Міністерство освіти І науки України Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут історії, політології І права Кафедра правознавства навчально-методичний комплексСторінка3/11
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.94 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.010102 Початкова освіта

напрямок підготовки 123 Комп’ютерна інженерія

напрямок підготовки 122 Комп’ютерні науки та технології

напрямок підготовки 113 Прикладна математика

напрямок підготовки 6.030102 ПсихологіяМодулів – 2

Спеціальність:

Початкова освіта

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні науки та технології

Прикладна математика

ПсихологіяРік підготовки

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: доповідь

Семестр

Загальна кількість годин – 90

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента – 60


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр14 год.
Практичні, семінарські

16 год.

Самостійна робота

60 год.

60 год.Вид контролю:
залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 1/7 год. на тиждень.  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сприяти засвоєнню фундаментальних знань щодо трудових правовідносин і правовідносин соціального забезпечення, формуванню вмінь і навичок застосування здобутих знань у правозастосовчій практиці;

сприяти піднесенню рівня методологічної культури, інтенсифікації творчих зусиль студентства, розвитку його пізнавальної діяльності, актуалізації знань;

сприяти формуванню у студента наукового світогляду, креативності (здатності творчо реалізувати своє фахове покликання), правничого мислення, правосвідомості, правничої культури, моральних та інших якостей фахівця.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: коло суспільних відносин, що становлять предмет трудового права;

чинне трудове законодавство;вміти: орієнтуватись у системі джерел трудового права України, міжнародно-правового регулювання соціально-трудових правовідносин;

аналізувати, узагальнювати та ефективно застосовувати норми трудового права України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст;

розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом та іншими галузями права;

застосовувати на практиці норми правових актів з трудового права;

користуватись джерелами трудового права і тлумачення норм права, коментарями при вирішенні спорів;

складати й оформлювати документи правничого характеру із соціально-трудових правовідносин;

підбирати літературу з теми заняття, складати конспекти і тези виступів, докладати правову інформацію;

логічно (послідовно, з виокремленням головного, доказово, аргументовано) викладати правничий матеріал із застосуванням знань з різних джерел і галузей права, користуватись правовою термінологією;

застосовувати правові знання з навчальної дисципліни для оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку;

приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм права соціального забезпечення і трудового права у практичній діяльності;керуватись у практичній діяльності та поведінці правовими знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихованні населення.

Загальнопредметна компетентність:

  1. Оволодіти основними положеннями провідних галузей права України. Зокрема: ознайомитися з основними положеннями Кодексу законів про працю, знати, як правильно укладаються трудові договори та контракти, оформлення документів, необхідних при прийнятті на роботу, порядок прийняття та звільнення з роботи, та інші актуальні питання; визначити правовий статус інтелектуальної власності.

  2. Давати наукове тлумачення юридичним поняття та категоріям основних галузей права України. Оволодіти сучасними дефініціями правових понять.

  3. Знати, на основі яких нормативно-правових документів функціонують фахові організації, органи, установи, визначення їхніх повноважень згідно норм діючого законодавства.

  4. Володіти технікою (алгоритмом) розв’язання правових ситуацій та юридичних задач.  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, методи і система трудового права

Тема 2 . Джерела трудового права. Основні функції та принципи трудового права України

Тема 3. Правовідносини у сфері праці

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин. Колективні договори та угоди

Тема 5. Трудовий договір

Тема 6. Робочий час. Час відпочинку та інші періоди звільнення від роботи працівників

Тема 7. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п


1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальна частина

Тема 1. Предмет, методи і система трудового права.

4

2

2


Тема 2. Джерела трудового права. Основні функції та принципи трудового права України

4

2

2


Тема 3. Правовідносини у сфері праці

4

2

2


Змістовий модуль 2.


Тема 4 Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин. Колективні договори та угоди.

4

2

2


Тема 5 Трудовий договір

4

2

2


Тема 6. Робочий час. Час відпочинку та інші періоди звільнення від роботи працівників

4

2

2


Тема 7 Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні.

6

2

4


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка