Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друкуСторінка1/25
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська Національна Академія

Харчових Технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

2009

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса-2010
УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

Н34
Відповідальний за випуск: Зінченко І.І.
Науковий редактор: д-р техн.. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Влащенкова Ірина Григорівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Мазепа Тетяна Євгенівна


Сторінки друку-2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. Б-ка; уклад. О.В.Будякова, І.Г.Влащенкова, Л.Л.Кузяк, Т.Є.Мазепа; наук. ред. Л.В.Капрельянц.- О.,2010.- 222 с. ( Сер. Наукові публікації )
* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій(1), (2) – послідовність авторів

Посібник призначається науковцям, викладачам, аспірантам та студентам


Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика

З М І С Т


  1. Список абревіатур………………………………………………5

  2. Монографії ( М )………………………………………………..9

  3. Бібліографічний покажчик ( Б )………………………………10

  4. Підручники та навчальні посібники ( П ) …………………11

  5. Статті у періодичних виданнях ( Ж )………………………...13

  6. Матеріали в електронному ресурсі ( Е )……………………..37

  7. Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ ( Н )…………55

  8. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ні )…… 64

  1. Газетні публікації ( Г )………………………………………… 78

  2. Матеріали конференцій ОНАХТ (К)…………………………82

10.1. Матеріали 40-ї науково-методичної конференції викладачів ОНАХТ «Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців для харчової та зернопереробної промисловостей»: в 2 ч. (8-9 квіт. 2009 р., Одеса, ОНАХТ) ………………………………………………………….82

10.2. Матеріали науково-практичного семінару «Інноваційні технології у виробництві комбікормів (9-10 черв. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………91

10.3. Матеріали ΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Информационные технологии и автоматизация - 2009» (15-16 окт. 2009 г., ОНАПТ)………………………………………………………………….92

10.4. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергетичної ефективності харчових та хімічних виробництв» [Електронний ресурс] (9-11 верес. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)…………………………93

11. Стендові доповіді матеріалів конференцій ОНАХТ (С) ….95

11.1. Матеріали ΙX Міжнародної науково-практичної конференції «Хлібопродукти – 2009» (7-9 жовт. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………..95

11.2. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Харчові технології – 2009» (8-9 жовт. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………………98

11.3. Матеріали 69-ї наукової конференції (27 квіт.-15 трав. 2009 р., Одеса, ОНАХТ)………………………………………………………………….100

12. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Кі )………….120

13. Збірники наукових праць та матеріали конференцій молодих учених, студентів та аспірантів ( Нм )……………………………….159

14. Патенти та стандарти ( Па )……………………………………184

15. Автореферати дисертацій ( А )…………………………………194

16. Матеріали, які не ввійшли до покажчика 2008 року ( Т )….196

17. Алфавітний покажчик…………………………………………..198

СПИСОК АБРЕВІАТУР
ВГАУ – Воронежский государственный аграрный университет
ВГТА – Воронежская государственная технологическая академия
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад
ДНУ – Дніпропетровський національний університет
ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі
ДУЕП – Дніпропетровський університет економіки та права
ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет
ИПРЭЭИ – Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований

КГТУ – Казанский государственный технологический университет
КДПУ – Кременчуцький державний політехнічний університет
КНЕУ – Київський національний економічний університет
КНИИХП с/х продукции – Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет
КНТУ „КПІ” – Київський національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”
КНУ – Київський національний університет
КубГТУ – Кубанский государственный технологический университет

ЛНАУ – Луганский национальный аграрный университет
ЛНУВМіБ – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
МАИСК – Международная ассоциация исследователей стальных канатов

МАХ – Международная академия холода
МГУПБ – Московский государственный университет прикладной биотехнологии

МПА – Международная промышленная академия
НАН України – Національна Академія Наук України
НАУ – Національний авіаційний університет
НГУ – Національний гірничий університет
НДІУ – Науково-дослідний інститут українознавства
НИЦ КИПУ – Научно-исследовательский центр Крымского инженерно-педагогического университета
НІВіВ – „Магарач” – Національний інститут винограду і вина „Магарач”
ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – Національний науковий центр „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”
НУК – Національнний університет кораблебудування
НУХТ – Національний університет харчових технологій
ОГАХ – Одесская государственная академия холода
ОДАБА – Одеська державна академія будівництва та архітектури
ОДАУ – Одеський державний аграрний університет
ОДАХ – Одеська державна академія холоду
ОДЕУ – Одеський державний економічний університет
ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій
ОНМУ – Одесский национальный морской университет
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
ОРІДУ НАДУ – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
ПДАБА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
ПДПУ – Полтавський державний педагогічний університет
ПДПУ ім. К.Д. Ушинського – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
ПДАТА – Подільський державний аграрно-технічний університет
ПНТУ – Полтавський національний технічний університет
ПУСКУ - Полтавський університет споживчої кооперації України
РВВредакційно-видавничий відділ
РГПУ – Российский государственный педагогический университет
РХТУ им. Д.И. Менделеева – Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
СумДПУ – Сумський державний педагогічний університет
УО МГУП – учреждение образования „Могилевский государственный университет продовольствия”
ХГУ – Харківський гуманітарний університет
ХДУ – Херсонський державний університет
ХДУХТ – Харківський державний університет харчування та торгівлі
ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожний університет
ХНТУ – Херсонський національний технічний університет
ХНТУСГ – Харківський національний технічний університет сільського господарства
ХПИ – Харьковский политехнический институт
ЧДТУ – Черкаський державний технологічний університет
ЧНУ – Чернівецький національний університет
ЧНУ ім. Б. Хмельницького – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

МОНОГРАФІЇ
М1. Архангельский, Г.В. Роликовые механизмы свободного хода: моногр. / Г.В. Архангельский, А.Г. Архангельский.-О.: Наука и техника, 2009.-92с.

М2. Береговая, О.М. Физико-химические основы технологии многокомпонентных конденсационных покрытий: моногр. / О.М. Береговая, А.И. Костржицкий, С.Н. Федосов.-О.: ТЭС, 2009.-320с.

М3. Бурдо, О.Г. Холодильні технології в системі АПК: моногр. / О.Г. Бурдо.-О.: Поліграф, 2009 р.-288с.

М4.* Використання вакууму в харчових технологіях при попередній обробці сировини: моногр. / [А.Т. Безусов, Ю.Г. Наконечна та ін.].-Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.

М5. Дідух, Н.А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення: моногр. / Н.А. Дідух, О.П. Чагаровський, Т.А. Лисогор.-О.: Поліграф, 2008.-234с.

М6. Капрельянц, Л.В. Ферменты в пищевых технологиях: моногр. / Л.В. Капрельянц.-О.: Друк, 2009.-468с.

М7.* Козлов, Г.Ф. Проблемы питания и здоровья. Ч. III. Разд. 1. Продукты особой полезности для здоровья. Профилактика питанием заболеваний пищеварительной системы: науч.-попул. изд. / Г.Ф. Козлов.-О.: Optimum, 2009.-407с.

М8. Косюра, В.Т. Качество во имя жизни: моногр. / В.Т. Косюра, Л.А. Осипова.-К.: Освита Украины, 2009.-320с.

М9. Кузнецова, І.О. Моніторинг як складова процесу управління підприємством хлібопродуктів: теорія та методологія: моногр. / І.О. Кузнецова.-О.: Друкарський дім, 2009.-228с.

М10. Михайленко, А.М. Очерки истории виноделия в Одессе. Вторая половина XIX — начало XX века / А.М. Михайленко, Т.Е. Донцова, Н.П. Белявская.-О.: ТЕС, 2009.-200с.

М11. Мойса, М.Я. Удосконалення організаційно-економічних відносин в підприємствах м'ясо-продуктового підкомплексу АПК регіону: моногр. / М.Я. Мойса, В.В. Попович, Н.А. Добрянська.-О.: Імідж-прес, 2009.-209с.

М12. Осипов, П.В. Тайные страницы истории человечества: моногр. / П.В. Осипов.-О.: СМИЛ, 2009.-580с.

М13. Савенко, І.І. Перспективні напрями інноваційної діяльності зернозберігаючих підприємств (теоретико-правовий та методологічний аспекти): моногр. / І.І. Савенко.-О.: Поліграф, 2009.-200с.

М14.* Федосов, С.Н. Нелинейные оптические полимеры на основе легированного полистирола: / С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева, Т.А. Ревенюк.-О.: Поліграф, 2009.-180с.

М15.* Федосов, С.Н. Поляризационные и релаксационные процессы в полимерных сегнетоэлектриках: / С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева, А.Ф. Бутенко.-О.: Поліграф, 2009.-188с.

М16. *Черно, Н.К. Біокоректори процесів травлення: моногр. / Н.К. Черно, Г.В. Крусір, О.В. Коваленко.-О., 2009.-236с.

М17. *Чугуєнко, В.М. Методологія і методика політичних досліджень: моногр. / В.М. Чугуєнко.-О.: Астропринт, 2009.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Б1. Сторінки друку — 2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / ОНАХТ; Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; наук. ред. Л.В. Капрельянц.-О., 2009.-258с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
П1.* Блохіна, Л.Л. Перші кроки в Україні: навч. посіб. Ч.III / Л.Л. Блохіна, Г.І. Віват.-О.: КПОМД.

П2. Гуманизация трудовых отношений — веление времени: учеб. пособие / [Г.В. Ангелов и др.]; под общ. ред. проф. Г.В. Ангелова.-О.: КПОМД, 2009.-562с.

П3.* Козлов, Г.Ф. Товароведение продовольственных товаров животного происхождения: учеб.пособие / Г.Ф. Козлов, А.Я. Каминский, Ф.Е. Дубровин.-О.: Лерадрук, 2009.-364с.

П4.* Конспект лекцій з курсу «Економічна інформатика» для бакалаврів професійного напрямку 6.030504, 6.030509, 6.030510, 6.030601 ден. та заоч. форм навчання / уклад. Л.М. Комзакова, С.В. Котлик, М.С. Перетяка.-О.: ОНАХТ, 2009.

П5.* Конспект лекцій з курсу ООП для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів усіх напрямків підготовки ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А. Нетребський.-О.: ОНАХТ, 2009.-61с.

П6.* Конспект лекцій з курсу «Радіаційна екологія» для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів зі спец. 6.040106 ден. та заоч. форм навчання / уклад.: І.А. Дюдіна.-О.: ОНАХТ, 2009.-27с.

П7. Конспект лекцій з курсу «Теорія механізмів і машин» для студентів професійного напряму 6.050502 бакалаврів спец. 050502 ден. і заоч. форм навчання / уклад. Р.В. Амбарцумянц, М.І. Субботіна.-О., ОНАХТ, 2009.-87с.

П8.* Конспект лекцій з курсу «Цивільна оборона» для студентів, які навчаються за навчальним планом магістрів ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А.Нетребський, З.М. Сахарова, І.А. Дюдіна.-О.: ОНАХТ, 2009.

П9. Менеджмент: инновационно-стратегические и психолого-этические аспекты: учеб. пособие / [С.В. Котлик, И.Н. Агеева, Г.В. Ангелов и др.]; под общ. ред. В.В. Левчука и Г.В. Ангелова.-О.: Астропринт, 2009.-480с.

П10.* Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Роботи і маніпулятори в галузевих виробництвах» для студ. проф. напряму підготовки 7.090221 ден. форми навчання / уклад. Р.В. Амбарцумянц, С.О. Ромашкевич.-О.: ОНАХТ, 2009.

П11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія виробництва кормових засобів і кормових добавок» для студ. бакалаврів спец. 6.091701 ден. і заоч. форм навч. «Технологія зберігання і переробки зерна» / уклад. А.В. Макаринська, Н.В. Хоренжий.-О.: ОНАХТ, 2009.-42с.

П12. Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Електрозабезпечення та енергозбереження підприємств громадського харчування» для студ. проф. напряму 7.091.711 ден. й заоч. форм навчання / уклад. П.М. Монтік, Є.П. Штепа.-О.: ОНАХТ, 2009.-24с.

П13.* Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломному проекті для студентів, які навчаються за напрямком 7(8).091706 / уклад. О.А. Нетребський, З.М. Сахарова.-О.: ОНАХТ, 2009.-16с.

П14.* Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Екологічна безпека» для студентів, які навчаються за навчальним планом бакалаврів зі спец. 6.040106 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А. Журбенко, І.А. Дюдіна, З.М.Сахарова.-О.: ОНАХТ, 2009.-46с.

П15. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, І.С. Луценко.-К.: Центр учбової літератури, 2009.-474с.

СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
Ж1. *Агеєва, І.М. Дослідження впливу стратегічного розвитку на конкурентоспроможність харчових підприємств південного регіону України / І.М. Агеєва, М.Д. Мілєва // Культура народів Причорномор’я.-2009.-№157.-С.7-10.

Ж2. Агеєва, І.М. Стратегія конкуренції як основа досягнення конкурентних переваг харчових підприємств / І.М. Агеєва, М.Д. Мілєва // Економіка харч. пром-сті.-2009.-№3.-С.23-26: рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж3. Азарова, Н.Г. Влияние грибов вешенок на функционально-технологические свойства мясных фаршевых систем / Н.Г. Азарова, Л.В. Агунова, А.Б. Курогло // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.14-15: табл.;рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж4. Азарова, Н.Г. Топинамбур в мясном производстве / Н.Г. Азарова, А.В. Азаров, Л.В. Агунова // Мясное дело.-2009.-№3.-С.30-31: табл.; схем.-Библиогр.: 3 назв.

Ж5. Ангелов, Г. Слово хлеб произносят с любовью и теплотой на всех языках / Г. Ангелов, В. Осипов // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№3.-С.52-54.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж6. Андреянов, А.Д. Разработка композиционных электролитических покрытий для защиты консервной металлической тары от коррозии / А.Д. Андреянов, И.А. Кузнецова, К.А. Янченко // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.50-52: табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж7. Андреянов, А.Д. Ферми-энергия металлов, образующих тройные дисперсные сплавы на основе никеля, и связь с их электрокаталитическими активностями / А.Д. Андреянов, И.А. Кузнецова, Л.И. Короленко // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.90-91: табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж8. Батт, О. Оптимальна вологість лущення зерна Житниці перед помелом - 15-16% і 2,5-3,3% зняття оболонок / О. Батт, Ю. Чумаченко // Зерно і хліб-2009.-№3.-С.35: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж9. Батт, О. Оптимальна вологість лущення зерна Житниці перед помелом - 15-16% і 2,5-3,3% зняття оболонок / О. Батт, Ю. Чумаченко // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№9.-С.25-26: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж10. Батт, О. Підвищити ефективність очищення важко сипких продуктів можна за допомогою вібраційного сепаратора / О. Батт, Ю. Чумаченко // Зерно і хліб-2009.-№4.-С.40-41: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж11. Безусов, А.Т. Майонезы с добавлением белкового изолята из атерины черноморской / А.Т. Безусов, Т.А. Маноли, С.А. Памбук // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.38-40: табл.;рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ж12. Бельтюкова, С.В. Определение антиоксидантов фенольного типа в растительном сырье / С.В. Бельтюкова, А.А. Бычкова // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.60-63: табл.;рис.-Бібліогр.: 12 назв.

Ж13. Бельтюкова, С.В. Определение офлоксацина и ломефлоксацина в молоке методом тонкослойной хроматографии / С.В. Бельтюкова, Е.О. Ливенцова // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.52-55: табл.;рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Ж14. Белявская, Н.П. Георгий Федорович Костюк / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.6-7.

Ж15. Белявская, Н.П. Константин Андреевич Богомаз / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№4.-С.4-5.

Ж16. Белявская, Н.П. Мар Сергеевич Дудкин / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№2.-С.7-9.

Ж17. Белявская, Н.П. Ученые академии. Г.Д. Домбровский / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.8-9.

Ж18. Белявская, Н.П. Ученые академии. Профессор П.Н. Платонов / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми-2009.-№1.-С.6-8.

Ж19. Береговая, О.М. Технологические и технические аспекты применения мембранних технологий для очистки воды / О.М. Береговая, Е.В. Ляпина // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.41-44: рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Ж20. Бичкова, Г.О. Люмінесцентне визначення кверцетину у фармацевтичних препаратах і лікарських рослинах / Г.О. Бичкова, С.В. Бельтюкова // Фармац. журн.-2009.-№1.-С.90-93: табл.;рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж21. Біленька, І.Р. До питання про класифікацію функціональних напоїв / І.Р. Біленька // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.88-90: рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж22. Біленька, І.Р. Дослідження амінокислотного складу пряно-ароматичної сировини / І.Р. Біленька, Л.М. Тележенко, К.Г. Міхнєва // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.51-53: табл.;рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж23. Білоусова, І.О. Дослідження технологічних властивостей пектиновмісної сировини, як добавки для кондитерських виробів і консервної продукції / І.О. Білоусова, Н.Ю. Сапожнікова, Т.І. Нікітчіна // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.62-64: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ж24. Біотехнологічні аспекти приготування хлібобулочних виробів з використанням хмельових дріжджів / Т. Лебеденко, О. Кананихіна, Т. Новічкова, Н. Соколова // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№1.-С.28-31: табл.;рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Ж25. Бондарь, С.Н. Мембранная технология утилизации отходов пищевой промышленности / С.Н. Бондарь, С.Н. Кудашев, Ю.А. Козонова // Пищевые технологии и оборудование.-2009.-№8.-С.62-63: рис.

Ж26. Борта, А.В. Порівняльне дослідження фізико-механічних властивостей соняшнику / А.В. Борта, Д.В. Сорочан // Хранение и перераб. зерна.-2009.-№10.-С.47-48: табл.;рис.-Библиогр.: 3 назв.

Ж27. Бочарова, О.В. Регулювання споживних властивостей купажованих соків та пюре / О.В. Бочарова // Харч. наука і технологія.-2009.-№3.-С.19-21: рис.;табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж28. Бочарова, О. Специфіка формування та оцінювання органолептичних показників плодової продукції / О. Бочарова, М. Гришин // Харч. і перероб. пром-сть.-2009.-№7-8.-С.19-20: рис.;табл.

Ж29. Бурдо, О. ИК-энерготехнологии обработки орехоплодного сырья / О. Бурдо, В. Саламаха, Е. Олейник // Хлібопек. і кондит. пром.-сть України.-2009.-№7-8.-С.50-52: рис.;схем.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж30. Бурдо, О. Чимало накопичилося екологічних та енергетичних проблем при зневодненні збіжжя / О. Бурдо // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.34-35: табл.;рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж31. Буценко, І. Пристрої поздовжнього типу для вивантаження зерна із залізничних вагонів можуть бути доволі ефективними / І. Буценко, Л. Будюк, Т. Страхова // Зерно і хліб.-2009.-№3.-С.24-25: рис.-Бібліогр.: 1 назв.

Ж32. Верхивкер, Я.Г. Разработка параметров тепловой обработки консервированных кетчупов и томатных соусов / Я.Г. Верхивкер, Е.М. Мирошниченко // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.50-51.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж33. Виділення інгібітору трипсину насіння люцерни з використанням афінної хроматографії / Н.К. Черно, Г.В. Крусір, О.В. Севастьянова, Я.П. Русєва // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.44-48: табл.;рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Ж34. *Визначення параметрів бортового джерела живлення транспортного засобу з електроприводом / [В.А. Водічев та ін.] // Електроінформ. Тем. вип. «Пробл. автоматиз. електропривода. Теорія і практика».-2009.-С.406-407.

Ж35. Винникова, Л.Г. Использование зерновых культур для стабилизации свойств быстрозамороженных мясных полуфабрикатов / Л.Г. Винникова, О.А. Глушков, Е.Д. Янковая // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.34-38: рис.;табл.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж36. Винникова, Л.Г. Некоторые аспекты формирования структуры колбасных изделий / Л.Г. Винникова // Мясное дело.-2009.-№5.-С.38-39.

Ж37. Віннікова, Л.Г. Вплив термічної обробки на фізичні й мікробіологічні показники варених ковбас / Л.Г. Віннікова, Н.В. Бондаренко, М.О. Бондаренко // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.7-9: табл.;рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж38. Власенко, В.В. Сучасний стан та перспективи виробництва кисломолочних продуктів функціонального призначення / В.В. Власенко, А.М. Соломон, Я.Б. Пауліна // Харч. наука і технологія.-2009.-№4.-С.21-23: табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж39. Влияние замораживания на функционально-технологические свойства мясных систем / А.А. Шарпе, Н.Г. Азарова, Е.Д. Янковая, А.А. Близнюк // Харч. наука і технологія.-2009.-№2.-С.12-14: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ж40. Волков, В.Э. Алгоритм оценки взрывоопасности елеватора / В.Э. Волков, А.С. Попов // Харч. наука і технологія.-2009.-№1.-С.91-93.-Бібліогр.: 15 назв.

Ж41. Волков, В. З яких же причин вибухнув найбільший у світі елеватор / В. Волков, Ф. Гришин, А. Попов // Зерно і хліб.-2009.-№2.-С.49-50: фотогр.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж42. Волков, В.Э. Принципы построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений по вопросам взрывобезопасности на предприятиях по хранению и переработке зерна / В.Э. Волков, А.С. Попов // Зернові продукти і комбікорми.-2009.-№1.-С.48-51.-Бібліогр.: 25 назв.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> 2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка