Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університетСторінка1/5
Дата конвертації20.01.2018
Розмір1.23 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра історії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»

ОКР «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

спеціальність 0305 «Економіка і підприємництво»

Факультет економіки
Автори:

к.ю.н., доцент Дмитрук І.М.

Затверджено на засіданні кафедри історії

від «29» серпня 2017р. ___________________


Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії інституту історії, політології та права «_____» ___________ 20__р.
Затверджено на засіданні Вченої ради інституту історії, політології та права

від «_____» ___________ 20__р. ___________________


Миколаїв 2017Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання з дисципліни «Господарське право» обговорена та схвалена на засіданні кафедри історії Навчально-наукового інституту історії, політології і права. Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Протокол № 1 від 29 серпня 2017року

Завідувача кафедри історії проф.________________________ Ніколаєв І.Є.

Дмитрук І.М., 2017


Зміст

1. Програма навчальної дисципліни ………………………….……..4

2. Робоча програма навчальної дисципліни …...............................11

3. Тематичний план вивчення дисципліни………………………….26

4. Зміст лекцій………………………………………………………..27

5. Зміст семінарських занять………………………………………..53

6.Тематика лекцій, і завдань для самостійної роботи студентів …56

7. Модульний контроль…….………………………………………..58

6. Плани самостійної та індивідуальної роботи студентів………...60

7. Система оцінювання знань бакалаврів…………………..………61

8.Основні питання з дисципліни …………………………………...63

9.Рекомендована література…………………………………………65
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра історіїЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи____________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.


Програма навчальної дисципліни


«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»

ОКР «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

спеціальність 0305 «Економіка і підприємництво»

Факультет економіки

2017-2018 навчальний рік

Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Дмитрук Ірина Миколаївна, доцент кафедри історії, кандидат юридичних наук.
Програму схвалено на засіданні кафедри історії

Протокол від «__» серпня 2017 року № __


Завідувач кафедри

історії ___________ (Ніколаєв І.Є.)


Програму погоджено навчально-методичною комісією Інституту історії, політології і права
Протокол від «__» серпня 2017 року № 1

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Шитюк М.М.)


Програму погоджено навчально-методичною комісією університету
Протокол від «28» серпня 2017 року № 12

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова Н. І.)Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Міжнародне економічне право” складена Дмитрук І.М. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», (спеціальності) спеціальність 0305 «Економіка і підприємництво»Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення системи норм та принципів міжнародного економічного права як сладової частини міжнародного публічного права, основних міжнародно-правових актів та інших джерел і суб’єктів міжнародних економічних відносин

Міждисциплінарні зв’язки: Міжнародне економічне право як навчальна дисципліна має особливе важливе значення серед інших юридичних дисциплін. Вона тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як Міжнародне право, оскільки є суміжною дисципліною.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародне економічне право” є формування правничий світогляд, юридичне мислення, набуття навичок застосування теоретичних правових знань у практичних ситуаціях, що виникають у сфері міжнародних приватноправових відносин, формування системи знань у галузі міжнародних економічних відносин та про роль міжнародного економічного права в їх регулюванні.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Міжнародне економічне право” є вивчення системи норм та принципів міжнародного економічного права як сладової частини міжнародного публічного права, основних міжнародно-правових актів та інших джерел і суб’єктів міжнародних економічних відносин; засвоїти основні міжнародно-правові угоди і конвенції з регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом; знати вітчизняне законодавство з міжнародного економічного права; орієнтуватися в основних положеннях законодавства окремих країн; уміти застосовувати норми правових актів у практичних ситуаціях, зокрема при укладенні міжнародних комерційних контрактів, вирішенні спорів у міжнародних комерційних арбітражних судах.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

користуватися спеціальною правової термінологією, застосовувати правові знання для обґрунтованої оцінки практичних ситуацій і правових наслідків, що виникають з них;


вміти:

вирішувати конкретні практичні питання з використанням і посиланням на відповідні нормативно-правові джерела та практику міжнародного комерційного арбітражу.


У результаті вивчення цієї дисципліни студент оволодіває такими компетентностями:

 1. Загальнопредметні, що передбачають набуття і розвиток здатності: оцінювати і прогнозувати правові події та явища з використанням наявних засобів інформації; самостійно працювати з різними джерелами інформації; ефективно вирішувати практичні завдання, спираючись на досягнення сучасної правової науки; аналізувати і творчо осмислювати інформацію; логічно міркувати, творчо мислити; постійно підвищувати рівень особистої культури та фахової майстерності.

 2. Фахові, розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій правової науки, як складової частини наукової думки і складової частини суспільства; знання норм міжнародного економічного права; знання основних нормативно-правових актів, що регулюють міжнародні правовідносини; володіння комплексним, інтеграційним, системним, динамічним, ситуаційним підходом до наукового аналізу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредитів ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:

Кредит 1. Загальна частина Міжнародного економічного права Тема 1.Поняття і предмет міжнародного економічного права.Тема1: Поняття та предмет міжнародного економічного права

1. Поняття міжнародного економічного права. Його місце в системі міжнародного публічного права.

2. Загальна характеристика суб’єктів. Предмет регулювання міжнародного економічного права.

3. Система міжнародного економічного права як науки та підгалузі міжнародного права.


Тема2: Джерела міжнародного економічного права Система принципів міжнародного економічного права

1. Поняття і види джерел міжнародного економічного права.

2. Особливості укладання міжнародних економічних договорів згідно з законодавством України.

3. Принципи міжнародного права як джерело міжнародного економічного права.

4. Загальна характеристика основних принципів міжнародного економічного права
Кредит 2 Особлива Частина Міжнародного економічного права Тема 5.Міжнародні економічні організації.

Тема3: Суб’єкти міжнародного економічного права. Економічна інтеграція держав і міжнародне економічне право

1. Держава як основний суб’єкт міжнародного економічного права.

2. Поняття, правовий статус та види міжнародних економічних організацій як суб’єкта міжнародного економічного права.

3.Поняття і види ТНК. Роль ТНК у міжнародних економічних відносинах.

4. Поняття та організаційно-правові форми інтеграційних об’єднань.

5. Європейський економічний простір. Економічні засади Європейських співтовариств.


Тема4: Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах

1. Поняття міжнародного спору. Специфіка вирішення міжнародних економічних спорів.

2. Загальна характеристика засобів вирішення спорів, що виникають у міжнародних економічних відносинах.

3. Міжнародний комерційний арбітраж.

4. Врегулювання спорів у межах ЄС.

5. Врегулювання спорів у межах ВТО. Етапи врегулювання спорів в ВТО.


Кредит 3 Галузі Міжнародного економічного права Тема 9.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Тема5:Міжнародні економічні договори

1.Загальна характеристика та поняття міжнародних економічних договорів

2. Види міжнародних економічних договорів

3. Порядок укладання міжнародних економічних договорів.


Тема6: Міжнародне торговельне право

 1. Поняття та загальна характеристика джерел міжнародного торговельного права.

 2. Принципи міжнародного торговельного права.

 3. Поняття тарифних і нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі та їх завдання.

 4. Регулювання експорту та імпорту в Україні.


Тема7: Міжнародне валютне право

 1. Поняття міжнародного фінансового права. Співвідношення понять “міжнародне фінансове право” і “міжнародне валютне право”.

 2. Джерела міжнародного фінансового права.

 3. Поняття і будова платіжного балансу країни. Структура платіжного балансу за чинними стандартами МВФ.

 4. Поняття валютних цінностей. Поняття та види валюти. Валютний контроль і валютні обмеження в законодавстві України.


 1. Рекомендована література


Базова

 1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30. ст.141.

 2. Цивільний кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 416 с.

 3. Господарський кодекс України. – Атіка, 2003. – 208 с.

 4. Сімейний кодекс України – К.: Атіка, 2005. – 409 с. 

 5. Кодекс торговельного мореплавства України // Відомості Верховної Ради України 1993, № 25, ст.274; Відомості Верховної Ради України 1995, № 47-52, ст.349.

 6. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV // Урядовий кур’єр, – 31.06. 2005 р., № 163.

 7. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» закон від 24.02.1994, № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України 1994, № 25, ст.198.

 8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради 1991, № 29, ст.377.

 9. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 23, ст.161.

 10. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 19, ст.80.

 11. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України 1991, № 47, ст.646.

 12. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 49, ст.668.

 13. Закон України «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради України 2001, № 13, ст.65.

 14. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» // Відомості Верховної Ради України 1994, №18, ст.101. 

 15. Конвенція країн СНД 1993р.”Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах”. Див. Закон України „Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” № 140/98-ВР от 03.03.98 // Відомості Верхової Ради України 1998, № 26, ст.162.

 16. Конвенція Організації Об’єднаних Націй “Про права дитини” ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789-12 від 27.02.1991р. // Відомості Верховної Ради України 1991, № 13, ст.145.

 17. Консульський Статут України. Затверджений Указом Президента України від 02.04.1994, №127/94 „Про Консульський статут України” 

 18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій» від 07.08.1996, №928 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 03 жовтня. – № 16 ст. 439.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1994, № 323 „Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав – учасниць СНД» // Урядовий кур’єр. – 1994. – 26 травня. – № 80-81.

 20. Положення про дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав в Україні Положення затверджено Указом Президента України від 10.06.1993, № 198/93 // Голос України. – 1993. – 26 червня. – № 119. –с.4-6.

Допоміжна

 1. Алексеев С.С. Теория права: [Для научн. работников, преп., аспирантов и студентов юрид. вузов]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 1995. – 311с.

 2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 408с.

 3. Гаврилов В.В. Международное частное право. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М), 2000. – 304с. (Краткие учебные курсы юридических наук).

 4. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Учебное пособие. – Днепропетровск, Арт-Пресс, 1999. – 210 с. Денисов А.И. Теория государства и права. М., 1997. – 602с.

 5. Довгерт А.С. Проект нового Цивільного кодексу України: теорія та проблеми // Вісник Університету внутрішніх справ. 1999р., №6, с.12 -18.

 6. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии. – М.: Городец-издат, 2000. – 320с.

 7. Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. С фр. – М.: Прогресс, 1999. – 496с.

 8. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. Учебник для ВУЗов. – М.: «Nota Bene», 1999. – 368с.

 9. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 176с. – (Современный гражданский и арбитражный процесс).

 10. Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1999. – 686с.

 11. Иностранные граждане: (правовое положение) / Л.В. Лазарев, Н.И. Марышева, И.В. Пантелеева. – М.: Рос. право, 1992. – 318, [1]с.

 12. Курс международного торгового права. / Тынель А., Функ Я., Хвалей В. – 2-е изд. – Мн.: Амалфея, 2000. – 704с.

 13. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. – М.: Спарк, 2002. – 1007с.

 14. Международное частное право: современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994. – 507 с.

 15. Международное частное право. Учебник. /Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М.: «Проспект», 2000. – 656с.

 16. Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн.ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: «Статут», 2000. – 892 с.

 17. Международное частное право: Сб. документов / Сост. и авт. вступ. ст. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 962с.

 18. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./ Пер. с нем. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 560с.

 19. Международное частное право. (Действующие нормативные акты). – М.: Институт международного частного права и экономики имени А.С. Грибоедова. 1999. – 624с.

 20. Проблемы международного частного права / Под ред. доктора юридических наук Н.И. Марышевой. – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, 2000. – 216с. 

 21. Попов А.А. Международное частное право. – Харьков: РА, 1998. – 220 с.

 22. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – 448с. 

 23. Теория государства и права. Курс лекций / под ред Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672с.

 24. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: учебное и научно-практическое пособие / Ю.А. Тихомиров. – М.: 2000. – 394с.

 25. Теория государства и права. Учебник для вузов. / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М.: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – 570с.

 26. Федосеева Г.Ю. Международное частное право: Учебник – М.: «Остожье», 1999. – 296с.

 27. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Курс вибр. лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 432с.

 28. Фолсом Р.Х., Гордон М.В., Спангол Дж.А. Міжнародні торгові угоди: Стислий виклад / Пер. з англ. – Будапешт, (наук. ред. пер. Ситник О.М.): COLPI; Харків: Око, 1997. – 400с.

 29. Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве. – К.: Наукова думка, 1993. – 128с.

 30. Цивільне процесуальне право України: Підручник для юрид. вузів і фак./ В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, Є.Г. Пушкар та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Харків: Право, 1999. – 592 с.

52. Офіційний веб-портал Верховної ради України// Режим доступу: www.rada.gov.ua

53. Офіційний веб-портал Президента України// Режим доступу: www.president.gov.ua

54. Офіційний Урядовий веб-портал// Режим доступу:www.kmu.gov.ua

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік


 2. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, доповіді, реферати, ессе.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Кафедра історії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи

_______________

Н.І. Василькова
« » ____________ 201_ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»

ОКР «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

спеціальність 0305 «Економіка і підприємництво»

Факультет економіки

Миколаїв – 2017-2018

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» для студентів ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», спеціальність 0305 «Економіка і підприємництво».

Розробник: Дмитрук Ірина Миколаївна, доцент кафедри історії, к.ю.н. ____________

Робоча програма затверджена рішенням кафедри історії протоколом від «__» ______ 2017 року, протокол № _.
Завідувач кафедри історії ___________________ Ніколаєв І.Є.

«__» ____________ 2017 року

Ó Дмитрук І.М.. 2017 рік

Ó МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017 рік


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка