Міністерство освіти І науки України Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету педагогіка збірник матеріалів на допомогу викладачу-початківцю аграрних внз І-ІІ р а


Порядок та методика проведення заліків та екземенів [7]Сторінка6/12
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.94 Mb.
#65779
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
3.8.4 Порядок та методика проведення заліків та екземенів [7]

Директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень та голови циклових комісій під час навчання, проведення заліково-екзаменаційних сесій вивчають якість підготовки студента та планують заходи, що забезпечують подальше покращення навчального процессу.

Результати оцінювання навчальних досягнень студентів та пропозиції щодо покращення навчального процесу виносяться на обговорення засідань циклових комісій, нарад на відділеннях, педагогічної ради коледжу.

Не пізніше ніж за місяць до проведення екзамену викладачі формують і затверджують у встановленому порядку пакет екзаменаційної документації, яка містить:

титульну сторінку;

пояснювальну записку;

перелік питань;

практичні завдання: задачі, вправи, тести та ін.

екзаменаційні білети;

критерії оцінювання;

• перелік матеріалів, якими дозволяється студенту користуватись під час екзамену;Кількість варіантів екзаменаційних завдань має забезпечити самостійність виконання завдання кожним студентом.

Екзаменаційні білети тиражує і зберігає після їх затвердження забезпечуюча циклова комісія.

Голова забезпечуючої циклової комісії несе відповідальність за їх несанкціоноване розповсюдження.

Екзаменатор зобовязаний після проведення іспиту здати екзаменаційні білети разом з відомістю обліку успішності у навчальну частину.

Присутність на екзаменах сторонніх осіб без дозволу директора, заступника директора з навчальної роботи або завідувача відділення не допускається.

Проведення екзамену в письмовій формі

Затверджені пакети завдань у запечатаних конвертах передаються голові циклової комісії на підпис не пізніше, ніж за 10 днів до проведення екзамену.

Кількість комплектів формується один на групу.Після проведення екзамену викладач збирає роботи, що мають зовнішню титульну сторінку, де зазначено прізвище, ім та по батькові студента, шифр академічної групи та основну частину (власне екзаменаційну роботу). Роботи передаються голові циклової комісії, підписані викладачами, які проводили екзамен, та викладачами, які перевіряли роботи, для зберігання в цикловій комісії до кінця поточного року.

Голова циклової комісії у разі необхідності здійснює повторну вибіркову перевірку письмових робіт для кожного екзамену.

Проведення екзамену в усній чи комбінованій формі

Кількість екзаменаційних білетів в усній формі повинна перевищувати кількість студентів у навчальній групі.

Екзамен у комбінованій формі проводиться з окремих дисциплін і містить дві складові: письмові та усні завдання, або завдання, що потребують використання технічних засобів.

Письмові завдання використовуються згідно з вимогами до письмового екзамену, зазначених в Положенні. Друга складова проводиться згідно з вимогами, затвердженими відповідною цикловою комісією. Зміст екзамену, розподіл часу та критерії оцінювання зазначаються в пояснювальній записці до пакету екзаменаційних матеріалів, який затверджується цикловою комісією.

Обов′язки екзаменатора:

1. Дотримуватись розкладу (дата, час початку екзамену, аудиторія).

2. Про відвідування екзамену будь-якою особою, крім директора, заступника директора з навчальної роботи, завідувачів відділення, призначених згідно з наказом директора, вимагаюти письмовий дозвіл.

3. Проводити екзамен тільки згідно із затвердженим комплектом екзаменаційних білетів (для більш об'єктивної оцінки рівня підготовки студента екзаменаторові надається право ставити додаткові питання в межах робочої навчальної програми).

4. При усній формі екзамену оголошувати оцінку відразу після закінчення опитування студента, проставити її у відомість обліку успішності та залікову книжку.

5. При письмовій формі екзамену оголошувати оцінку не пізніше наступного дня.

6. При проведенні екзамену екзаменатор повинен мати таку документацію:

Затверджений головою циклової комісії (із зазначенням номера протоколу та дати засідання циклової комісії) комплект екзаменаційних білетів.

Затверджений головою циклової комісії перелік матеріалів, користуватись якими дозволяється студенту під час екзамену.

Затверджені головою циклової комісії критерії оцінки рівня підготовки студентів.

Відомість обліку успішності, отриману в завідуючих відділення напередодні або в день проведення екзамену.

Оформлення результатів екзамену

Результати вносяться в екзаменаційну відомість (в одному примірнику).

Відповідальність семестрового контролю учасників навчального процесу

Завідувач відділення повинен:

Використовувати результати атестації, семестрового та підсумкового контролю для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо стипендіального забезпечення, переведення, відрахування та поновлення студентів.

Визначати річний та підсумковий рейтинг студентів за результатами контролю з усіх дисциплін.Голова циклової комісії повинен:

Забезпечити підготовку навчально-методичного забезпечення навчального процесу, зокрема ефективної діагностики засвоєння навчального матеріалу.

Забезпечити організацію атестації (модульного), (поточного) контролю знань згідно з графіком контрольних заходів студента.

Аналізувати та розглядати на засіданнях циклових комісій результати контролю знань і вживати відповідних заходів щодо його удосконалення.Контролювати обктивність контрольних заходів.

Викладач повинен:

На початку викладання дисципліни надати студентам інформацію про види занять, розподіл часу на засвоєння матеріалу, терміни викладання та контрольних заходів, методичні матеріали щодо технології семестрового контролю з конкретного виду занять.

Використовувати стандартизовані, уніфіковані об'єктивні і прозорі засоби контролю з зазначеними критеріями оцінювання, орієнтовані на діагностику здатності застосування знань відповідно до стандартів вищої освіти.

Проводити за розкладом занять семестровий контроль з певного видузанять та приймати перескладання (за необхідності).

Роз'яснювати студентам допущені помилки та відповідність оцінки визначеним критеріям.

Своєчасно заповнювати відомість та подавати завідувачу відділення.

Аналізувати результати контролю знань та інформувати голову циклової комісії.Своєчасно інформувати студентів про результати контрольних заходів.

Студент повинен:

Забезпечувати необхідний рівень якості засвоєння програми підготовки.Проходити відповідні контрольні випробовування у визначені терміни.

Бути на екзамені без запізнень із заліковою книжкою. Сумки, пакети, портфелі, конспекти, книги тощо можуть бути залишені в спеціально відведеному місці. Недопустиме користування на екзамені диктофонами та стільниковими телефонами, КПК (кишеньковий персональний комп’ютер), плеєрами, ноутбуками тощо.

Про порушення студентом дисципліни під час проведення екзаменаційного контролю писування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів) викладач усуває його від здачі екзамену, виставляючи за результатами екзаменаційного контролю незадовільну оцінку.Розгляд конфліктних ситуацій, апеляції.

У разі незгоди з виставленою оцінкою, студент має право подати апеляцію. Апеляція оформляється у вигляді письмової заяви на ім'я голови циклової комісії і подається в день оголошення оцінки. Заява повинна мати чітку вказівку на предмет апеляції (конкретне питання, завдання, розділ роботи) і аргументоване обґрунтування незгоди з виставленою оцінкою.

До розгляду апеляції наказом директора, за подання завідувача відділення призначається апеляційна комісія з трьох осіб, очолена як правило головою циклової комісії. До складу комісії обов'язково включається викладач, що проводив письмовий чи усний екзамен. Метою

апеляції є розгляд спірних моментів екзаменаційної роботи. В результаті обговорення предмету апеляції оцінка може бути підвищена. Апеляція має бути розглянута в тижневий термін з моменту подачі заяви. Рішення апеляційної комісії має бути зафіксоване в додатковій заліково- екзаменаційній відомості.

Процедура перевірки екзаменів

Здійснювати перевірку процедури проведення екзаменів мають право педагогічні працівники на підставі наказу (розпорядження) директора (заступника директора з навчальної роботи).

Директор, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі

відділень мають право перевірки процедури і змісту екзаменів без попереднього повідомлення.

Перевірка кожного викладача з однієї дисципліни в межах однієї заліково-екзаменаційної сесії повинна проводитись не більше одного разу для кожної з форм і технологій навчання.

До грубих порушень відносяться:

Невиконання наказів про проведення сесії.

Проведення екзамену не відповідно до затвердженого розкладу.

Проведення екзамену без відомості (екзаменаційної), або додаткової відомості оформлених у встановленому порядку.

Відсутності на екзамені копії затвердженої у встановленому порядку навчальної програми дисципліни.

Відсутність на екзамені належно оформлених і затвердженихекзаменаційних білетів.

Не виставлені у відомість обліку успішності урнал) сумарні бали поточного оцінювання знань.

Відсутність на екзамені залікових книжок.

Затримка подання завідувачу відділення екзаменаційної відомості та комплекту екзаменаційних білетів в день проведення іспиту.За підсумками перевірки заповнюється «Картка контролю організації і

проведення екзамену в академічній групі», в якій вказується:

дата перевірки;

прізвище, імя, по батькові перевіряючого, його посада;

дисципліна, що перевіряється;

номер групи;

• відомість про наявність або відсутність необхідних на екзамені документів;відомості про порушення пунктів наказу директора щодо організації

заліково-екзаменаційної сесії і даного Положення.

Картка контролю і проведення екзамену в академічній групі підписується перевіряючим і тим, хто перевіряється. Копії передаються у відповідну циклову комісію та завідувачу відділення.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка