Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни всеукраїнська науково-технічна конференція студентів І молодих учених “молода академія 2014” Дніпропетровськ


ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ МІЖНАРОДНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩАСторінка10/24
Дата конвертації23.03.2019
Розмір2.3 Mb.
#85088
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ МІЖНАРОДНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Услугіна А.А., керівник ст. викл. Фонарьова Т.А.

Національна металургійна академія України
Основні фактори, які стимулюють розвиток міжнародного маркетингу: послаблення маркетингових можливостей на внутрішньому ринку; зниження попиту на товари суб'єктів ЗЕД на внутрішньому ринку; зниження темпів економічного зростання в країнах місцезнаходження суб'єктів ЗЕД; зростання податків на ЗЕД, що здійснюються фізичними і юридичними особами; проведення антипідприємницької політики урядами в країнах місцезнаходження суб'єктів ЗЕД; державне стимулювання суб'єктів ЗЕД, які здійснюють міжнародну господарську діяльність; зростання можливостей для ефективної роботи суб'єктів ЗЕД на зовнішніх ринках; підвищення рівня привабливості зовнішніх ринків для суб' єктів ЗЕД.

Принципи здійснення міжнародного маркетингу: постановка суб'єктами маркетингових завдань в сфері ЗЕД; вибір суб'єктами ЗЕД цільових зовнішніх ринків; визначення суб'єктами маркетингового асортименту товарів, призначених для реалізації на конкретних зовнішніх ринках; формування суб'єктами ЗЕД системи маркетингових досліджень, які будуть застосовуватись на зовнішньому ринку; систематичне проведення суб'єктами ЗЕД маркетингового контролю за рухом товарів і послуг на зовнішніх ринках.

Вказані принципи маркетингової діяльності широко використовуються у міжнародному співробітництві суб'єктів господарської діяльності. Основними умовами здійснення міжнародного маркетингу є: стан світового ринку, його об'єктивні характеристики; політичне, правове, економічне, соціально-культурне середовище ЗЕД; кон'юнктура певного товарного ринку.

При здійсненні маркетингових досліджень у сфері ЗЕД повинні прийматись такі попередні рішення: суб'єктами ЗЕД приймається рішення про всебічне вивчення середовища функціонування міжнародного маркетингу, в конкретних країнах, регіонах, інтеграційних об'єднаннях; суб'єктами ЗЕД приймається рішення про доцільність виходу на світовий ринок; суб'єкти ЗЕД повинні прийняти рішення про те, на які конкретні світові ринки треба виходити; приймаються рішення суб'єктами ЗЕД про методи виходу на конкретний світовий ринок; важливим рішенням суб'єктів ЗЕД є визначення структури маркетингових дій на зовнішньому ринку; суб'єкти ЗЕД мають прийняти рішення про створення і структуру служб, відділів міжнародного маркетингу.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Хохлюк Д.Н., керівник ст. викл. Фонарьова Т.А.

Національна металургійна академія України
Комерційна, підприємницька діяльність на зовнішньому ринку неминуче пов'язана з ризиками, що загрожують різним майновим інтересам учасників зовнішньоекономічної діяльності. Ризики - це можливі несприятливі події, що можуть відбутися, і в результаті яких можуть виникнути збитки, майнові втрати учасників ЗЕД. Робота з управління зовнішньоекономічними ризиками має включати такі основні складові: аналіз ситуації і визначення можливих ризиків; оцінка ймовірного збитку й прийняття рішення щодо управління потенційними ризиками; реалізація прийнятих рішень і контроль за їх виконанням.

Політика учасника ЗЕД щодо потенційних ризиків має декілька різновидів: виключення ризиків - це відмова від здійснення будь-яких дій, пов'язаних з можливістю появи ризиків у ЗЕД; прийняття ризиків означає, що підприємство бере на себе відповідальність за проведення зовнішньоекономічної операції та ризики, пов'язані з нею; зменшення ризиків - це прийняття рішень, які дають змогу знизити рівень витрат від прийнятих ризиків; передача ризиків означає, що підприємство передає відповідальність за ризики своєму партнеру або третій особі.

Структура ризиків у зовнішньоекономічній діяльності доволі змістовна і нараховує сотні різновидів, які можна класифікувати за певними ознаками. Ризики, зовнішні щодо контракту, поділяються на: політичні, юридичні, макроекономічні, маркетингові.

Серед методів управління ризиками у ЗЕД значна увага приділяється страхуванню. Страхування зовнішньоекономічної діяльності підприємств - це міжнародні економічні відносини з захисту майнових інтересів суб'єктів господарювання протягом періоду, в якому відбуваються певні події (страхові випадки), за рахунок майнових коштів, що формуються зі сплачених ними внесків (страхових премій). У процесі страхування зовнішньоекономічних відносин беруть участь два суб'єкти: страхувальник та страховик.

Страхування зовнішньоекономічної діяльності означає страхування ризиків, які виникли в ході її здійснення, і є комплексом різновидів страхування, що забезпечують захист інтересів вітчизняних і зарубіжних суб'єктів господарювання в міжнародному співробітництві.
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПЕРСОНАЛА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

ас. Пахлова О.В.

Національна металургійна академія України
Ризики, які виникають у персоналу виробничого підприємства можна поділити на:


  • ризики, не пов'язані з підприємством;

  • ризики, пов'язані з підприємством.

Ризики персоналу не пов'язані з підприємством – це усі ризики персоналу які можуть виникнути поза робочим місцем.

Ризики персоналу не пов'язані з підприємством можна поділити на: ризики здоров'я; фінансові ризики; ризики морального збитку.

Ризики здоров'я у свою чергу поділяються на: ризик тимчасової втрати працездатності; ризик інвалідності; ризик смерті. Фінансові ризики охоплюють ризики з макроекономічних причин та ризики від діяльності третіх осіб. Ризики морального збитку виникають від взаємодії людини із соціумом.

Ризики персоналу, пов'язані з підприємством – це ризики, джерелом яких є діяльність підприємства.

Ризики персоналу, пов'язані з підприємством, мають схожу класифікацію з описаною вище групою ризиками, але мають різні причини виникнення. Ризики, пов'язані з підприємством також можна поділити на: ризики здоров'я; фінансові ризики; ризики морального збитку.

Ризики здоров'я, пов'язані із діяльністю підприємства: ризик тимчасової втрати працездатності (відсутність нормальних умов праці); ризик інвалідності (людина вже мала якусь травму і приховала цей факт при прийомі на роботу або травми, які були отримані під час роботи, стали причинами інвалідності); ризик смерті. Фінансові ризики, пов'язані із діяльністю підприємства поділяються на: ризик повної втрати заробітної платні (скорочення штату, звільнення); ризик часткової втрати заробітної платні (перехід з однієї посади на іншу, зниження заробітної платні). Ризики морального збитку виникають в результаті взаємодії людини із колегами або діяльності підприємства, як організації.


МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АПК УКРАИНЫ

Абдураимова Э.Д.

РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет»

Пахлова Е.В.

Национальная металлургическая академия Украины
В 2014г. в Украине следует говорить не о сельском хозяйстве, а об аграрном бизнесе со значительными инвестициями, где предприниматели ставят перед собой конкретную задачу – получение прибыли. Агробизнес, как и любой другой вид биснеса, подвержен рискам. К ним относятся как риски, общие для всех коммерческих предприятий, так и специфические. Это подчеркивает актуальность вопроса управления рисками. Одним из инструментов минимизации ущерба от реализации ризков является страхование.

В международной практике существуют две модели страхования, которым можно дать условные названия «американская» и «европейская». Основной характеристикой «американской» модели является широкое участие государства в поддержке страхования аграрных рисков. Центральным элементом государственной поддержки является предоставление субсидии на оплату части страховой премии, что позволяет снизить стоимость страхования для сельхозпроизводителей и, следовательно, обеспечить массовый характер страхования. «Европейскую» модель можно охарактеризовать как частную. Это означает минимальное вмешательство государства, а также то, что сельхозпроизводители покупают страховой полис по его полной цене. Таким образом, страховые компании предлагают на рынке только те страховые продукты, которые реально могут быть проданы по такой цене, а это, преимущественно, продукты страхования от отдельных рисков, так как мультирисковые продукты были бы для фермеров слишком дорогими.

Обе модели – «американская» и «европейская» - имеют свои недостатки. Так, недостатками «американской системы» являются высокие административные расходы и сложность контролировать моральную угрозу (моральная угроза – угроза того, что наличие страховой защиты снизит мотивацию страхователя к тому, чтобы избегать или предотвращать риск, в результате чего растет вероятность понести убытки). Как следствие, страховые компании имеют высокий показатель убыточности по этому виду страхования. Что касается частной «европейской» модели, то среди ее недостатков можно отметить незащищенность страхователя и ограниченные возможности развития системы.
РОЛЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подлесная Е.Ю., руководитель асс. Пахлова Е.В.

Национальная металлургическая академия Украины
Предприятие ООО "Омега" является официальным представителем ведущих Российских производителей и дистрибьюторов зарубежных производителей систем безопасности и спецтехники. Основным направлением деятельности ООО "Омега" является поставка оборудования: систем охранно-пожарной сигнализации; средств пожаротушения; телевизионных систем охранного наблюдения; аудио-, видеодомофонов; систем контроля и разграничения доступа; автоматики для ворот; автономных переносных электростанций и мотопомп; систем трансляции и звукового оповещения; периметральных систем охраны; спецтехники для автотранспорта; монтажных материалов и электроустановочных изделий; средств индивидуальной защиты и другого оборудования.

Основными покупателями являются коммерческие и государственные организации в г.Уфа и других городах Республики Башкортостан. В частности доля Ашинского металлургического завода составляет 1,86% всей массы выручки, ОАО «БИС» - 1,59%, Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству – 1,36%, МВД РБ – 0,58%, Министерства имущества РБ – 3,73%, ООО «САФЕТИ-ТЭК» - 1,22%, Управления гражданской защиты г.Уфы – 2,93%, ОАО «Уралтранснефтепродукт» - 0,47%, Уфимского городского Фонда - 0,67%.

Однако крупнейшим покупателем является фирма учредитель ООО «Спецмонтажсервис», предоставляющая полный спектр услуг по монтажу, обслуживанию систем пожаротушения, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контролю доступа и других систем безопасности на Российском и Зарубежных рынках, доля закупок составляет- 85,6% .

Вероятность риска зависит от причины его возникновения. Так риск снижения или полной потери продаж ООО «Омега» фирме учредителю ООО «Спецмонтажсервис» зависит от изменения объемов продаж услуг этой фирмы, а риск снижения или полной потери продаж другим потребителям связан со степенью их удовлетворения качеством обслуживания и ассортиментом предоставляемой продукции.


УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЖІНОЧОГО МОДЕЛЬНОГО ВЗУТТЯ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «ІНТЕРТОП»

Манько І.С., керівник ас. Пахлова О.В.

Національна металургійна академія України
Структура українського ринку взуття (за кількістю пар жіночого взуття) сьогодні має такий вигляд:

- дешева продукція азіатського виробництва - 75% ;

- вітчизняне взуття середньої цінової категорії - 15%;

- продукція відомих інтернаціональних брендів - 10%.

Дослідження показників якості та асортименту жіночого модельного взуття проводилися на ТОВ «МТІ» (мережа «Інтертоп»). Аналіз асортименту показав, що торгова марка «Ессо» займає 10% від всього асортименту, «Clarks» - 10%, «Moreschi» - 1%, «Ara» - 2%, «Vagabond» - 5%, «MoP» - 2%, «Timberland» - 6%, «Bronx» - 5%, «Rieker» - 5%, «Camper» - 1%, «Hogl» - 3%, «Geox» - 10%, «Lloyd» - 2%, «Skechers» - 10%, «Braska» - 20%, «Tiranitos» - 5%. Отже, асортимент досліджуваного магазину «Інтертоп» можна вважати повним і достатньо стійким.

В результаті проведених досліджень були внесені наступні пропозиції:

1. Постійно проводити дослідження уподобань споживачів з метою одержання різнобічної інформації про попит на жіноче модельне взуття та вимоги щодо нього.

2. Керівництву підприємства ТОВ «МТІ» необхідно працювати з головними постачальниками з питання покращення якості та звернення уваги на естетичне оформлення взуття – декорування, оригінальність та відповідність моді.

3. При укладанні договорів на постачання взуття необхідно відмовитися від тих виробників, ергономічні властивості взуття яких не відповідають вимогам діючого стандарту, бо в умовах ринкової конкуренції ергономічні властивості виграють суттєву роль.

4. Розширити асортимент жіночого модельного взуття у мережі «Інтертоп», звернути увагу на глибину асортименту з урахуванням кольорової гами і діапазону цін.


ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОБОЛОНОК ДЛЯ КОВБАСНОЇ І М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Копяк Н.М., керівник ас. Пахлова О.В.

Національна металургійна академія України
Сучасний ринок харчових технологій при виробництві м'ясних та ковбасних виробів пред'являє високі вимоги до їх упаковки та оболонки.

Існує два види оболонок для ковбасної і м'ясної продукції - натуральні та штучні.


До натуральних належать:

  • черево свиняче, бараняче і яловиче;

  • синюга яловича;

  • кишки баранячі, яловичі, свинячі.

Основні види штучних оболонок:

  • колагенові їстівні;

  • поліамідні;

  • целюлозні;

  • фіброузні.

Багато виробників віддають перевагу штучним упаковкам, які відрізняються практичністю і дешевої собівартістю. Однак більшість наших співгромадян насторожено ставляться до штучних оболонок і воліють варено-копчені ковбаси та інші м'ясні вироби в натуральній кишці.


РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ ТОВ «НОВИЙ СМАК» У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Углик А.С., керівник ст. викл. Момот Ю.Г.

Національна металургійна академія України
Плацдармом для будь-якого іншого планування у рамках підприємства служить стратегічне планування. Вироблення стратегічної програми складається з розробки стратегічних планів за різними напрямками діяльності (виробництво, збут, маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність, формування інвестиційного портфеля), формулювання задач і цілей.

Задля забезпечення зросту ефективності діяльності підприємства стратегічне планування вимагає виявлення ринкових можливостей у сферах, де фірма матиме явну конкурентну перевагу.

Після розробки загальних стратегічних планів кожному виробництву належить розробити власні стратегічні рішення щодо маркетингу по товарах, що експортуються, марках і ринках. Основними розділами плану є: зведення контрольних показників, виклад поточної ситуації, перелік небезпек і можливостей, перелік задач і проблем, виклад стратегій, програми дій, бюджети і порядок контролю. Час від часу фірмам необхідно виробляти критичні оцінки їх ефективності в цілому. Кожна фірма повинна періодично переоцінювати свій загальний підхід до ринку, тільки таким чином вона зможе вижити в умовах жорсткої конкуренції.
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК НА ПРИКЛАДІ ПП «ПОБУТПРОМ»

Загорулько Є.К., керівник ст. викл. Момот Ю.Г.

Національна металургійна академія України
Метою роботи є розробка заходів щодо планування та організації виходу підприємства на зовнішній ринок. Планування та організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства є актуальною проблемою у наш час, адже зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою господарської діяльності підприємства, не зважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому середовищі.

Основними завданнями роботи є: аналіз загального стану підприємства; дослідження та вибір можливих зовнішніх ринків для збуту продукції; розробка та впровадження організаційної структури відділу зовнішньоекономічної діяльності.

Вирішення проблеми виходу підприємства на міжнародний ринок передбачає, як правило, з'ясування двох основних питань: мотивів підприємств до виходу на зовнішні ринки і чинників, що визначають вибір форми виходу підприємств на зовнішні ринки.

Головним мотивом виходу ПП «Побутпром» є можливість отримати більш високий дохід за рахунок експорту продукції у такі країни, як Казахстан, Молдова та Білорусь.


ПОШУК НОВИХ ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ ПП «ПІЧУЛІН В.О.» З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Григор`єва О.І., керівник ст. викл. Момот Ю.Г.

Національна металургійна академія України
На сьогодні існує багато видів посередників, вони різняться за багатьма ознаками, наприклад, чи від свого імені та за чий рахунок вони здійснюють свою посередницьку діяльність, які додаткові послуги вони мають або можуть зробити, чи є вони власниками складських приміщень, чи присвоюють вони власність на товар, що реалізують та багато інших ознак.

Рішення про вибір каналів розподілу – одні з найскладніших і відповідальних. На відміну від прямого продажу ці шляхи до ринку є каналами з одним, двома, трьома і більш рівнями посередників. Для каналів розподілу характерні постійні, нерідко драматичні зміни. Три найістотніші тенденції останнім часом – розповсюдження вертикальних, горизонтальних і багатоканальних маркетингових систем. Тенденції ці мають важливі наслідки з погляду співпраці, конфліктів і конкуренції каналів розподілу. Формування каналу вимагає вивчення основних варіантів його можливої структури з погляду типу і числа посередників.

Необхідно, також розуміти про взаємну зацікавленість всіх членів каналу розподілу, як виробників і покупців, так і безпосередньо посередників. На цю обставину – збіг економічних інтересів взаємодіючих партнерів – слід звернути особливу увагу. Підприємець в своїй діяльності взагалі повинен спиратися саме на цей принцип, якщо він дійсно прагне пошуку ефективного партнерства. Пошук в підприємництві односторонньої вигоди не може обіцяти процвітання в майбутньому.

Таким чином, мета створення посередницьких структур полягає в тому, щоб скоротити час і засоби на взаємозв'язок між виробником і споживачем, а також для самої посередницької структури – отримання прибутку за надання послуг щодо організації збуту.


УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ДНІПРОПРОМЛІТ»

Клименко А.В., керівник ст. викл. Момот Ю.Г.

Національна металургійна академія України
Під ефективністю зовнішньоекономічної діяльності в узагальненому вигляді розуміють співвідношення сукупності затрат і доходів від цієї діяльності. Для досягнення найбільшого економічного ефекту від зовнішньоекономічної діяльності слід розвивати виробництво експортної продукції, яка дозволяє одержати найбільшу валютну виручку на одиницю затрат, та імпортувати ті товари, власне виробництво яких викликало б найбільші затрати на одиницю вкладених валютних коштів.

Мета проведення аналізу економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності – обґрунтування пропозицій щодо продажу (купівлі) товарів, оцінка структури, що склалася, напрямків зовнішньоторгового обороту підприємства.

Показники ефективності ЗЕД підприємства та їх аналіз дозволяють виявити вигідність зовнішньоекономічних операцій з імпорту і експорту.

З точки зору виробника експортної продукції (товарів), яка безпосередньо виходить на зовнішній ринок, показники ефективності ЗЕД розраховують на основі таких даних: затрати на виробництво експортної продукції; вартість експортної продукції у відпускних (внутрішніх) цінах; вартість експортної продукції у зовнішньоторгових цінах або валютна виручка від продажу продукції на зовнішньому ринку; вартість імпортної продукції у зовнішньоторгових цінах або валютні кошти, затрачені на закупку імпортних товарів; вартість реалізації імпортних товарів за внутрішніми цінами; затрати на придбання вітчизняних товарів, аналогічних імпортним.

Використовуючи вищевказані показники, розраховують: повну ефективність експорту та імпорту; економічну ефективність виробництва експорту і використання імпорту; бюджетну (валютну) ефективність експорту та імпорту.

Виявивши вузькі місця в зовнішньоекономічній діяльності, керівництву підприємства необхідно впровадити заходи щодо підвищення ефективності ЗЕД підприємства. Мета дослідження є, розробка заходів з удосконалення зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Дніпропромліт».


МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»

Міщенко О.С. керівник доц.. Квасова Л.С.

Національна металургійна академія України
На основі комплексної експертної оцінки компанії Fitch Ratings

(14 червня 2013 ) було спрогнозовано довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») що базується в Україні компанії Interpipe Limited на рівні «B-». Пріоритетний забезпечений рейтинг єврооблігацій компанії з погашенням в 2017г.і рейтингом зворотності активів "RR4» підтверджено на рівні «B».

Також було проведено портфельний аналіз підприємства ( оскількі підприємство спеціалізується на виробництві безшовних труб для видобутку і транспортування продуктів в нафтогазовидобувній галузі, труб спеціального призначення для машинобудування та енергетичної промисловості, труб загального призначення для застосування в інших промислових галузях, а також коліс і бандажів для залізничного транспорту.) Портфельний аналіз встановив найприбутковіші та найслабкіші сторони заводу.

Відповідно було встановлено такі фінансові показники :
U.S.`

2011

2012

Виручка від реалізації

 1,669,673

 1,770,024

Валовий прибуток

 310,040

 268,994

Операційний прибуток

 158,026

 72,518

EBITDA

 253,464

 304,617

Чистий прибуток

 41,018

 - 71,705

EBITDA Маржа

15,3%

 17,2%ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
ПІДСЕКЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНЕ ПАЛИВО І ВІДНОВНИКІ
дослідження Впливу добавок біомаси до вугільнИХ шихт на ЯКІсть коксу

Голубок А. О., керівник доц. Коверя А. С.

Національна металургійна академія України
Одним з головних шляхів економії викопного палива та поліпшення екологічної обстановки є заміна його на поновлювані джерела енергії – біомасу. Найдешевшим біопаливом, без доставки та підготовки до використання, є лушпиння соняшника, за ним йде деревинна стружка, потім – солома. Особливо цікавим джерелом енергії є біогранули, які не потребують великих інвестицій при підготовці.

Раніше нами було встановлено, що за допомогою органічних добавок рослинного походження можна впливати на якість коксу і змінювати його технологічні характеристики для вимог різних виробництв – споживачів коксу. Крім того собівартість коксу, отриманого з використанням добавок біомаси може бути нижче за собівартість отримання відповідних класів кам’яновугільного коксу.

В роботі виконувалися високотемпературні коксування окремих вугільних концентратів марок Г, Ж, К, ПС, самої деревини у вигляді гранул (пеллет) та стружки, а також бінарних сумішей вугільних концентратів і деревинної стружки в співвідношенні 1:1. Ці коксування дозволили встановити можливість синергетичного або антагонічного ефекту зміни властивостей коксу.
Удосконалення схеми уловлювання бензольних вуглеводнів в умовах ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ


Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка