Міністерство освіти І науки України Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут історії, політології І права Кафедра правознавства навчально-методичний комплексСторінка4/11
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.94 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Усього годин


30

14

165. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Джерела трудового права. Основні функції та принципи трудового права України

2

2

Правовідносини у сфері праці

2

3

Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин. Колективні договори та угоди

2

4

Трудовий договір

2

5

Робочий час. Час відпочинку та інші періоди звільнення від роботи працівників

2

6

Правове регулювання міри винагороди за працю. Гарантії та компенсації. Охорона праці

2

7

Внутрішній трудовий розпорядок. Дисциплінарна відповідальність працівників. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору за заподіяну шкоду

2

8

Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні.

26. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Предмет, методи і система трудового права

3

2

Джерела трудового права. Основні функції та принципи трудового права України

3

3

Правовідносини у сфері праці

3

4

Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин. Колективні договори та угоди

3

5

Трудовий договір

3

6

Робочий час. Час відпочинку та інші періоди звільнення від роботи працівників

3

7

Правове регулювання міри винагороди за працю. Гарантії та компенсації. Охорона праці

3

8

Внутрішній трудовий розпорядок. Дисциплінарна відповідальність працівників. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору за заподіяну шкоду

3

9

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників

3

10

Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. Трудові спори

3


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни “ТРУДОВЕ ПРАВО І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1.: Предмет, методи і система трудового права

Тема 2: Джерела трудового права. Основні функції та принципи трудового права України

Тема 3: Правовідносини у сфері праці

Тема 4: Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин. Колективні договори та угоди.

Тема 5: Трудовий договір

Тема 6: Робочий час. Час відпочинку та інші періоди звільнення від роботи працівників

Тема 7: Правове регулювання міри винагороди за працю. Гарантії та компенсації. Охорона праці

Тема 8: Внутрішній трудовий розпорядок. Дисциплінарна відповідальність працівників. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору за заподіяну шкоду.

Тема 9: Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників

Тема 10: Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. Трудові спори

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

ТРУДОВЕ ПРАВО І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 1. Поняття, предмет, методи і система трудового права

Поняття праці та права на працю. Конституційні засади права громадянина на працю. Заборона примусової праці. Рівність прав громадянина щодо праці, заборона дискримінації. Поняття і предмет трудового права. Ознаки предмета трудового права. Трудові правовідносини працівників і тісно пов’язані з ними суспільні відносини. Особливості процедурних відносин у трудовому праві.

Методи трудового права. Ознаки методу правового регулювання трудових правовідносин. Сфера дії норм трудового права. Система трудового права. Система трудового законодавства.

Предмет, метод і система науки трудового права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного права, адміністративного права, права соціального забезпечення, цивільно-процесуального права.

Основні тенденції розвитку трудового права в Україні.

Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 23; 34; 37; 39; 51;

52; 64; 65; 69; 73; 75; 76; 83; 85; 87; 88]Тема 2. Джерела трудового права. Основні функції та принципи трудового права України

Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин. Фактори диференціації. Загальне і спеціальне законодавство про працю.

Система джерел трудового права. Реформа трудового законодавства. Конституція України як основне джерело трудового права. Джерела міжнародного правового регулювання праці. Кодекс законів про працю. Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють працю працівників. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів у галузі праці. Нормативні акти Міністерства праці та соціальної політики України. Акти соціального партнерства. Угоди, колективні договори.

Поняття та система функцій трудового права.

Формулювання і система основних принципів трудового права. Загальна характеристика основних (галузевих) принципів трудового права. Принципи, що визначають політику в галузі правового регулювання ринку праці та зайнятості. Принципи, що визначають застосування умов праці. Принципи, що визначають охорону трудових прав працівників. Співвідношення принципів трудового права із суб’єктивними правами та обов’язками.

Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 20; 49; 54; 61; 78, 79]

Тема 3. Правовідносини у сфері праці

Загальна характеристика системи правовідносин у трудовому праві. Поняття трудових правовідносин, їх особливості.

Відмінності трудових правовідносин від суміжних з ним правовідносин.

Суб’єкти трудових правовідносин. Поняття та види суб’єктів трудового права. Індивідуальні та колективні трудові правовідносини. Зміст трудових правовідносин, основні права й обов’язки їх суб’єктів.

Правовий статус суб’єкта трудового права. Трудова праводієздатність, суб’єктивні права й обов’язки, гарантії реалізації трудових прав і обов’язків, відповідальність суб’єктів трудового права.

Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права. Спеціальна правосуб’єктність і спеціальна правоздатність.

Роботодавці (юридичні та фізичні особи) як суб’єкти трудового права. Поняття “роботодавець”. Зміст трудової правосуб’єктності (права та обов’язки щодо організації праці працівників).

Співвідношення понять “власник підприємства” і “адміністрація підприємства”.

Трудовий колектив організації як суб’єкт трудового права.

Поняття, види і правовий статус трудових колективів. Основні повноваження трудових колективів, їх класифікація за видами праці, сферою застосування, рівнем об’єднання працівників.

Повноваження трудового колективу та їх класифікація. Організаційно-правові форми (механізми) реалізації повноважень і самоврядування трудового колективу. Органи трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу) та їх компетенція. Принципи діяльності трудового колективу.

Професійні спілки та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права. Правові основи діяльності професійних спілок. Законодавство про права і гарантії діяльності професійних спілок. Поняття профспілок, їх завдання та функції.

Інші суб’єкти трудового права. Служба зайнятості. Органи контролю та нагляду. Органи з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів. Розпорядник майна. Організації роботодавців та основні засади їх діяльності.

Підстави виникнення, змінювання і припинення трудових правовідносин. Правовідносини щодо дисциплінарної відповідальності та застосування заходів заохочення. Правовідносини щодо матеріальної відповідальності.

Правовідносини, тісно пов’язані з трудовими правовідносинами. Правовідносини зайнятості та працевлаштування. Організаційно-управлінські відносини між трудовим колективом і роботодавцем. Правовідносини в галузі соціального партнерства. Правовідносини при нагляді та контролі за охороною праці та додержанням трудового законодавства. Правовідносини щодо професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу. Правовідносини щодо учнівства. Правовідносини щодо вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.

Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 56]

Тема 4. Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин. Колективні договори та угоди

Соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин. Поняття і сторони колективного договору, угоди. Сфера дії законодавства про колективні договори та угоди. Принципи розробки та укладення колективних договорів та угод. Соціально-правове значення колективного договору, угоди.

Порядок укладення колективного договору. Строк і порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення. Порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору. Строк дії колективного договору. Зміст колективного договору. Види умов колективного договору: нормативні, зобов’язальні та ін. Структура колективного договору. Правове значення додатків до колективного договору. Реалізація колективного договору і контроль за виконанням його умов.

Поняття, види та сторони соціально-партнерських угод. Порядок ведення переговорів щодо укладення та змін угод. Строки дії угод. Структура і зміст угод. Контроль за виконанням угод.

Співвідношення трудового законодавства з положеннями колективного договору і угод. Вирішення спорів між сторонами колективного договору, угоди. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори та угоди.

Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 30; 36; 44; 45; 63]

Тема 5. Трудовий договір

Поняття та значення трудового договору. Сторони і зміст трудового договору. Умови трудового договору, їх правове значення. Умови, передбачені законодавством. Умови, що встановлюються за згодою сторін при укладенні трудового договору. Необхідні та додаткові (факультативні) умови. Поняття трудової функції та місця роботи. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею.

Порядок укладення трудового договору. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору. Форма трудового договору.

Документи, що подаються при укладенні трудового договору.

Реєстрація трудового договору між працівником і фізичною особою. Випробування при прийнятті на роботу. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації. Оформлення прийняття на роботу. Трудова книжка.

Види трудових договорів: за строком дії, змістом, порядком укладення. Особливості окремих видів трудових договорів. Строкові трудові договори. Види строкових трудових договорів.

Контракт як різновид трудового договору. Зміст контракту.

Трудові договори при суміщенні професій і посад. Трудовий договір про роботу за сумісництвом. Трудові договори, що укладаються при організованому наборі працівників. Трудові договори з іноземцями. Трудові договори, що укладаються з працівниками за конкурсом. Трудовий договір з надомниками. Інші види трудових договорів.

Поняття переведення на іншу роботу. Відмінність переведення від переміщення. Види переведень на іншу роботу. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Випадки тимчасового переведення на іншу роботу. Тимчасові переведення на іншу роботу в разі простою.

Інші види переведень. Зміна істотних умов праці. Підстави і порядок зміни істотних умов праці.

Атестація працівників. Поняття, значення та порядок проведення атестації. Правові наслідки атестації.

Підстави припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового договору. Додаткові підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з певними категоріями працівників за певних умов. Розірвання трудового договору на вимогу виборного профспілкового органу.

Правове регулювання відсторонення працівників від роботи.

Поняття і випадки відсторонення працівників від роботи.

Відмінність відсторонення від звільнення працівника.

Порядок звільнення з роботи. Переважне право на залишення на роботі при звільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. Попередня згода профспілкового органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового органу. Оформлення звільнення. Порядок здійснення розрахунку при звільненні працівника з роботи. Вихідна допомога. Правові наслідки незаконного звільнення.Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 26–29;

42; 43; 50; 53; 59; 60; 66; 70–72]Тема 6. Робочий час. Час відпочинку та інші періоди звільнення від

роботи працівників

Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. Гарантії щодо робочого часу. Види робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час.

Поняття режиму робочого часу, порядок його встановлення.

П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень і тривалість щоденної роботи. Початок і закінчення роботи. Робота за змінами.

Перерви між змінами. Чергування.

Спеціальний режим правового регулювання робочого часу.

Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних нів та вночі. Неповний робочий час. Ненормований робочий день.

Порядок обліку робочого часу. Поняття “облік робочого часу”.

Поденний і щотижневий облік робочого часу. Підсумковий облік робочого часу. Облікові періоди.

Особливості регулювання робочого часу в окремих галузях економіки. Гнучкі графіки роботи. Поділ робочого дня на частини. Підсумковий облік робочого часу. Поняття і порядок застосування надурочних робіт. Виняткові випадки застосування надурочних робіт. Заборона залучення до надурочних робіт окремих категорій працівників. Граничні норми застосування надурочних робіт. Компенсація за надурочні роботи. Розмежування надурочних робіт і ненормованого робочого дня.

Поняття і види часу відпочинку. Перерви впродовж робочого дня (зміни) для відпочинку та харчування. Додаткові перерви для годування дитини. Щоденні перерви в роботі (міжзмінні перерви). Щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні).

Святкові й неробочі дні.

Поняття і види відпусток. Державні гарантії права на від устку.

Щорічна основна відпустка. Види щорічної відпустки. Тривалість щорічної основної відпустки. Тривалість основної щорічної відпустки для окремих категорій працівників, що встановлені іншими актами законодавства.

Щорічна додаткова відпустка та її види. Відпустка за умови праці, за особливий характер праці. Стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Поєднання роботи з навчанням. Соціально-правове значення поєднання праці з навчанням. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Творча відпустка: умови, тривалість і порядок надання.

Соціальні відпустки. Види соціальних відпусток. Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Порядок надання відпусток. Черговість надання відпусток.

Випадки перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника.

Підстави перенесення відпустки на інший період. Випадки відкликання з відпустки.

Оплата відпусток. Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час відпустки. Випадки виплати грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки.

Відпустки без збереження заробітної плати. Відпустки, що надаються в обов’язковому порядку за бажанням працівника.

Відпустки, що надаються за згодою сторін. Тривалість відпустки без збереження заробітної плати.Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 38; 62]

Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 38; 62]

Тема 7 Правове регулювання міри винагороди за працю.

Гарантії та компенсації. Охорона праці

Поняття заробітної плати. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Методи регулювання заробітної плати. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці.

Організація оплати праці на підприємствах, в установах і організаціях. Тарифна система заробітної плати та її елементи.

Значення тарифної системи для регулювання оплати праці.

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету. Оплата праці на важких роботах, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природно-географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я. Повідомленні працівників про запровадження нових або зміну діючих умов праці.

Системи заробітної плати та її види: почасова, відрядна.

Нормування праці. Норми праці. Норми виробітку. Норми часу. Норми обслуговування. Норми чисельності. Нормоване завдання. Відрядні розцінки.

Форми матеріального стимулювання праці: премії та винагорода за підсумками роботи за рік. Надбавки і доплати до заробітної плати за високу кваліфікацію та майстерність.

Оплата праці в разі відхилення від встановлених умов праці.

Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації. Оплата праці за сумісництвом. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата роботи в надурочний час. Оплата роботи у святкові й неробочі дні. Оплата роботи в нічний час. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку та при виготовленні продукції, що виявилась браком. Оплата часу простою.

Строки і порядок виплати заробітної плати. Порядок обчислення середньої заробітної плати.

Поняття гарантійних і компенсаційних виплат і доплат. Гарантійні виплати та їх види.

Поняття охорони праці та її значення. Законодавство про охорону праці. Право працівника на охорону праці. Гарантії прав на охорону праці при укладенні трудового договору та під час роботи.

Організація охорони праці на виробництві. Правила та інструкції з охорони праці та виробничої санітарії. Повноваження роботодавця у сфері охорони праці. Повноваження працівників у сфері охорони праці. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. Навчання з питань охорони праці.

Фінансування охорони праці. Служба охорони праці на підприємстві. Комісії з питань охорони праці.

Спеціальні правила охорони праці на важких, шкідливих і небезпечних роботах. Право працівника на пільги і компенсації за важкі, шкідливі та небезпечні умови праці.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання.

Охорона праці жінок. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками. Обмеження праці жінок у нічний час. Обмеження щодо залучення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, до надурочних робіт, робіт у вихідні дні й відрядження. Охорона праці вагітних жінок, жінок, які мають неповнолітніх дітей.

Охорона праці неповнолітніх. Заборона застосування праці неповнолітніх на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці та на підземних роботах. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми. Вік прийняття на роботу. Медичний огляд неповнолітніх віком до 18 років.

Заборона залучення неповнолітніх до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Пільги щодо робочого часу та надання відпусток. Тривалість робочого часу неповнолітніх. Інші умови праці неповнолітніх, що визначені законодавством України.

Охорона праці осіб зі зниженою працездатністю (пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці). Робоче місце інваліда. Порядок працевлаштування інвалідів. Інші гарантії у сфері охорони праці інвалідів. Особливість залучення до робіт у нічний час та до надурочної роботи.

Управління охороною праці. Нагляд і контроль за охороною праці й відповідальність за її порушення.

Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 18; 24; 77]

Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17]

Тема 8 Внутрішній трудовий розпорядок. Дисциплінарна відповідальність працівників. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору за заподіяну шкоду

Поняття трудової дисципліни. Значення дисципліни праці.

Технологічна та виробнича дисципліна. Правові методи забезпечення трудової дисципліни.

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Поняття внутрішнього трудового розпорядку. Види правил внутрішнього трудового розпорядку: типові, галузеві, локальні. Статути та положення про дисципліну. Поняття заохочення за успіхи в роботі. Підстави заохочення.

Соціально-правове значення заохочень у забезпеченні трудової дисципліни. Види заохочень. Порядок застосування заохочень за успіхи в роботі.

Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Нормативно-правові акти щодо спеціальної дисциплінарної відповідальності працівників. Підстави дисциплінарної відповідальності. Елементи дисциплінарного проступку. Суб’єкт дисциплінарного проступку. Суб’єктивна сторона дисциплінарного проступку. Об’єкт дисциплінарного проступку. Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку.

Основні ознаки дисциплінарної відповідальності працівників.

Стадії накладення дисциплінарного стягнення. Виявлення дисциплінарного проступку. Застосування дисциплінарного стягнення. Виконання дисциплінарного стягнення. Дисциплінарні стягнення та їх види.

Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Дисциплінарні звільнення. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення. Гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів, у разі їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору за заподіяну шкоду. Поняття та особливості матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю.

Відмінність матеріальної відповідальності працівників від майнової відповідальності, передбаченої нормами цивільного права. Порядок покриття шкоди.

Загальні підстави й умови матеріальної відповідальності працівників. Умови матеріальної відповідальності працівників.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників. Визначення розміру шкоди. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником: добровільно, за розпорядженням роботодавця, у судовому порядку. Строк звернення до суду в питаннях стягнення з працівника заподіяної ним матеріальної шкоди. День виявлення шкоди. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування.

Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Випадки матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Порушення роботодавцем прав працівника на працю, на здорові й безпечні умови праці та інших прав працівника. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди працівнику. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю за страхованого. Страхові виплати.

Література [1; 3; 4; 6; 8; 9; 13–17; 19; 21;

25; 31; 38; 68; 83; 89; 91; 92] Література [1; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 17; 38; 84]
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка