Міністерство освіти І науки україни районний відділ освіти


ІІ. Концептуальні засади Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ступенівСкачати 433.5 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір433.5 Kb.
#65444
1   2   3   4

ІІ. Концептуальні засади Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Концептуальні засади Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Місія. Кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного і суспільного блага.
Мета. шляхом співпраці дітей, батьків, учителів, громади, розуміючи, що кожен є самоцінною особистістю, через відкриті щирі стосунки, беззаперечне прийняття дитини, свободу і творчість учителя створити умови для гармонійного розвитку Людини.
Принципи.

Законність: діяльність школи, учасників навчально-виховного процесу у рамках нормативно-правового законодавства України в галузі освіти.

Рівний доступ до здобуття якісної освіти: для всіх учнів, незалежно від національності, статі, соціального походження та майнового стану, віросповідання, місця проживання та стану здоров’я, задоволення освітніх потреб відповідно до їхніх інтересів, здібностей і запитів суспільства.

Науковість: відповідність змісту освіти досягненням науки.

Цілісність: органічне поєднання, підпорядкування змісту навчання і виховання формуванню цілісної та всебічно розвиненої особистості.

Демократизація: активна участь усіх суб’єктів навчально-виховного процесу у вирішенні питань їхньої діяльності; утворення системи партнерства учнів, учителів, батьків, громади; добровільне прийняття загальних рішень і сприяння їх реалізації; децентралізація, що покликана надати самостійність і відповідальність кожному його учаснику.Гуманізація: утвердження людини як найвищої соціальної цінності, гармонії стосунків її та оточуючого середовища; віра в неповторність, талановитість, самоцінність кожної особистості; усвідомлення пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими і класовими.

Діагностико-прогностичний: вивчення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на вибір курсів, спецкурсів і профілів навчання; повного задоволення їхніх потреб.

Персоніфікація: виявлення, врахування й розвиток навчально-пізнавальних нахилів, здібностей, потреб учнів у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Гнучкість: багатоваріантність методик, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності; забезпечення можливостей обґрунтування змін змісту і форм організації навчально-виховного процесу.

Фуркації: розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами.

Креативність: найповніше розкриття і розвиток здібностей кожного, підтримка обдарованих дітей і вчителів, формування здатності до творчого самовираження.

Свідомість: розуміння кожним необхідності забезпечення розвитку навчального закладу, цілеспрямована його діяльність.

Наступність: послідовність і перспективність освітнього процесу, що сприяє поглибленню та розширенню набутих раніше знань і досвіду; динаміка пошуку, спрямованість на майбутнє.

Відкритість: орієнтованість на цілісний неподільний світ, його глобальні проблеми, інтеграція у світові освітні структури.

Мотивація: мобілізація та спрямування всіх суб’єктів навчально-виховного процесу на досягнення цілей розвитку школи, безперервний пошук її унікального значення і призначення.

Толерантність: чесна, щира, відкрита взаємодія з іншими людьми, всім навколишнім середовищем; створення сприятливих умов для довіри, поваги, людської гідності.


Функції.

Навчальна: надання якісних освітніх послуг.

Просвітницька: створення певної системи поширених знань.

Наукова: формування цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду.

Інформаційна: успішна адаптація в інформаційне суспільство, поширення відомостей про діяльність школи через співпрацю зі ЗМІ.

Професійно-кадрова: підбір і забезпечення закладу високо кваліфікаційними педагогічними кадрами, підтримка професійного зростання.

Формування системи міжнародного партнерства: інтеграція у світовий і український освітній простір шляхом співробітництва між учнівськими та педагогічними колективами.

Організаційно-методична: система заходів, спрямована на професійний розвиток учителя.

Видавнича: підготовка і друк шкільної газети, буклетів про діяльність школи, методичних наробок учителів.

Соціологічна: адаптація до життя в оточуючому середовищі, формування комунікативних навичок.

Розвиток Інтернет – середовища: удосконалення і розвиток комп’ютерної грамотності учнів і учителів, створення веб-сайту, Інтернет- мережі школи.

Інноваційна: запровадження у навчально0виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.
Напрямки діяльності школи.

Навчальна діяльність здійснюється через забезпечення дійсного доступу до якісної освіти впродовж життя, підвищення її рівня, оновлення змісту на форми організації навчально-виховного процесу шляхом запровадження освітніх інноваційних технологій.

Виховна діяльність передбачає формування у молоді стійких, змотивованих моральних норм і принципів життя у громадянському суспільстві, виховання людини культури з розвиненим національним, духовним, естетичним, екологічним світоглядом, здатної до реалізації власного потенціалу в умовах сучасного світу.

Здоров’язберігаюча діяльність направлена на захист життя учасників навчально-виховного процесу, забезпечення комплексного підходу до гармонійного формування всіх складових здоров’я (фізичного, психічного, духовного і соціального), організацію якісного медичного обслуговування, пропаганду здорового способу життя, виховання культури здоров’я.

Соціокультурна діяльність направлена на формування особистості демократичного світогляду, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації, набуває власного досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, підготовлена до життя і праці у суспільстві.

Науково-методична діяльність включає вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інноваційних технологій, стимулювання і підтримку обдарованості і творчості кожного учня, розвиток навичок самостійного і наукового пізнання.

Дагностико-прогностична діяльність закладу реалізується через системи заходів спрямованих на виявлення реального стану навчально-виховного процесу, прогнозування результату впливу педагогічних заходів на учнів, батьків, учителів, громаду, профілактику порушень морально-правових норм.
Опис структурно – управлінської моделі
Структурно-управлінська модель розкриває тісний взаємозв’язок між основними суб’єктами НВП: директор, заступники, учитель (класний керівник), учень (учнівський колектив), які завдяки організаційним об’єднанням (угрупуванням) мають можливість взаємодіяти як на горизонтальному рівні, так і вертикальній структурі, забезпечує життєдіяльність школи, що є структурною складовою галузі освіти в державі. Повноцінна реалізація даної моделі деталізує зміст і функції діяльності всіх суб’єктів закладу, обумовлює горизонтальне розширення угрупувань на рівні кожного суб’єкта, що є необхідним для забезпечення інноваційної діяльності школи.
Перший рівень (рівень директора) є концептуальним і законодавчим для всієї моделі. Кожна рада, конференція мають план обов’язкових засідань, періодичність зібрань, сталий склад учасників, звітність діяльності перед загальною громадою школи, виконують координуючу, управлінську роль, мають певні функції і права, які обумовлені Статусом школи й іншими нормативними документами.
Другий рівень (рівень заступників директора) функціонально-тактичне управління закладом. Саме заступники, організовуючи роботу за різними напрямами (виховна, навчальна, зміцнення матеріально-технічної бази) через діяльність педагогічної ради, нарад при директору та інших угрупувань акумулюють процес нововведень, тим самим забезпечують розвиток і функціонування школи
Третій рівнь (учителі й учні) завдяки взаємозв’язкам відображають реалізацію навчально-виховного процесу.

Динаміка й інноваційний характер діяльності і управління закладом зумовлюють гнучкий характер структурно-функціональної моделі школи, допускають зміни на горизонтальних рівнях.


Опис організаційної моделі методичної роботи

Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Реалізацію нових підходів до навчально-виховного процесу та визначення в ньому місця особистості як учителя, так і учня, ми розпочинаємо з моніторингу професійної готовності вчителя до праці та наповнення її інноваційним змістом. Однією з основних складових особистісно орієнтованого освітнього середовища вважаємо відстеження професійного та особистісного зростання учасників навчально-виховного процесу, стабільність та комфорт у всіх видах діяльності, моніторинг результативності роботи кожного учасника освітнього процесу. Тому створили в школі оптимальну для розвитку особистості й творчості вчителя модель методичної роботи.

Індивідуальні, групові, колективні форми її організовано і сплановано таким чином, щоб поглиблювати знання з теорії та проблем навчання й виховання:

- опанувати методологічними та теоретичними основами відповідної галузі

науки;

- досконало оволодіти методикою викладання предмета, його технологічнихоснов;

- підвищувати рівень загальної культури;

- вивчати й використовувати в практиці сучасні досягнення психолого-

педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стимулювати

новаторські пошуки педагогів.

Незмінними залишаються такі форми методичної роботи як: методична рада, школа вдосконалення педагогічної майстерності, семінар, школа молодого вчителя. Але стрижнем методичної роботи є методичні об’єднання й творча група найважливіших проблем сьогодення – «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів та вдосконалення професійної майстерності педпрацівників шляхом впровадження інноваційних технологій». Саме вони плекають особистість. Метою їхньої роботи є:

- постійне моделювання умов на основі створення ситуації успіху, завдання

яким спостерігається зростання особистості, з’являються мотиви до

самовизначення, самоактуалізації, самореалізації та забезпечення їх

реалізацій; створення умов, які передбачають відповідальність за результати

та наслідки своєї діяльності;

- вирішення проблеми створення нового комунікативного простору, який буде

зразком якісно нових стосунків «учитель - учень».

Саме вони забезпечують такі форми організації методичної роботи вчителів:

- участь у педагогічних читаннях, семінарах, тренінгах, конференціях;

- впровадження нових педтехнологій;

- використання інтерактивних форм і методів навчання учнів, оновлення

структури уроку;

- предметні тижні, декади педагогічної майстерності;

- авторські програми курсів за вибором та факультативів;

- випуск інформаційних збірників з досвіду роботи вчителів та питань

оновлення методики організації навчально-виховної роботи з учнями.

Основним завданням методичної роботи в школі щодо створення особистісно орієнтованої системи професійного зростання вважаємо:

- об’єднання вчителів навколо головної мети: розвитку творчої активності

педагога та учня;

- постійний моніторинг суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх

інтересів, уподобань, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту

педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;

- розвиток потреби членів колективу в постійному зростанні та її

забезпечення;

- постійна увага до педагогів, що докладають зусиль до свого професійного та

особистісного розвитку й зростання та їх заохочення;

- забезпечити відповідальності кожного за результат своєї праці; прагнення

вчителів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи;

- реалізація програми «Творча обдарованість», яка включає в себе:

- захисти рефератів;

- випуск збірок творчих робіт;

- творчі конкурси, спортивні змагання;

- предметні тижні;

- участь у роботі Шкільного наукового товариства «Думка» МАН;

- науково-дослідницька робота учнів;

- предметні олімпіади;

- науково-практичні конференції, семінари.

Результати організації методичної роботи вчителів висвітлюються:

- участю у міській виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій;

- публікацією методичних робіт у періодичних виданнях, узагальненням й поширенням передового педагогічного досвіду.ВИХОВНИЙ ПРОСТІР

Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Глобинської районної ради Полтавської області

AutoShape 10

AutoShape 12AutoShape 19

Oval 2AutoShape 13AutoShape 20AutoShape 29

AutoShape 14AutoShape 17


AutoShape 24AutoShape 26


AutoShape 16AutoShape 18


AutoShape 15


УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ –

запорука право виховної роботи в школі
З досвіду роботи Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Найбільш важливим напрямком громадянського виховання визначено організацію демократичного шкільного життя, коли сам учень є організатором, учасником функціонування міні – моделі суспільства. Тому практичною школою демократії для учнів школи стало учнівське самоврядування.

Формування особистості сьогодні – це процес докорінної зміни її свідомості. Він нерозривно повязаний із відродженням нації, демократизацією освіти й суспільства в цілому. Сьогодні існує потреба у вихованні такої людини, яка змогла б забезпечити не лише виживання, а й пргрес нації. Таке виховання неможливе без залучення учнів до участі в управлінні шкільним життям через їхню роботу в органах учнівського самоврядування.Головним завданням учнівського самоврядування є формування і розвиток соціально активної, гуманістично сформованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності. Учнівське самоврядування забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.Воно розвивається в межах управління школою, класом. При цьому за директором та педагогаим зберігається право на загальне керівництво, контроль за кінцевим результатом.

Важливою є реалізація основних принципів:

 • демократизація та гуманізація виховного процесу;

 • звязок виховання з реальним життям;

 • єдність вимог та повага до особистості;

 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;

 • відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів;

 • свідомість, самодіяльність, активність учнів.


Самоуправління відвертає учнів від асоціальних форм поведінки, допомагає розвинути соціальну активність, виховує в них почуття власної гідності, надає можливості виявити себе у конкретній ситуації.
Сфери розвитку:

 • культура;

 • освіта;

 • спорт;

 • дозвілля;

 • соціально –виробнича практика.

Важливий принцип учнівського самоврядування:

«САМІ ВИРІШИЛИ, САМІ ЗРОБИЛИ, САМІ ВІДПОВІДАЄМО».

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко та всебічно проникають у сутність своїх прав та обовязків.Із самого початку організації учнівського самоврядування слід чітко сформулювати права та обовязки кожного.Доцільно розробити письмові інструкції та положення.

Шкільне самоврядування школи самостійно, враховуючи потреби й традиції школи, визначає завдання і зміст роботи.Це спосіб організації учнівського колективу. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, уміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму.
В нашій школі з 10 вересня 2003 року діє дитяче обєднання Шкільний союз.

Кількість членів союзу становить 105 чол.

До союзу входятиь групи – супутники молодших школярів: «Капітошка», «Сонечко», «Бджолина сімейка», «Барвінчата».Їх кількість –25 чол.

Дитяча організація дітей середнього віку – «Веселка» налічує 39 чол. Це наші піонери. Вони керуються програмою «Я –Родина –Батьківщина»

У рамках програми «Я» кожен повинен знати:


 • правила людських взаємин;

 • критерії оцінки себе і своєї роботи;

 • як розвивати свої здібності;

 • як дбати про зовнішній вигляд.

Програма «Родина» спрямована на вивчення свого родоводу, на виховання поваги до старших, турботи про молодших. У рамках цієї програми кожен повинен знати:

 • свій родовід;

 • родинні традиції і свята;

 • сімейний побут;

 • правила сімейних взаємин.

Ми збираємо історичний матеріал,записуємо спогади старожилів.

Щоб краще осягти історію рідного краю, його культуру, потрібно знати: • історію назв свого села;

 • географічні особливості свого краю;

 • народні звичаї та обряди.

Організовуємо з приводу цього такі виховні заходи: «Диво калинове», «Українські вечорниці», «Свято рушника», «Диворід», «Тато, мама,я –разом дружна сімя», «Бал ввічливості», та інші.

Назва обєднання старшокласників –«Роксолана», в ньому школярів 41.

Орган самоврядування –Рада союзу. Очолює керівний орган –Президент.Діють клуби за інтересами: пошуковий загін «Берегиня», «Дебати».

Є в Шкільному Союзі Кабінет міністрів, де радяться і приймають закони міністри з наших міністерств. А їх у нас шість: • міністерство дисципліни та порядку;

 • міністерство культури та відпочинку;

 • міністерство науки та освіти;

 • міністерство здоровя та спорту;

 • міністерство суспільно-корисних справ;

 • міністерство інформації.

Положення про міністерства
Міністерство культури та відпочинку

 • керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, заходів, які вже стали традицією школи, розподіляє доручення щодо підготовки цих заходів;

 • організовує оформлення школи та класних кімнат;

 • несе відповідальність за дотримання програм художньої частини і підготовку программ дозвілля;

 • встановлює зв’язки з будинком культури;

 • організовує роботу бібліотечного активу;

 • організовує культурно-масову роботу, залучає школярів до участі в загальношкільних заходах;

 • організовує культпоходи та екскурсії з урахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи.


Міністерство дисципліни та порядку

 • надає допомогу педагогічному коллективу школи у вихованні свідомої дисципліни;

 • організовує чергування класів по школі, на вечорах призначає та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;

 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування школярами занять;

 • вносить пропозиції на батьківський комітет, раду школ из питань поведінки учнів.


Міністерство науки та освіти

 • організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

 • залучає учнів у секції, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

 • надає допомогу вчителям в організації позашкільних заходів;

 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників і роздаткового матеріалу;

 • проводить заходи, спрямовані на підвищення якості знань учнів;

 • бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах (про режим дня, виконання домашніх завдань).


Міністерство інформації

 • організовує оформлення школи та класних кімнат;

 • організовує конкурси плакатів, стінгазет, художніх виставок;

 • організовує художнє оформлення залу для проведення різноманітних заходів;

 • надає допомогу для випуску щотижневого інформаційного вісника, у якому висвітлюються результати чергування;

 • постійно оновлює інформаційний стенд «Блискавка».


Міністерство здоров’я та спорту

 • надає допомогу в спортивних змаганнях протягом року;

 • організовує відкриття та закриття Малих Олімпійських ігор;

 • надає допомогу в проведенні різноманітних заходів;

 • організовує конференції, круглі столи, диспути під час проведення місячника екології;

 • проводить агітаційну роботу за здоровий спосіб життя;

 • займається профілактикою СНІДу, наркоманії, алкоголізму, паління;

 • випускає стінгазету на різноманітні теми щодо хвороб та поліпшення здоров’я.


Міністерство суспільно корисних справ

 • надає допомогу в організації проведення всіх традиційних свят у школі (сценарії, програми вечорів дозвілля, конференцій, диспутів).

 • Проводить підготовку до наступних виборів (створює комісію, організовує передвиборну кампанію);

 • стежить за чергуванням класів та проведенням санітарних вправ;

 • організовує роботу під час проведення різноманітних суботників, акцій щодо озеленення та прибирання приміщення школи, пришкільних ділянок, парків.


Кодекс честі членів Шкільного союзу

Якщо хочеш змінити світ, почни з себе • Сприймай Людину такою, якою вона є. Поважай у кожному особистість.

 • Звикай усюди спілкуватися українською мовою: ми живемо в незалежній Україні, вчимося в українській школі з державною мовою навчання.

 • Знання – сила й капітал. Шукай нових знань і поглиблюй ті, що маєш.

 • Досягай всього в житті своєю працею. Цінуй чужу працю, бережливо стався до всього, що нас оточує.

 • Виховуй у собі гідність, справедливість, скромність, чуйність, щедрість, щирість, доброзичливість, розсудливість, пунктуальність.

 • Коли хизуєшся своєю силою, вродою чи знанням, пам’ятай: завжди є той, хто досконаліший від тебе, тож уникай зверхності, пихатості.

 • Якщо критикуєш, критикуй конструктивно.

 • Якщо пропонуєш щось змінити, візьми участь у цій роботі.

 • Пообіцяв – виконай. Не впевнений – не обіцяй.

 • Пам’ятай: власність (чия б вона не була) має бути недоторканною.

 • Прагни перемагати, Але не будь-якою ціною, а в чесній боротьбі.

 • Умій визнавати свої помилки. Вчися пробачати і вибачатися.

 • Будь вірним другом. Самотнє життя таке прикре.

 • Контролюй свої емоції, ніколи не дозволяй почуттям побороти голос Розуму.

 • Будь вимогливим, передусім до себе: не виправдовуй лінощів, поважай думку батьків, учителів, однокласників, ніколи не запізнюйся, сумлінно виконуй усі доручення.

 • Обов’язково досягай поставленої мети, йти до неї чесним шляхом і принеси будь-яку користь, нехай і незначну.
Опис структурної схеми організаційної роботи профспілкового комітету
Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.

Профспілковий комітет установи:

1) представляє інтереси працівників підприємства, установи, організації в галузі виробництва, праці, побуту, культури;

2) разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів та житлового будівництва по встановленим напрямах, затверджує кошториси витрачення цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи підприємства, організації з фонду матеріального заохочення;

3) заслуховує доповіді керівників підприємства, установи, організації про виконання виробничого плану, зобов’язань за колективним договором, заходів по організації і поліпшенню умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків;

4) бере безпосередньо участь у вирішенні питань праці і заробітної плати, які згідно з законодавством підлягають вирішенню власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації;

5) здійснює контроль за виконанням власника або уповноваженого ними органу законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці;

6) розглядає скарги на рішення власника або уповноваженого ними органу про відшкодування підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівником, каліцтво або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з роботою.

Робота профкому здійснюється за перспективним і поточними планами. Перспективний план роботи охоплює період діяльності профкому впродовж півріччя або року. Він розробляється членами профкому на підставі пропозицій членів профспілки, виходячи з їх потреб і потреб трудового колективу. Затверджується перспективний план на засіданні профкому. В його структуру входять заходи, що стосуються організаційно-масової роботи, соціально-економічного і правового захисту членів профспілки, охорони праці, профілактики захворювання та медичного обслуговування працівників, організації їх культурно-масового і спортивного дозвілля. Поточні плани роботи складаються на основі перспективного плану на період, що охоплює, як правило один місяць. Вони конкретизують заходи, передбачені перспективним планом, а також містять переліки конкретних дій, спрямованих на вирішення поточних проблем життя трудового колективу і членів профспілки.

Відповідно до ст. 41 Статуту галузевої профспілки при профкомах для більш повного виконання ними статутних завдань, підвищення їх ролі у житті трудових колективів та з метою ширшого залучення до профспілкової роботи рядових членів профспілки можуть створюватися постійні та тимчасові комісії.
Комісія соціального і правового захисту надає допомогу профкому у підготовці та здійсненні заходів щодо покращення соціально-правового захисту членів профспілки.
Комісія з житлово-побутових питань надає допомогу профкому у підготовці пропозицій та здійсненні заходів щодо поліпшення житлово-побутових умов членів профспілки.
Комісія з питань охорони праці здійснює громадський контроль за додержанням власником законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці.
Комісія з організаційно-масової роботи залучає членів профспілки до практичної діяльності первинної профспілкової організації.
Ревізійна комісія первинної профспілкової організації обирається на звітно-виборних зборах, є незалежною і підзвітна лише тому органу, який її обрав.


Скачати 433.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка