Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друкуСторінка1/41
Дата конвертації28.10.2018
Розмір3.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська національна академія харчових технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

2012


Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса-2013

УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

С 82
Відповідальний за випуск: засл. працівник культури України Зінченко І.І.


Науковий редактор: д-р техн. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Лобакова Людмила Петрівна

Мазепа Тетяна Євгенівна

Пасічник Людмила Олександрівна

Черногор Марина Володимирівна

Сторінки друку-2012: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Л.П.Лобакова, Т.Є.Мазепа, Л.О.Пасічник, М.В.Черногор; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2013. - 356 с. - (Сер. Наукові публікації)
* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій

Знаком # відмічено прізвища співробітників ОДАХ, які є співавторами публікацій

Посібник призначається науковцям, викладачам, аспірантам та студентамУкладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика

ЗМІСТ1. Монографії, науково-популярні видання та біобібліографічні покажчики ( М )……………………………………………………………
2. Підручники та навчальні посібники ( П )…………………………..
3. Матеріали в електронному ресурсі локального доступу (Е)………
4. Методичні вказівки, рекомендації та робочі програми (МВ)…….

5. Статті у періодичних виданнях ( Ж )…………………………………
6. Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ ( Н )………………….
7. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ні )…………
8. Газетні публікації ( Г )…………………………………………………
9. Матеріали конференцій ОНАХТ (К)
9.1. Матеріали 43-ї науково-методичної конференції викладачів академії «Науково-методичні основи запровадження системного підходу при підготовці фахівців для харчової та зернопереробної галузі»: у 2-х ч. (3-4 квіт. 2012 р., Одеса, ОНАХТ)………………………
9.2. Матеріали III науково-практичної конференції з міжнародньою участю «Вода в харчовій промисловості» (29-30 берез. 2012 р., Одеса, ОНАХТ)………………..................................................................................
9.3. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (3-7 верес. 2012 р., Одеса, ОНАХТ)………………………..
9.4. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація - 2012» (10-11 жовт. 2012 р., Одеса, ОНАХТ)……………………………………………………………
9.5. Матеріали науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт» (19 груд. 2012 р., Одеса, ОНАХТ)…………………………….
9.6. Матеріали XI Всеукраїнської науково-технічної конференції «Математичне моделювання та інформаційні технології» (21-23 листоп. 2012 р., Одеса, ОНАХТ)…………………………………………..
9.5. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки країни» (29-31 жовт. 2012 р., Одеса, ОНАХТ)……………………………………………………………..
10. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Кі )…………………
11. Збірники наукових праць і матеріали конференцій молодих учених, студентів та аспірантів ( Нм )…………………………………..
12. Патенти та нормативно-технічна документація ( Па )…………...

13. Автореферати дисертацій ( А )………………………………………

14. Матеріали, які не ввійшли до попередніх покажчиків ( Т )……..

15. Іменний покажчик…………………………………………………….8
11
21
36
47
86


96

124


134


145


147


148

150


151

155
158

227
288
303
308
313
СПИСОК АБРЕВІАТУР
АПК - Агропромисловий комплекс
БЖД – Безпека життєдіяльності
ВНЗ – Вищі навчальні заклади
ВРТС роботи - Вантажно-розвантажувальні та транспортно-складські роботи
ДНУ – Дніпропетровський національний університет
ДонНТУ - Донецький національниій технічний університет
ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі
ЗНУ - Запорізький національний університет
ІПРЕЕД – Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень
КНЕУ – Київський національний економічний університет
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет
КНТУ „КПІ” – Київський національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”
ЛІЕТ – Львівський інститут економіки і туризму
ЛНУ ім. Т. Шевченка - Львівський національний університет ім. Т.Шевченка
МГТУ им. Н.Э.Баумана - Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
МОНМС – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
МТТ – Механіко-технологічний технікум
НАН України – Національна академія наук України
НІВіВ – „Магарач” – Національний інститут винограду і вина „Магарач”

ННІХКТЕ - Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики
ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – Національний науковий центр „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”
НТУУ «КПІ» - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
НУ ОЮА - Національний університет "Одеська юридична академія"
НУК ім. адм. Макарова – Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
НУХТ – Національний університет харчових технологій
ОГАХ – Одесская государственная академия холода
ОГЭКУ - Одесский государственный экологический университет
ОДАБА – Одеська державна академія будівництва та архітектури
ОДАУ – Одеський державний аграрний університет
ОДАХ – Одеська державна академія холоду
ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій
ОНЕУ – Одеський національний економічний університет
ОНМУ - Одесский национальный морской университет
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
ОРІДУ НАДУ – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського – Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
ПУЕТ - Полтавський університет економіки і торгівлі
СевНТУ – Севастопольский национальный технический университет
СПбНИУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
СумДУ – Сумський державний університет
ТНЕУ – Тернопільський національний економічний університет
ТНТУ – Тернопільський національний технічний університет

УНО МАНЭБ - Украинское национальное отделение Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
УО МГУП – учреждение образования „Могилевский государственный университет продовольствия”

УХТ – Университет по хранителни технологии
ХДУХТ – Харківський державний університет харчування та торгівлі
ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ХНПУ ім. Г.С.Сковороди - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
ЦУЛ - Центр учбової літератури
ЧДУ ім. Петра Могили - Чорноморський державний університет імені Петра Могили


МОНОГРАФІЇ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ ТА БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ


М1. Бурдо Олег Григорьевич (доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины): [биобиблиогр. указ.] / В.В. Шведов, С.М.Буйвол, Е.Ф.Терземан, Н.В.Ружицкая, А.А.Борщ; под ред. В.В. Шведова. – О.:ОНАПТ,2012. – 36 с.: фот.

М2. Віват, Г. З роси, з води і з кетяга калини… Поезія Ігоря Калинця /Г.Віват; рец. [В.М.Чугуєнко та ін.]. – О.:ВМВ,2012. – 192 с. – Бібліогр.: с.178-190 (105 назв.).

М3. Дизайн объектов гостинично-ресторанного бизнеса / Л.А.Иванова, И.В.Бондаренко, О.В.Дышкантюк, Е.А.Краснодемская. – О.:Астропринт, 2012. – 104 с.: ил. – Библиогр.: с. 101—103 ( 34 назв.).

М4. Железный, В.П. Рабочие тела парокомпрессорных холодильных машин: свойства, анализ, применение / В.П.#Железный, Ю.В.#Семенюк; рец. А.С.Титлов, А.А.Вассерман. – О.:Фенікс,2012. – 420 с.: ил. – Библиогр.: с.368-392 (319 назв.).

М5. Иванова, Л.А. Металлополимерные композиции для восстановления зерноперерабатывающего оборудования / Л.А.Иванова, С.В.Котлик, М.Б. Гараев; рец. А.Д.Соколов, Г.В.Кострова. – О.:Астропринт,2012. – 108 с.: ил. - Библиогр.: с. 106-107 (38 назв).

М6. Иванова, Л.А. Разработка и оценивание новых технических решений: произв.-практ. изд. / Л.А.Иванова, С.В.Котлик, С.В.Малых; рец. А.Д.Соколов. - О.:Астропринт,2012. - 64 с.: ил. - Библиогр.: с. 63 (14 назв.).

М7. Испарительные охладители в альтернативной энергетике / А.В. #Дорошенко, С.Ю. #Васютинский, С.О. Филин, Богуслав Закшевский. - Щецин: P.P.H. ZAPOL,2012.- 440 с.

М8. Кананыхина, Е.Н. Одесская национальная академия пищевых техно-логий: науч.-попул. изд. / Е.Н.Кананыхина, А.А.Соловей, Н.П.Белявская; под ред Б.В.Егорова. – О.:ТЭС,2012. – 240 с.: ил.

М9. Козлов, Г.Ф. Проблемы питания и здоровье. Т.1, ч. III. Разд. 3. Профилактика питанием нарушений обмена веществ: науч.-попул. изд. / Г.Ф. Козлов, О.В.Дышкантюк; рец. Л.Н.Тележенко.- О.: Лерадрук,2012. – 347 с.

М10. Міщенко, Г.В. Застосування акрилових співполімерів для підви-щення якості бавовняних тканин / Г.В.Міщенко, В.М.Лисюк. – Херсон:Вид-во Грінь Д.С.,2012. – 178 с.

М11. Научные школы Одесской национальной академии пищевых технологий / авт.-сост.Н.П.Белявская, О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Т.Е.Мазепа, Л.П. Еремина; Одес. нац. акад. пищевых технологий, Науч.-техн. б-ка; под ред. Б.В.Егорова (гл. ред.), Л.В.Капрельянца, И.И. Зинченко. – О.,2012. – 68с.

М12. *Програма виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду на період до 2025 року: проект / В.В.Власов [та ін.]. – О.: ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова»,2012. – 12 с.

М13. Савенко, І.І. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств зернового підкомплексу / І.І.Савенко, І.О.Седікова. – О.: Поліграф,2012. – 175 с.

М14. Сергеева, А.Е. Полимерные материалы в упаковке пищевых продуктов / А.Е.Сергеева, С.Н.Федосов. - О.:ТЭС,2012. - 284 с.: ил.- Библиогр.: с.275-283 (127 назв.).

М15. Смирнов, Г.Ф. Моделирование процессов в тепловых трубах и термосифонах / Г.Ф.Смирнов, О.Г.Бурдо. - О.:Полиграф,2012. - 294 с.: ил. – Библиогр.: с. 268-289 (354 назв.).

М16. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів / [О.І.Павлов, Н.Й.Басюркіна, К.О.Вась-ковська, Т.В.Гололобова, О.О.Голубьонкова, С.М.Дідух, К.С.Дойчева, Т.В. Дудка, Ж.В.Коєва, Г.В.Крусір, Т.А.Кулаковська, Н.М.Купріна, Л.Л.Лобоцька, О.О.Меліх, І.І.Савенко, В.А.Самофатова, І.О.Седікова, А.В.Степанова, Т.В. Стрікаленко, Т.М.Ступницька та ін.]; за ред. О.І.Павлова. – О.:Астропринт, 2012. – 760 с. – (Вид. присвяч. 110-й річниці Одес. нац. акад. харч. техно-логій).

М17. Федосов, С.Н. Инновационные упаковки пищевых продуктов /С.Н.Федосов, А.Е.Сергеева. – О.:ТЭС,2012. – 227 с.

М18. Формирование потребительских свойств комбинированных зерновых продуктов / Г.В.Дейниченко, Л.В.Сердюк, М.Р.Мардар, Т.А. Колесниченко. – Х.:Факт,2012. – 352 с.: ил. – Библиогр.: с. 339-351.

М19. Якібчук, П.М. Модельні методи у фізиці металів / П.М.Якібчук, В.Т. #Швець.- Л.:ЛНУ ім.Івана Франка,2012. – 652 с.

М20. Fedosova, K. State of the art in bread production / K.Fedosova, L.Kaprelyants, S.Fedosov. – О.[ТЭС],2012. – 104 p.: tabl.

М21. Goncharuk, A.G. Performance Measurement through Supply Chain Management: A Case Study on Academia / A.G.Goncharuk, Md Mamum Habib. – Berlin:LAP,2012. – 138 p.

***
М22. Буркинський, Б.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки Одеської області: [наук.-аналіт. доп.] /Б.В.Буркинський, Н.Й.Басюркіна; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – О.:Фенікс,2011. – 48 с.: іл. – Бібліогр.: с. 22-24.М23. Герасименко, В.Г. Аграрний туризм як вид підприємництва /В.Г.Герасименко, С.Г.Нездоймінов. – О.:Пальміра,2011. – 178 с.

М24. Зелена стратегія розвитку регіону / Б.В.Буркинський, Т.П.Галушкіна, В.Є.Реутов, С.К.Харічков, С.Г.Нездоймінов та ін.; за ред. Б.В.Буркинського, Т.П.Галушкіної; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - О.: ІПРЕЕД НАН України;Саки: ПП«Фенікс»,2011. – 448 с.

М25. Левицкий, А.П. Цикорий в питании и медицине / А.П.Левицкий, С.В.Гончарук. – О.:КП ОГТ,2010. – 100 с.

М26. Наука в Южном регионе Украины (1971-2011) / авт. кол.: [И.А.#Вереитина, В.В.Власов, М.И. #Гоголь, Б.В.Егоров, Н.А. #Князева и др.]; ред. С.А.Андронати; Юж. науч. центр НАН Украины и МОНМС Украины. – О.:Феникс,2011. – 704 с.

М27. Стратегічні напрямки розвитку підприємницького сектора України / [Г.В.Карпінська, Н.М.Купріна, О.І.Лайко та ін.]; за заг. ред. А.І.Бутенко; Ін-т проблем ринку та економико-еколог. дослідж. НАН України. – О.:Інтерпринт,2011. – 346 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

П1. Альтман, Е.І. Гідрогазодинаміка: посіб. до виконання лаб. робіт /Е.І. #Альтман, І.Л. #Бошкова, І.О. #Кузнєцов. - О.:ОДАХ,2012. – 60 с.

П2. Альтман, Э.И. Физическая гидромеханика и теплообмен в много-фазных потоках: учеб. пособие / Э.И. #Альтман. - О.,2012. – 134 с.

П3. Амбарцумянц, Р.В. Конспект лекцій з курсу «Механізація ВРТС робіт». Зміст. модуль I «Механізація СО ВРТС робіт в окремих галузях зернопереробних і харчових виробництв» для студ. проф. напряму підго-товки 6.050502 ден. та заоч. форм навчання / Р.В.Амбарцумянц, С.С.Орлова. – О.:ОНАХТ,2012. – 41 с.

П4. Аркатов, Ю.М. Вища математика. Інтегральне числення.Ч.1. Невиз-начений інтеграл: навч. посіб. / Ю.М. #Аркатов, І.Б. #Журавльова. -О.:ОДАХ, 2012. – 58 с.

П5. Аркатов, Ю.М. Вища математика: посіб. для практич. занять / Ю.М. #Аркатов, І.Б. #Журавльова. - О.:ОДАХ,2012. – 75 с.

П6. Аудит: (Основи державного, незалежного професійного та внутріш-нього аудиту): підручник /[ В.В.Немченко, В.А.Кононенко, Л.В.Іванченкова, Л.Б.Скляр, Г.О.Ткачук та ін.]; за наук. ред. В.В.Немченка, О.Ю.Редько; рец. Д.Ф.Харківський [та ін.]. - К.:ЦУЛ,2012. -540 с.: іл.

П7. Бобрікова, І.С. Комп’ютерні мережі.: посіб. до лаб. занять (605010101) ЛКГ / І.С. #Бобрікова. – О.:ОДАХ,2012. – 53 с.

П8. Бочарова, О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Естетика товарів та дизайн» для студ. напряму підготовки 6.030510 ден. та заоч. форм навчання: у 2-х ч. Ч. 1 / О.В.Бочарова. – О.:ОНАХТ,2012. – 33 с.

П9. Бочарова, О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Естетика товарів та дизайн» для студ. напряму підготовки 6.030510 ден. та заоч. форм навчання: у 2-х ч. Ч. 2 / О.В.Бочарова. – О.:ОНАХТ,2012. – 33 с.

П10. Брюханова, З.А. Матеріалознавство : навч. посіб. для студ. ВНЗ /З.А. #Брюханова.– О.:Друк Південь,2012. – 100 с. - Бібліогр.: с. 100 .

П11. Буданов, В.О. Комп’ютерне моделювання і проектування процесів газотурбінних і компресорних установок: навч. посіб. / В.О. #Буданов, В.Г. #Мураховський. – О.:ОДАХ,2012. – 296 с.

П12. Булюк, В.І. Безпека життєдіяльності: зб. завдань до підготовки до Всеукр. студ. олімпіади з БЖД / В.І.#Булюк. – О.:ОДАХ,2012. – 48 с.

П13. Булюк, В.І. Безпека життєдіяльності: навч. –довід. матеріал для студ. всіх спец. / В.І.#Булюк. – О.:ОДАХ,2012. – 72 с.

П14. Булюк, В.І. Цивільний захист: посіб. для виконання лаб. робіт для студ. всіх спец. / В.І. #Булюк, О.Г.#Манойло, В.С. #Шмігельський. – О.:ОДАХ, 2012. – 88 с.

П15. Буряченко, М.В. Економічна теорія: посіб. для самост. роботи студ. / М.В. #Буряченко, С.Ю. #Вігуржинська. - О.:ОДАХ,2012. – 137 с.

П16. В лабиринтах современного этикета: учеб. пособие / [Г.В.Ангелов, И.Р.Беленькая, В.В.Паламарчук, С.М.Соц и др.]; под общ. ред. Г.В.Ангелова. – О.:КП ОГД,2012. – 650 с. – (Психол.-этич. аспекты делового общения). – Библиогр.: с. 634-637.

П17. Васютинський, С.Ю. Дипломне проектування: посіб. для виконання диплом. проекту / С.Ю. #Васютинський, Л.Н. #Цветковська. - О.:ОДАХ,2012. -44 с.

П18. Васютинський, С.Ю. Теоретичні основи кріогенної техніки (основи, процеси та цикли) / С.Ю. #Васютинський. – О.:Астропринт,2012. – 238 с.

П19. Вашпанова, Н.В. Вища математика. Теорія функцій комплексної змінної: навч. посіб. / Н.В. #Вашпанова, О.П. #Угольніков. - О.:ОДАХ,2012. – 114 с.

П20. *Великодний, С.С. Моделювання в UML: навч. посіб. / С.С. #Вели-кодний. – О.,2012. – 264 с.

П21. Верхівкер, Я.Г. Конспект лекцій з курсу «Технологія галузі» (Технологія консервованих продуктів з фруктів і ягід). Розд. «Технологія виробництва соків» для студ. напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Ч. 1 / Я.Г.Верхівкер, Т.І.Нікітчіна. – О.:ОНАХТ,2012. – 38 с.

П22. Верхівкер, Я.Г. Конспект лекцій з курсу «Технологія галузі» (Технологія консервованих продуктів з фруктів і ягід). Розд. «Технологія виробництва соків» для студ. напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Ч. 2 / Я.Г.Верхівкер, Т.І.Нікітчіна. – О.:ОНАХТ,2012. – 41 с.

П23. Вігуржинська, С.Ю. Менеджмент: посіб. до самост. роботи / С.Ю. #Вігуржинська. - О.:ОДАХ,2012. – 34 с.

П24. Владіміров, Б.П. Моніторинг довкілля: посіб. до самост. роботи та виконання контрольн. робіт / Б.П.#Владіміров. – О.:ОДАХ,2012. – 27 с.

П25. * Водяницька Н.І. Компресори.Ч. I: навч. посіб. / Н.І.#Водяницька. – О.:ОДАХ,2012. – 57 с.

П26. Волчков, І.В. Цифрова схемотехніка: навч. посіб. / І.В.#Волчков. – О.:ОДАХ,2012. – 89 с.

П27. Вохменцева, Т.Б. Основи проектування баз даних: посіб. та варіан-ти завдань до виконання курсового проекту для студ. напряму 6.050102 «Комп`ютерна інженерія» / Т.Б. #Вохменцева. - О.:ОДАХ,2012. – 46 с.

П28. Вохменцева, Т.Б. Основи проектування баз даних: посіб. та варіан-ти завдань до виконання лаб. робіт для студ. напряму підготовки 6.050102 «Комп`ютерна інженерія» / Т.Б. #Вохменцева, І.В. #Грищенко, І.В. #Колумба. -О.:ОДАХ,2012. – 76 с.

П29. Гайворонська, Г.С. Етапи створення мультисервісних мереж: навч.-метод. посіб. до лаб. робіт з дисципліни «Мультисервісні мережі та NGN» /Г.С. #Гайворонська. - О.:ОДАХ,2012. – 85 с.

П30. Гайворонська, Г.С. Інформаційні мережі, як об’єкт аналізу і син-тезу: навч. посіб. з дисципліни «Оптимальний синтез інформаційних мереж» / Г.С. #Гайворонська. – О.:ОДАХ,2012. – 91 с.

П31. Гайворонська, Г.С. Мережні інформаційні технології. Ч. 1. Інтег-рація комп’ютерних і телекомунікаційних мереж: навч. посіб. / Г.С. #Гай-воронська. – О.:ОДАХ,2012. – 65 с.

П32. Геллер, В.З. Основи наукових досліджень та планування експе-рименту. Ч. 2: навч. посіб. / В.З.#Геллер. – О.:ОДАХ,2012. – 120 с.

П33. Гончарук, А.Г. Управление эффективностью деятельности пред-приятия: учебник / А.Г.Гончарук; рец. [В.В.Немченко и др.]. – О.:Астро-принт,2012. – 260 с. – Библиогр.: с. 250-253 (53 назв.).

П34. Губанов, С.М. Ландшафтна архітектура: метод. вказівки для заоч-ників / С.М. #Губанов. - О.:ОДАХ,2012. – 16 с.

П35. Губанов, С.М. Ландшафтна архітектура: посіб. до самост. роботи та виконання контрольн. робіт / С.М.#Губанов. – О.:ОДАХ,2012. – 32 с.

П36. Губанов, С.М. Прилади, техніка і автоматизація екологічних досліджень: посіб. до самост. роботи та виконання контрольн. робіт /С.М.#Губанов. – О.:ОДАХ,2012. – 29 с.

П37. *Губанов, С.М. Процеси та апарати охорони довкілля: мультимед. конспект лекцій / С.М.#Губанов. – О.:ОДАХ,2012. – 45 с.

П38. Губанов, С.Н. Мультимедийный конспект лекций по дисциплине ПТ и АЭИ / С.Н. #Губанов.- О.:ОДАХ,2012. – 160 с.

П39. Дегтярьов, О.М. Мікропроцесорні й програмні засоби автомати-зації: посіб. до виконання лаб. роботи № 5 / О.М. #Дегтярьов. - О.:ОДАХ, 2012. – 13 с.

П40. Дегтярьов, О.М. Мікропроцесорні й програмні засоби автомати-зації: посіб. до виконання лаб. роботи № 13 / О.М. #Дегтярьов. - О.:ОДАХ, 2012. – 42 с.

П41. Державний іспит за спеціальністю: навч. посіб. для підготовки до держ. іспиту за спец. 6.05010101 / уклад. В.М. #Плотніков, Н.В. #Швець, Д.М. #Попков, А.В. #Селіванова. - О.:ОДАХ,2012. – 153 с.

П42. Дмитрашко, С.А. Історія України: посіб. до самост. роботи / С.А. #Дмитрашко. - О.:ОДАХ,2012. – 18 с.

П43. Дмитрашко, С.А. Політологія: посіб. до семінар. занять / С.А. #Дмитрашко. - О.:ОДАХ,2012. – 23 с.

П44. Економічний аналіз. Практикум: навч. посіб. / О.П.Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М.Купріна, І.Є.Подгорна. – 2-е вид., випр. і доп. – Л.:«Магно-лія-2006»,2012. – 326 с.

П45. Желєзний, В.П. Експериментальна теплофізика. Ч. 3. Розд. Методи дослідження поверхневих властивостей речовин: посіб. до виконання лаб. робіт / В.П.#Желєзний, Ю.В.#Семенюк, Т.Л.#Лозовський. – О.:Фенікс,2012. – 27 с.

П46. Желєзний, В.П. Моніторинг довкілля [Електронний ресурс]: метод. вказівки по лабораторному практикуму / В.П.#Желєзний, В.З.#Геллер, Д.О. #Івченко. – О.,2012. – 39 с.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка