Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний університет «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій»Сторінка8/8
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых
слов / Вежбицкая А.  – М. : Яз. славян. культуры, 2001. 2. Кунин А.В. Английская фразеология / Кунин А.В. – М.: Высш.шк.,1970. – 344 с. 3. Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию / Маслова В.А. – М: Наследие, 1997. – 206 с. 4. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии / Пермяков Г.Л. – М.: Наука, 1988. — 236 с. 5. Телия В.Н. Что такое фразеология / Телия В.Н. – М.: Высш.шк., 1966. – 278 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Яна ТАРАСОВА (Маріуполь, Україна)

У статті розглянута проблематика перекладу текстів. Одна з важливіших проблем у перекладі художнього твору донесення змісту фразеологічних одиниць без втрати експресивності.

Ключові слова: мова, проблематика, переклад, художній текст, фразеологізм.

The article deals with the problems of translation. One of the most important problems in translation to deliver the content of idioms without loss of expressiveness.

Key words: language, problems, translation, artistic text, idiom.

Кожна мова унікальна, яскрава, самобутня система звукових і графічних знаків. У світі неймовірна кількість мов. Отже, враховуючи це різноманіття, необхідним є процес перекладу.

Переклад – це лінгвістичний процес, міжмовне перетворення або трансформація тексту на одній мові в текст іншою мовою; засіб забезпечення можливості спілкування (комунікації) між людьми, що говорять на різних мовах. Видів перекладу також існує багато, але ми хочемо звернути увагу саме на художній переклад.

Хотілося б зазначити, що кожна мова – ніби «дзеркало» народу. Кожен народ має свою культуру, традиції, які, в тій чи іншій мірі, віддзеркалюються в мові. На нашу думку, найвиразнішим засобом такого вираження є фразеологізм. Такі застиглі вирази, найчастіше, ми можемо зустріти в художніх текстах.

За визначенням Ю. Солодуба, художній текст (текст художнього твору)це текст, основною функцією якого є естетична дія на читача або на слухача [3: 143]. Переклад таких текстів є найважчим. Треба не тільки донести до читача основну думку, події, але й почуття героя, менталітет його нації. Саме такі тонкощі несуть нам фразеологічні одиниці, які потребують «вільного», художнього перекладу.

Фразеологізм семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції. [1: 34].Ось, наприклад: «Μαθημένα τα βουνά απ΄τα χιόνια » «Знать почем фунт лиха». Дослівний переклад не доніс би суть виразу. Чи «τρώω τα σωθικά μου»  «валитися з ніг». Авжеж, ми можемо перевести як «стомлюватися», але цей переклад не буде достатньо насиченим, експресивним, влучним. Хотілося б навести ще декілька прикладів. «Τον έφαγε με τα μάτια» «зжирати очима», «τρώω ξύλο» «отримати по перше число», «φάγαμε ψωμί και αλάτι» «з'їсти разом пуд солі» , «τον έφαγε η θάλασσα» «піти на дно»( із значенням потонути чи пізнати труднощі), «τον έφαγαν οι έγνοιες» - «крутитися як білка в колесі», «έφαγε τα ψωμιά του» «старий як світ», «έφαγα τη γη να σε βρω»(із значенням «знайду тебе, чого б мені це не коштувало»), «τρώω αέρα κοπανιστό»( у значенні «нічого не їсти»), «τους έφαγε λάχανο» «залишити в пішки»(перемогти), «τρώω το χρόνο» (у значенні «втратити дорогоцінний час»).

Як видно з наведених вище фразеологізмів, жоден з них не може бути переведеним дослівно, тільки засобами художнього перекладу.

Перекладач має саме трансформувати текст. Кожен вираз, кожна назва, кожен символ притаманні конкретному народові. Отже, перед тим, як починати переклад художнього тексту, перекладач обов’язково повинен вивчити особливості життя, традицій народу, найменші тонкощі тексту, щоб передати їх максимально вірно.

БІБЛІОГРАФІЯ

1.Виноградов. В.В. Основні поняття російської фразеології / В.В. Виноградов, 1989. – С. 173. 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. // Серия: Изучаем иностранные языки / Т.А.Казакова, 2000. – С. 320. 3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) / А.В. Федоров, 2002 – С. 418.
ЗМІСТ

ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ

Vasylyeva E.

METHODS OF TRANSLATION CONTROL 4

Шепітько С. ВАРІАТИВНІСТЬ ПРИСЛІВ’ЇВ ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ

ТА СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 7

СЕКЦІЯ 1

ГАЛУЗЕВА КОМУНІКАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Потіпак Ю., Кіор Р.

ПЕРШІ ЛЕКСИКОГРАФИ ГРЕЦІЇ 9

Рудницька Г., Гавенко О.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕЛЕКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ ПЕРЕКЛАДАЧА 13

Смирнова М.

ТАКТИКИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮЮЧОЇ ТА ОРГАНІЗУЮЧОЇ ДИСКУРСИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОПОВІДНИКА 16

Рожкова І.

ДО ПИТАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ 19

Maslova H., Strukova N.

Techniki wpływu mownego na publiczność w nagłówkach gazet i czasopism 22

Аверкіна В.

ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ 25

Качура Д.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ТЕКСТІ 28

Олійник О.

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРОПОВІДІ 31
Середа В.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ 33

СЕКЦІЯ 2

КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ЛІНГВІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Mustakas A.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВТОРОГО ЯЗЫКА 38

Акініна Т.

СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 41

Ворончук П.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТНИХ РЕАЛІЙ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 47

Іванюк В.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ «ПТАХ» 50

Ісікова А.

ПАРЕМІОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ ЖІНКА НА МАТЕРІАЛІ 53

АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Косэй І.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) 57

Солодунова Н.

АНАЛІЗ ВЖИВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «ТВАРИНА» НА БАЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ,УКРАЇНСЬКОЇ ТА ГРЕЦЬКОЇ МОВ 60

Солонська Д.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ ТА НОВОГРЕЦЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕОРГАНІЧНОГО СВІТУ 63

СЕКЦІЯ 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Сабадаш Ю.

«ПЕРЕКЛАД НЕПЕРЕКЛАДНОГО» ЯК УМОВА КУЛЬТУРНОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ 66

Висоцька Г.

Лексичні одиниці як засоби інтимізації спілкування 69

Дацер К.

НА ПЕРЕХРЕСТІ КІНО ТА ЛІТЕРАТУРИ 72

Гайдук Н.

поняття КОНЦЕПТу як основної ОДИНИЦІ 75

КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ картини світу

Гаргаєва О.

Мiфонiми в сучасній грецькiй комунікації 78

Грачова А.

LE PARTICOLARITÀ LINGUISTICHE DEI FRASEOLOGISMI CON IL COMPONENTE VERBALE BASE 81

Лопатіна Є.

ТИПИ ОЦІНОК В ТЕКСТАХ ПАРЕМІЙ 84

Пахоменко Ю.

ЛЕКСИКО – ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 87

Рожкова В.

ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ТА КАТЕГОРІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ 90

Руденко М.

АНГЛОМОВНІ ПАРЕМІЇ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТЕКСТИ 94

Тарасова Я.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ 97

Збірка матеріалів міжвузівського круглого столу«Актуальні проблеми міжкультурної комунікації,

перекладу та порівняльних студій»
У збірці публікуються праці українською, англійською, польської, російською та італійською мовами.

Технічні редактори:

Рахуба К.П., Шарунова А.В.

Комп’ютерна верстка:Рахуба К.П., Шарунова А.В.
Каталог: Nauch -> Konf
Nauch -> Інститут тваринництва степових районів
Nauch -> Робоча програма навчальної дисципліни «педагогіка вищої школи з основами педагогічної майстерності»
Nauch -> Програма підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з філософії
Nauch -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
Konf -> Міністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет рада з науково-дослідної роботи студентів, аспирантів, молодих вчених дебют збірник тез доповідей студентів
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2016 ІІ.Ііі (073)
Nauch -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2017 ІІ.Ііі (073)
Konf -> Міністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет двнз «Приазовський технічний університет»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка