Міністерство освіти І науки України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого полтавський юридичний коледжСкачати 195.78 Kb.
Дата конвертації06.06.2017
Розмір195.78 Kb.
#21401
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Національний ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Ярослава Мудрого

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ


Циклова комісія правових та соціально-гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора коледжу
________________Л.Л. Старостіна

«_____»______________ 2015 року

  1. ПРОГРАМА


навчальної дисципліни


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 5.03040101 Правознавство

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва спеціалізальності)

інститут, факультет, відділення денне та заочне

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Полтава 2015 рік


Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю Правознавство

РОЗРОБНИК: Полтава К.О., викладач Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Програму розглянуто та рекомендовано до впровадження у навчальний процес на засіданні Циклової комісії правових та соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол від « 1 » вересня 2015 року №1

Голова циклової комісії С.В. Рак

__________________________________________________________________________ _______________________________________________________

« » 2015 року

Розглянуто та схвалено Педагогічною радою Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Протокол № від « » 2015 року


Голова __________ Л. Л. Старостіна

Перезатверджено:

Протокол Педагогічної ради № __ від «__» ______________ 20__ року

Голова __________ Л. Л. Старостіна


__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Конституційне право України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття та зміст предмета та методу конституційного права, загальні основи вчення про Конституцію, юридичні властивості Конституції України, засади конституційного ладу, правового статусу людини та громадянина, засади державного та територіального устрою, організація державної влади та місцевого самоврядування.
Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Соціологія», «Історія держави і права України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», галузеві юридичні науки.
Програма навчальної дисципліни складається з наступних частин:

1. Поняття та предмет Конституційного права України. Теорія конституціоналізму.

2. Конституційний процес в Україні.

3. Конституційний лад України та його основні засади.

4. Конституція України та права людини.

5. Конституційні регулювання формування, організації та діяльності органів державної влади в Україні.

6. Правова охорона та захист Конституції України.

   1. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційне право України» є забезпечення засвоєння студентами основних теоретичних понять конституційного права для використання отриманих знань у майбутній практичній діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне право України» є ознайомлення студентів із фундаментальними положеннями науки конституційного права і сучасного українського конституціоналізму та створення теоретичного фундаменту, без якого неможливе повноцінне становлення юриста.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • поняття конституційного права України, його місце в системі права;

 • основні поняття та юридичні властивості Конституції України;

 • засади конституційного ладу;

 • засади правового статусу людини та громадянина;

 • основи конституційно-правового статусу об'єднань громадян в Україні;

 • систему органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • засади територіального устрою та особливості правового статусу АРК;

вміти::

 • використовувати отримані знання щодо конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина;

 • користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства із органами та посадовими особами публічної влади, а також щодо провадження та процедури розгляду питань конституційно-правового характеру в державних органах та установах;

 • аналізувати та коментувати нормативно-правові акти, які регламентують статус людини та громадянина, функціонування інститутів громадянського суспільства, організацію та діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 234 години.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

1. Теорія конституціоналізму та конституційного права України

Конституційне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система та джерела. Конституційне право як наука та начальна дисципліна.

Поняття та система сучасного конституціоналізму. Європейський конституціоналізм та його особливість.

Загальна характеристика суб’єктів конституційного права. Правосуб’єктність Українського народу. Органи публічної влади як суб’єкти конституційного права України.

Громадянин України як суб’єкт конституційного права України. Принципи громадянства.

Поняття конституції та її юридичні властивості. Функції конституції. Класифікація конституцій. Загальна характеристи­ка сучасних конституцій.

Конституційно-правові відносини та їх складові.

Підстави та порядок набуття громадянства України. Підстави та порядок припинення грома­дянства України.

Особливості правового статусу іноземців, осіб без гро­мадянства, біженців та осіб, які потребують притулку, тимчасо­вого чи додаткового захисту.

Особливості правового статусу об’єднань громадян. Громадські організації. Релігійні організації.


2. Конституційний процес в Україні

Конституційний розвиток в Україні. Головні етапи роз­витку українського конституціоналізму.

Розробка і прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Практика внесення змін до Конституції України. Конституційний процес на сучасному етапі.

Загальна характеристика Конституції України 28 червня 1996 року. Порядок прийняття Конституції України. Порядок внесення змін до Конституції України.


3. Конституційний лад України та його основні засади

Україна як суверенна держава. Співвідношення держав­ного і народного суверенітетів. Акти міжнародного права в правовій системі України. Конституційні засади міжнародної діяльності та міжнародні договори України. Захист державного суверенітету в Конституції України.

Україна як правова держава: принцип обмеження влади Конституцією та законами, принцип поділу влади. Судова вла­да у правовій державі. Принцип верховенства права як складова конституційного ладу України.

Україна як соціальна держава. Конституційні засади економічної системи. Право власності за Конституцією Украї­ни. Соціальні зобов’язання держави за Конституцією України.

Україна як демократична республіка. Принцип народо­владдя, форми реалізації народовладдя. Співвідношення між формами безпосередньої та представницької демократії у реалі­зації публічної влади в Україні. Принцип багатоманітності. Конституційний лад та громадянське суспільство.

Поняття та система адміні­стративно-територіального устрою, його принципи. Порядок утворення та зміни адміністративно-територіальних одиниць. Особливості автономії в унітарній державі. Правовий статус Автономної Республіки Крим (АРК).

Принцип гарантування місцевого самоврядування. По­няття «місцеве самоврядування» та його система. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні області (району) та на рівні територіальних громад.
4. Конституція України та права людини

Поняття «конституційний статус людини та громадяни­на». Система прав і свобод людини. Природні права людини та їх закріплення в конституційному законодавстві. Обмеження прав і свобод людини. Міжнародні стандарти в галузі прав і свобод людини. Принципи конституційного статусу людини. Невід’ємність та невідчужуваність конституційних прав і сво­бод людини. Принцип рівності та форми його гарантування.

Загальна характеристика особистих прав людини. Право на життя та способи його захисту, право на недоторканність приватного життя особи. Свобода слова та її гарантії. Поняття та види інформації. Доступ до публічної інформації. Конститу­ційний статус засобів масової інформації. Право на особисту недоторканність. Свобода пересування та вільній вибір місця проживання: поняття та умови реалізації. Право на свободу сві­тогляду та віросповідання, форми його реалізації.

Загальна характеристика політичних прав громадян. Виборчі права громадян. Принципи виборчого права. Право на свободу об’єднань. Види об’єднань громадян. Політичні партії: поняття, порядок легалізації, права. Громадські організації: по­няття, порядок легалізації, їх права, особливості конституційної відповідальності. Право на мирні зібрання. Види мирних зібрань. Умови реалізації права на мирні зібрання.

Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, соціальних, екологічних прав, а також прав у сфе­рі культури.

Конституційні гарантії прав людини.

Конституційні обов’язки людини та громадянина.
5. Конституційно-правове регулювання формування, організації та діяльності органів державної влади України

Способи формування вищих органів влади в теорії та практиці конституційного права.

Загальна характеристика виборчого права як інституту конституційного права України. Поняття та види виборчих сис­тем у світі. Виборчі системи та їх застосування в Україні.

Правове регулювання виборів народних депутатів Укра­їни. Правове регулювання виборів Президента України. Суб’єкти виборчого процесу. Загальна характеристика стадій виборчого процесу.

Поняття та види референдумів. Предмет референдуму. Порядок ініціювання референдуму громадянами України. По­рядок призначення (проголошення) референдуму. Порядок про­ведення референдуму. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі.

Конституційний статус парламенту і Верховної Ради України. Склад та структура Верховної Ради України. Консти­туційна регламентація функцій парламенту України. Акти парламенту. Загальна характеристика законодавчого процесу. До­строкове припинення повноважень Верховної Ради України.

Конституційний статус народного депутата України. Набуття та припинення ним повноважень. Права та обов’язки народного депутата. Депутатський запит та депутатське звернення. Гарантії діяльності народного депутата України. Депу­татська недоторканність.

Конституційний статус Президента України. Повнова­ження Президента України. Акти Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Правовий статус Ради національної безпеки та оборони України.

Конституційний статус Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України. Особливості правового ста­тусу членів Кабінету Міністрів України. Порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Повно­важення Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

Конституційні засади судової системи. Конституційний статус органів прокуратури України.


6. Правова охорона та захист Конституції України

Поняття дотримання, охорони та захисту Конституції. Форми захисту Конституції.

Конституційне судочинство як форма захисту Консти­туції. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції. Порядок формування Конституційного Суду Укра­їни і його структура. Функції та повноваження Конституційно­го Суду України. Юрисдикція Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду України. Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України та підстави припи­нення їх повноважень. Загальна характеристика конституційно-судового процесу. Акти та правові позиції Конституційного Суду України (загальний підхід).

Відповідальність в конституційному праві. Конститу­ційно-правова відповідальність: поняття, види, підстави.2. Рекомендована література та джерела


 1. Абасс А. М. Конституційне право в сучасних умовах функціонування національної правової демократичної державності: онтологічні та аксіологічні підходи / А. М. Абасс // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2014. – No64. – С. 127 – 137.

 2. Балицька Ю. Становлення та розвиток української демократії в стратегіях діяльності конгресу українців Канади / Ю. Балицька // Буковинський журнал. – 2009. – No1-2. – С. 125-130. – Бібліогр.: с.130.

 3. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) / Ю. Барабаш // Право України. – 2014. – No7. – С. 137-145.

 4. Богуцький П. Демократичні засади конституційного статусу і повноважень Прокуратури України / П. Богуцький // Право України. – 2013. – No8. – С. 123-130.

 5. Бондарева К. В. Інститути народовладдя у функціонуванні демократичних політичних режимів / К. В. Бондарева // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2013. – No58. – С. 31-37.

 6. Бондаренко М. Ю. Вплив громадських рухів на формування демократичної держави в період суспільно-трансформаційних змін / М. Ю. Бондаренко // Економіка та держава. – 2011. – No5. – С. 140-142.

 7. Васильченко О. Ю. Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз / О. Ю. Васильченко // Економіка та держава. – 2013. – No7. – С. 110-113.

 8. Галус О. О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя / О. О. Галус // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2013. – No62. – С. 115- 122.

 9. Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини - як основа українського конституційного ладу. Частина друга: демократія (с. 1 Конституції України) / С. Головатий // Право України. – 2013. – No8. – С. 13-39.

 10. Петришин О. Демократія як основа правової, соціальної держави / О. Петришин // Право України. – 2014. – No5. – С. 73-82.

 11. Про підписання Угоди про фінансування програми "Підтримка громадянського суспільства в Україні" : розпорядження від 10.10.14 р. No 892-р / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. – 2014. – No193. – С. 21.

 12. Горбатенко В. П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В. П. Горбатенко, С. В. Стоєцький, Л. О. Матвійчук // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2014. – No65. – С. 306-313.

 13. Колодій А. Громадянське суспільство: ознаки, структурні елементи, співвідношення із державою / А. Колодій // Право України. – 2014. – No4. – С. 9-16.

 14. Кохановська О. Інформаційно-правова основа громадянського суспільства / О. Кохановська // Право України. – 2015. – No4. – С. 35 – 42.

 15. Крусян А. Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку / А. Крусян // Право України. – 2014. – No4. – С. 17-25.

 16. Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – No5. – С. 4-12.

 17. Кузнєцова Н. Громадянське суспільство та особисті немайнові права / Н. Кузнєцова // Право України. – 2015. – No4. – С. 9 – 17.

 18. Минькович-Слободяник О. В. Правова і політична культура як невід'ємні складові

 19. громадянського суспільства / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право. Серія:

 20. Юридичні і політичні науки. – 2014. – No63. – С. 29-34

 21. Оніщенко Н. До питання про пошук балансу у співвідношенні громадянського суспільства та держави / Н. Оніщенко // Право України. – 2014. – No4. – С.55

 22. Оніщенко Н. М. Відповідальність держави перед особою в контексті розвитку громадянського суспільства / Н. М. Оніщенко, С. О. Сунегін // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2014. – No64. – С. 3 – 11.

 23. Пархоменко Н. Роль громадянського суспільства у захисті прав і свобод людини та громадянина / Н. Пархоменко // Право України. – 2014. – No4. – С. 116-125.

 24. Конституційне право України в схемах і дефініціях : навч. посібник для студ. юрид. вузів та факультетів / под. ред. Ф. В. Веніславський. – Xарків: Право, 2014. – 376 с.

 25. Ковтун В. І. Гарантії державного суверенітету України: конституційні аспекти: монографія / В. І. Ковтун – Харків: Фактор, 2014. – 216 с.

 26. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 4-вид. переробл. та доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.

 27. Рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 р. № 4-рп/2001 (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28.– Ст. 1379

 28. Про правове регулювання відносин щодо реалізації права на мирні зібрання [Електрон- ний ресурс] : постанова Пленуму ВАСУ від 22.05.2015 р. № 5. – Режим доступу : http://www. vasu.gov.ua/userfiles/file/PlenumVASU/Zvernenna_Prezident_2015_05_22.DOC.

 29. Яковлєв А. Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні / А. Яковлєв // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. праць / редкол. : В. Я. Тацій та ін. – Харків : Право, 2013. – № 4 (75). – С. 81–89.

 30. Смоляр О.А. Контроль територіальної громади у сфері місцевого самоврядування // Проблеми законності : зб. наук. Праць – 2015 -№ 131 – С. 71–80.

 31. Таран Д.П. Сучасні форми захисту конституції: порівняльно-правовий аспект // Проблеми законності : зб. наук. Праць –2015- № 131 – С. 53–60

 32. Пильгун Н. В. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні / Н. В. Пильгун,  М. В. Рощук  // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. – 2014. – Вип. 26. – С. 40–43

 33. Єльникова М.О. Удосконалення механізму реалізації та захисту прав людини в Україні// Проблеми законності : зб. наук. Праць – 2015- № 129 – С. 53–60

 34. Пєнцов М.В. Взаємодія судової влади з главою держави // Проблеми законності : зб. наук. Праць – 2015- № 129 – С. 22–27

 35. Кушніренко О. Г. Поняття, природа і види конституційних цінностей / О. Г. Кушніренко // Конституція як основа правової системи: VIII Тодиківські читання: зб. тез наук. повідомл. міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів / за ред. А. П. Гетьмана. – Харків: ТОВ «Видавництво права людини, 2015. – С. 44-45.

 36. Годованець В.Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. - Київ : Персонал, 2014. - 385 с.

 37. Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : монографія / Зоріна Сергіївна Макарова. - Київ ; Чернігів : Лозовий В. М., 2014. - 231 с.

 38. Касынюк Л. А. Основы конституционного права Украины. – Х. : Одиссей, 2004.

 39. Конституционное право : учеб. для бакалавров / отв. ред. В. И. Фадеев. – М. : Проспект, 2013. – 584 с.

 40. Конституційне право України // за ред. В. П. Колесніка, Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2008.

 41. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2008. — 800с.

 42. Конституція України : Наук.-практ. коментар / Національна академія правових наук України ; редкол. В. Я. Тацій [и др.]. – 2-ге вид., перероб., і допов. – Х. : Право, 2011. – 1126 с.

 43. Кравченко В. В. Конституційне право України. – К. : Атіка, 2007.

 44. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник. – К. : Алерта, 2011. – 378 с

 45. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 632 с.

 46. Фрицький О. Ф. Конституційне право України. – К. : Юрінком Інтер, 2007.

 47. Шмеріга В. І., Крестовська Н. М. Конституційне право України: Навчально-методичний посібник. Інтерактивний курс. – Х. : Одіссей, 2007.

 48. Битяк Ю. П. Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України : наук.-практ. посібник / Ю. П. Битяк, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова; Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування, 2011. – 138 с. – Бібліогр. : с. 126-136

 49. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2008. - 219 с

 50. Лялюк О. Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні : монографія / О. Ю. Лялюк ; за ред. Ю. П. Битяка. – Х. : Право, 2008. – 287 с. – Библиогр. : с. 199-218

 51. Другі конституційні читання : Зб. тез наук. доп. і повідомл. міжнар. наук. конф. молодих учених, аспір. і студ. присвяч. пам'яті академіка права Ю. М. Тодики / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Права людини, 2009. – 375 с.

 52. Законодавство України про місцеве самоврядування : станом на 25 січ. 2011 р. : зб. нормат.-правових актів / упоряд. : М. О. Баймуратов, О. В. Батанов. – Х. : Одіссей, 2011. – 332 с.

 53. Конституційна юрисдикція : підручник / Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за ред.: Ю. Г. Барабаша, А. О. Селіванова ; Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 166 с

 54. Петришина М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / М. О. Петришина ; Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 231 с. – Бібліогр. : с. 203-230

 55. Селезнев В. В. Как обращаться с жалобами, заявлениями, запросами / В. В. Селезнев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Х. : Одиссей, 2012. – 255 с

 56. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества. – Х. : Факт, 2007.

 57. Сунцов В. В. Конституційне судочинство в Україні. – Х., 2002.

 58. Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект. – Х. : Факт, 2002.

 59. Виборче право України (за ред.В. Ф.Погорілка, М. І.Ставнійчук). – К. : Парламентське вид., 2007.

 60. Прїєшкіна О. В. Україна як демократична держава: конституційно-правова характеристика. // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – 2007. – Вип. 30.

 61. Михайленко О. Р. Прокуратура України; К. : Юрінком Інтер, 2007.

 62. Новик В. Сучасний стан адміністративно-територіального устрою та шляхи його вдосконалення. // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 2.

 63. Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика. – Х. : Факт, 2007.

 64. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/constitution.

 65. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : пакт ООН від 16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

 66. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року No 1700-VII [Електрон- ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 67. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 року No 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1699-18/page

 68. Н.Наулік Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – No 2. – С. 5.

 69. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року No1697-VII // Офіційний веб- портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1697-18

 70. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року No 2453-VI [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 71. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) вiд 27.01.1977 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 14. – Ст. 1055.

 72. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню : конвенція Ради Європи від 26 листопада 1987 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_068

 73. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена в резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

 74. Конституція Автономної Республіки Крим від 21.10.98. (із змінами і доповненнями)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://zakon3.rada.gov.ua/krym/show/rb239k002-98

 75. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Международная защита прав человека: документы и комментарии. – Х.: Синтекс, ЛТД, 1998.

 76. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 No 3166-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17

 77. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 No 183/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр

 78. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 No 1550-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

 79. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 No 4572-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

 80. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 № 2365-III[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14

 81. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 № 987-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/987-12

 82. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр

 83. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

 84. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

 85. Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25.06.92 № 2494-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2494-12

 86. Закон України «Про біженців та осіб які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3671-17

 87. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5029-17

 88. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 № 4061-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

 89. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 № 474-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/474-14

 90. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/595-19

 91. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.04 № 1932-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15

 92. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5475-17

 93. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.01 № 2235-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

 94. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12

 95. Закон України « Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1861-17

 96. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14

 97. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 794-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18

 98. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 № 422/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр

 99. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10.02.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр

 100. Закон України «Про Раду Міністрів АРК» від 16.06.2011 № 3530-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3530-17

 101. Закон України «Про статус депутата Верховної Ради АРК» від 22.12.2006 № 533-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/533-16

 102. Закон України «Про Представництво Президента України в АРК» від 02.02.2000 № 1524-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1524-14

 103. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 07.07.02 № 93-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93-15

 104. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

 105. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.01 № 2625-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14

 106. Указ Президента України «Про Положення про Адміністрацію Президента України» від 02.04. 2010. – № 504 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/2010

 107. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.12.99.№ 1572[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1572/99

 108. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014. – №442[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п

 109. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97. № 503. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:/ http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/503/97

 110. Регламент Кабінету Міністрів України: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік, екзамен
5. Засоби діагностики успішності навчання усне і письмове опитування, тестування, реферати, доповіді, мультимедійні презентації.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 195.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка