Міністерство освіти І науки України Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут історії, політології І права Кафедра правознавства навчально-методичний комплексСторінка2/11
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.94 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Програма


«ТРУДОВЕ ПРАВО І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТІ»

для студентів

денної форми навчання

напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

напрямок підготовки 123 Компютерна інженерія

напрямок підготовки 122 Компютерні науки та технології

напрямок підготовки 113 Прикладна математика

напрямок підготовки 6.030102 Психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»

2016 рік

Навчальна робоча програма «Трудове право і основи підприємницької діяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта напрямок підготовки 123 Комп’ютерна інженерія напрямок підготовки 122 Комп’ютерні науки та технології напрямок підготовки 113 Прикладна математика напрямок підготовки 6.030102 Психологія

Розробники: к.ю.н., ст. викладач кафедри правознавства Дмитрук Ірина Миколаївна

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри правознавства

Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри правознавства Кириченко О.А.
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Дмитрук І.М., 2016

 Дмитрук І.М., 2016

_

Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Трудове право і основи підприємницької діяльністі” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта напрямок підготовки 123 Комп’ютерна інженерія напрямок підготовки 122 Комп’ютерні науки та технології напрямок підготовки 113 Прикладна математика напрямок підготовки 6.030102 Психологія.Предметом вивчення навчальної дисципліни є правовідносини, які складаються між працівником та роботодавцем, а також іншими суб’єктами трудового права, які врегульовані нормами трудового законодавства.

Міждисциплінарні зв’язки:навчальна дисципліна «Трудове право і основи підприємницької діяльністі» тісно пов’язана із правовими дисциплінами, оскільки розкриває метод правового регулювання відносин, що складаються у сфері найманої праці.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальна частина

2.Особлива частина1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Трудове право і основи підприємницької діяльністі” є сприяти засвоєнню фундаментальних знань щодо трудових правовідносин і правовідносин соціального забезпечення, формуванню вмінь і навичок застосування здобутих знань у правозастосовчій практиці;

сприяти піднесенню рівня методологічної культури, інтенсифікації творчих зусиль студентства, розвитку його пізнавальної діяльності, актуалізації знань;

сприяти формуванню у студента наукового світогляду, креативності (здатності творчо реалізувати своє фахове покликання), правничого мислення, правосвідомості, правничої культури, моральних та інших якостей фахівця.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Трудове право і підприємницька діяльність” є осягнення і розуміння основних наукових категорій і понять трудового права, інші явища державно-правової дійсності, усвідомлення і знання яких сьогодні вкрай потрібні не лише майбутнім юристам, а й кожній освіченій людині; регулювання трудових відносин, відносин пенсійного забезпечення громадян, правовідносин щодо надання соціальної допомоги, компенсаційних і страхових виплат, а також регулювання соціального обслуговування в різних його видах.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

коло суспільних відносин, що становлять предмет трудового права; чинне трудове законодавство;


вміти:

орієнтуватись у системі джерел трудового права України, міжнародно-правового регулювання соціально-трудових правовідносин;

аналізувати, узагальнювати та ефективно застосовувати норми трудового права України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст;

розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом та іншими галузями права;

застосовувати на практиці норми правових актів з трудового права;

користуватись джерелами трудового права і тлумачення норм права, коментарями при вирішенні спорів;

складати й оформлювати документи правничого характеру із соціально-трудових правовідносин;

підбирати літературу з теми заняття, складати конспекти і тези виступів, докладати правову інформацію;

логічно (послідовно, з виокремленням головного, доказово, аргументовано) викладати правничий матеріал із застосуванням знань з різних джерел і галузей права, користуватись правовою термінологією;

застосовувати правові знання з навчальної дисципліни для оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку;

приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм права соціального забезпечення і трудового права у практичній діяльності;

керуватись у практичній діяльності та поведінці правовими знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихованні населення.На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредитів ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, методи і система трудового права

Тема 2 . Джерела трудового права. Основні функції та принципи трудового права України

Тема 3. Правовідносини у сфері праці

Тема 4. Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин.

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Колективні договори та угоди

Тема 6. Трудовий договір Робочий час. Час відпочинку та інші періоди звільнення від роботи працівників

Тема 7. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні


3. Рекомендована література


Базова

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України// Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами/ Відп. Ред.В.М.Вакуленко, О.П.Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 1040с.

 3. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1999 року, № 804-ХІІ.// Відомості Верховної Ради України.- 1991. - №4. – Ст.170.

 4. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994 року №3929-ХІІ.

 5. Про біженців: Закон України від 21.06.200 року №2557-ІІІ.

 6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 року №1533-ІІІ// Відомості Верховної Ради України.- 2000. - №22. – Ст.171.

 7. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №21. – Ст.252

 8. Про затвердження положень по застосуванню Закону України „Про зайнятість населення”: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р. №578// Офіційний вісник України. – 2000. - №31. – Ст.35.

 9. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р. №578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 10. Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 №578.// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 11. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадянських робіт: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р. №578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 12. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998р.№ 578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 13. Положення про порядок організації сезонних робіт: Затв. постан. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №578//Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1998. - №7.

 14. Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 №578// Офіційний вісник України. – 2000.- №31. – Ст.35.

 15. Положення про державну службу зайнятості: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991р. №47//Офіційний вісник України. – 1999. - №42. – Ст.139.

 16. Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1993р. №1090// Праця і зарплата. – 1994. - №1.

 17. Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995р. №314// Офіційний вісник України. – 2002. - №2. – Ст.67.

 18. Концепція професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації незайнятого населення: Схвалена пост. Кабінету Міністрів України від 01 лютого 1996р. №50. – ЗП України. – 1996. - №6. – Ст.200.

 19. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996р// Урядовий кур'єр. – 1996. – 10 жовтня.

 20. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організації роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 роки// Уряд. кур'єр. – 2004р., 19 травня.

 21. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України №308 від 20 листопада 2000р.// Офіційний вісник України. – 2001. - №37. – Ст.231.

 22. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням: затв. наказом Ліцензійної палати України, Державного центру зайнятості від 22.02.1999 року// Праця і зарплата. – 1999. - №10. – Травень. – Ст.8-10.

 23. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном: Затв. наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики №55/534 від 19 грудня 2001р.


Допоміжна

1. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. —К.: Вікар, 2003. — 726 с.

2 Венедиктов В. С. Трудове право України. — Х.: Консум, 2004. — 304 с.

3. Трудове право України. Тести: Навч. посіб. для самост.вивч. дисц. / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін, В. П. Пастухов, В. Ф. Пенківський — К.: Школа, 2004. — 336 с.

4. Трудове право України: Академ. курс: Підруч. / А.Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; За заг.ред. Н. М. Хуторян. — К.: А.С.К., 2004. — 608 с.

5 Трудове право України: Академ. курс: Підруч. для студ.юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Ін Юре, 2004. — 536 с.

6. Трудове право України: Навч. посіб.: Схеми для студ.юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Короленко, В. П. Пастухов, М. О. Міщук, Ю. М. Щотова; За ред. проф.В. П. Пастухова. — К.: Школа, 2004. — 320 с.

7. Амелічева Л. Проблеми реалізації та захисту прав громодян на безпечні та здорові умови праці як об’єкта національної безпеки // Право України. — 2004. — № 8. —С. 119.

8. Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України. — 2000. —№ 10. — С. 69.

9. Бондаренко І. Особливості державного регулювання господарської діяльності казенних підприємств // Право України. — 2000. — № 12. — С. 60.

10. Вєтухова І. Право матерів на поінформованість про умови праці // Право України. — 2000. — № 8. — С. 87.

11. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз’яснення, коментарі станом на 1 січня 2001 р. /Уклад. С. Є. Демський, В. С. Перепічай, В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин; Відп. ред. П. І. Шевчук. — К.:Юрінком Інтер, 2001. — 624 с.

12. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. — 2000. —№ 12. — С. 55.

13. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. — К.: Ніка Центр, 2003.

18. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. — 2000. — № 8. — С. 85.

14. Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудове право України:Навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 152 с.

15. Грузінова Л. Розгляд індивідуальних трудових спорів в комісії по трудових спорах // Праця і закон. — 2004. —№ 9–10. — С. 8–15.

16. Грузінова Л. Праця іноземців в Україні та її правове регулювання // Праця і закон. — 2004. — № 18. — С. 18–25.

17. Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудові правовідносини та структура Трудового кодексу України // Персонал. —2004. — № 1. — С. 83.

18. Дей М. Основні питання стимулювання трудової активності в Україні // Підприємництво, господарство і право. —2004. — № 6. — С. 105.

19 Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. —2001.— № 4. — С. 59.

20. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. —2000.— № 7. — С. 49.

21. Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. — 2000. — № 11. — С. 53.

22. Зуб И. В. Реформа трудового законодательства в условиях перехода к рыночной экономике // Сов. государство и право. — 1991. — № 2. — С. 46–52.

23. Зуб І. В., Стичинський Б. С., Грицяк І. А. Трудове право. — К., 1996.

24. Іванова О. Релігійна організація як суб’єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. —2000. — № 6. — С. 46.

25. Кодекс законов о труде Украины (Науч.-практ. комментарий). — Харьков: Одиссей, 2001. — 864 с.

26. Короткін В. Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч-метод. розробка. — 2-ге вид., переробл. —К.: МАУП, 2000. — 88 с.

27. Копайгора І. Правове регулювання заробітної плати у соціалістичних кодексах про працю в Україні // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С. 18.

28. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України. — 2001. — № 8.

29. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадян безробітними // Право України. — 2000. — № 6. — С. 44.

30. Медведев С. Некоторые аспекты проблемы способов защиты права // Хозяйство и право. — 2004. — № 6. — С. 61.

31. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. — К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень,2001. — 1024 с.

32. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 4-те вид., допов. та переробл. — К.: А.С.К.,2003. — 1024 с.

33. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. — 2001. —№ 4. — С. 62.

34. Нуртдинова А., Чиканова Л. Трудовое право в вопросах и ответах // Хозяйство и право. — 2004. — № 6. —С. 107–118.

35. Нуртдинова А., Чиканова Л. Трудовое право в вопросах и ответах // Хозяйство и право. — 2004. — № 8. —С. 126–132.

36. Нуртдинова А. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство и право. — 2004. — № 9. — С. 22–31.

37. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Право України. — 2001. — № 9. — С. 81.

38. Пилипенко П. Способи укладання трудового договору //Право України. — 2001. — № 4. — С. 56.

39. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. — 2001. — № 4.

40. Сильченко С., Архиреев Д. Забастовка как способ разрешения колективного трудового спора: сущность и характеристика // Юрид. мир. — 2004. — № 6. — С. 101–104.

41. Смолярова С. Щодо атестації науково-педагогічних працівників // Підприємництво, господарство і право. —2004.— № 9. — С. 90.

42. Сойфер В. Г. Правовые вопросы труда иностранных граж-

дан // Юрид. мир. — 2004. — № 11. — С. 49.

43. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми //Право України. — 2000. — № 6. — С. 50.

44. Трудове право України: Зб. нормат.-правових актів / Упоряд. П. А. Бущенко, І. А. Вєтухова. — Х.: Консум, 2001. —464 с.

45. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упоряд. В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин. — К.:Істина, 2000. — 432 с.

46. Трудовое право в вопросах и ответах: Учеб.-справ. пособие / Под ред. Жернакова. — Харьков: Одиссей, 2000. —624 с.

47. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди //Право України. — 2001. — № 2. — С. 105.

48. Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України. — 2001. — № 3.

49. Щербина В. Загальна характеристика запобіжних заходів у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 9. — С. 86.

50. Щербина В. Заборони у трудовому праві, проблеми їх встановлення // Підприємництво, господарство і право. —2004. — № 6. — С. 97-100.

51. Щербина В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С. 8.

52. Щербина В. Правовий примус — основа норм охоронної функцїї трудового права // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 8. — С. 110.

53. Щербина В. Проблеми реалізації норм трудового права, які містять заходи захисту // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 10. — С. 103.

54. Щербина В. Теоретичні проблеми визначення складових юридичного механізму охоронної функції трудового права // Підприємництво, господарство і право. — 2004. —№ 7. — С. 64.

55. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. — 2000. — № 10. —С. 67.

56. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. — 2000. — № 7. — С. 53.

15. Інформаційні ресурси
57.Офіційний веб-портал Верховної ради України// Режим доступу: www.rada.gov.ua

58. Офіційний веб-портал Президента України// Режим доступу: www.president.gov.ua

59. Офіційний Урядовий веб-портал// Режим доступу:www.kmu.gov.ua

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік


 2. Засоби діагностики успішності навчанняПоточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

10


100


10

10

10

10

10

10

10

10

10


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Інститут історії політології і права

Кафедра правознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри правознавства Кириченко О.А.

________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТРУДОВЕ ПРАВО І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТІ»

напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

2016 навчальний рік


Робоча програма «Трудове право і основи підприємницької діяльністі» для студентів за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта

напрямок підготовки 123 Комп’ютерна інженерія

напрямок підготовки 122 Комп’ютерні науки та технології

напрямок підготовки 113 Прикладна математика

напрямок підготовки 6.030102 Психологія

Розробники: к.ю.н., доцент кафедри правознавства Дмитрук Ірина Миколаївна

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри правознавства

Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри правознавства

Кириченко О. А.

Дмитрук І.М., 2016


 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
  2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
  2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
  2017 -> Галицько-Волинське князівство
  2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
  2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
  2017 -> Картка самооцінювання
  2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
  2017 -> Філософія Середньовіччя
  2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка