспецифічних рис досліджуваного концепту в ураїнскій та англійській мовних культурах.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання матеріалів та одержаних результатів дослідження у курсах порівняльної типології та лексикології сучасних української та англійської мов (розділи “Лексична семантика”, “Словниковий склад мови”).

Спочатку, ми вважаемо за потрібне освітити ключове поняття дослідження.

Під картиною світу розуміємо цілісний, глобальний образ світу у свідомості людини, який є результатом всієї духовної активності, яка виникає в ході всіх контактів людини зі світом. Пізнаючи світ, людина складає своє уявлення про світ, тобто в його свідомості виникає певна картина світу.

Ми згодні, з думкою В.Л. Юсупової, що існує дві найбільш значущі картини світу: мовна та концептуальна картини світу. У мовній картині світу суттєвим є знання, закріплене за словами, словосполученнями, реченнями, текстами конкретних мов; концептуальна картина є інваріантною (спільною для всіх носіїв мови), мовна – виражається у значеннях слів, словосполучень, речень, дискурсів різних мов.

Пареміологічна картина світу є унікальною, тому що саме вона відобиває, зв'язок історії та культури народу в мові, через прислів'я та приказки.

Щодо питання що таке Концепт, однак у спробі узагальнити основні його дефініції, ми стверджуємо, що під концептом розуміється ментальне утворення, яке представляє собою комплекс наших знань про світ, уявлень, переживань.

Для того щоб дослідити даний концепт ми виділили соціальні ролі жінки (дівка (20,2%) / maid (4,6%), дружина (39,6%) / wife (53,6%) , мати (10,2%) / mother (15,8%), дочка (4,6%) / daughter (3,5%), теща (5,5%), вдова (9,7%) / widow (15,7%), мачуха (5,6%) / stepmother (3,9%), свекруха (2,8%) / mother-in-law (2,9%)) та її особистісні характеристики (такі як: балакучість, злосливість, упертість, брехливість та підступність) в пареміях українського та англійського народу.

Згідно з проведеним дослідженням, беручи до уваги кількість та якісний склад вербальних репрезентантів концепт ЖІНКА у досліджуваних мовах, соціальні ролі української жінки набагато різноманітніші, ніж соціальні ролі англійської жінки. Різноманітність жіночих ролей в українських прислів'ях є наслідком відображення селянського укладу життя, в якому родинні відносини відігравали значну роль і строго дотримувалися.

Як і будь-який інший, універсальний, досліджуваний концепт має як позитивні, так і в негативні сторони: з одного боку жінку сприймають як мати, яку треба шанувати, а з іншого як буркотливу, сварливу, підступну жінку.

Жінка, це створіння, яке є одним з головних на землі поряд з чоловіком. Вона завжди була найбільшою коштовністю цього світу, створення з якої починається життя.БІБЛІОГРАФІЯ

1.Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт; [пер. с нем. Г. М. Рамишвили]. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с. 2.Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку / Б. Уорф // Новое в зарубежной лингвистике. − М. : Иностран. лит., 1960. – Вып.1. – 178-182 с.3.Вежбицкая Г. Мова. Культура. Пізнання. / А. Вежбицкая. - М.: Російські словники, 1996. – 405-411 с. 4.Северинюк В.М. Популярний коментований словник українських прислів'їв та приказок / В. М. Северинюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 144-148 с. 5.Collins V.H. A book of English proverbs: with origins and explanations / Collins V.H.; Greenwood press, 1974. – 144-150 p. 6.Stevenson R.L. English Proverbs and Proverbial Phrases / Stevenson R.L. – M.: Foreign Languages Pub.House. 1956. – 560 p.


ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ ОБРАЗНОГО КОМПОНЕНТУ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Ігор КОСЄЙ (Маріуполь, Україна)

У тезах викладено результат порівняльного аналізу реалізації образного компоненту універсального лінгвокультурного концепту КОХАННЯ на матеріалі української та англійської мов, як складової української та англомовної концептуальних картин світу, визначено специфіку його мовної об’єктивації.

Ключові слова: концепт, лінгвістика, паремії, картина світу, метафора.

The thesis is on attempt to tackle the problem of the concept LOVE as part of the Ukrainian and English conceptual world view, the specificity of its linguistic bjectification.

Key words: concept, linguistics, proverbs, world view, metaphor.

У центрі уваги сучасної лінгвістики знаходяться проблеми, пов’язані з відображенням національних особливостей культури та історії у мові, які певним чином відзеркалюються у концептах культури.Об’єкт нашого дослідження – вербалізований в сучасній українській та англійській мовах концепт КОХАННЯ та лінгвокультурна інформація, закладена у вербальних засобах його вираження.

Предметом даної роботи виступають різнорівневі мовні засоби вираження концепту КОХАННЯ у сучасній англійській мові: окремі лексеми, термінологічні словосполучення, усталені мовні вирази, паремії та мовні кліше.

За допомогою певних мовних засобів формуються концепти буття, в тому числі саме універсальні, так як концепти часу, простору, різноманітних об’єктів та явищ, і, безумовно, психоемоційні концепти; моделюються способи організації всесвіту [3]. Але найцікавішу групу концептів на нашу думку становлять саме емоційні концепти, що визначають почуття, ставлення людини до її оточення, відносини, взаємовідносини та персональні, особисті вподобання. Відзеркалені у мові, вони гармонічно входять до та суттєво впливають на систему цінностей, як окремих представників тієї чи іншої лінгвокультури, так і цілого народу.

У сучасних лінгвістичних дослідженнях вже знайшли своє відображення окремі аспекти дослідження концепту КОХАННЯ: аналіз концептуальних метафор кохання, що лежать в основі типових метафоричних виразів на матеріалі однієї мови або у зіставленні двох мов, моделювання прототипу концепту КОХАННЯ, вивчення асоціатів дієслів із значенням „кохати/любити”, дослідження семантики відповідних дієслів, особливості представлення кохання в пареміології тієї чи іншої мови, вивчення концепту КОХАННЯ в єдності його системно-мовних зв’язків [2]. Але ми вважаємо запотрібне висвітити саме пареміологічний аспект концепту КОХАННЯ та порівняти специфіку його вербальної репрезентації в усталених виразах у нашому дослідженні, оскільки особливості вербальної репрезентації емоційного досвіду мають безпосереднє відношення до менталітету етносу [4].

Таким чином, метою нашого дослідження є проведення лінгвокультурного аналізу концепту КОХАННЯ на матеріалі української та англійської мов.

Задля реалізації поставленої мети ми плануємо розв'язання наступних завдань:

- проаналізувати концепт КОХАННЯ як складову української та англомовної пареміологічної картин світу;

- визначити специфіку його мовної об’єктивації у сферах людського знання;

Ціннісний аспект концепту КОХАННЯ в сучасній англійській мові проявляється в існуванні культурно-детермінованої аксіологічної шкали різних за природою, основними ознаками та оцінкою почуттів (real love, infatuation, possessive love) [1].

В англійській пареміології представлені такі смислові компоненти концепту КОХАННЯ: акціональність (21,3%), (love will find a way, love conquers all; довготривалість (20%), (true love never dies); невловимість (14%), (follow love and it will flee thee; flee love and it will follow thee); позитивний статус закоханого (15,5%), (аll the world loves a lover); неконтрольованість, невмотивованість почуття (12,1%), (love is blind; the heart has its reasons); взаємопов’язаність кохання та шлюбу (8%), (Love and marriage go together like a horse and carriage); наявність перешкод у коханні (9,1%), (The course of true love never did run smooth).

Також образний компонент концепту КОХАННЯ в сучасній англійській мові об’єктивується низкою когнітивних метафор. Ці метафори розподіляються на три основні групи: онтологічні (35%), (метафори, пов’язані з вмістищами та субстанціями), наприклад: We were made for each other. We are one. She is my better half. Theirs is a perfect match [1]; структурні (45%), (метафори, пов’язані з людською діяльністю, з фізіологічними станами людини, з природними явищами, з живими істотами), наприклад: He's very naughty and breaks everyone's heart. He can be struck by an infatuation for women he has never met. She was destroying herself with unrequited love. Her love had to torment her [1]; та просторові (20%), (метафори, які концептуалізують кохання як рух по вертикалі, рух по горизонталі, рух вбік та просторово-темпоральна метафора початку руху), наприклад: Love is an unending road. Don't know where it started never know when it ends [1].

Таким чином, концепт КОХАННЯ реалізується як в мовній, так і коцептуальній картині світу. Вербальне вираження почуття кохання пов’язано із соціо-культурними нормами суспільства. Мовлення закоханих обумовлюється соціальними, культурними, історичними, ґендерними, психологічними, а також етнічними факторами, що по різному сприймаються в українській та англійській лінгвокультурах.


Каталог: Nauch -> Konf
Nauch -> Інститут тваринництва степових районів
Nauch -> Робоча програма навчальної дисципліни «педагогіка вищої школи з основами педагогічної майстерності»
Nauch -> Програма підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з філософії
Nauch -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
Konf -> Міністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет рада з науково-дослідної роботи студентів, аспирантів, молодих вчених дебют збірник тез доповідей студентів
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2016 ІІ.Ііі (073)
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2017 ІІ.Ііі (073)
Konf -> Міністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет двнз «Приазовський технічний університет»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка